Nariadenie vlády č. 52/1955 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami

Čiastka 30/1955
Platnosť od 03.12.1955 do30.04.1990
Účinnosť od 03.12.1955 do30.04.1990
Zrušený 116/1990 Zb.

52

Vládne nariadenie

z 9. novembra 1955,

o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

S miestnosťami, prípadne s celými budovami (ďalej len „miestnosti“) plánovite hospodária podľa zákona č. 111/1950 Zb., o hospodárení s niektorými miestnosťami, a vládneho nariadenia č. 172/1950 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami, výkonné orgány národných výborov všetkých stupňov.

§ 2

(1) Výkonné orgány miestnych národných výborov rozhodujú o pridelení miestností, ak ide o uspokojenie potrieb orgánov a organizácií miestneho významu.

(2) Výkonné orgány okresných národných výborov rozhodujú o pridelení miestností, ak ide o uspokojenie potrieb orgánov a organizácií okresného významu.

(3) Výkonné orgány krajských národných výborov rozhodujú o pridelení miestností, ak ide o uspokojenie potrieb orgánov a organizácií krajského a celoštátneho významu.

(4) Rozhodovanie o pridelení miestností pre orgány a organizácie celoštátneho významu si môže v jednotlivých prípadoch vyhradiť vláda.

§ 3

O zrušení nájomných zmlúv o užívaní miestností alebo užívacích práv k nim, o rozkazoch na ich vyprázdnenie, o podmienkach užívania miestností, o náhrade skutočnej škody, vzniknutej doterajšiemu užívateľovi rozhodujú výkonné orgány národných výborov kompetentné podľa § 2; evidenciu miestností vedú výkonné orgány miestnych národných výborov, ktorým sa tiež hlásia voľné miestnosti.

§ 4

Úpravu konania pri prideľovaní miestností, podrobnú úpravu pôsobnosti výkonných orgánov národných výborov pri plánovitom hospodárení s miestnosťami a smernice pre túto činnosť ustanoví vláda.

§ 5

Pôsobnosť ministra predsedu Štátneho úradu plánovacieho určená predpismi o hospodárení s miestnosťami zaniká.

§ 6

Ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmto vládnym nariadením, sa zrušujú, najmä sa zrušuje ustanovenie § 2 ods. 1 a § 6 zák. č. 111/1950 Zb., o hospodárení s niektorými miestnosťami, a ustanovenie § 11 vládneho nariadenia č. 172/1950 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.