Nariadenie vlády č. 48/1955 Zb.Nariadenie o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov

Čiastka 27/1955
Platnosť od 15.10.1955 do31.12.1968
Účinnosť od 10.11.1965 do31.12.1968
Zrušený 171/1968 Zb.

48

Vládne nariadenie

zo 14. októbra 1955

o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Zriaďuje sa Ministerstvo ťažkého priemyslu s pôsobnosťou v odboroch strojárskej a hutníckej výroby.

§ 2

Zrušený od 16. 6. 1956.


§ 3

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých ministerstiev v súvislosti so zriadením ministerstiev podľa tohto nariadenia určí vláda.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbrom 1955; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.