Nariadenie vlády č. 17/1955 Zb.Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 9/1955
Platnosť od 26.04.1955 do31.08.1959
Účinnosť od 26.04.1955 do31.08.1959
Zrušený 58/1959 Zb.

17

Vládne nariadenie

z 22. marca 1955

o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb., o vysokých školách, a § 16 ods. 4 zákona č. 31/1953 Zb., o školskej sústave a vzdelávaní učiteľov (školský zákon):


§ 1

Začiatkom školského roku 1954/1955

1. zriaďuje sa Vyššia pedagogická škola v Ústí nad Labem;

2. zrušuje sa Fakulta medzinárodných vzťahov Karlovej univerzity v Prahe.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.