Nariadenie vlády č. 29/1955 Zb.Nariadenie o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky

Čiastka 14/1955
Platnosť od 24.06.1955
Účinnosť od 01.07.1955

29

Vládne nariadenie

z 10. júna 1955

o vlajke plavidiel ozbrojených síl Československej republiky

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 252/1920 Zb., ktorým sa vydávajú ustanovenia o štátnej vlajke, štátnych znakoch a štátnej pečiatke:


§ 1

(1) Plavidlá ozbrojených síl Československej republiky nesú vlajku, ktorá sa skladá zo spodného poľa červeného a vrchného bieleho, medzi ktoré je vsunutý od žrde do stredu modrý klin; vo vrchnom rohu vlajky pri žrdi je lev malého štátneho znaku v červenej päťcípej hviezde.

(2) Pomer rozmerov tejto vlajky určuje vyobrazenie v prílohe, ktorá je súčiastkou tohto nariadenia.


§ 2

Vládne nariadenie č. 123/1930 Zb., o vlajke vojenských plavidiel Československej republiky, sa ruší.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1955; vykonajú ho ministri národnej obrany a vnútra.


Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Barák v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 29/1955 Zb.

Vlajka plavidiel ozbrojených síl Československej republiky

Obrázok 01