18

Vládne nariadenie

z 8. apríla 1955

o kvantitatívnej prejímke výrobkov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955:


Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Toto nariadenie upravuje kvantitatívnu prejímku výrobkov medzi podnikmi, organizáciami a zariadeniami socialistického sektora i orgánmi štátnej správy a postup pri reklamáciách množstva.

§ 2

Odberateľ je vždy povinný vykonať kvantitatívnu prejímku výrobkov. Pokiaľ neupravujú základné podmienky dodávky alebo iné predpisy záväzné pre obe strany kvantitatívnu prejímku inak, platia pre ňu ustanovenia tohto nariadenia.

Druhá časť

Postup pri kvantitatívnej prejímke výrobkov

Oddiel 1

Kvantitatívna prejímka

§ 3

Kvantitatívna prejímka spočíva v previerke správnosti dodaného množstva výrobkov.

§ 4

Kvantitatívnu prejímku výrobkov bez obalov vykonáva odberateľ v mieste dodania (napr. železničná stanica určenia, sklad dodávateľa alebo odberateľa a pod.). Kvantitatívnu prejímku výrobkov v obaloch vykonáva až vo svojom sklade; v mieste dodania prejíma výrobky v obale len podľa počtu kusov obalov a ich zjavnej neporušenosti, prípadne podľa hrubej váhy jednotlivých kusov obalov.

§ 5

(1) Kvantitatívnu prejímku výrobkov bez obalov a prejímku výrobkov v obaloch podľa počtu kusov obalov, prípadne podľa hrubej váhy jednotlivých kusov obalov je odberateľ povinný vykonať ihneď pri odbere a pri výrobkoch prepravených verejným dopravcom ešte za prítomnosti orgánu tohto dopravcu.

(2) Kvantitatívnu prejímku výrobkov v obaloch podľa počtu výrobkov v obaloch, prípadne podľa čistej váhy dodaného množstva výrobkov je odberateľ povinný vykonať bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 24 hodín pri výrobkoch, ktoré sa rýchle kazia a do 15 dní pri ostatných výrobkoch.

(3) Lehoty určené v odseku 2 sa začínajú pri miestnej dodávke dňom, keď odberateľ odobral výrobky v sklade dodávateľa, inak dňom dodania výrobkov do miesta (stanice, prístavu) určenia.

§ 6

Ak zistí odberateľ pri prejímaní výrobkov v obaloch nezrovnalosti v hrubej váhe alebo v počte kusov alebo ak zistí, že obaly sú porušené, spíše o tom ihneď so zástupcom dodávateľa zápisnicu; v prípade, že prejíma výrobky od dopravcu, spíše zápisnicu s orgánom dopravcu, prípadne zabezpečí jej spísanie orgánom dopravcu v predpísanej forme. Zo zápisnice musí byť zrejmé, kedy, kde, za účasti koho a z akého dôvodu bola spísaná a čo sa zápisnicou zistilo. Zápisnica musí byť všetkými zúčastnenými podpísaná.

§ 7

(1) Ak zistí odberateľ pri kvantitatívnej prejímke, že množstvo výrobkov nesúhlasí s údajmi sprievodných dokladov (dodacích listov, prepravných dokladov, faktúr a pod.), musí spísať zápisnicu o kvantitatívnych chybách.

(2) V závažných prípadoch preruší odberateľ otváranie zvyšujúcich obalov a vyhotoví o tom ihneď záznam, ktorý podpíšu osoby, ktoré preverovali množstvo. Odberateľ potom vyzve telegraficky alebo telefonicky dodávateľa na účasť pri previerke množstva zvyšujúcich výrobkov a na spísanie zápisnice o kvantitatívnych chybách.

(3) Ak sa neustanoví dodávateľ na výzvu, musí odberateľ prizvať na spísanie zápisnice o kvantitatívnych chybách zástupcu podniku, ktorý má sídlo v mieste prejímky a podlieha tomu istému ministerstvu ako dodávateľ, a ak nemožno tak urobiť, zástupcu nestranného podniku alebo organizácie.

§ 8

(1) V zápisnici o kvantitatívnych chybách musí sa uviesť:

a) čas a miesto spísania zápisnice,

b) mená osôb, ktoré sa zúčastnili spísania zápisnice, s uvedením ich funkcií,

c) ak výrobky prepravil verejný dopravca, dátum dodania výrobkov do miesta (stanice, prístavu) určenia a dátum ich prijatia odberateľom,

d) doklad, z ktorého sa zistilo množstvo, ktoré sa malo dodať,

e) údaj množstva, ktoré sa skutočne dodalo, s uvedením spôsobu jeho zistenia,

f) nárok, ktorý odberateľ uplatňuje.

(2) Zápisnicu o kvantitatívnych chybách musia všetci zúčastnení podpísať.

§ 9

Zápisnica o kvantitatívnych chybách sa musí spísať pri výrobkoch, ktoré sa rýchle kazia do 24 hodín, pri ostatných výrobkoch do 5 dní po previerke.

§ 10

Ak nevykoná odberateľ kvantitatívnu prejímku alebo ak nespíše zápisnicu o kvantitatívnych chybách v určených lehotách, nemôže uplatňovať ani reklamačné nároky ani nárok na náhradu škody spôsobenej tým, že množstvo dodaných výrobkov nesúhlasilo s údajmi sprievodných dokladov.

Oddiel 2

Odber zásielky prepravenej verejným dopravcom

§ 11

(1) Odber zásielky prepravenej verejným dopravcom, vykonaný podľa predpisov (poriadkov) tohto dopravcu, nie je ešte kvantitatívnou prejímkou podľa tohto nariadenia.

(2) Odberateľ zodpovedá dodávateľovi (odosielateľovi) za to, že splní všetky povinnosti, ktoré mu príslušné predpisy (poriadky) ukladajú ako príjemcovi. Je povinný preveriť všetky okolnosti, ktoré môžu zakladať majetkovú zodpovednosť verejného dopravcu, a žiadať, aby verejný dopravca zistil také okolnosti zápisnicou alebo iným spôsobom predpísaným príslušnými predpismi. Ak dôjde porušením týchto povinností k zániku alebo k zmenšeniu nárokov proti verejnému dopravcovi, nemôže odberateľ požadovať na dodávateľovi (odosielateľovi) náhradu škôd, ktoré mohol uplatniť proti verejnému dopravcovi, i keby dodávateľ (odosielateľ) odberateľovi inak za tieto škody zodpovedal.

Odber vozňovej zásielky v stanici určenia

§ 12

Pred odberom vozňovej zásielky je odberateľ povinný preveriť vonkajšiu neporušenosť vozňa a jeho uzávery a na otvorenom vozni zjavnú úplnosť nákladu.

§ 13

Ak zistí odberateľ, že vozeň alebo jeho uzávery sú porušené alebo že skutočný stav nákladu nezodpovedá údajom prepravných dokladov, je povinný prerušiť odber a žiadať, aby železnica preskúšala podľa potreby buď váhu alebo stav zásielky a aby o tom spísala zápisnicu.

Odber zásielky v prístave určenia

§ 14

(1) Pri odbere výrobkov bez obalov, voľne ložených, sypaných alebo liatych, ktoré sa prepravujú loďou, je odberateľ povinný prevážiť zásielku v prístave určenia za prítomnosti zástupcu dopravcu. Toto váženie sa vykonáva pri vykladaní zásielky.

(2) Ak zistí odberateľ rozdiel medzi skutočnou váhou a váhou uvedenou v prepravných dokladoch alebo poškodenie zásielky, je povinný žiadať, aby dopravca spísal o tom zápisnicu.

(3) Zásielky, ktoré sa merajú na kubické metre, a zásielky, ktorých množstvo sa určuje podľa dohovorenej váhy, sa neprevažujú. Preverovanie podľa kubických metrov alebo podľa dohovorenej váhy vykonáva odberateľ spôsobom určeným základnými podmienkami dodávky alebo inými predpismi záväznými pre obe strany alebo zmluvou.

§ 15

(1) Pri odbere výrobkov v obaloch alebo kusovej zásielky v prístave určenia je odberateľ povinný preveriť počet balíkov, kusov a stav obalov alebo balenie každého kusa, značkové čísla na obale a pod. podľa prepravných dokladov a prípadne preskúšať váhu zásielky podľa príslušných prepravných predpisov.

(2) Ak zistí odberateľ nezrovnalosti, je povinný žiadať, aby dopravca spísal o nich zápisnicu.

§ 16

Odber ostatných zásielok prepravených verejným dopravcom

(1) Pri odbere ostatných zásielok prepravených verejným dopravcom (zásielok cestných, kusových zásielok, spešnín, poštových balíkov a pod.) je odberateľ povinný ešte za prítomnosti orgánov dopravcu:

a) prekontrolovať neporušenosť obalov, počet kusov obalov a značky zásielky s prepravným dokladom,

b) pokiaľ je to potrebné na zistenie dodaného množstva, prevážiť, prepočítať a pod. dôjdené výrobky.

(2) Ak zistí odberateľ, že je porušený obal, že počet kusov obalov alebo značky zásielky, prípadne jej váha nesúhlasí s údajmi prepravného dokladu, je povinný spísať s orgánmi dopravcu zápisnicu, prípadne zabezpečiť jej spísanie v predpísanej forme (§ 6).

§ 17

Uplatnenie nárokov proti verejnému dopravcovi

(1) Ak sa zistili okolnosti zakladajúce majetkovú zodpovednosť verejného dopravcu, ktorú môže uplatňovať príjemca, musí odberateľ uplatniť svoje nároky proti verejnému dopravcovi podľa príslušných predpisov.

(2) Porušenie povinnosti uvedenej v odseku 1 má následky určené v § 11 ods. 2 veta tretia.

Oddiel 3

Reklamácia u dodávateľa

§ 18

(1) Nároky proti dodávateľovi (odosielateľovi) výrobkov, pri ktorých sa zistili kvantitatívne chyby (reklamačné nároky), uplatňuje odberateľ u dodávateľa písomnou reklamáciou.

(2) Za reklamáciu sa považuje tiež, ak odberateľ dodá proti potvrdeniu odpis zápisnice o kvantitatívnych chybách dodávateľovi, ktorý sa zúčastnil spísania tejto zápisnice (§ 7 ods. 2), a to ihneď po jej spísaní.

§ 19

(1) Pri výrobkoch, ktoré prvý odberateľ ďalej odoslal bez toho, že by otvoril originálne továrenské balenie alebo obal, zodpovedá za schodok prvý dodávateľ tohto výrobku, i keď schodok zistil a zápisnicu o kvantitatívnych chybách spísal až prvý spotrebiteľ, pokiaľ k spísaniu zápisnice o kvantitatívnych chybách došlo najneskoršie do 6 mesiacov odo dňa, keď výrobky dostal prvý odberateľ.

(2) Pri traťových dodávkach zodpovedá za správnosť dodávky zasielajúci podnik a povinnosti odberateľa má príjemca výrobkov.

§ 20

(1) Reklamáciu - s výnimkou prípadu podľa § 18 ods. 2 - musí odberateľ urobiť do 10 dní odo dňa spísania zápisnice o kvantitatívnych chybách a musí k nej pripojiť odpis tejto zápisnice. Na žiadosť dodávateľa je reklamujúci odberateľ povinný zaslať dodávateľovi aj iné doklady potrebné na dôkaz reklamovaného nároku (napr. prepravné doklady, zápisnice spísané s dopravcom, baliace štítky a pod.).

(2) Ak robí odberateľ reklamáciu u dodávateľa, ktorý nie je sám odosielateľom, musí pripojiť odpis reklamácie a zápisnice o kvantitatívnych chybách pre odosielateľa, ak nemá podľa zmluvy obstarať odpisy dodávateľ.

(3) Reklamáciu musí odberateľ zaslať dodávateľovi doporučene alebo mu ju doručiť proti potvrdeniu.

§ 21

Dodávateľ je povinný do 10 dní odo dňa, čo reklamáciu, prípadne odpis zápisnice o kvantitatívnych chybách dostal (§ 18 ods. 2), oznámiť odberateľovi, či splní reklamované nároky, alebo oznámiť dôvody prečo tak odmieta urobiť. Ak sa dodávateľ nevyjadrí k reklamácii v tejto lehote, predpokladá sa, že reklamované nároky uznal.

Tretia časť

Spory o reklamačné nároky

§ 22

(1) Arbitrážna žiadosť v spore o reklamačné nároky musí smerovať ako proti dodávateľovi, tak proti odosielateľovi, ak nie je ním dodávateľ sám. Ak je to účelné, môže arbitrážny orgán rozšíriť z úradnej moci spor i proti ďalším stranám zúčastneným na dodávke.

(2) Arbitrážny orgán, u ktorého bol začatý spor o reklamačný nárok, je kompetentný na rozhodnutie o právnych pomeroch všetkých účastníkov, uvedených v odseku 1.

§ 23

Pokiaľ ide o krajské orgány štátnej arbitráže, spravuje sa pri sporoch o reklamačné nároky ich príslušnosť miestom dodania výrobkov.

§ 24

(1) Arbitrážna žiadosť týkajúca sa reklamačných nárokov podľa tohto nariadenia musí sa podať v šesťmesačnej lehote.

(2) Lehota sa začína odo dňa spísania zápisnice o kvantitatívnych chybách a pri regresných nárokoch dňom, keď navrhovateľ zaplatil sumu, ktorej sa regresom domáha, alebo dňom, keď bol na jej zaplatenie odsúdený.

§ 25

(1) Ak dodáva dodávateľ sústavne menšie množstvo výrobkov, než uvádza v dodacích dokladoch alebo vo faktúre, alebo ak to odôvodňujú iné okolnosti, môže mu arbitrážny orgán zvýšiť majetkové sankcie určené na nesplnenie zmluvy až na päťnásobok.

(2) Vážne alebo opakujúce sa kvantitatívne chyby dodávok oznamuje arbitrážny orgán generálnemu prokurátorovi a ministrovi štátnej kontroly.

§ 26

Pre spory o reklamačné nároky, ktoré podľa § 7 ods. 2 vládneho nariadenia č. 47/1953 Zb., o štátnej arbitráži, v znení vládnych nariadení č. 77/1953 Zb. a č. 45/1954 Zb. rozhodujú súdy, platí z ustanovení tejto časti obdobne len § 24; inak sa postupuje podľa ustanovení občianskeho súdneho poriadku.


Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

§ 27

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na úsek zahraničného obchodu. Spôsob a lehoty reklamácií množstva pri dodávkach tovaru pre vývoz a z dovozu sa spravujú ustanoveniami podrobných odberných podmienok pre vývozný tovar a podrobných odberných podmienok pre dovážaný tovar, vydaných ministrom zahraničného obchodu po dohode so zúčastnenými ministrami.

§ 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.