Vyhláška č. 65/1955 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Čiastka 36/1955
Platnosť od 31.12.1955 do31.12.1958
Účinnosť od 31.12.1955 do31.12.1958
Zrušený 91/1958 Zb.

65

Vyhláška predsedu vlády

z 21. decembra 1955

ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov


Predseda vlády vyhlasuje podľa § 4 ods. 2 zákona č. 102/1951 Zb., o prebudovaní národného poistenia, pripojené opatrenie Ústrednej rady odborov z 10. novembra 1955 o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov, vydané so súhlasom vlády Československej republiky.


Široký v. r.


Opatrenie Ústrednej rady odborov

z 10. novembra 1955

o zmenách v organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov

Ústredná rada odborov ustanovuje so súhlasom vlády Československej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 102/1951 Zb., o prebudovaní národného poistenia:

Čl. I

Opatrenie Ústrednej rady odborov z 18. decembra 1953 o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov, uverejnené vyhláškou predsedu vlády č. 100/1953 Zb., sa mení a doplňuje takto:

1. § 4 znie:

„Súčasťou nemocenského poistenia je tiež poskytovanie rodinných prídavkov, výbavného, výberovej rekreácie Revolučného odborového hnutia a výberovej rekreácie školskej mládeže v pionierskych táboroch Revolučného odborového hnutia. K výdavkom nemocenského poistenia patrí tiež poskytovanie príspevkov na diétne stravovanie zamestnancov v nočných sanatóriách a na výstavbu, vybavenie a stavebnú údržbu kultúrnych a telovýchovných zariadení Revolučného odborového hnutia.“

2. § 7 znie:

„Nemocenské poistenie zamestnancov závodov sa vykonáva v závodoch a v odborových zväzoch (druhá časť), nemocenské poistenie zamestnancov malých závodov sa vykonáva v odborových zväzoch zamestnancov v poľnohospodárstve a v miestnom hospodárstve (tretia časť).“

3. § 8 ods. 2 znie:

(2) Odborové orgány vykonávajúce nemocenské poistenie rozhodujú tiež o poskytnutí výberovej rekreácie Revolučného odborového hnutia a výberovej rekreácie školskej mládeže v pionierskych táboroch Revolučného odborového hnutia podľa smerníc, ktoré o tom vydá Ústredná rada odborov.“

4. § 37 ods. 1 znie:

(1) Nárok na náhradu škody podľa §§ 35 a 36 uplatňuje vo vlastnom mene ústredný výbor. Ak neuzná závod alebo tretia osoba povinnosť na náhradu škody, uplatní sa nárok na súde.“

5. § 45 ods. 3 znie:

(3) Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na súd. O príslušnosti a konaní platia ustanovenia občianskeho súdneho poriadku o veciach národného poistenia. Pokiaľ tieto ustanovenia hovoria o Ústrednej národnej poisťovni a o jej organizačných zložkách, rozumie sa tým príslušný ústredný výbor.“

6. § 47 znie:

(1) Vo veciach upravených týmto opatrením, pokiaľ sa týkajú vykonávania nemocenského poistenia v závodoch a odborových zväzoch, je účastníkom konania pred súdmi ústredný výbor.

(2) Ústredný výbor je tiež oprávnený vo vlastnom mene vymáhať poistné, penále, náhrady dávok a náhrady za poistné škody podľa tohto opatrenia.“

7. § 48 znie:

(1) Nemocenské poistenie pre zamestnancov poľnohospodárskych malých závodov a pre ich rodinných príslušníkov sa vykonáva v krajských výboroch odborového zväzu zamestnancov v poľnohospodárstve. Nemocenské poistenie pre zamestnancov ostatných malých závodov a pre ich rodinných príslušníkov sa vykonáva v krajských výboroch odborového zväzu zamestnancov v miestnom hospodárstve. Na vykonávanie poistenia je príslušný krajský výbor odborového zväzu, v obvode ktorého je sídlo malého závodu.

(2) Krajský výbor odborového zväzu vykonávajúci nemocenské poistenie zamestnancov malých závodov (ďalej len "krajský výbor") má pritom najmä tieto úlohy:

a) rozhoduje o dávkach [§ 55 písm. b)] a vypláca ich,

b) sleduje vývoj pracovnej neschopnosti v malých závodoch, skúma sústavne príčiny absencie z dôvodu nemoci, robí vhodné opatrenia na odstránenie príčin chorobnosti, na zníženie chorobnosti a neodôvodnenej absencie,

c) rozhoduje o opravných prostriedkoch v dávkových veciach [§ 55 písm. c)],

d) vyrubuje a vyberá poistné za zamestnancov malých závodov,

e) spravuje prostriedky určené na vykonávanie nemocenského poistenia zamestnancov malých závodov, vedie o nich účtovnú evidenciu a zostavuje pre ústredný výbor účtovné výkazy nemocenského poistenia,

f) vykonáva štatistickú službu nemocenského poistenia,

g) vedie register platiteľov poistného a evidenciu zamestnancov malých závodov na účely nemocenského poistenia,

h) obstaráva administratívne práce spojené s vykonávaním nemocenského poistenia.“

8. § 49 znie:

„Vykonávanie nemocenského poistenia zamestnancov poľnohospodárskych malých závodov riadi a kontroluje ústredný výbor odborového sväzu zamestnancov v poľnohospodárstve; vykonávanie nemocenského poistenia zamestnancov ostatných malých závodov riadi a kontroluje ústredný výbor odborového sväzu zamestnancov v miestnom hospodárstve. Ustanovenia § 12, s výnimkou ustanovení o vyberaní poistného a vedení registra platiteľov poistného, platia pritom obdobne.“

9. § 50 znie:

„Malé závody sú povinné podávať prihlášky, odhlášky a hlásenia zmien do registra platiteľov poistného na príslušnom krajskom výbore (§ 48 ods. 1); ustanovenie § 14 platí obdobne.“

10. § 51 znie:

(1) Malý závod je povinný prihlásiť na príslušnom krajskom výbore na predpísanom tlačive zamestnanca na poistenie do 7 dní odo dňa vstupu do zamestnania. Taktiež je povinný odhlásiť na tomto krajskom výbore zamestnanca, s ktorým sa rozviazal pracovný pomer, a to do 7 dní odo dňa rozviazania pracovného pomeru.

(2) Ak neprihlási alebo ak neodhlási malý závod zamestnanca v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku, môže krajský výbor uložiť malému závodu penále vo výške od 10 Kčs do 1 000 Kčs.“

11. § 52 znie:

(1) Malé závody vykazujú a odvádzajú poistné príslušnému krajskému výboru; ustanovenia §§ 21 až 23 a § 24 ods. 1, 3 a 4 platia obdobne. O prirážke k poistnému rozhoduje ústredný výbor.

(2) Malý závod, pre ktorý sa čerpajú prostriedky na mzdy a platy zo mzdového fondu kontrolovaného peňažným ústavom, odvádza poistné prostredníctvom peňažného ústavu a jeho prostredníctvom predkladá tiež príslušnému krajskému výboru výkaz poistného. Úhrady na poistné majú poradie miezd a platov. Peňažný ústav neuvoľní prostriedky na výplatu miezd a platov, ak nedostane zároveň pri ich výbere výkaz poistného a prevodný príkaz na sumu poistného v prospech krajského výboru.

(3) Malý závod, pre ktorý sa nečerpajú prostriedky na mzdy a platy zo mzdového fondu kontrolovaného peňažným ústavom, je povinný predložiť príslušnému krajskému výboru výkaz poistného do 8 dní odo dňa zročnosti a uhradiť v tej istej lehote vykázané poistné.

(4) Ustanovenia §§ 27 až 34 o poistnom a penále platia obdobne o poistnom a penále, ktoré sú povinné platiť malé závody.“

12. § 54 ods. 2 znie:

(2) Ustanovenia §§ 35 až 37 o náhradách za poistné škody platia obdobne. Nárok uplatňuje príslušný ústredný výbor.“

13. § 55 znie:

„Pre konanie o dávkach z nemocenského poistenia zamestnancov malých závodov platia obdobne ustanovenia §§ 38 až 44 s týmito odchýlkami:

a) nárok na dávky sa uplatňuje na príslušnom krajskom výbore;

b) o dávkach rozhoduje komisia národného poistenia zriadená na krajskom výbore;

c) o odvolaní proti rozhodnutiu komisie národného poistenia na krajskom výbore rozhoduje predsedníctvo tohto krajského výboru, o odvolaní proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústredný výbor.“

14. § 56 znie:

(1) Krajský výbor rozhoduje, pokiaľ ide o zamestnancov malých závodov, v sporných prípadoch o povinnom poistení, vyrubovacích základoch, poistnom, penále a o iných otázkach poistného pomeru, s výnimkou rozhodovania o prirážke k poistnému. Rozhodnutie vydáva písomne; ustanovenie § 45 ods. 2 platí obdobne.

(2) Proti rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd. Ak sa podal opravný prostriedok na súde, doručí ho súd ústrednému výboru, ktorý môže tomuto opravnému prostriedku vyhovieť do 30 dní odo dňa, keď sa mu doručil. Ak nevyhovel ústredný výbor opravnému prostriedku, zašle ho v tej istej lehote súdu so svojím vyjadrením; ak vyhovel opravnému prostriedku, oznámi to súdu, ktorý konanie zastaví. Ak sa opravný prostriedok podal na krajskom alebo ústrednom výbore, môže mu ústredný výbor do 30 dní po jeho podaní vyhovieť. Ak tak neurobí, predloží ho v tej istej lehote so svojím vyjadrením súdu. Inak platia o príslušnosti a o konaní ustanovenia občianskeho súdneho poriadku o veciach národného poistenia. Pokiaľ tieto ustanovenia hovoria o Ústrednej národnej poisťovni a jej organizačných zložkách, rozumie sa tým ústredný výbor.“

15. § 57 znie:

„O právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia vo veciach nemocenského poistenia zamestnancov malých závodov, o účasti v konaní pred súdmi a o oprávnení na vymáhanie poistného, penále, náhrady dávok a náhrad za poistné škody platia obdobne ustanovenia §§ 46 a 47.“

16. § 58 sa zrušuje.

17. § 62 znie:

„Nemocenské poistenie osôb, pre ktoré nie je príslušný závod podľa ustanovenia § 9 ani krajský výbor podľa ustanovenia § 48, sa vykonáva na krajskom výbore odborového sväzu zamestnancov v miestnom hospodárstve príslušnom podľa bydliska oprávneného.“

Čl. II

Vo veciach nemocenského poistenia prejednávaných pred súdmi, v ktorých bola účastníkom konania krajská odborová rada, vstupuje do konania ako účastník príslušný ústredný výbor.

Čl. III

Rozhodnutia a úpravy vykonané v zhode s ustanoveniami tohto opatrenia pred jeho vyhlásením sa považujú za vykonané podľa tohto opatrenia.

Čl. IV

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Za Ústrednú radu odborov:

Zupka v. r.

predseda