Nariadenie vlády č. 38/1955 Zb.Nariadenie o organizácií plemenárskej služby

(v znení č. 34/1958 Zb.)

Čiastka 21/1955
Platnosť od 30.08.1955 do29.10.1959
Účinnosť od 01.07.1958 do29.10.1959
Zrušený 65/1959 Zb.

38

Vládne nariadenie

zo 6. júla 1955

o organizácií plemenárskej služby

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955:


§ 1

(1) Zabezpečenie neustáleho zvyšovania úžitkovosti hospodárskych zvierat a zveľaďovanie ich chovov, budovanie kmeňových stád a plemenárskych hospodárstiev vyžadujú jednotné riadenie a cieľavedomé vykonávanie plemenárskej práce. Za tým účelom sa zriaďuje Inšpektorát štátnych plemenárskych staníc v Prahe a Inšpektorát štátnych plemenárskych staníc v Bratislave.

(2) Inšpektorát je rozpočtovou organizáciou podriadenou Ministerstvu pôdohospodárstva (Povereníctvu pôdohospodárstva).

(3) Zložkami inšpektorátu sú v každom kraji krajská správa štátnych plemenárskych staníc a v každom okrese štátna plemenárska stanica, prípadne jej pobočka.

(4) Národné výbory napomáhajú inšpektoráty a ich zložky pri jednotnom riadení a cieľavedomom vykonávaní plemenárskej práce, sledujú ich činnosť, hodnotia ako plnia svoje úlohy a plnenie týchto úloh im uľahčujú.

§ 2

Riaditeľov krajských správ štátnych plemenárskych staníc v českých krajoch vymenúva minister pôdohospodárstva, riaditeľov krajských správ štátnych plemenárskych staníc na Slovensku vymenúva povereník pôdohospodárstva. Vedúcich štátnych plemenárskych staníc vymenúva riaditeľ inšpektorátu na návrh riaditeľa príslušnej krajskej správy štátnych plemenárskych staníc.

§ 3

Ministerstvo (Povereníctvo) poľnohospodárstva a lesného hospodárstva plánuje, riadi a kontroluje činnosť krajských správ štátnych plemenárskych staníc; pritom plní najmä tieto úlohy:

1. zostavuje návrh štátneho plemenárskeho plánu;

2. zabezpečuje plnenie štátneho plemenárskeho plánu a vykonávanie plemenárskych opatrení;

3. riadi insemináciu a dohliada na jej vykonávanie;

4. vyhlasuje podľa smerníc Ministerstva (Povereníctva) poľnohospodárstva a lesného hospodárstva poľnohospodárske závody za plemenárske hospodárstva a organizuje a zabezpečuje ich rozvoj;

5. zabezpečuje produkciu plemenných zvierat a organizuje ich rozmiesťovanie;

6. organizuje bonitáciu plemenných chovov;

7. riadi kontrolu zvyšovania úžitkovosti hospodárskych zvierat a dohliada na jej vykonávanie;

8. zapisuje vynikajúcich plemenníkov a plemenice do štátnych plemenných kníh podľa smerníc Ministerstva (Povereníctva) poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, vedie štátne plemenné knihy a dohliada na vedenie krajských plemenných kníh;

9. zostavuje návrh plánu trhov na plemenné zvieratá, dohliada na ich uskutočňovanie a organizuje, prípadne usporadúva výstavy plemenných zvierat;

10. napomáha ústrednú (oblastnú) výberovú komisiu (§ 1 vl. nar. č. 7/1951 Zb.) pri plnení jej úloh;

11. stará sa o rozšírenie a praktické využitie pokrokových vedeckých poznatkov v odbore plemenárstva i v zavádzaní riadnej kŕmnej techniky.

§ 4

Krajská správa štátnych plemenárskych staníc plánuje, riadi a kontroluje činnosť štátnych plemenárskych staníc a pritom plní najmä tieto úlohy:

1. riadi plemenitbu hospodárskych zvierat, zabezpečuje produkciu plemenných zvierat a organizuje ich rozmiesťovanie v kraji;

2. zabezpečuje insemináciu hovädzieho dobytka a oviec;

3. dozerá na vykonávanie kontroly zvyšovania úžitkovosti a kontroluje a spracúva jej výsledky;

4. zapisuje plemenné zvieratá do krajských plemenných kníh, vedie krajské plemenné knihy, vydáva potvrdenie o pôvode a podáva návrhy na zápisy zvierat do štátnych plemenných kníh;

5. navrhuje inšpektorátu, ktoré poľnohospodárske závody majú byť vyhlásené za plemenárske hospodárstva, a stará sa o budovanie a rozvoj takých závodov;

6. usporadúva trhy na plemenné zvieratá, rozhoduje o pripustení zvierat na trh a usporadúva krajské výstavy a prehliadky hospodárskych zvierat;

7. určuje na návrh štátnej plemenárskej stanice, prípadne jej pobočky obvody plemenárskych zootechnikov a inseminačných technikov;

8. zriaďuje laboratóriá pre skúšanie mlieka pre účely kontroly zvyšovania úžitkovosti;

9. zriaďuje so súhlasom inšpektorátu ako svoje pracovisko revízne stanice úžitkovosti hydiny.

§ 5

(1) Štátna plemenárska stanica plní najmä tieto úlohy:

1. vykonáva kontrolu zvyšovania úžitkovosti svojimi plemenárskymi zootechnikmi a podáva krajskej správe štátnych plemenárskych staníc návrhy na zápisy do krajských plemenných kníh;

2. stará sa o živočíšnu výrobu v plemenárskych a chovateľských hospodárstvach;

3. vykonáva insemináciu a zadovažuje a chová pre ňu potrebných plemenníkov;

4. zriaďuje odchovne plemenníkov pre insemináciu;

5. organizuje odchov plemenných zvierat a napomáha jednotné roľnícke družstva pri vypracúvaní plánu rozvoja plemenných chovov;

6. spolupracuje s krajskou správou štátnych plemenárskych staníc pri vykonávaní trhov na plemenné zvieratá a prijíma prihlášky chovateľov na tieto trhy;

7. organizuje okresné výstavy a prehliadky plemenných hospodárskych zvierat;

8. stará sa o vykonanie plemenárskych opatrení priamo v jednotlivých chovoch;

9. napomáha okresnú výberovú komisiu pri plnení jej úloh;

10. zavádza pokrokové metódy v chove a odchove plemenných zvierat v poľnohospodárskych závodoch.

(2) Pobočka štátnej plemenárskej stanice plní úlohy štátnej plemenárskej stanice, nechová však vlastných plemenníkov.

§ 6

Zrušujú sa Štátny inšpektorát pre plemenitbu hospodárskych zvierat, Oblastný inšpektorát pre plemenitbu hospodárskych zvierat, Ústredná správa inseminačných staníc a krajské správy inseminačných staníc; ich práva, záväzky a úlohy prejíma inšpektorát a jeho zložky v krajoch a okresoch.

§ 7

Plemenitbu koní a zápisy plemenných koní do krajských plemenných kníh a vedenie týchto kníh vykonávajú podľa smerníc Ministerstva pôdohospodárstva štátne ústavy pre chov koní.

§ 8

Podrobnejšie predpisy o organizácii a činnosti inšpektorátov a ich zložiek, ako aj o ich spolupráci s výkonnými orgánmi národných výborov vydá minister pôdohospodárstva.


§ 9

Zrušujú sa všetky predpisy, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením.

§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1955; vykoná ho minister pôdohospodárstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Smida v. r.