Opatrenie č. 2/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu

(v znení č. 3/1959 Zb., 35/1962 Zb.)

Čiastka 1/1955
Platnosť od 03.01.1955 do31.03.1968
Účinnosť od 31.03.1962 do31.03.1968
Zrušený 30/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 15/1955 Zb. z 23. marca 1955. V § 8 predpisu č. 3/1959 Zb. sa s účinnosťou od 20. februára 1959 zrušujú Štátny úrad pre miery, váhy a drahé kovy a Slovenský úrad pre miery, váhy a drahé kovy. Úlohy ústredného orgánu štátnej...

2

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 28. decembra 1954

o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky uznieslo sa podľa § 66 Ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Oddiel 1

Základné ustanovenia

§ 1

(2) Úlohou štátnej služby pre drahé kovy je zisťovať obsah drahých kovov, kontrolovať ich technické používanie a pomáhať pri plnení úloh štátnej správy v odbore drahých kovov.

(3) Skúšanie zbraní a streliva pre civilnú potrebu zabezpečuje ich technickú spoľahlivosť a bezpečnosť.

Oddiel 2

Orgány štátnej služby pre miery a váhy a štátnej služby pre drahé kovy

§ 2

Ústredným orgánom štátnej služby pre miery a váhy a štátnej služby pre drahé kovy je Štátny úrad pre miery, váhy a drahé kovy, ktorý sa zriaďuje pri Ministerstve financií. Ako jeho oblastný orgán pre územie Slovenska sa pri Povereníctve financií zriaďuje Slovenský úrad pre miery, váhy a drahé kovy.

§ 3

(1) Na čele Štátneho úradu pre miery, váhy a drahé kovy je predseda, ktorý je podriadený ministrovi financií.

(2) Na čele Slovenského úradu pre miery, váhy a drahé kovy je predseda, ktorý je podriadený povereníkovi financií; za riadne plnenie úloh Slovenského úradu pre miery, váhy a drahé kovy zodpovedá predsedovi Štátneho úradu pre miery, váhy a drahé kovy, ktorý sa tiež vyjadruje k návrhom na jeho vymenovanie a odvolanie.

§ 5

Orgánmi štátnej služby pre drahé kovy sú ďalej štátnej skúšobne pre drahé kovy, ktoré zriaďuje minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády. Štátne skúšobne sú podriadené Štátnemu úradu pre miery, váhy a drahé kovy.

§ 6

Organizáciu Štátneho úradu pre miery, váhy a drahé kovy, Slovenského úradu pre miery, váhy a drahé kovy, obvodných a závodných skúšobní mier a váh a štátnych skúšobní pre drahé kovy schvaľuje vláda, poprípade orgán ňou na to určený.

§ 7

Predseda Štátneho úradu pre miery, váhy a drahé kovy, predseda Slovenského úradu pre miery, váhy a drahé kovy a ostatní zamestnanci týchto úradov a obvodných a závodných skúšobní mier a váh a štátnych skúšobní pre drahé kovy sú štátnymi zamestnancami; ich osobným úradom je Štátny úrad pre miery, váhy a drahé kovy, na Slovensku Slovenský úrad pre miery, váhy a drahé kovy.

Oddiel 3

Štátna služba pre miery a váhy

Oddiel 4

Štátna služba pre drahé kovy

§ 11

(1) Orgány štátnej služby pre drahé kovy

a) skúšajú a zisťujú obsah drahého kovu vo výrobkoch, polotovaroch a zliatkoch;

b) robia rozbory zliatin na obsah drahých a prídavných kovov, rozbory zlúčenín, roztokov a odpadov na obsah drahých kovov, zisťujú množstvo drahého kovu v pozlatených a postriebrených predmetoch;

c) vydávajú výmery, posudky a osvedčenia o obsahu drahých kovov;

d) robia kontrolné skúšky zlatých a strieborných mincí;

e) kontrolujú dodržiavanie technických predpisov o používaní drahých kovov;

f) pomáhajú pri opatreniach v odbore evidencie, úschovy a spotreby drahých kovov a ich hospodárneho využitia;

g) robia výskumné a skúšobné práce v odbore drahých kovov;

h) pripravujú skúšobné reagencie, tavia zlatý a strieborný materiál a vymieňajú ho za rýdzi kov;

ch) starajú sa o uplatnenie poznatkov vedy v odbore skúšania drahých kovov vo výrobe.

(2) Minister financií môže po dohode so zúčastnenými členmi vlády rozšíriť pôsobnosť orgánov štátnej služby pre drahé kovy o ďalšie úlohy.

Oddiel 5

Skúšanie zbraní a streliva pre civilnú potrebu

§ 12

Pôsobnosť vo veciach skúšania zbraní a streliva pre civilnú potrebu vykonáva Ministerstvo strojárenstva minister strojárenstva môže túto pôsobnosť celkom alebo sčasti preniesť na orgány ním určené.

Oddiel 6

Vykonávacie predpisy

§ 13

(1) Minister financií vydá po dohode so zúčastnenými členmi vlády podrobné predpisy na vykonanie ustanovení oddielov 2 až 4, najmä

c) určí, ktoré drahé kovy a ktoré predmety obsahujúce drahé kovy sú podrobené povinnému preskúšaniu, kontrole a overeniu;

d) určí stupne rýdzosti drahých kovov a povinnosť ich dodržiavať;

e) určí značky drahých kovov;

f) vymedzí podrobnejšie úlohy orgánov štátnej služby pre miery a váhy a štátnej služby pre drahé kovy ako aj ich práva a povinnosti;

g) ustanoví zásady konania pred orgánmi štátnej služby pre miery a váhy a orgánmi štátnej služby pre drahé kovy.

(3) Minister strojárenstva

a) upraví skúšanie zbraní a streliva pre civilnú potrebu,

b) určí povinnosti, na ktoré treba dbať, aby boli zaručené technická spoľahlivosť a bezpečnosť zbraní a streliva pre civilnú potrebu.


Oddiel 7

Zrušovacie, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Zrušujú sa Ciachové a puncové riaditeľstvo v Prahe, Štátna puncová rada, Riaditeľstvo ciachovej a puncovej služby v Bratislave a ciachové a puncové úrady.

(2) Štátny úrad pre miery, váhy a drahé kovy a Ministerstvo strojárenstva alebo orgán určený podľa § 12 prevezmú v medziach plánu práce zrušených úradov primeraný počet ich zamestnancov, ktorí sú činní v odbore prevzatej pôsobnosti.

§ 15

(1) Zrušujú sa

1. nariadenie č. 228/1943 Zb., o organizácii ciachovej a puncovej služby a skúšaní ručných strelných zbraní,

2. nariadenie č. 160/1944 Zb., o organizácii úradov a služobní podriadených ciachovému a puncovému riaditeľstvu,

3. § 43 zákona č. 2/1928 Zb., o rýdzosti a puncovej kontrole platinového, zlatého a strieborného tovaru (puncového zákona),

4. § 13 vládneho nariadenia č. 215/1928 Zb., ktorým sa vykonáva puncový zákon a určuje začiatok jeho účinnosti,

5. zákon č. 115/1940 Sl. z., o úradoch ciachovej a puncovej služby,

ako aj predpisy podľa nich vydané.

(2) Ostatné predpisy dosiaľ platné v odbore mier a váh, drahých kovov a skúšaní ručných strelných zbraní strácajú platnosť dňom začiatku účinnosti predpisov vydaných pre tieto odbory podľa tohto zákonného opatrenia.

§ 16

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955; vykonajú ho ministri financií, strojárenstva a stavebníctva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.