Nariadenie vlády č. 53/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 1983/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti

Čiastka 30/1955
Platnosť od 03.12.1955 do31.03.1964
Účinnosť od 03.12.1955 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.

OBSAH

53

VLÁDNE NARIADENIE

z 9. novembra 1955,

ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie č. 183/1947 Zb., ktorým určujú poľnohospodárske výrobne oblasti

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 6 zákona č. 139/1947 Zb.:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 183/1947 Zb. , ktorým sa určujú poľnohospodárske výrobné oblasti, sa mení a doplňuje takto:

1. Za § 1 sa vkladá ako nové ustanovenie § 2, ktorý znie:

㤠2

(1) Rada miestneho národného výboru môže podať do 31.októbra bežného roku pôdohospodárskemu odboru rady okresného národného výboru odôvodnený návrh na preradenie územia obce do inej výrobnej oblasti.

(2) Pôdohospodársky odbor okresného národného výboru prejedná v súčinnosti s finančným odborom návrhy rád miestnych národných výborov, urobené podľa odseku 1, a predloží ich do 15 decembra bežného roku pôdohospodárskej správe rady krajského národného výboru.

(3) Pôdohospodárska správa rady krajského výboru prejedná v súčinnosti s finančným odborom návrhy poľnohospodárskych odborov rád okresných a národných výborov a predloží Ministerstvu pôdohospodárstva na konečné rozhodnutie.

(4) Ministerstvo pôdohospodárstva rozhodne po dohode s ministerstvom financií o preradení územia obce do inej výrobnej oblasti a určí súčasne začiatok času, od ktorého preradenie nadobúda účinnosť.“

2. Doterajšie označenie § 2 sa mení na § 3.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Krutina v. r.