Nariadenie vlády č. 41/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky.

Čiastka 23/1955
Platnosť od 01.09.1955
Účinnosť od 01.09.1955

OBSAH

41

Vládne nariadenie

z 25. augusta 1955,

ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách:


§ 1

Na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje sa Fakulta technickej a jadernej fyziky.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1955; vykoná ho minister školstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.