Nariadenie vlády č. 49/1955 Zb.Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov

Čiastka 27/1955
Platnosť od 15.10.1955 do31.07.1956
Účinnosť od 15.10.1955 do31.07.1956
Zrušený 34/1956 Zb.

OBSAH

49

Vládne nariadenie

zo 14. októbra 1955

o zriadení Povereníctva štátnych majetkov

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Zriaďuje sa Povereníctvo štátnych majetkov.

§ 2

Podrobné vymedzenie úloh Povereníctva pôdohospodárstva a Povereníctva štátnych majetkov určí vláda.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbrom 1955; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.