33

Vládne nariadenie

z 28. mája 1955

o hospodárskych zmluvách

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955:


Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1

O dodávke a odbere výrobkov, prác a výkonov, ktoré sú potrebné na plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, sa uzavierajú hospodárske zmluvy, ktorými sa bližšie určujú úlohy určené jednotlivým dodávateľom a odberateľom a organizujú ich vzájomné vzťahy.

§ 2

(1) Hospodárske, rozpočtové a ostatné organizácie socialistického sektora sú povinné uzavierať hospodárske zmluvy vo shode s plánom.

(2) Hospodárske zmluvy sa neuzavierajú len tam, kde je tak výslovne ustanovené alebo kde je predpísaný iný spôsob záväzkového zabezpečenia dodávok a odberu. O týchto záväzkoch platia primerane ustanovenia tohto nariadenia. Jednotné roľnícke družstvá hospodárske zmluvy neuzavierajú.

(3) Výnimky z povinnosti uzavierať hospodárske zmluvy môže určiť hlavný arbiter Československej republiky.

§ 3

(1) Spravidla sa uzavierajú zmluvy rámcové, čiastkové a priame.

(2) Rámcové zmluvy uzavierajú rámcoví dodávatelia a rámcoví odberatelia, ktorých určia kompetentné ministerstvá po dohode s hlavným arbitrom Československej republiky. Rámcové zmluvy rozvrhujú dodávky a odber výrobkov na jednotlivých dodávateľov a odberateľov i štvrťročia a určujú, kto s kým a na aké množstvo uzavrie čiastkové zmluvy.

(3) Čiastkové zmluvy uzavierajú dodávatelia a odberatelia, ktorí sú určení v rámcovej zmluve. Čiastkovými zmluvami sa vykonávajú rámcové zmluvy a podrobne upravujú dodávky a odber výrobkov, ktoré pripadajú na jednotlivých dodávateľov a odberateľov. Čiastkové zmluvy sa uzavierajú na celoročné obdobie a na všetok objem výrobkov, ktoré majú byť podľa rámcovej zmluvy dodané a odobrané v ročnom plánovacom období medzi tými istými dodávateľmi a odberateľmi.

§ 4

(1) Namiesto rámcových a čiastkových zmlúv môžu sa použiť aj iné formy hospodárskych zmlúv. Sú to napríklad zmluvy priame, podielové, sezónne, krátkodobé, s jednorazovým plnením a pod. Tieto formy hospodárskych zmlúv sa používajú, ak sú vzhľadom na organizáciu jednotlivých odvetví národného hospodárstva, na vlastnosti dodávaných výrobkov alebo na spôsob dodávok potrebné pre účelnejšiu organizáciu vzájomných vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi. Podrobnejšie predpisy o týchto zmluvách vydá hlavný arbiter Československej republiky.

(2) Priame zmluvy uzavierajú bezprostrední dodávatelia a odberatelia, ak nie sú zmluvy rámcové. Priame zmluvy možno uzavrieť i na dlhšie ako ročné obdobie. V podielových zmluvách je niekoľko dodávateľov alebo odberateľov ako podielnikov, pričom každý z nich zodpovedá len za dodávku alebo odber toho podielu výrobkov, ktorý prevzal pri uzavieraní zmluvy. Sezónnymi zmluvami sa zabezpečuje dodávka a odber výrobkov pre kratšie než ročné sezónne obdobie. Zmluvy s jednorazovým plnením neprekračujú ročné plánovacie obdobie a uzavierajú sa o dodávkach, ktorých plnenie sa uskutočňuje jednorazove.

§ 5

Orgány, ktoré rozpisujú úlohy ktorejkoľvek časti plánu alebo rámcové zmluvy, sú povinné vykonať rozpis včas, správne a úplne.

§ 6

Pri zmenách plánu alebo rámcových zmlúv, pri zmenách v organizácii alebo v činnosti zmluvných strán a pod. sú orgány, ktoré vykonávajú zmenu, i strany, ktorých sa zmena týka, povinné súčasne so zmenou urobiť opatrenie, aby hospodárske zmluvy boli splnené, zmenené alebo zrušené alebo aby boli uzavrené hospodárske zmluvy nové.

§ 7

Výrobky dodané na základe hospodárskych zmlúv sú odberatelia povinní použiť pre účely určené plánom.

Druhá časť

Osobitné ustanovenia o hospodárskych zmluvách

§ 8

Obsah hospodárskych zmlúv a postup pri ich uzavieraní, plnení, zmenách, zrušovaní a pod. upravujú základné podmienky dodávky (základné podmienky odberu). Druhá časť tohto nariadenia platí, len pokiaľ nie je v základných podmienkach dodávky (základných podmienkach odberu) alebo vo všeobecných predpisoch hlavného arbitra Československej republiky ustanovené inak.

§ 9

Rámcové zmluvy sa uzavierajú najneskoršie do 30 dní a čiastkové, priame a podielové zmluvy najneskoršie do 60 dní odo dňa schválenia plánu vládou. Ostatné zmluvy sa uzavierajú do 30 dní odo dňa, keď sa strany dozvedeli, že majú uzavrieť zmluvu.

§ 10

(1) Dodávateľské ministerstvá (ústredné orgány) sú povinné doručiť odberateľským ministerstvám (ústredným orgánom) oznámenie o výške fondov centralizovane plánovaných výrobkov (výrobkov decentralizovane plánovaných na výrobných hlavných správach) do 5 dní odo dňa schválenia plánu vládou.

(2) Ak má odberateľské ministerstvo viacej rámcových kontrahentov, je povinné zaslať súčasne s rozpisom fondov na svojich rámcových kontrahentov výpis z tohto rozpisu kompetentnému dodávateľskému ministerstvu.

§ 11

(1) Rámcový odberateľ a tam, kde sa na centrálne vydelené fondy uzavierajú priame zmluvy, odberateľské ministerstvo alebo jeho orgán, sú povinné doručiť rámcovému dodávateľovi rozpis fondov v skupinovom sortimente na jednotlivých čiastkových (priamych) odberateľov s uvedením celoročných a štvrťročných kvôt. Tento rozpis sa musí doručiť najneskoršie do 7 dní odo dňa, keď dodávateľské ministerstvo oznámilo odberateľskému ministerstvu výšku fondov centralizovane plánovaných výrobkov (výrobkov decentralizovane plánovaných na výrobných hlavných správach).

(2) Skupinovým sortimentom sa rozumie pri fondovaných výrobkoch označenie podľa zoznamu fondovaných výrobkov, pri ostatných výrobkoch označenie podľa nomenklatúry dodávateľského ministerstva pre predkladanie požiadaviek, pokiaľ sa dodávateľské ministerstvo nedohodne s odberateľským ministerstvom na inom členení.

§ 12

Pri uzavieraní hospodárskych zmlúv o dodávke a odbere výrobkov sa strany spravujú týmito pravidlami:

a) rámcový dodávateľ je povinný zaslať rámcovému odberateľovi návrh zmluvy doporučene vo dvoch podpísaných vyhotoveniach (pri dodávkach výrobkov investičnej povahy v troch vyhotoveniach) najneskoršie do 10 dní odo dňa, čo dostal rozpis fondov na čiastkových odberateľov;

b) rámcový odberateľ musí najneskoršie do 8 dní odo dňa, čo dostal návrh, zmluvu podpísať a vrátiť doporučene jedno vyhotovenie rámcovému dodávateľovi;

c) čiastkový (priamy) dodávateľ je povinný zaslať čiastkovému (priamemu) odberateľovi návrh zmluvy doporučene vo dvoch podpísaných vyhotoveniach (pri dodávkach výrobkov investičnej povahy v troch vyhotoveniach) najneskoršie do 45 dní odo dňa schválenia štátneho plánu vládou;

d) čiastkový (priamy) odberateľ musí najneskoršie do 10 dní odo dňa, čo dostal návrh, zmluvu podpísať a vrátiť doporučene jedno vyhotovenie čiastkovému dodávateľovi;

e) ak nesúhlasí odberateľ (rámcový, čiastkový, priamy) s návrhom zmluvy, pripojí k podpísanej zmluve súpis zmien, ktoré navrhuje a zašle ho spolu s podpísanou zmluvou doporučene dodávateľovi. Súpis zmien musí obsahovať odberateľovo znenie tých ustanovení, s ktorými nesúhlasí, prípadne ktorými má byť zmluva doplnená. V súpise zmien musia byť ustanovenia číslované rovnako ako v zmluve a súpis musí byť podpísaný. Pripojenie súpisu zmien neoslobodzuje odberateľa od povinnosti podpísať zmluvu. Pri svojom podpise však poznamená, že k zmluve pripojuje súpis zmien;

f) ak pripojil odberateľ k zmluve súpis zmien, je dodávateľ povinný do 10 dní odo dňa, čo dostal zmluvu so súpisom zmien, odstrániť s odberateľom všetky rozpory v zmluve a ak nedôjde k dohode, predložiť nedohodnuté rozpory v ďalších 5 dňoch na rozhodnutie kompetentnému arbitrážnemu orgánu. Ak tak neurobil, platí, že prijal zmeny navrhnuté odberateľom.

§ 13

Ak bol zmenený plán, sú strany povinné vykonať zodpovedajúce zmeny alebo zrušenie hospodárskych zmlúv, len čo sa dozvedeli o zmene plánu. Pre ich postup pritom platia obdobne ustanovenia §§ 10 až 12.

§ 14

(1) Hospodárske zmluvy sa uzavierajú na základe plánu a základných podmienok dodávky (základných podmienok odberu).

(2) Predpismi záväznými pre obidve strany môže sa stanoviť, že pred schválením plánu budú uzavrené predbežné zmluvy. Predbežné zmluvy naväzujú na stav plánovacích prác v čase uzavierania týchto zmlúv. Ak sa neustanovilo inak, platia pre ne primerane predpisy o zmluvách definitívnych.

§ 15

Rámcové zmluvy musia obsahovať najmä:

a) množstvo a skupinový sortiment výrobkov, ktoré sa majú dodať, a rozdelenie celkového množstva výrobkov medzi dodávateľa a odberateľa (celoročne a v štvrťročnom členení);

b) spôsob a lehoty predkladania špecifikácií a dopravných dispozícií;

c) štruktúru zmluvných vzťahov, t. j. presné uvedenie, ktoré hospodárske, rozpočtové alebo ostatné organizácie socialistického sektora uzavrú medzi sebou čiastkovú zmluvu;

d) majetkové sankcie za nesplnenie záväzkov z rámcovej zmluvy (nevykonanie rozpisu rámcovej zmluvy a pod.) a za oneskorené uzavretie čiastkových zmlúv, za nepredloženie špecifikácií a pod.

§ 16

Čiastkové (priame) zmluvy musia obsahovať najmä:

a) množstvo a sortiment výrobkov, ktoré sa majú dodať, a rozdelenie celkového množstva výrobkov na štvrťročné podiely;

b) spôsob a lehoty predkladania špecifikácií a dopravných dispozícií;

c) kvalitu a kompletnosť výrobkov (číslo a dátum štátnej normy alebo technických podmienok, pokiaľ sa nemusia pripojiť k zmluve);

d) dodacie lehoty;

e) finančný objem zmluvy;

f) spôsob zúčtovania;

g) majetkové sankcie za nesplnenie zmluvy.

§ 17

K výhrade náhodných alebo iných nepredvídaných okolností sa neprihliada.

§ 18

Hospodárske zmluvy sa uzavierajú, menia a rušia písomne.

§ 19

(1) Množstvo výrobkov musí byť v hospodárskej zmluve vyjadrené tiež v jednotkách, v ktorých sú výrobky plánované (váhe, dĺžke, objemu a pod.).

(2) V rámcových (priamych) zmluvách musí sa množstvo výrobkov určiť v súlade s plánom, v čiastkových zmluvách v súlade s rámcovou zmluvou. Odchýlky sa môžu dojednať až potom, keď sa zmenil plán, prípadne rozpis rámcovej zmluvy.

§ 20

Hospodárske zmluvy sa neuzavierajú na maloobchodný rozsah dodávok. Maloobchodný rozsah dodávok a najmenšie dodávkové množstvá určujú dodávateľské ministerstvá po dohode s odberateľskými ministerstvami; ak sa tak nestalo, určujú maloobchodný rozsah a najmenšie dodávkové množstvá rámcoví kontrahenti (ústredné orgány) v zmluve alebo pri rozpise fondov.

§ 21

Dodacie lehoty musia sa určiť tak, aby sa plán plnil rovnomerne. V čiastkových (priamych) zmluvách (špecifikáciách) musia sa určiť dodacie lehoty vnútri štvrťročia najmenej na mesiace. Pri zvlášť zložitých výrobkoch môžu byť popri konečnej dodacej lehote pre celý výrobok určené i dodacie lehoty pre jednotlivé časti. Pri sezónnych výrobkoch musia sa dodacie lehoty určiť tak, aby zabezpečovali včasné využitie výrobkov v príslušnej sezóne. Predčasné dodávky sa môžu uskutočniť len so súhlasom odberateľa.

§ 22

Ak nie je v hospodárskej zmluve ustanovené inak, môže odberateľ pri dodávkach výrobkov pre tržné fondy po predchádzajúcom písomnom upozornení dodávateľa odmietnuť prijatie časti výrobkov, pri ktorých dodávateľ prekročil dodaciu lehotu. Pri ostatných výrobkoch môže tak odberateľ urobiť až po uplynutí 30 dní po dodacej lehote. Odmietnutie je len vtedy účinné, ak sa oznámenie o ňom doručilo dodávateľovi pred odoslaním výrobkov. Odmietnutím oneskorenej dodávky nezaniká majetková zodpovednosť za nesplnenie zmluvy.

§ 23

Miesto a čas splnenia musia sa určiť najneskoršie v hospodárskej zmluve.

§ 24

Kvalita výrobkov musí sa v zmluve určiť podľa štátnych noriem, prípadne podľa schválených technických podmienok. Ak neboli vydané štátne normy ani schválené technické podmienky, môže sa kvalita určiť podľa úsekových noriem, vzoriek, kolekcií, špecifikácií podstatných vlastností, rozborov, akostnej značky a pod. Ak je kvalita dojednaná podľa vzoriek, musia sa opečiatkované a zaplombované vzorky uschovať u oboch strán.

§ 25

Sortiment sa musí určiť presne na celý čas platnosti zmluvy. V hospodárskej zmluve môže byť určené, že strany budú spresňovať sortiment štvrťročnými špecifikáciami. V tomto prípade bude v hospodárskej zmluve dohodnutý aj postup a lehoty pre dojednávanie špecifikácií. Dohodnuté špecifikácie sú súčasťou hospodárskej zmluvy.

§ 26

Dodávateľ je povinný dodať výrobky kompletné so všetkými potrebnými čiastkami, i keď tieto časti sám nevyrába.

§ 27

(1) Ceny sa určujú podľa cenových predpisov platných v deň uzavretia zmluvy, pokiaľ neskoršie cenové predpisy neustanovia, že sa majú účtovať ceny iné.

(2) Ak sa odvoláva hospodárska zmluva na určené ceny, musia v nej byť tieto ceny uvedené. Ak sa odvoláva na cenník, musí v nej byť uvedený dátum schválenia a číslo cenníka.

(3) Ak nie sú ceny určené, určia ich strany podľa príslušných predpisov v hospodárskej zmluve.

(4) Určiť orientačné ceny podľa skutočných nákladov (výslednej kalkulácie) je prípustné len pri výrobkoch, ktoré sa v tuzemsku vyrábajú poprvé (vo vývoji). V takomto prípade musí však byť v zmluve presne určený spôsob a lehota dohody o definitívnych cenách.

§ 28

Majetkové sankcie sa zmluvne určujú takto:

a) dodávateľ, ktorý v dohovorenej dodacej lehote nedodá výrobky vôbec alebo dodá len časť dohovoreného množstva, je povinný zaplatiť odberateľovi za každý deň meškania penále vo výške 0,05 % z ceny výrobkov nedodaných k poslednému dňu dodacej lehoty, najviacej však za 30 dní. Ak trvá meškanie dlhšie ako 30 dní, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi ešte jednorazové penále vo výške 5 % z ceny nedodaných výrobkov;

b) odberateľ, ktorý v dohovorenej dodacej lehote neodoberie výrobky vôbec, odoberie len časť dohovoreného množstva alebo znemožní včasné dodanie výrobkov, je povinný zaplatiť dodávateľovi za každý deň meškania penále vo výške 0,05 % z ceny výrobkov neodobratých k poslednému dňu dodacej lehoty, najviacej však za 30 dní. Ak trvá meškanie viacej než 30 dní, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi ešte jednorázové penále vo výške 5 % z ceny neodobratých výrobkov.

§ 29

V hospodárskej zmluve sa určuje penále alebo pokuta tiež na porušenie iných povinností, ktoré stranám hospodárska zmluva ukladá. Výška penále alebo pokuty musí byť v týchto prípadoch odstupňovaná podľa významu dodávky, povahy jednotlivých zmluvných povinností a stupňa ich nesplnenia.

§ 30

(1) Strana, ktorá nedodržala niektorú lehotu určenú pre postup pri uzavieraní, zmene alebo zrušení rámcovej zmluvy, je povinná zaplatiť druhej strane pokutu 200,- Kčs, za každý deň meškania, najviacej však 4 000,- Kčs. Pri ostatných zmluvách je pokuta 100,- Kčs za každý deň meškania, najviacej však 2 000,- Kčs.

(2) Rámcový kontrahent, ktorý rozpísal rámcovú zmluvu oneskorene, neúplne alebo nesprávne, je povinný zaplatiť druhému rámcovému kontrahentovi pokutu 200,- Kčs za každý prípad a deň meškania, najviacej však 4 000,- Kčs. To isté platí aj o orgánoch, ktoré rozpisujú plán rozdelenia na priamych kontrahentov. Pri rozpisoch vykonávaných krajskými národnými výbormi platia tieto pokuty kompetentné správy (odbory) rád krajských národných výborov.

(3) Rámcový kontrahent, ktorý súčasne s vykonanou zmenou plánu, zmenou rámcovej zmluvy, zmenou v organizácii zmluvných strán a pod. neurobil opatrenie, aby hospodárske zmluvy boli splnené, zmenené alebo zrušené, alebo aby boli uzavreté hospodárske zmluvy iné, je povinný zaplatiť druhému rámcovému kontrahentovi za každý prípad a deň meškania pokutu 200,- Kčs, najviacej však 4 000,- Kčs. To isté platí, ak tieto povinnosti poruší strana, ktorej sa zmena týka.

§ 31

Nárok na majetkové sankcie, prípadne na plnú výšku majetkových sankcií nemá strana, ktorá sama celkom alebo sčasti spôsobila nemožnosť splnenia záväzku alebo povinností.

§ 32

Zaplatením majetkových sankcií sa strana neoslobodzuje od povinnosti splniť zmluvu.

§ 33

Pri nesplnení dodávok alebo odberov výrobkov, ktoré majú byť podľa hospodárskej zmluvy uskutočnené aspoň vo dvoch dodávkových obdobiach príslušného zmluvného obdobia, určuje sa základ pre výpočet penále tak, že na plnenie bežného obdobia sa započítavajú dodávky až vtedy, keď je celkom splnený záväzok z predchádzajúceho obdobia bežného roku. Takto sa nepostupuje pri výrobkoch, ktorých odbyt sa vykonáva podľa vládou schválených operatívnych bilancií a pri výrobkoch, ktoré sa dodávajú v kratších než mesačných dodávkových obdobiach.

Tretia časť

Osobitná úprava záväzkových pomerov medzi hospodárskymi, rozpočtovými a ostatnými organizáciami socialistického sektora

§ 34

(1) Nároky zo záväzkových pomerov medzi hospodárskymi, rozpočtovými a ostatnými organizáciami socialistického sektora zanikajú za jeden a polroka odo dňa vzniku nároku.

(2) Nároky zo zodpovednosti za chyby, nároky na majetkové sankcie a na vrátenie ceny zaplatenej za neprijaté chybné výrobky zanikajú za šesť mesiacov odo dňa vzniku nároku.

(3) Ak určujú všeobecné alebo osobitné predpisy pri niektorých nárokoch kratšie lehoty pre ich zánik alebo kratšie premlčacie lehoty, zanikajú tieto nároky v týchto kratších lehotách.

(4) Ak bolo v lehote určenej pre zánik nárokov začaté arbitrážne alebo súdne konanie, neskončí sa jej plynutie, dokiaľ konanie trvá a strana v ňom náležite pokračuje.

(5) Rozhodnutie možno vykonať len vtedy, ak požiada oprávnená strana o jeho výkon do jedného roku od právoplatnosti rozhodnutia.

§ 35

(1) Plnenia uskutočnené v bežnom roku sa započítavajú na plnenie zmlúv uzavretých na tento rok. Dodávky zo zmlúv uzavretých na obdobie roku predchádzajúceho nie je dovolené plniť v bežnom roku.

(2) Dňom schválenia plánu vládou strácajú platnosť všetky záväzky na dodávku a odber výrobkov, pokiaľ sú s týmto plánom v rozpore. Nároky na náhradu škody nie sú tým dotknuté.

(3) Právne následky nesplnenia hospodárskych zmlúv uzavretých na obdobie roku predchádzajúceho trvajú i naďalej.

§ 36

Odpustenie, zníženie alebo započítanie majetkových sankcií medzi stranami je neplatné.

§ 37

Ak zmluvná strana opätovne, či už voči tej istej a či voči inej strane porušuje záväzky, môžu jej arbitrážne orgány penále alebo pokutu zvýšiť.

§ 38

Pri dodávke výrobkov podľa hospodárskych zmlúv musí sa vždy vykonať kvantitatívna a kvalitatívna prebierka.

§ 39

Strana, ktorá porušením záväzku, ktorý zabezpečuje plnenie plánu, poškodí iného, je povinná škodu nahradiť, pokiaľ nedokáže, že škodu nezavinila. Škoda sa uhradzuje len pokiaľ nie je krytá majetkovými sankciami. Pri určení výšky náhrady škody sa prihliada aj na to, či poškodený urobil všetko potrebné na zmenšenie alebo odvrátenie škody.

Štvrtá časť

Splnomocnenie

§ 40

(1) Hlavný arbiter Československej republiky vydáva všeobecné predpisy o hospodárskych zmluvách včítane predpisov o kvantitatívnej a kvalitatívnej prebierke výrobkov a o zodpovednosti za chyby výrobkov.

(2) Dodávateľské ministerstvá po dohode s ministerstvami odberateľskými - a so schválením vlády, ak si vláda schválenie vyhradila - vydávajú predpisy o základných podmienkach dodávky, ktorými upravujú otázky spoločne všetkým dodávateľom a odberateľom určitého druhu výrobkov. Pre dodávky tržných fondov a pre dodávky tovaru pre vývoz môžu vydávať odberateľské ministerstvá po dohode s ministerstvami dodávateľskými základné podmienky odberu.

§ 41

Hlavný arbiter Československej republiky:

a) vydáva smernice pre vypracovanie základných podmienok dodávky (základných podmienok odberu);

b) stará sa o zladenie spolupráce ministerstiev pri vypracovaní základných podmienok dodávky (základných podmienok odberu) a pri určovaní rámcových kontrahentov;

c) podáva posudky o návrhoch základných podmienok dodávky (základných podmienok odberu), ktorých schválenie si vyhradila vláda;

d) vydáva smernice pre uzavieranie hospodárskych zmlúv na jednotlivé roky;

e) sleduje stav uzavierania a plnenia hospodárskych zmlúv.


Piata časť

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 42

Ak určujú doterajšie predpisy pre premlčanie alebo zánik nároku dlhšie lehoty, než je uvedené v § 34 ods. 1 a 2, zanikajú nároky, pri ktorých tieto lehoty začali plynúť pred účinnosťou tohto nariadenia, ich uplynutím, najneskoršie však uplynutím lehôt určených v § 34 ods. 1 a 2, počítaných od začiatku účinnosti tohto nariadenia.

§ 44

Zrušujú sa všetky predpisy, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením, najmä doteraz nezrušené ustanovenia zákona č. 99/1950 Zb. o hospodárskych zmluvách a štátnej arbitráži.

§ 45

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.