Nariadenie vlády č. 25/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky

Čiastka 13/1955
Platnosť od 01.06.1955 do10.07.1960
Účinnosť od 01.06.1955 do10.07.1960
Zrušený 101/1960 Zb.

25

Vládne nariadenie

z 28. mája 1955,

ktorým sa zriaďujú Ministerstvo palív a Ministerstvo energetiky a podriaďuje Ústredná správa vodného hospodárstva ministrovi energetiky

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Dňom 1. júna 1955 sa zrušuje Ministerstvo palív a energetiky a zriaďujú sa z neho

Ministerstvo palív a

Ministerstvo energetiky.

§ 2

Ústredná správa vodného hospodárstva sa podriaďuje ministrovi energetiky. Ostatné ustanovenia § 16 zákona č. 11/1955 Zb., o vodnom hospodárstve, zostávajú nedotknuté.

§ 3

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov štátnej správy v súvislosti so zriadením Ministerstva palív a Ministerstva energetiky vykoná vláda.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.