Nariadenie vlády č. 5/1955 Zb.Nariadenie o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti

Čiastka 3/1955
Platnosť od 23.02.1955 do14.10.1990
Účinnosť od 23.02.1955 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

5

Vládne nariadenie

z 8. februára 1955

o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


Čl. I

Najvyšší rad Československej republiky ponesie meno Klementa Gottwalda. Názov radu „Rád budovania socialistickej vlasti“ sa mení na „Rad Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti“.

Čl. II

Rad Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti nesie v strede prednej strany päťcípej hviezdy (čl. I, ods. 4 stanov pripojených k vl. nar. č. 14/1953 Zb.) razený kotúč s plastickou podobizňou Klementa Gottwalda.

Čl. III

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú aj na dosiaľ udelené rady.


Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.