Nariadenie vlády č. 24/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"

Čiastka 12/1955
Platnosť od 17.05.1955 do14.10.1990
Účinnosť od 17.05.1955 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

24

Vládne nariadenie

zo 4. mája 1955,

ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernoť" a „Za pracovnú obetavosť"

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

Pre ocenenie zásluh o budovanie socializmu v našej vlasti dlhoročnou príkladnou prácou v jednom povolaní,

1. zakladajú sa rady:

a) „Rad Červeného práporu práce“,

b) „Rad Červenej hviezdy práce“;

2. zakladajú sa vyznamenania:

a) „Za pracovnú vernosť“,

b) „Za pracovnú obetavosť“.

§ 2

Rad Červeného práporu práce sa udeľuje za mimoriadne zásluhy získané celoživotným dielom, dlhoročnou, húževnatou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

§ 3

Rad Červenej hviezdy práce sa udeľuje za vynikajúce zásluhy získané dlhoročnou, húževnatou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

§ 4

Vyznamenanie Za pracovnú vernosť sa udeľuje za vynikajúce zásluhy, získané viacročnou, húževnatou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

§ 5

Vyznamenanie Za pracovnú obetavosť sa udeľuje za zásluhy získané viacročnou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

§ 6

(1) Podmienky pre udelenie radov a vyznamenaní, ich opis a spôsob ich nosenia upravujú stanovy, ktoré vyhlási predseda vlády.

(2) Vláda určí, v ktorých pracovných odboroch budú sa rady a vyznamenania podľa tohto nariadenia udeľovať; určí aj podrobnejšie podmienky pre ich udeľovanie v jednotlivých pracovných odboroch.

§ 7

Veci radov a vyznamenaní podľa tohto nariadenia spravuje predseda vlády.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.