Nariadenie č. 39/1955 Zb.Nariadenie o obmedzení zodpovednosti prevádzateľa námornej lode

Čiastka 21/1955
Platnosť od 30.08.1955 do31.12.2000
Účinnosť od 30.08.1955 do31.12.2000
Zrušený 435/2000 Z. z.

OBSAH

39

Nariadenie ministra dopravy

z 13. augusta 1955

o obmedzení zodpovednosti prevádzateľa námornej lode

Minister dopravy nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 59 ods. 1 zákona č. 61/1952 Zb., o námornej plavbe (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Prevádzateľ námornej lode zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené zavinením veliteľa lode, ostatných členov lodnej posádky, lodivoda alebo inej osoby slúžiacej na lodi pri plnení ich povinností, najmä za škody vzniknuté nesplnením zmluvy o preprave nákladu v čase medzi naložením a vyložením tovaru [§ 58 ods. 1 písm. a) zákona], len do sumy, ktorú tvoria cena lode, prepravné, cestovné, náhrada prislúchajúce tejto lodi zo spoločnej havárie, ako aj iné náhrady za škody spôsobené na lodi po začatí cesty a ešte neopravené a náhrada za poskytnutie pomoci, najviac však do sumy, ktorá sa rovná násobku sumy 150 Kčs počtom registrovaných ton hrubej priestornosti lode za všetky škody vzniknuté z jednej príhody.

(2) Namiesto zaplatenia ceny lode môže prevádzateľ prenechať loď veriteľom. Ak ide o loď, ktorá je vo vlastníctve štátu alebo socialistickej právnickej osoby, je na prenechanie lode veriteľom potrebný súhlas Ministerstva dopravy.

§ 2

Prevádzateľ námornej lode nezodpovedá za škody vzniknuté nesplnením zmluvy o preprave nákladu, ktoré boli zavinené veliteľom lode, ostatnými členmi lodnej posádky, lodivodom alebo inými osobami slúžiacimi na lodi pri vedení alebo správe lode. Za zavinenie pri vedení alebo správe lode sa však nepokladá zavinenie pri príjme, nakládke, rozmiestnení, úschove, vykládke a výdaji nákladu.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.

Pospíšil v. r.