13

Rozpočtový zákon na rok 1955

z 23. marca 1955

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Ciele štátneho rozpočtu

Finančné prostriedky, ktoré sú určené štátnym rozpočtom ako základným finančným plánom štátu a ktorých zdrojom je predovšetkým socialistická výroba a budovateľské úsilie pracujúceho ľudu, slúžia na ďalší rozvoj výroby, na zabezpečenie a na trvalé zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúceho ľudu a na podporu úsilia o zachovanie mieru. Musia sa preto používať tak, aby sa splnili všetky úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, najmä úlohy v základných odvetviach, v uhoľnej, energetickej a rudnej základni, a aby sa zvyšovala poľnohospodárska výroba; tým sa zabezpečí uspokojovanie zvyšujúcich sa potrieb pracujúcich.

§ 2

Určenie výšky štátneho rozpočtu

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu sa určujú sumou 86.209,424.000 Kčs, celkové výdavky sumou 86.039,452.000 Kčs, takže vyplýva zvyšok 169,972.000 Kčs.

(2) V štátnom rozpočte sú obsiahnuté rozpočty národných výborov, ktorých príjmy a výdavky sú 15.523,742.000 Kčs; okrem toho je zvyšok rozpočtových prostriedkov národných výborov prechádzajúcich do roku 1956 v sume 441,800.000 Kčs.

(3) Vláda určuje na vyrovnanie rozpočtov národných výborov percentové podiely na štátnych príjmoch.

§ 3

Hospodárenie podľa štátneho rozpočtu

(1) Výdavky (investičné a neinvestičné) môžu sa uskutočňovať len do výšky súm určených v štátnom rozpočte.

(2) Vláda môže povoliť uskutočnenie nevyhnutného výdavku, nekrytého v štátnom rozpočte, ak je jeho úhrada zabezpečená vyššími príjmami alebo odsunutím iného, menej naliehavého výdavku.

§ 4

Zodpovednosť za hospodárenie

Vláda a každý jej člen, vedúci ostatných ústredných úradov a rady krajských národných výborov sú zodpovední za to, že v odbore ich pôsobnosti budú pri hospodárení všetky plánované úlohy splnené hospodárne, že sa zistia a využijú rezervy, ktoré vznikajú v rozvíjajúcom sa hospodárstve, že príjmové sumy štátneho rozpočtu budú prinajmenej dosiahnuté a výdavkové sumy nebudú

- s výnimkou prípadov prípustných podľa tohto zákona

- prekročené.

§ 5

Časové použitie rozpočtových prostriedkov

(1) Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť len do konca roku 1955, a to len na úhradu výdavkov zročných do konca tohto roku.

(2) Úhrada výdavkov, ktoré majú a podľa ustanovení tohto zákona môžu zaťažovať rozpočtové prostriedky na rok 1955, nesmie sa odsunúť na ťarchu rozpočtových prostriedkov budúceho roku.

(3) Poukazovať peniaze na úhradu záväzkov, ktoré vzniknú po 31. decembri 1955, alebo tvoriť akýmkoľvek iným spôsobom rezervy z úspor na rozpočtových prostriedkoch je neprípustné.

§ 6

Zisťovanie rozpočtových dôsledkov zákonných a iných opatrení

Pri návrhoch zákonov, zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia, zákonov Slovenskej národnej rady, vládnych nariadení, vládnych uznesení, uznesení Zboru povereníkov, nariadení Sboru povereníkov, nariadení ministrov, nariadení povereníkov, vyhlášok a pri všetkých opatreniach ústredných úradov, ako aj návrhoch uznesení krajských národných výborov a ich rád musia sa s najväčšou zodpovednosťou zvážiť aj ich dôsledky hospodárske a finančné. Dôsledky týchto opatrení pre výdavky alebo príjmy štátneho rozpočtu treba vyčísliť a výpočet pripojiť k návrhu opatrenia. Pri každom navrhovanom opatrení sa musí skúmať, či jeho povaha pripúšťa zavedenie nových príjmov a v každom prípade musia sa tieto nové príjmy vždy navrhnúť.

§ 7

Zaťažovanie štátnych rozpočtov budúcich rokov

(1) Na všetky opatrenia, ktoré časove presahujú schválený štátny rozpočet a svojimi dôsledkami zaťažujú alebo by mohli zaťažovať štátne rozpočty v budúcich rokoch, ako sú rozširovanie úradov a orgánov štátnej správy, zriaďovanie, poprípade rozširovanie iných zariadení, uzavieranie nových nájomných zmlúv, vydávanie nových periodických tlačív a dlhodobé objednávky, je potrebný predchádzajúci súhlas orgánu uvedeného v odseku 2, pokiaľ by takými opatreniami bol spôsobený nový alebo vyšší výdavok pre štátnu pokladnicu.

(2) Na také opatrenia môže dať súhlas ústredný úrad, alebo ich môže urobiť v odbore vlastnej pôsobnosti, ak nie je na to potrebný podľa iných predpisov súhlas Štátnej systematizačnej komisie a ak očakávaný náklad neprestúpi v jednotlivom prípade sumu 50.000 Kčs ročne a v úhrne všetkých prípadov sumu 800.000 Kčs ročne. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas Ministerstva financií a, ak ide o zaťaženie prevyšujúce v jednotlivom prípade sumu 50 mil. Kčs, súhlas vlády.

§ 8

Neprípustnosť započítania pohľadávok voči štátu

Dlžník nemôže svoj záväzok voči štátu uhradiť započítaním svojej pohľadávky proti štátu.

§ 9

Dočasné vedenie štátneho hospodárenia v roku 1956

Vláda urobí vhodné opatrenia pre štátne hospodárenie v čase od 1. januára 1956 do vyhlásenia rozpočtového zákona na rok 1956, ak nebude rozpočtový zákon na uvedený rok vyhlásený pred 1. januárom 1956.


§ 10

Záverečné ustanovenia

(1) Vláda sa splnomocňuje, aby do štátneho rozpočtu premietla úpravy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva.

(2) Minister financií vydá podrobnejšie smernice pre hospodárenie podľa štátneho rozpočtu a jeho kontrolu, a to najmä pokiaľ ide o používanie rozpočtových prostriedkov, úhradu výdavkov na nové úlohy ukladané národným výborom, viazanie rozpočtových prostriedkov určených na úhradu úloh, ktoré odpadli, a o postup pri obstaraní úhrady výdavkov na úlohy, ktoré nie sú plne rozpočtove zabezpečené. Pritom môže minister financií povoliť odchýlku od ustanovenia § 5 ods. 1.

§ 11

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1955; vykonajú ho minister financií a ostatní členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.


1. príloha zákona č. 13/1955 Zb.

Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 1955

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od socialistického sektora 73.127,771
Hospodárstvo43.864,871
Dane, dávky a poplatky od obyvateľstva10.255,928Kultúrne a sociálne opatrenia28.276,049
Ostatné príjmy2.825,725Obrana a bezpečnosť10.429,645
Správa3.468,887
Úhrn86.209,424Úhrn86.039,452

Zvyšok . . . . . . . . . . . . . . . 169,972.000 Kčs.

Úhrn rozpočtov národných výborov obsiahnutých v štátnom rozpočte

PríjmyKčs (v tisícoch)VýdavkyKčs (v tisícoch)
Príjmy od podnikov miestneho hospodárstva 929,773
Hospodárstvo2.179,914
Miestne dane a poplatky1.517,928Kultúrne a sociálne opatrenia11.662,196
Ostatné príjmy549,307Správa1.681,632
Podiely na štátnych príjmov12.526,734
Úhrn15.523,742Úhrn15.523,742

2. príloha zákona č. 13/1955 Zb.

Prehľad príjmov a výdavkov jednotlivých krajov

KrajPríjmyVýdavky
vlastnépodiel na štátnych príjmoch
v tisícoch Kčs
ÚNV Praha407,0221.038,6361.445,658
Pražský251,573885,5921.137,165
Českobudějovický124,903511,442636,345
Plzenský117,156547,180664,336
Karlovarský103,960427,575531,535
Ústecký170,375728,177898,552
Liberecký142,678516,392659,070
Hradecký134,440483,583618,023
Pardubický93,269442,766536,035
Jihlavský89,375435,299524,674
Brnenský237,781825,1171.062,898
Olomoucký138,986591,122730,108
Gottwaldovský123,715526,269649,984
Ostravský223,894938,4241.162,318
České kraje2.359,1278.897,57411.256,701
ÚNV Bratislava85,934326,479412,413
Bratislavský109,231558,127667,358
Nitriansky102,348583,554685,902
Banskobystrický85,228504,634589,862
Žilinský95,172523,841619,013
Košický91,861560,855652,716
Prešovský65,129544,521609,650
Vysoké Tatry2,97827,14930,127
Slovenské kraje637,8813.629,1604.267,041
Úhrnom:2.997,00812.526,73415.523,742