Nariadenie vlády č. 34/1955 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu

Čiastka 18/1955
Platnosť od 30.07.1955 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1955 do31.12.1956
Zrušený 23/1957 Zb.

34

Vládne nariadenie

z 10. júna 1955

o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955:


§ 1

(1) Pre zvýšenie iniciatívy a zodpovednosti riaditeľov podnikov štátneho obchodu a iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizácií, ako i podnikov turistického a cestovného ruchu a pre podnietenie hmotného záujmu zamestnancov na plnení plánov možno v týchto podnikoch a organizáciách (ďalej len „podniky“) zriadiť riaditeľský fond (ďalej len „fond“).

(2) Minister financií sa splnomocňuje, aby po dohode s kompetentným ministrom a po vypočutí jednotnej odborovej organizácie určil, v ktorých podnikoch a od ktorého času sa fond zriaďuje.

§ 2

(1) Do fondu plynie podiel na plánovanom zisku vo výške 1 %.

(2) Ak podnik prekročí plán zisku, plynie do fondu najviacej podiel vo výške 15 % úhrnného nadplánovaného zisku.

(3) Fond dostane tiež odmenu z nadplánovaných odvodov vlastných obežných prostriedkov (obratových fondov) vo výške a za podmienok, ktoré určí minister financií osobitnými smernicami.

(4) Podmienkou pre poskytnutie podielov je, že podnik plní alebo prekročuje plán maloobchodného alebo veľkoobchodného obratu alebo plán odbytu v plánovanej štruktúre, plán výroby tovaru v určenom sortimente, plánovaný zisk a neprekročuje plánované náklady na obeh.

(5) Ročný úhrnný podiel plynúci do fondu včítane odmeny z nadplánovaných odvodov vlastných obežných prostriedkov nesmie prekročiť 5% ročného mzdového fondu pracovníkov podniku činných v hlavnej činnosti podniku, prepočítaného na percento skutočného objemu maloobchodného alebo veľkoobchodného obratu a výroby tovaru.

§ 3

Pri určení výšky nadplánovaného zisku sa do tohto zisku nezapočítavajú sumy, ktoré vyplynuli z príčin, ktoré nezávisia na obchodnej alebo výrobnej činnosti podniku.

§ 4

(1) Po ukončení každého štvrťročia sa prevádza do fondu preddavkový podiel vo výške 50 % sumy vypočítanej podľa § 2 zo súhrnných výsledkov dosiahnutých podľa súvahy podniku od začiatku roku.

(2) Konečná výška podielu prevádzaného do fondu sa určuje podľa schválenej ročnej súvahy.

§ 5

(1) Prostriedky fondu používa riaditeľ podniku:

a) na rozširovanie obchodnej prevádzky alebo výroby, na výstavbu a opravy vykonávané bytovým hospodárstvom podniku a na technické zdokonaľovanie obchodu alebo výroby (malú mechanizáciu, realizáciu zlepšovacích návrhov a pod.) i mimo rámca plánovaných investícií, a to vo výške 40 % prostriedkov fondu;

b) na výplatu individuálnych odmien víťazom socialistických súťaží, pracovníkom za vynikajúce pracovné výkony, na úhradu poukazov pre rekreáciu pracujúcich a na výplatu jednorázových výpomocí pracovníkom podniku;

c) na zlepšenie kultúrnej, sociálnej, hygienickej, zdravotnej a bezpečnostnej starostlivosti o pracovníkov podniku (na zlepšenie pomocných hospodárstiev, na zriaďovanie detských zariadení, na nákup inventára pre tieto zariadenia, na telovýchovné účely, kluby a pod.).

(2) Výdavky na vrub fondu môžu sa robiť len vo výške súm, ktoré už boli do fondu prevedené. Zakazuje sa vydávanie prostriedkov na vrub súm, ktorých prevedenie do fondu sa ešte len očakáva.

§ 6

Rozpočet fondu schvaľuje riaditeľ podniku po prejednaní so závodnou radou. O použití prostriedkov fondu, najmä o účele a výške vynaložených súm, treba upovedomiť všetkých pracujúcich podniku.

§ 7

Kontrola odvádzania určených súm do fondu a vydávanie týchto prostriedkov v podnikoch prislúcha Ministerstvu financií. Práva kompetentných ministerstiev na vykonávanie tejto kontroly a ich zodpovednosť za ňu zostávajú nedotknuté.

§ 8

Ministerstvo financií vydá po dohode sú zúčastnenými ministerstvami a jednotnou odborovou organizáciou smernice na vykonanie tohto nariadenia.

§ 9

Na podniky, v ktorých bol fond zriadený, sa nevzťahujú ustanovenia dekrétu č. 104/1945 Zb., o závodných a podnikových radách, v znení zákona č. 188/1948 Zb., pokiaľ určujú povinnosť odvádzať Jednotnému fondu pracujúcich podiel na čistom zisku.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.