Nariadenie vlády č. 7/1955 Zb.Nariadenie o štátnych cenách Klementa Gottwalda

Čiastka 3/1955
Platnosť od 23.02.1955 do27.09.1960
Účinnosť od 23.02.1955 do27.09.1960
Zrušený 139/1960 Zb.

7

Vládne nariadenie

z 8. februára 1955

o štátnych cenách Klementa Gottwalda

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 7 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


Čl. I

Štátne ceny sa udeľujú budúcne ako štátne ceny Klementa Gottwalda. Vyznamenaným prislúcha čestný titul „laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda“.

Čl. II

(1) Zriaďuje sa Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda s komisiami pre odbory vedy, techniky a umenia.

(2) Výbor pre štátne ceny Klementa Gottwalda hodnotí na základe posudkov komisií návrhy na udelenie štátnych cien Klementa Gottwalda podané verejnými inštitúciami, organizáciami alebo jednotlivcami a predkladá ich vláde.

(3) Výbor a komisie sú zložené z vynikajúcich predstaviteľov vedy, umenia a ostatných odborov tvorivej činnosti. Členov výboru a komisií vymenúva a odvoláva vláda.


Čl. III

Ustanovenie § 5 vládneho nariadenia č. 147/1950 Zb. sa zrušuje.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.