Nariadenie vlády č. 44/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy a obranu vlasti a medaily Za službu vlasti

Čiastka 24/1955
Platnosť od 17.09.1955 do30.09.1958
Účinnosť od 15.09.1955 do30.09.1958
Zrušený 52/1958 Zb.

OBSAH

44

Vládne nariadenie

z 9. septembra 1955,

ktorým sa doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy a obranu vlasti a medaily Za službu vlasti

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

Ustanovenia stanov Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti, pokiaľ upravujú udeľovanie týchto vyznamenaní generálom a dôstojníkom z povolania za obetavú a statočnú prácu pri výstavbe československej ľudovej armády a ozbrojených súčastí Ministerstva vnútra, vzťahujú sa i na poddôstojníkov z povolania.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. septembrom 1955; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra.


Široký v. r.

aj na znamenie súhlasu namiesto prezidenta republiky podľa § 72 ods. 2 ústavy.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Barák v. r.