Vyhláška č. 68/1955 Zb.Vyhláška o Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí

Čiastka 36/1955
Platnosť od 31.12.1955
Účinnosť od 15.01.1956
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol podľa svojho článku 23 účinnosť pre Československú republiku 18. septembra 1955.

68

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 20. októbra 1955

O Medzinárodnom dohovore o voľnom okraji námorných lodí


5. júla 1930 bol v Londýne dojednaný Medzinárodný dohovor o voľnom okraji námorných lodí, ktorý podľa svojho článku 24 vstúpil v platnosť 1. januára 1933.

Dohovor ratifikoval prezident republiky 28. mája 1955 a písomné oznámenie o prístupe Československej republiky k nemu bolo doručené vláde Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 18. júna 1955, takže dohovor nadobudol podľa svojho článku 23 účinnosť pre Československú republiku 18. septembra 1955.

Štáty a územia, za ktoré boli uložené ratifikačné listiny alebo urobené písomné oznámenia o prístupe alebo používaní, sú tieto: Československo, Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Burma, Costa-Rica, Čína, Dánsko, Dominikánska republika, Ecuador, Egypt, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, bývalá Francúzska Indočína, Honduras, Hong-Kong, Chile, India, Írsko, Island, Izrael, Taliansko, Japonsko, Juhoafrická únia, Juhoslávia, Kanada, Kórea (južná), Kuba, Libéria, Maďarsko, Malajská federácia, Mexico, Nemecko, Nicaragua, Holandsko, bývalá Holandská Východná India a Curacao, Nórsko, Nový Foundland, Nový Zéland (a Západná Samoa), Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Grécko, Spojené štáty americké, Straits Settlements, Sväz sovietskych socialistických republík, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taisko, Turecko, Uruguay, Veľká Británia a Venezuela.

Do pôvodného znenia i do českého prekladu dohovoru a jeho Príloh i jeho Záverečného protokolu možno nazrieť na Ministerstve dopravy.


David v. r.