Opatrenie č. 21/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu

Čiastka 11/1955
Platnosť od 30.04.1955 do05.07.1961
Účinnosť od 30.04.1955 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 27/1955 Zb. zo dňa 24. mája 1955.

21

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 31. marca 1955,

ktorým sa zriaďuje prezídium Najvyššieho súdu

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky uznieslo sa podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Aby bol lepšie organizovaný dozor Najvyššieho súdu na rozhodovaciu činnosť súdov vo veciach trestných a občianskoprávnych, zriaďuje sa prezídium Najvyššieho súdu.

(2) Prezídium Najvyššieho súdu sa skladá z predsedu Najvyššieho súdu, jeho námestníkov - predsedov trestného, občianskoprávneho a vojenského kolégia a z ďalšieho sudcu Najvyššieho súdu, ktorého určí minister spravodlivosti, a to jednak z členov trestného alebo vojenského kolégia pre konanie prezídia vo veciach trestných, jednak z členov občiansko-právneho kolégia pre konanie prezídia vo veciach občianskoprávnych.

§ 2

Prezídium Najvyššieho súdu

1. pripravuje podklady pre konanie pléna Najvyššieho súdu,

2. prejednáva otázky organizácie dozoru Najvyššieho súdu na rozhodovaciu činnosť súdov,

3. rozhoduje o sťažnostiach pre porušenie zákona podaných proti rozhodnutiu senátu niektorého súdneho kolégia Najvyššieho súdu, ak v jednotlivých prípadoch nerozhodne predložiť takúto sťažnosť plénu Najvyššieho súdu.

§ 3

O zasadaní prezídia Najvyššieho súdu platia obdobne ustanovenia § 26 ods. 2 a § 27 zákona č. 66/1952 Zb., o organizácii súdov.


§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.