Vyhláška č. 66/1955 Zb.Vyhláška o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi

Čiastka 36/1955
Platnosť od 31.12.1955
Účinnosť od 15.01.1956
Redakčná poznámka

Protokol pre Izrael nadobudol účinnosť 13. januára 1952.

66

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 12. septembra 1955

o zmenách v okruhu zmluvných strán, viazaných Protokolom o doložkách o rozsudičovi


K Protokolu o doložkách o rozsudičovi, dojednanému v Ženeve 24. septembra 1923, pristúpil 24. októbra 1951 Izrael a Protokol preň nadobudol účinnosť 13. januára 1952.

Rakúsko je v pomere k Československej republike Protokolom viazané od 10. decembra 1953.


David v. r.