Vyhláška č. 26/1955 Zb.Vyhláška predsedu vlády ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"

Čiastka 13/1955
Platnosť od 01.06.1955 do14.10.1990
Účinnosť od 01.06.1955 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

26

Vyhláška predsedu vlády

z 25. mája 1955,

ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"

Predseda vlády vyhlasuje podľa § 6 ods. 1 vládneho nariadenia č. 24/1955 Zb., ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce“, „Rad Červenej hviezdy práce“ a vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ a „Za pracovnú obetavosť“:

Stanovy „Radu Červeného práporu práce“, „Radu Červenej hviezdy práce“ a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ a „Za pracovnú obetavosť".


Čl. 1

Rad Červeného práporu práce

(1) Rad Červeného práporu práce sa udeľuje za mimoriadne zásluhy získané celoživotným dielom, dlhoročnou, húževnatou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

(2) Rad Červeného práporu práce má tvar ozubeného kolesa priemeru 40 mm, zdobeného v spodnej časti lipovými ratolesťami. Z ratolestí vybieha žrď s tmavočerveným vlajúcim práporom. Pozadie tvorí zväzok klasov, na ktorom je umiestnená tmavočervene smaltovaná päťcípa hviezda.

Na rube radu je ozubené koleso ozdobené lipovými ratolesťami. V hornej časti je umiestnený malý štátny znak v štíte vysokom 22 mm. Nad ním je päťcípa plastická hviezda. Pod štítom je matričné číslo.

Rad je pripevnený na stuhe závesom, ktorý tvoria dve skrížené lipové vetvičky, zavesené do horného hrotu hviezdy. Rad je razený zo striebra a zlatený.

Stuha Radu Červeného práporu práce je 38 mm široká. Je svetlomodrej farby, s tmavomodrým 3 mm širokým pruhom uprostred. Je lemovaná po oboch krajoch tmavočervenými prúžkami 3 mm širokými.

(3) Rad Červeného práporu práce sa nosí na ľavej strane pŕs za Radom Červenej zástavy. Ak sa nosí len stužka radu, je napätá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej.

Čl. 2

Rad Červenej hviezdy práce

(1) Rad Červenej hviezdy práce sa udeľuje za vynikajúce zásluhy získané dlhoročnou, húževnatou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

(2) Rad Červenej hviezdy práce tvorí plastická, tmavočervene smaltovaná päťcípa hviezda s rozpätím hrotov 42 mm. Medzi jednotlivými cípmi hviezdy vyčnievajú vrcholy päťuholníka, ktorým je hviezda podložená.

Na rube radu je umiestnený päťuholník s vpísaným kruhom priemeru 24 mm, v ktorom je malý štátny znak nad lipovou ratolesťou. Spodný vrchol päťuholníka má matričné číslo. Päťuholník presahujú profilované cípy hviezdy.

Hviezda je spojená so stuhou strieborným závesom, ktorý tvoria dve skrížené lipové vetvičky, spojené závesným krúžkom s hviezdou.

Rad je razený zo striebra.

Stuha Radu Červenej hviezdy práce je 38 mm široká. Je svetlomodrá s dvoma tmavomodrými 3 mm širokými pruhmi uprostred. Je lemovaná na oboch krajoch tmavočervenými prúžkami 3 mm širokými.

(3) Rad Červenej hviezdy práce sa nosí na ľavej strane pŕs za Radom Práce. Ak sa nosí len stužka radu, je napätá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej.

Čl. 3

Vyznamenanie Za pracovnú vernosť

(1) Vyznamenanie Za pracovnú vernosť sa udeľuje za vynikajúce zásluhy, získané viacročnou, húževnatou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

(2) Vyznamenanie Za pracovnú vernosť má tvar kruhu priemeru 33 mm. Na ploche kruhu je umiestnený vlajúci prápor, na ktorom je položená vavrínová vetvička. Vetvička je spojená so žrďou práporu stuhou s nápisom „Za pracovnú vernosť“.

Na rube vyznamenania je umiestnený malý štátny znak nad lipovou ratolesťou.

Vyznamenanie je razené zo striebra.

Stuha je 38 mm široká. Je svetlomodrá s tromi tmavomodrými 3 mm širokými pruhmi uprostred. Je lemovaná po oboch krajoch tmavočervenými prúžkami 3 mm širokými.

(3) Vyznamenanie Za pracovnú vernosť sa nosí na ľavej strane pŕs za vyznamenaním Za zásluhy o výstavbu. Ak sa nosí len stužka vyznamenania, je napätá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej.

Čl. 4

Vyznamenanie Za pracovnú obetavosť

(1) Vyznamenanie Za pracovnú obetavosť sa udeľuje za zásluhy získané viacročnou, obetavou a príkladnou prácou na rozhodujúcich úsekoch hospodárskej, vedeckej alebo kultúrnej výstavby socializmu, predchnutou vernosťou k povolaniu.

(2) Vyznamenanie Za pracovnú obetavosť má tvar kruhu priemeru 33 mm. Na ploche kruhu je umiestnený vlajúci prápor, na ktorom je položená vavrínová vetvička. Vetvička je spojená so žrďou práporu stuhou s nápisom „Za pracovnú obetavosť“.

Na rube vyznamenania je umiestnený malý štátny znak nad lipovou ratolesťou.

Vyznamenanie je razené z bronzu.

Stuha je 38 mm široká. Je svetlomodrá so štyrmi tmavomodrými 3 mm širokými pruhmi uprostred. Je lemovaná po oboch krajoch tmavočervenými prúžkami 3 mm širokými.

(3) Vyznamenanie Za pracovnú obetavosť sa nosí na ľavej strane pŕs za vyznamenaním Za vynikajúcu prácu. Ak sa nosí len stužka vyznamenania, je napätá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 38 mm dlhej.

Spoločné ustanovenia

Čl. 5

(1) Rad Červeného práporu práce, Rad Červenej hviezdy práce a vyznamenania Za pracovnú vernosť a Za pracovnú obetavosť (ďalej len „rady a vyznamenania“) udeľuje na návrh vlády prezident republiky.

(2) Zároveň s radom dostane vyznamenaný diplom a radovú knižku a s vyznamenaním preukaz ako doklad o nosení radu alebo vyznamenania.

Čl. 6

(1) Rady a vyznamenania možno výnimočne udeliť i po smrti vyznamenaného, v takom prípade sa rad alebo vyznamenanie s dokladmi doručí rodine vyznamenaného.

(2) Ak zomrie vyznamenaný, ponechávajú sa rad alebo vyznamenanie a doklady ako pamiatka jeho rodine; nik z rodiny ich však nesmie nosiť. Ak niet nikoho z rodiny zosnulého, musia byť rad alebo vyznamenanie a doklady vrátené Úradu predsedníctva vlády.

Čl. 7

(1) Ak sa vyznamenaný dopustí konania, ktoré ho robí nehodným radu alebo vyznamenania, alebo ak vyjdú dodatočne najavo skutočnosti svedčiace o tom, že mu rad alebo vyznamenanie boli udelené nezaslúžene, rad alebo vyznamenanie stráca.

(2) Len čo stratu vysloví komisia zriadená podľa § 9 ods. 2 zákona č. 247/1949 Zb., musia byť rad alebo vyznamenanie a doklady ihneď vrátené Úradu predsedníctva vlády.

(3) Úradu predsedníctva vlády musia byť vrátené rad alebo vyznamenanie a doklady, ktoré stratil odsúdený pri strate čestných práv občianskych vyslovenej súdom.

Čl. 8

(1) V prípade straty, odcudzenia a pod. môže Úrad predsedníctva vlády vydať náhradný rad alebo vyznamenanie a doklady za úhradu, ktorú sám určí.

(2) Stratu a odcudzenie je vyznamenaný povinný ohlásiť bezodkladne Úradu predsedníctva vlády a príslušnému orgánu verejnej bezpečnosti.

(3) Rady a vyznamenania sú nescudziteľné.

Čl. 9

(1) Rad alebo vyznamenanie možno udeliť aj

a) súboru osôb, ktoré tvoria pracovný alebo iný kolektív; na prevzatie radu alebo vyznamenania a dokladov vyvolí kolektív zo svojho stredu delegáciu;

b) vojenskému útvaru, útvaru Sboru národnej bezpečnosti alebo inému podobnému útvaru; na prevzatie radu alebo vyznamenania a dokladov určí delegáciu veliteľstvo útvaru; dekorovanie sa vykonáva spravidla pred nastúpeným útvarom;

c) podnikom, ústavom, štátnym orgánom alebo symbolom; na prevzatie radu alebo vyznamenania a dokladov určí delegáciu kompetentný orgán.

(2) Pri zániku vyznamenaného súboru osôb alebo vyznamenaného útvaru, podniku alebo ústavu musia byť rad alebo vyznamenanie a doklady vrátené Úradu predsedníctva vlády.


Čl. 10

Veci radov a vyznamenaní spravuje predseda vlády.


Široký v. r.