Opatrenie č. 10/1955 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom.

Čiastka 5/1955
Platnosť od 14.03.1955 do30.11.1959
Účinnosť od 14.03.1955 do30.11.1959
Zrušený 64/1959 Zb.

OBSAH

10

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 24. februára 1955,

ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky uznieslo sa podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Vedeckým pracovníkom, ktorí sú známi vynikajúcimi vedeckými prácami, objavmi alebo vynálezmi, môže Štátna komisia pre vedecké hodnosti najneskôr do roka odo dňa vyhlásenia tohto zákonného opatrenia na návrh rady vysokej školy, prezídia Československej akadémie vied, predsedníctva Slovenskej akadémie vied alebo predsedníctva Československej akadémie pôdohospodárskych vied udeliť celkom výnimočne vedeckú hodnosť doktora vied, bez toho že by boli splnené podmienky § 4 vládneho nariadenia č. 60/1953 Zb., o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl.

(2) Štátna komisia pre vedecké hodnosti si vyžiada pred svojím rozhodnutím odborný posudok Československej akadémie vied alebo Ministerstva školstva, prípadne Ministerstva národnej obrany.

§ 2

O vedných odboroch, v ktorých sa udeľuje vedecká hodnosť doktora vied podľa tohto zákonného opatrenia, o jej odňatí, o hlavnom dozore nad jej udeľovaním a o tom, v akom znení sa táto hodnosť uvádza, platia ustanovenia §§ 8, 13, 14 a 16 vl. nar. č. 60/1953 Zb.

§ 3

Podrobnosti k tomuto zákonnému opatreniu určí minister školstva po dohode s prezidentom Československej akadémie vied a so zúčastnenými členmi vlády.


§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.