Nariadenie vlády č. 55/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládneho nariadenia č. 42/1954 Zb.

Čiastka 32/1955
Platnosť od 12.12.1955 do31.12.1956
Účinnosť od 12.12.1955 do31.12.1956
Zrušený 5/1957 Zb.
Redakčná poznámka

Platí pre dodávkovú povinnosť a výkup poľnohospodárskych výrobkov začínajúc rokom 1956; vykoná ho ministerka výkupu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

55

Vládne nariadenie

z 9. novembra 1955,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládneho nariadenia č. 42/1954 Zb.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 zákona č. 56/1952 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov (ďalej len „zákon“):


Čl. 1

Vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., v znení vládneho nariadenia č. 42/1954 Zb., sa mení a doplňuje takto:

1. § 2 ods. 2 písm. b) znie:

b) slama ciroku metlového;“

2. § 6 ods. 4 znie:

(4) Chovateľom hospodárskych zvierat, ktorí nie sú držiteľmi poľnohospodárskej pôdy, sa vymeriavajú povinné dodávky;

a) bravčového mäsa, ak prevádzajú súkromnú výkrmňu ošípaných;

b) hydiny, ak prevádzajú súkromnú hydináreň s výkrmom hydiny;

c) vajec, ak prevádzajú súkromnú hydináreň s výrobou vajec;

d) mlieka podľa počtu chovaných kráv;

e) ovčej vlny z každého kusa oviec.“

3. § 8 ods. 3 znie:

(3) Z výmery poľnohospodárskej pôdy rozhodnej pre vymeranie povinnej dodávky sena sa vynímajú plochy uvedené v odseku 2 písmeno a) až ch).“

4. § 11 ods. 4 sa mení a znie:

(4) Pre poľnohospodárske závody jednotlivo hospodáriacich roľníkov, ktoré sú v dočasnej správe miestnych národných výborov, prípadne na ktorých dočasne hospodária strojové a traktorové stanice, platia dodávkové normy pre jednotlivo hospodáriacich roľníkov, a to najviac s výmerou poľnohospodárskej pôdy od 5 do 10 ha.“

5. § 18 sa mení a znie:

㤠18

(1) Jednotlivo hospodáriacim roľníkom, ktorým bola výkonným orgánom miestneho národného výboru prikázaná pôda do užívania alebo ktorí sa zmluvne zaviazali najmenej na dobu šesť rokov na obhospodarovanie pôdy ležiacej ladom alebo málo produktívnej pôdy v štátnom socialistickom vlastníctve, sa vymerajú povinné dodávky podľa dodávkových noriem platných pre skupinu, do ktorej by patrili bez pôdy prikázanej im do užívania, prípadne bez pôdy v štátnom socialistickom vlastníctve, na obhospodarovanie ktorej sa zmluvne zaviazali.

(2) Na pôdu prikázanú do užívania sa poskytne zľava až do výšky 50 % z dodávkových noriem mäsa, mlieka a vajec. Táto zľava sa však neposkytne členom jednotných roľníckych družstiev, ktorým pri vystúpení alebo vylúčení z družstva bola prikázaná do užívania pôda vo výmere najatej pôdy, s ktorou vstúpil do jednotného roľníckeho družstva. Zľavy sa ďalej neposkytnú tým jednotlivo hospodáriacim roľníkom, ktorí vypovedali doterajšie zmluvy o nájme pozemkov alebo ktorí v nich po skončení nájomnej doby nepokračujú, hoci pre to nie sú hospodárske alebo iné dôležité dôvody, ak im bola v dôsledku toho prikázaná do užívania pôda tej istej výmery. Okresný splnomocnenec však môže na návrh pôdohospodárskeho odboru rady okresného národného výboru i v týchto prípadoch povoliť zľavy, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.“

6. § 35 sa mení a znie:

㤠35

Záhumienkárom, členom jednotných roľníckych družstiev nižšieho typu a jednotlivo hospodáriacim maloroľníkom a stredným roľníkom z toho istého okresu sa povoľuje plniť povinnú dodávku mäsa spoločne. Dodávateľ, ktorý dáva časť svojej dodávky v prospech druhého dodávateľa, musí mať splnenú vlastnú celoročnú povinnú dodávku mäsa.“

7. § 37 č. 1 sa mení a znie:

1. na plnenie dodávkových povinností a naturálnych odmien, ktorých plnenie bolo odložené alebo prevedené z predchádzajúceho roku,“


Čl. 2

Ministerka výkupu sa splnomocňuje, aby upravila a v Zbierke zákonov vyhlásila úplné znenie vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., ako vyplýva zo znenia článku 1.

Čl. 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí pre dodávkovú povinnosť a výkup poľnohospodárskych výrobkov začínajúc rokom 1956; vykoná ho ministerka výkupu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Machačová v. r.