Opatrenie č. 22/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej drevárskej inšpekcii

Čiastka 11/1955
Platnosť od 30.04.1955 do24.10.1967
Účinnosť od 01.04.1955 do24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 27/1955 Zb. zo dňa 24. mája 1955. Pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie sa rozširuje i na kontrolu hospodárenia s obalmi z iných než drevených materiálov (predpis č. 61/1958 Zb. s účinnosťou od 18. októbra 1958).

22

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

z 31. marca 1955

o Štátnej drevárskej inšpekcii

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky uznieslo sa podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Účel

Aby sa vo všetkých odvetviach národného hospodárstva zabezpečila a rozvinula prísna úspornosť pri hospodárení s drevom a výrobkami, ktorých podstatnú súčasť tvorí drevo (ďalej len „drevo“), zriaďuje sa Štátna drevárska inšpekcia.

§ 2

Orgány Štátnej drevárskej inšpekcie

(1) Štátna drevárska inšpekcia sa zriaďuje pri Ministerstve lesov a drevárskeho priemyslu ako orgán celoštátny.

(2) Na čele Štátnej drevárskej inšpekcie stojí hlavný inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra lesov a drevárskeho priemyslu vláda; pri svojej práci sa spravuje hlavný inšpektor pokynmi ministra lesov a drevárskeho priemyslu.

(3) Pre výkon svojej činnosti má hlavný inšpektor potrebný počet inšpektorov a technických, administratívnych a pomocných zamestnancov; ustanovuje a odvoláva ich hlavný inšpektor.

§ 3

Úlohy Štátnej drevárskej inšpekcie

Štátna drevárska inšpekcia plní najmä tieto úlohy:

a) sleduje hospodárenie s drevom,

b) preveruje, ako sa plnia právne predpisy a vládne uznesenia a ako sa vykonávajú opatrenia, zabezpečujúce riadne hospodárenie s drevom,

c) robí opatrenia na odstránenie zistených závad,

d) navrhuje kompetentným orgánom opatrenia zabezpečujúce úsporné hospodárenie s drevom,

e) vyjadruje sa k zásadám pripravovaných všeobecných úprav výroby, odbytu, spotreby a cien dreva,

f) organizuje a rozvíja hnutie za úspory dreva.

Povinnosti a práva Štátnej drevárskej inšpekcie

§ 4

Pri plnení svojich úloh Štátna drevárska inšpekcia najmä

1. preveruje

a) správnosť a dodržiavanie technicko-hospodárskych noriem dreva,

b) používanie predpísaných a zodpovedajúcich sortimentov dreva,

c) hospodárenie s prídelmi dreva, pre ktoré nie sú určené spotrebné normy (údržba a bežná prevádzka),

d) využívanie drevného odpadu,

e) plánovité zavádzanie výroby náhradných hmôt z dreva,

f) využívanie debien a latení,

g) využívanie pomocného dreva v stavebníctve;

2. navrhuje kompetentným orgánom

a) nahradzovanie dreva iným materiálom,

b) zmeny technicko-hospodárskych noriem dreva,

c) zavádzanie prémiových poriadkov pre preukázateľné úspory dreva.

§ 5

(1) Orgány Štátnej drevárskej inšpekcie majú pri plnení svojich úloh právo

a) požadovať od rozpočtových, hospodárskych a iných organizácií a zariadení správy, doklady, oznámenia a vysvetlenia o veciach patriacich do pôsobnosti Štátnej drevárskej inšpekcie,

b) vstupovať do podnikov, závodov, prevádzkární a skladov a nazerať do príslušných záznamov; zamestnanci sú povinní umožniť im vykonávanie kontrol a oznámiť im potrebné údaje.

(2) Na žiadosť orgánov Štátnej drevárskej inšpekcie vyšle ústredný orgán, v odvetví ktorého sa vykonáva vyšetrenie, na svoj náklad odborného poradcu, ktorý sa zúčastní vyšetrenia.

§ 6

Orgány Štátnej drevárskej inšpekcie sú povinné zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo vo veciach, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru.

§ 7

(1) Ak zistí inšpektor Štátnej drevárskej inšpekcie, že došlo k porušeniu právnych predpisov alebo vládnych uznesení alebo že nie sú vykonávané opatrenia zabezpečujúce riadne hospodárenie s drevom, môže uložiť zodpovedným osobám pokutu až do 2 000 Kčs.

(2) Proti rozhodnutiu o uložení pokuty inšpektorom Štátnej drevárskej inšpekcie možno sa odvolať. O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou hlavný inšpektor. Minister lesov a drevárskeho priemyslu môže zrušiť rozhodnutie hlavného inšpektora, ak toto rozhodnutie je v rozpore so všeobecným záujmom, najmä s potrebami hospodárskeho plánovania, a prikázať vec na nové prejednanie alebo rozhodnúť sám.

(3) Inšpektor Štátnej drevárskej inšpekcie nemôže pokutu uložiť, ak od zistenia závady uplynuli už 4 mesiace. Premlčanie sa pretrháva, ak inšpektor začne vo veci konanie.

(4) Pokutu uloženú zamestnancovi vymáha učtáreň zamestnávateľa na podklade právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, a to zrážkou z platu až do 25 % jeho výšky. Zrážky včítane zrážok s predchádzajúcim poradím, nesmú však byť vyššie, než koľko dovoľujú všeobecné predpisy o exekúcii na plat. Pokutu možno vymáhať aj súdnou exekúciou.

(5) Uloženú pokutu nemožno vymáhať po uplynutí jedného roku odo dňa, keď rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť.

(6) Pokuty pripadajú štátu.

§ 8

Súčinnosť ústredných orgánov a národných výborov

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány a povereníctva, ich výrobné a zásobovacie zložky a odbytová organizácia Ministerstva a Povereníctva lesov a drevárskeho priemyslu sú povinné so Štátnou drevárskou inšpekciou úzko spolupracovať a riešiť s ňou čiastkové problémy čo najúspornejšieho hospodárenia s drevom.

(2) Správy pre lesy a drevársky priemysel rád krajských národných výborov zriadia úsporné drevárske komisie pre sledovanie úspornosti pri hospodárení s drevom v kraji.

§ 9

Vyšetrenia v objektoch zvláštneho poslania

V objektoch ozbrojených síl vykonávajú orgány Štátnej drevárskej inšpekcie vyšetrenia a previerky podľa osobitných predpisov vydaných ministrom lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s kompetentným ministrom.

§ 10

Štatút Štátnej drevárskej inšpekcie

Podrobnosti o pôsobnosti Štátnej drevárskej inšpekcie a o konaní vo veciach pokút upraví štatút, ktorý vydá minister lesov a drevárskeho priemyslu so schválením vlády.


§ 11

Účinnosť a vykonanie

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1955; vykoná ho minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Gen. arm. dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štoll v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.