15

Uznesenie Národného zhromaždenia

z 21. marca 1955

o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 28. decembra 1954, č. 1 Zb. z roku 1955, o štátnej správe vo veciach plavby,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhramoždenia z 28. decembra 1954, č. 2 Zb. z roku 1955, o štátnej službe pre miery a váhy, o štátnej službe pre drahé kovy a o skúšaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 24. februára 1955, č. 9 Zb., o platnej dovolenke na zotavenie v roku 1955,

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia z 24. februára 1955, č. 10 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom.

Fierlinger v. r.