Opatrenie č. 9/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955

Čiastka 5/1955
Platnosť od 14.03.1955 do31.12.1955
Účinnosť od 01.01.1955 do31.12.1955
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 15/1955 Zb. z 21. marca 1955.

OBSAH

9

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 24. februára 1955

o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky uznieslo sa podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Ustanovenia zákona z 20. januára 1954 č. 3 Zb., o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954, platia aj pre úpravu platenej dovolenky na zotavenie v roku 1955.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.