Nariadenie č. 60/1955 Zb.Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch

Čiastka 34/1955
Platnosť od 23.12.1955 do31.12.1960
Účinnosť od 01.10.1959 do31.12.1960
Zrušený 160/1960 Zb.

60

Nariadenie ministra financií

z 11. novembra 1955

o správnych poplatkoch

Minister financií nariaďuje po dohode so zúčastnenými členmi vlády podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb., o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon“):


§ 1

Sadzobníky

(1) Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) určujú sa v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.

(2) Výkonné orgány národných výborov a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú, podľa sadzobníka, ktorý je pre ne určený. Ak je sadzobník rozdelený na oddiely, vyberajú správne orgány poplatky za poplatné úkony nimi vykonané bez ohľadu na to, v ktorom oddiele sadzobníka je poplatok určený.

(3) Poplatky určené v sadzobníkoch rámcovo (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) vyrubujú sa v medziach sadzby podľa smernice uvedenej v sadzobníku, a ak jej niet, podľa rozsahu, času trvania a obťažnosti úkonu a podľa účelu sledovaného poplatkom.

(4) Poplatky určené v sadzobníkoch percentom ceny veci vyrubujú sa z bežnej ceny veci v čase, v ktorom sa poplatok vyrubuje, alebo ak ide o poplatok zročný bez vyrubenia, v čase zročnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vyrubujúcemu poplatok; ak nezodpovedá jeho údaj zrejme bežnej cene alebo ak neudá poplatník túto cenu vôbec, určí ju vyrubujúci správny orgán.

(5) Základ poplatku, ktorý je v sadzobníkoch určený percentom ceny, zaokruhľuje sa dole na sumu deliteľnú dvadsiatimi. Poplatky sa zaokruhľujú vždy dole na dvadsať halierov.

Čas a spôsob vyrubenia, zročnosť, povolenie lehoty alebo splátok

§ 2

(1) Poplatky sa vyrubujú pred vykonaním úkonu ústne alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku.

(2) Poplatky sú zročné pred vykonaním úkonu.

(3) Ak prevyšuje poplatok 100 Kčs a ak o to požiada poplatník do 15 dní, vydá sa mu na poplatok, ktorý sa vyrubil ústne alebo písomnou výzvou, platobný výmer. Zročnosť poplatku podľa odseku 2 nie je tým dotknutá.

(4) Po vykonaní úkonu sa vyrubujú len poplatky za úkony:

1. pri ktorých to určujú sadzobníky;

2. pri ktorých je vzhľadom na sadzbu poplatku vykonanie úkonu predpokladom pre vyrubenie poplatku;

3. ktoré boli vykonané i keď nebol poplatok zaplatený (§ 7 zákona).

(5) Poplatky uvedené v odseku 4 sa vyrubujú platobným výmerom a sú zročné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.

(6) Výnimočne sú poplatky zročné bez vyrubenia, kde to určujú sadzobníky.

§ 3

Socialistickým právnickým osobám, pre ktoré sa vykonávajú poplatné úkony určitého druhu pravidelne a vo väčšom rozsahu, môže správny orgán povoliť, aby poplatky za úkony vykonané pre ne v určitom časovom období platili odchýlkou od predchádzajúcich ustanovení do 15 dní po uplynutí tohto obdobia, a určiť podmienky tohto povolenia.

§ 4

Správny orgán vyrubujúci poplatok môže na žiadosť povoliť primeranú lehotu na jeho zaplatenie alebo primerané splátky, ak by bezodkladné zaplatenie poplatku bolo pre poplatníka spojené s vážnou ujmou.

Spôsob platenia

§ 5

Kolkové známky

(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú pri ústnom vyrubení 300 Kčs a pri vyrubení písomnou výzvou na zaplatenie poplatku neprítomnému poplatníkovi 100 Kčs.

(2) Kolkové známky sa nalepia na písomné podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku. Ak sa vydáva poplatníkovi doklad, t. j. odpis, výpis, duplikát, osvedčenie a podobne, nalepia sa kolkové známky na úradný spis. Zaplatenie poplatku vyznačí správny orgán vždy na doklade.

(3) Kolkové známky znehodnotí správny orgán odtlačkom úradnej pečiatky alebo podpisom.

(4) Kolkovými známkami sa neplatia poplatky, ktoré sa podľa sadzobníkov platia v hotovosti alebo ktoré možno podľa okolností vhodnejšie vybrať v hotovosti, i keď neprevyšujú 300 Kčs, prípadne 100 Kčs.

§ 6

Platenie v hotovosti

Poplatky, ktoré netreba platiť kolkovými známkami, platia sa na účet správneho orgánu, a to spravidla toho, ktorý vyrubil poplatok.

§ 7

Mena

(1) Percentové poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vyrubujú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základu poplatku. Ostatné poplatky za úkony zastupiteľských úradov sa vyrubujú v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržujúcim sa v cudzine platia sa v mene štátu, v ktorom je zastupiteľský úrad vyrubujúci alebo vyberajúci poplatok. Ak to však uzná zastupiteľský úrad za vhodné, môže prijať platenie tiež v inej cudzej mene. Poplatky za úkony zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržujúcim sa v Československej republike platia sa v československých korunách. Správny orgán vyberajúci poplatok môže však prijať platenie aj v inej mene, ak to považuje za vhodné.

(3) Pri vyrubovaní a platení poplatkov sa prepočítavajú československé koruny na cudzie meny a naopak podľa kurzov, ktoré pre poplatkové účely určuje podľa osobitného predpisu minister financií, a pokiaľ ide o poplatky za úkony zastupiteľských úradov, Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí.

Oslobodenie a iné úľavy

§ 8

Okrem orgánov uvedených v § 10 ods. 1 zákona a v sadzobníkoch sú od poplatkov osobne oslobodené:

1. hospodárske organizácie štátneho socialistického sektora (národné podniky, iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, podniky miestneho priemyslu, podniky komunálneho hospodárstva a pod.), ako i podniky zahraničného obchodu, pokiaľ ide o poplatky podľa sadzobníkov I, II a VI; toto oslobodenie sa nevzťahuje na úkony Štátnej technickej inšpekcie poplatné podľa položiek 4, 37 až 41 sadzobníka I a na úkony dopravných inšpektorátov poplatné podľa položky 73 písm. b) a položky 74 písm. c) sadzobníka I;

2. orgány vykonávajúce nemocenské poistenie;

3. Československý Červený kríž;

4. Spoločnosť pre obnovu Lidíc;

5. diplomatickí zástupcovia, poverení pri vláde Československej republiky, so všetkými príslušníkmi svojich rodín bývajúcimi v spoločnej domácnosti, iné osoby, ktorým prislúcha podľa medzinárodného práva exteritorialita, a konzulovia z povolania, za predpokladu, že nie sú československými občanmi a že je vzájomnosť zaručená. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za úkony, ktorými sa poskytuje osobitná výhoda alebo plnenie.

§ 9

Okrem prípadov uvedených v sadzobníkoch sú vecne od poplatkov oslobodené:

1. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o národnom poistení (nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení) a podľa predpisov o poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti;

2. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o rodinných prídavkoch;

3. úkony potrebné na konanie v odbore sociálnej starostlivosti vykonávanej Štátnym úradom dôchodkového zabezpečenia a odbormi sociálneho zabezpečenia rád národných výborov;

4. úkony potrebné na konanie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov;

5. úkony potrebné na vykonávanie zákona č. 92/1951 Zb., o brannej výchove, v znení zákona č. 87/1952 Zb., a predpisov podľa neho vydaných;

6. úkony potrebné na založenie jednotných roľníckych družstiev, prípadne na pretvorenie alebo splynutie doterajších družstiev v jednotné roľnícke družstvá;

7. úkony vykonané v súvislosti s uskutočňovaním pozemkových úprav alebo so zaokruhľovaním pozemkov podľa vládneho nariadenia č. 47/1955 Zb., o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.

§ 10

(1) Okolnosti rozhodné pre zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 10 ods. 3 zákona treba preukázať potvrdením výkonného orgánu miestneho národného výboru o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch poplatníka; ak je poplatníkom súdny chránenec, preukazujú sa uvedené okolnosti potvrdením poručenského (opatrovanského) súdu. Bez tohto potvrdenia môže správny orgán poplatok znížiť alebo odpustiť, ak sú mu okolnosti rozhodné podľa § 10 ods. 3 zákona známe z jeho úradnej činnosti.

(2) Ak nemá žiadateľ v Československej republike ani bydlisko ani pobyt, môže predložiť potvrdenie (odsek 1), ktoré mu vydajú podľa predpisov o tom platných kompetentné úrady štátu, kde býva alebo má pobyt.

§ 11

Vrátenie

(1) Správny orgán vráti poplatníkovi:

1. polovicu poplatku zaplateného pri predložení podania, ktorým sa má konanie začať, ak nedošlo k jeho vecnému prejednaniu;

2. celý zaplatený poplatok,

a) ak bol zaplatený pred vykonaním úkonu, ku ktorému nedošlo bez zavinenia poplatníka,

b) ak bol poplatok odpísaný;

3. časť zaplateného poplatku, ak bol poplatok dodatočne znížený;

4. sumu, o ktorú poplatník zaplatil na poplatok viacej, než bol povinný, alebo poplatok, ktorý poplatník zaplatil, bez toho, že by bol na to povinný.

(2) Správny orgán vyrubujúci poplatok rozhodne o tom, či a aká časť zaplateného poplatku sa poplatníkovi vráti, ak vzal poplatník pred vydaním rozhodnutia späť podanie, pri predložení ktorého bol poplatok zaplatený, alebo ak nedošlo jeho vinou k vykonaniu úkonu, za ktorý bol poplatok zaplatený, alebo ak bol úkon zrušený.

(3) Sumy uvedené v odseku 1 č. 1 až 3 vráti správny orgán z úradnej povinnosti; sumy uvedené v odseku 1 č. 4 a v odseku 2 vráti správny orgán na žiadosť. Vrátené sumy sa zaokrúhľujú dole na dvadsať halierov.

(4) Sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa poplatníkovi vrátia len vtedy, ak prevyšujú 5 Kčs. Vrátia sa buď v hotovosti alebo prevodom na účet poplatníka v peňažnom ústave. Ak však má poplatník na finančnom odbore rady okresného národného výboru, v obvode ktorého býva, nedoplatok správneho alebo iného poplatku alebo niektorej dane, vykoná sa vrátenie preúčtovaním na tento nedoplatok; to neplatí, ak sa má vrátiť poplatok vybraný zastupiteľským úradom Československej republiky alebo ak je poplatníkom hospodárska organizácia.

(5) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom nastali skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

§ 12

Výnimky

Predchádzajúce ustanovenia platia, len pokiaľ sadzobníky neustanovujú inak.


Prechodné ustanovenia

§ 13

(1) Ročné poplatky za patenty, udelené pred 1. aprílom 1952 a platné ešte po tomto dni, platia sa podľa ustanovení zákona a tohto nariadenia, pokiaľ sú podľa nich zročné za ich účinnosti. To platí, i keď boli tieto poplatky podľa predošlých predpisov zaplatené pred 1. aprílom 1952; sumy takto zaplatené započítajú sa na ročné poplatky určené týmto nariadením.

(2) Ak bývalý Patentový úrad v Prahe a bývalý Úrad na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave udelili patenty na rovnaký vynález, použije sa ustanovenie odseku 1 na ročné poplatky za patent, ktorý zostane podľa zákona o prechodných opatreniach v odbore patentov v platnosti. Ročné poplatky zaplatené vopred za patent, ktorý stratil platnosť, započítajú sa na žiadosť, pokiaľ pripadajú na poplatkové roky, ktoré začínajú plynúť po 31. marci 1952, na ročné poplatky za patent, ktorý zostal v platnosti; poplatky sa však na žiadosť vrátia, ak ich nemožno takto započítať, najmä preto, že patenty patria rôznym majiteľom.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane, ak prihlášky rovnakého vynálezu podali rôzni prihlasovatelia jednak na bývalom Patentovom úrade v Prahe, jednak na bývalom Úrade na ochranu živnostenského vlastníctva v Bratislave a k prihláške s neskoršou dobou platnosti bol udelený patent, ktorý podľa predpisov zákona o prechodných opatreniach v odbore patentov stratil platnosť.

(4) Za prídavkový patent, ktorý sa stal samostatným, platia sa ročné poplatky za poplatkové roky začínajúc po 31. marci 1952. Pre výšku poplatkov je smerodajná doba, ktorá uplynula od začiatku platnosti prídavkového patentu.

§ 14

Dokiaľ neustanoví Ministerstvo financií inak, možno poplatky neprevyšujúce 300 Kčs platiť tiež dvojdielnymi dávkovými známkami. Ľavý diel dávkovej známky sa nalepí na doklad (§ 5 ods. 2) a pravý diel na úradný spis. Dávkové známky znehodnotí správny orgán odtlačkom úradnej pečiatky alebo podpisom. Ustanovenie § 5 ods. 4 platí obdobne.

§ 15

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa nariadenie ministra financií č. 9/1952 Zb., ktorým sa vydávajú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch, v znení nariadenia ministra financií č. 83/1953 Zb., ktorým sa menia a doplňujú sadzobníky správnych poplatkov a podrobnejšie predpisy o týchto poplatkoch.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1956.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.


Sadzobník I

správnych poplatkov vyberaných výkonnými orgánmi národných výborov a inými orgánmi štátnej správy, s výnimkou orgánov vyberajúcich poplatky podľa sadzobníkov II až VI

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatok podľa pol. 17 písm. a) (konanie vo veciach priestupku urážky na cti) je zročný bez vyrubenia pred začatím trestného konania správneho o návrhu urazeného, ak pokus o zmier u výkonného orgánu okresného národného výboru zostal bezvýsledný. Poplatok podľa pol. 17 písm. b) je zročný bez vyrubenia pri podaní odvolania.

Poplatky podľa pol. 12 (písomná odpoveď na dotaz o pobyte určitej osoby alebo potvrdenie o pobyte určitej osoby) a podľa pol. 36 (konanie o žiadosti za určenie prípustnej výšky nájomného z bytov a iných miestností alebo vedľajších platieb) sú zročné bez vyrubenia pri predložení žiadosti (dotazu).

Poplatky podľa uvedených položiek sa platia kolkovými známkami, ktoré sa nalepia na podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku (§ 7 ods. 1 zákona). Ostatné poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenia).

2. Ak sa preukáže pri vydávaní dokladu náhradou za doklad stratený, zničený alebo neupotrebiteľný [pol. 7 písm. d), 16 a 118 písm. d)], že strata, zničenie alebo neupotrebiteľnosť dokladu nebola jeho majiteľom zavinená (najmä ak dôjde k strate, zničeniu alebo neupotrebiteľnosti dokladu pri požiari alebo vôbec vyššou mocou), môže správny orgán poplatok za vydanie náhradného dokladu znížiť až na sumu primeranú výdavkom za tlačivo.

Oddiel A

Spoločný pre všetky odbory správy, s výnimkou odborov, pre ktoré platia sadzobníky II až VI

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
1Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) úradného vyhotovenia (vybavenia), ďalej vydanie odpisu alebo výpisu (jednoduchého i overeného) z úradných záznamov, kníh, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov úradne uschovaných, ak žiada o ne stránka a ak nie je za ne uložený v ďalších oddieloch osobitný poplatok, za každú i len začatú stranu 6
Poznámka:
Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia môže od vybrania poplatku podľa tejto položky upustiť.
2Overenie podpisov strán na listinách, za každú osobu, ktorej podpis sa overuje4
Poznámka:
Overenia podpisov strán na čestných vyhláseniach sú od poplatku oslobodené.
3Overenie neúradného odpisu, vyžiadané stranou, ak nie je zaň uložený v ďalších oddieloch osobitný poplatok, za každú i len začatú stranu listiny, ktorej odpis a overuje, a to
a) ak sa overuje odpis cudzojazyčnej listiny 4
b) inak2
4Znalecký alebo odborný posudok úradu na žiadosť stránky, ak nie je v ďalších oddieloch uložený osobitný poplatok 30 až 3000
(podľa osobitej smernice).
5Úkony štátnych archívov, ak neslúžia účelom vedeckého bádania:
a) povolenie nazrieť do archívneho spisového materiálu alebo listín 20
b) vyhotovenie výpisu alebo odpisu archívneho spisového materiálu alebo listín, za každú i len začatú stranu 10 ak ide o archiválie z doby pred rokom 1850, za každú i len začatú stranu 10
c) overenie odpisu archiválií, kresby alebo fotografie zhotovenej stránkou, za každú i len začatú stranu archiválií, pri kresbách a fotografiách za každý list 20
d) osvedčenie alebo písomná informácia z archívneho materiálu, za každú i len začatú stranu 20 až 100
(podľa obťažnosti úkonu);
e) preklad z latiny alebo zo starej nemčiny (pred rokom 1748) do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stranu 60
f) preklad z nemčiny po roku 1748 alebo z maďarčiny do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stranu40
6Komisionálne konanie podľa stavebných alebo iných predpisov (o vodnom hospodárstve a pod.), za každého člena komisie a za každý i len začatý deň komisionálneho konania 20
najviac však 200 Kčs za každý i len začatý deň komisionálneho konania.
Poznámky:
1. Ak je komisionálne konanie mimo sídla úradu, zvyšuje sa sadzba poplatku na 40 Kčs za každého člena komisie a za každý i len začatý deň komisionálneho konania a najvyššia sadzba poplatku na 400 Kčs. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku takto zvýšenom nepožaduje. Ustanovenie tejto poznámky neplatí pre komisionálne konanie, ktoré vykonáva banský úrad.
2. Jednotné roľnícke družstvá, ktoré prijali vzorové stanovy, platia poplatok polovičnými sadzbami.
3. Poplatok sa nevyberá za komisionálne konanievykonávané katastrálnymi komisiami alebo na vyšetrenie
a) stavebných opatrení pri nebezpečí zosutia;
b) stavebných opatrení pri požiari a na spálenisku alebo pri iných živelných pohromách alebo nehodách;
c) závad na dome, ktoré sa majú odstrániť;
d) za účelom rozhodnutia o vyprataní bytu;
e) za účelom trestného konania;
f) za účelom stavby a užívania rodinného domčeka v akcií individuálnej bytovej výstavby.
7a) Skúška spôsobilosti i s prípadným vydaním preukazu (osvedčenia) spôsobilosti, ako i každé opakovanie skúšky alebo jej časti, a to, ak ide o skúšku
aa) vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel 20
učiteľa vodičov motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel 40
vodiča motorového kola o obsahu do 50 ccm 10
bb) vo vnútrozemskej plavbe
vodcu športového plavidla 20
vodcu plavidla alebo lodivoda na vnútrozemských vodách a na československých úsekoch vodných ciest s medzinárodnou plavbou, vodcu pltí, strojníka, kuriča alebo iného člena posádky vnútrozemského plavidla 50
vodcu plavidla alebo lodivoda pre plavbu i na cudzozemských úsekoch vodných ciest s medzinárodnou plavbou 100
v námornej plavbe
veliteľa lode (kapitána) pobrežnej plavby150
palubného alebo strojného dôstojníka diaľkovej plavby200
veliteľa lode (kapitána) diaľkovej plavby300
iného člena lodnej posádky námornej lode100
cc) staviteľskú, streľmajstrovskú, zvárača, obsluhovača zdvíhadiel (výťahov, žeriavov), obsluhovača a údržbára elektrických zariadení, obsluhovača a údržbára plynových zariadení, revízneho technika, majstra murárskeho, tesárskeho, kamenárskeho alebo studniarskeho, vodiča strojov pre zemné a stavebné práce, kinooperatéra, rádiooperatéra vysielacej stanice rádioelektrickej, kuriča, strojníka alebo strojvodcu, výkonného letca, člena odborného lesného personálu alebo plavčíka20
Poznámka k písm. a):
Skúškou sa rozumie aj skúška doplňovacia alebo za účelom rozšírenia oprávnenia. Ak sa skladá skúška zo skúšky teoretickej a praktickej, platí sa poplatok za každú z nich; len jeden poplatok sa však platí za skúšky streľmajstrovskú, vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, učiteľa vodičov motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel, vodiča strojov pre zemné a stavebné práce, kuriča, strojníka (s výnimkou strojníka na vnútrozemskej a námornej plavbe), strojvodcu, výkonného letca alebo plavčíka. Len jeden poplatok sa platí aj vtedy, keď žiadateľ o vodičské povolenie koná skúšku pre viacej druhov motorových vozidiel;
b) vydanie akéhokoľvek preukazu (osvedčenia) spôsobilosti bez skúšky (po jej odpustení) alebo podľa dokladu o skúške zloženej pred iným orgánom (tiež pred orgánom podniku alebo dobrovoľnej organizácie), ako i vrátenie dočasne odňatého vodičského preukazu (po uplynutí času, na ktorý bol preukaz odňatý) aj s prípadným preskúšaním vodiča 20
Poznámka k písm. b):
Za vydanie preukazu spôsobilosti podľa dokladu o skúške zloženej pred iným orgánom sa poplatok nevyberá, ak sa za skúšku vybral poplatok podľa písm. a);
c) vydanie nového vodičského preukazu vodiča motorových vozidiel, trolejbusov alebo mestských koľajových vozidiel alebo nového oprávnenia na vedenie motorového kola o obsahu do 50 ccm náhradou za preukaz (oprávnenie) stratený, odcudzený, zničený alebo za preukaz (oprávnenie), ktorý sa stal neupotrebiteľným 10
ak ide o zavinenú stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie 20 až 200
(podľa osobitnej smernice);
vydanie kupónu k vodičskému preukazu náhradou za kupón stratený, zničený alebo za kupón, ktorý sa stal neupotrebiteľným, ak sa nevydá zároveň vodičský preukaz 5
d) vydanie akéhokoľvek preukazu (osvedčenia) spôsobilosti, vynímajúc preukazy uvedené pod písm. c), náhradou za preukaz stratený (i s prípadným verejným vyhlásením listiny za neplatnú), zničený alebo za preukaz, ktorý sa stal neupotrebiteľným20
Poznámka:
K písm. d).
1. Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
K celej položke.
2. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení vojaci základnej služby. Vojaci v období 6 mesiacov po skončení základnej služby platia poplatky podľa tejto položky polovičnými sadzbami.

Oddiel B

Všeobecná vnútorná správa

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
8Vydanie druhého a každého ďalšieho úradného výpisu z matriky 6
Poznámka:
Vydanie prvého úradného výpisu z matriky poplatku nepodlieha.
9Spísanie protestu zmenky, šeku alebo iného papiera rubopisom prevoditeľného, vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov 20
10Povolenie dobrovoľnej dražby 20
11Povolenie na prekročenie zatváracej hodiny 40 až 1000
(podľa osobitnej smernice).
12Písomná odpoveď na dotaz o pobyte (adrese) určitej osoby alebo potvrdenie o pobyte (adrese) určitej osoby3
Poznámka:
Viď poznámku 1 k celému sadzobníku.
13 Povolenie pobytu cudzincovi alebo predĺženie platnosti takého povolenia20 až 1000
(podľa zásady vzájomnosti alebo podľa majetkových pomerov žiadateľa, účelu pobytu, časového a miestneho rozsahu povolenia).
14 Udelenie náhradného vstupného alebo priechodného víza orgánmi pasovej kontroly 40 až 200
Poznámka:
Ak je to vo všeobecnom záujme, môže správny orgán od vybrania poplatku podľa tejto položky upustiť.
15Vydanie osvedčenia pre prechod hraníc v malom pohraničnom styku 4 až 100
(podľa účelu cesty, času platnosti a majetkových pomerov žiadateľa).
16Vydanie občianskeho preukazu alebo dokladu o povolení na pobyt cudzinca náhradou za preukaz (doklady) stratený (i s prípadným verejným vyhlásením preukazu alebo dokladu za neplatný), zničený alebo za preukaz (doklad), ktorý sa stal neupotrebiteľným 20
Poznámka:
Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
17Konanie
a) pred výkonným orgánom okresného národného výboru o návrhu na stíhanie priestupku urážky na cti, ak pokus o zmier u výkonného orgánu okresného národného výboru zostal bezvýsledný 60
b) o odvolaní proti trestnému výmeru o priestupku urážky na cti 100
Poznámka:
Viď poznámku 1 k celému sadzobníku.
18Povolenie zmeny priezviska
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, cudzojazyčného alebo priezviska ženy rozvedenej alebo rozlúčenej (pred 1. januárom 1950) na jej predošlé priezvisko 20
b) v iných prípadoch alebo ak ide o povolenie zmeny mena 200
19Udelenie štátneho občianstva 40 až 500
(podľa príjmových pomerov žiadateľa).
20Vydanie osvedčenia o prepustení zo štátneho zväzku 40 až 500
(podľa príjmových pomerov žiadateľa).
21Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo držať zbraň (zbrojného listu), rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti, za každý rok 20
22a) Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo nosiť zbraň (zbrojného pasu), rozšírenie, prevod alebo predĺženie jeho platnosti, a to, ak ide
aa) o zbrojný preukaz pre príslušníka Ľudových milícií alebo Pomocnej stráže verejnej bezpečnosti za každý rok 10
bb) o hromadný zbrojný preukaz, bez ohľadu na dobu jeho platnosti 10
cc) o iný zbrojný preukaz, za každý rok20
b) duplikát zbrojného preukazu vydaný náhradou za preukaz stratený, zničený alebo poškodený 25
Poznámka:
Príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe sú od poplatkov podľa tejto položky oslobodení.

Oddiel C

Správa vnútorného obchodu, zahraničného obchodu a niektorých iných podnikaní

Pol.Predmet poplatkuPoplatok
mesačne
Kčs
ak je prevádzateľ prestarnutý alebo invalidný, ročne Kčs
23A Udelenie oprávnenia alebo predĺženie platnosti oprávnenia fyzických osôb na prevádzanie ľudovej zábavy, a to ak ide o
a) kruhový podnik (lochness, autodráhu, šikmú vlnovú želenicu), za každé sedadlo20-
b) retiazkový kolotoč
s pódiom, za každé sedadlo3520 až 30
bez pódia, za každé sedadlo2020 až 30
c) detský kolotoč do 15 miest150200 až 300
do 20 miest200200 až 300
do 30 miest300250 až 350
nad 30 miest400350 až 400
d) detské retiazkové kolo140150 až 200
e) ruské detské kolo, za každú gondolu60-
f) hojdačky veľké, za každú loď3030 až 50
detské, za každú loď2030 až 40
g) detský vláčik400-
h) hipodrom, za každého koníka30-
ch) strelnicu
1. stanovu s pultom do 4 m dĺžky400500 až 700
do 6 m dĺžky500500 až 700
do 8 m dĺžky600600 až 800
do 10 m dĺžky700600 až 800
nad 10 m dĺžky800600 až 800
2. vozovú s pultom do 4 m dĺžky500600 až 800
do 6 m dĺžky600600 až 800
do 7 m dĺžky700600 až 800
nad 7 m dĺžky800600 až 800
3. kombinovanú s hádzaním lôpt, stanovú alebo vozovúpodľa písm. ch) č. 1 alebo 2-
4. športovú bez akýchkoľvek výhier (propagácia brannej výchovy)200-
i) hádzanie lôpt
1. stanové s pultom do 4 m dĺžky300300 až 500
2. vozové s pultom do 4 m dĺžky400300 až 500
3. stanové alebo vozové s pultom nad 4 m dĺžkypodľa písm. ch) č. 1 alebo 2300 až 500
j) gulečník stanový, za každý stôl150500 až 1000
vozový, za každý stôl200500 až 1000
k) automat športový (futbalový a pod.)50200
l) silomer, dychomer alebo tzv. skúšač krvi100200 až 300
m) mechanickú hudobnú atrakciu (elektrickú kapelu)150-
n) zábavné skúšanie skiel100-
o) ukážku drobných živých alebo preparovaných zvierat alebo ukážku nerastov300-
ukážku živých cudzokrajných zvierat (aligátorov, hadov a pod.)400 až 800-
p) športové strieľanie lukom150-
r) hádzanie šípov150-
s) cestu kočíkom-200
t) kukadielko-200
u) mechanické divadlo-300
v) ukážku vtáctva-200
y) povrazochodcov alebo produkcie na stožiari800 až 1400-
z) gymnastické predstavenia v stane600 až 1200-
aa) predvádzanie cvičených zvierat400 až 1000-
bb) manéžové produkcie s cirkusovým programom900 až 3000-
cc) hudobníkov40-
dd) divadlo maňáskové140-
bábkové400 až 500-
ee) divadielko zvláštností140-
ff) akrobatické jazdy na motocykli600 až 800-
gg) výlučne kúzelnícke produkcie400 až 1200-
kúzelnícke a akrobatické produkcie600 až 1400-
Poplatok Kčs
B. Udelenie akéhokoľvek iného živnostenského oprávnenia200
Poznámky k písm. A:
1. Poplatky určené rámcovo (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) vyrubujú sa v medziach sadzby podľa rozsahu a vybavenia podniku, prípadne podľa rozsahu podniku a programu, u prevádzateľov prestarnutých a invalidných podľa sociálnych pomerov.
2. Poplatok vyrubený za udelenie oprávnenia alebo predĺženie jeho platnosti mesačnou sadzbou, určenou pre iných prevádzateľov než prestarnutých alebo invalidných, zníži sa za každé prevádzateľovo dieťa vo veku do 15 rokov o 60 Kčs, pokiaľ ide o 1. až 5. dieťa, a o 100 Kčs, pokiaľ ide o 6. a každé ďalšie dieťa; aj v týchto prípadoch treba však vyrubiť poplatok najmenej
sumou 40 Kčs, ak ide o činnosti uvedené pod písm. A a) až r),
sumou 400 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A y),
sumou 300 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A z),
sumou 200 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A aa),
sumou 450 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A bb),
sumou 40 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A cc),
sumou 40 Kčs, ak ide o maňáskové divadlo podľa písm. A dd),
sumou 100 Kčs, ak ide o bábkové divadlo podľa písm. A dd),
sumou 40 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A ee),
sumou 200 Kčs, ak ide o činnosť uvedenú pod písm. A ff),
sumou 300 Kčs, ak ide o výlučne kúzelnícke produkcie podľa písm. A gg),
sumou 300 Kčs, ak ide o kúzelnícke a akrobatické produkcie podľa písm. A gg).
3. Za prestarnutého sa považuje prevádzateľ starší ako 65 rokov.
Za invalidného sa považuje prevádzateľ, ktorý lekárskym vysvedčením ústavu národného zdravia preukáže invaliditu vyššiu ako 60 %.
24Schválenie prevádzkárne alebo zmien prevádzkárne podľa III. hlavy živnostenského poriadku, pokiaľ sa týka živnostenského zákona 100 až 2000
Poznámky:
1. V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok spravidla vo výške 1/2 % z ceny strojového vybavenia prevádzkárne a iných investícií.
2. Národné podniky a iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, podniky miestneho priemyslu a podniky komunálneho hospodárstva sú od tohto poplatku oslobodené.
25Povolenie výnimky z ustanovenia § 2 ods. 1 zák. č. 119/1948 Zb., o vyhradení zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva určitým podnikom (§ 2 ods. 4 cit. zák.) 500 až 40 000
(podľa významu povolenia pre žiadateľa).
26a) Povolenie na zriadenie účastinnej spoločnosti 200 až 20 000
(podľa účastinného kapitálu);
b) schválenie stanov alebo zmeny stanov už jestvujúcej účastinnej spoločnosti 200 až 10 000
(podľa rozsahu stanov alebo ich zmeny);
c) predĺženie lehoty na preukaz o splnení podmienok určených v povolení na zriadenie účastinnej spoločnosti 200 až 10 000
Poznámka:
Správny orgán môže od vybrania poplatkov podľa tejto položky upustiť.
27Povolenie dovozu, vývozu, prípadne prevozu tovaru, z ceny tovaru 1/2 %
najmenej však 10 Kčs.
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené národné podniky a iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, podniky miestneho priemyslu, podniky komunálneho hospodárstva a ľudové družstvá, ako i podniky zahraničného obchodu.
28Colné prejednanie tovaru na colnisku mimo úradných hodín, povolené podľa voľnej úvahy za každého zúčastneného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu 5
Poznámky:
1. Za úkon trvajúci kratší čas než 1/4 hodiny sa poplatok nevyberá.
2. Podniky zahraničného obchodu sú od tohto poplatku oslobodené.
29Colné prejednanie tovaru mimo colniska, povolené podľa voľnej úvahy, za každého vyslaného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu
a) v úradných hodinách 3
b) mimo úradných hodín 8
Poznámky:
1. Za vyžiadaný úkon, ktorý vyslaný zamestnanec nemohol po príchode na miesto vykonať vinou žiadateľa alebo pre iné príčiny colnou správou nezavinené, vyberie sa poplatok 40 Kčs.
2. Pri vzdialenosti miesta úkonu od pravidelného pracovného miesta vyslaného zamestnanca nad 10 km zvyšuje sa celý poplatok, s výnimkou poplatku uvedeného v poznámke 1, o 2 Kčs za každých ďalších 5 km alebo zlomok tejto vzdialenosti. Ak žiada stránka, aby vyslaný zamestnanec použil pri ceste na miesto úkonu rýchlik, vyberie sa zvýšenie za prvých 5 km (ich zlomok) nad vzdialenosť 10 km sumou 16 Kčs a za každých ďalších 5 km (ich zlomok) sumou 2 Kčs. Vzdialenosť sa meria podľa ciest najrýchlejšieho dopravného spojenia.
3. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku nepožaduje.
4. Podniky zahraničného obchodu sú od tohto poplatku oslobodené.
30Colný sprievod tovaru podliehajúceho colnému dozoru v doprave po ceste, avšak mimo úseku medzi colnou hranicou a pohraničnou colnicou, ako i colný sprievod v doprave po vode, za každého vyslaného zamestnanca a za každú i len začatú hodinu úkonu 6
Poznámky:
1. Pri vzdialenosti konečného miesta sprievodu od pravidelného pracovného miesta vyslaného zamestnanca nad 10 km zvyšuje sa celý poplatok o 2 Kčs za každých ďalších 5 km alebo zlomok tejto vzdialenosti. Vzdialenosť sa meria podľa cesty sprievodu.
2. Náhrada cestovných výdavkov sa popri poplatku nepožaduje.
3. Podniky zahraničného obchodu sú od tohto poplatku oslobodené.
31a) Povolenie na vývoz vecných darov, sťahovaných zvrškov a cenných predmetov, z ceny vyvážaných predmetov 3 % až 50 %
najmenej však 10 Kčs;
b) predĺženie platnosti povolenia uvedeného pod písm. a) 10 až 200
c) udelenie povolenia podľa zákona o devízovom hospodárstve, vynímajúc povolenie uvedené pod písm. a), z ceny 1/2 % až 20 %
Poznámky:
1. Poplatok určený pod písm. b) vyrubuje sa v medziach sadzby vo výške 10 % poplatku vyrubeného podľa písm. a) za povolenie, ktorého platnosť sa predlžuje.
2. Ak je to vo všeobecnom záujme, môže správny orgán od vybrania poplatkov podľa tejto položky upustiť; od vybrania poplatkov podľa písm. a) a b) môže správny orgán upustiť aj vtedy, ak neprevyšuje cena vyvážaných predmetov 100 Kčs.

Oddiel D

Vodné hospodárstvo

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
32Povolenie alebo súhlas udelený vodohospodárskym orgánom40 až 2000
Poznámky:
1. V medziach sadzby sa poplatok vyrubuje:
a) podľa množstva vody, odoberanej alebo vypúšťanej za deň (jeho časť), prepočítaného na priemer v l/sec za 24 hodín, a to pri množstve
do 0.50 l/sec sumou 40 Kčs
od 0.51 do 0.75 l/sec sumou 80 Kčs
od 0.76 do 1.00 l/sec sumou 120 Kčs
od 1.01 do 1.50 l/sec sumou 200 Kčs
od 1.51 do 2.00 l/sec sumou 300 Kčs
od 2.01 do 3.00 l/sec sumou 400 Kčs
od 3.01 do 5.00 l/sec sumou 500 Kčs
od 5.01 do 10.00 l/sec sumou 700 Kčs
nad 10.00 l/sec sumou 1000 Kčs
b) podľa rozpočítaného nákladu na vodohospodársku alebo stavebnú investíciu, a to pri náklade
do 7 000 Kčs sumou 40 Kčs
od 7 000 Kčs do 12 000 Kčs sumou 60 Kčs
od 12 000 Kčs do 20 000 Kčs sumou 100 Kčs
od 20 000 Kčs do 50 000 Kčs sumou 200 Kčs
od 50 000 Kčs do 100 000 Kčs sumou 350 Kčs
od 100 000 Kčs do 200 000 Kčs sumou 600 Kčs
nad 200 000 Kčs sumou 1000 Kčs
c) podľa významu povolenia alebo súhlasu pre žiadateľa (napr. podľa úžitku z investície a pod.), ak nemožno poplatok určiť podľa písm. a) alebo b).
Ak je konanie obťažné (rozsiahle a zložité zisťovanie podkladov, zabezpečovanie dôkazov a pod.), zvýšia sa sadzby uvedené pod písm. a) a b) o 50 až 100 %.
Za povolenie alebo súhlas, za ktorý by sa v medziach sadzby mohol vyrubiť poplatok ako podľa písm. a), tak podľa písm. b) alebo c) (ak sa týka konanie viacej žiadostí toho istého žiadateľa), vyrubí sa poplatok len jednou z týchto sadzieb, a to tou, ktorá je najvyššia.
2. Od poplatku sú oslobodené jednotné roľnícke družstvá, ktoré prijali vzorové stanovy.

Oddiel E

Výstavba. Odborný technický dozor Štátnej technickej inšpekcie

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
I. Výstavba
33Rozhodnutie o prípustnosti stavby (i prístavby, nástavby, stavebných zmien alebo udržiavacích prác), ktorým sa žiadosti vyhovuje, ďalej povolenie na užívanie stavby alebo na jej zborenie 20 až 2000
Poznámky:
1. V medziach sadzby sa vyrubuje poplatok spravidla (pri stavbách s rozpočítaným stavebným nákladom do 100 000 Kčs vždy) vo výške 1/2 promile rozpočítaného stavebného nákladu.
2. Národné podniky a iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, podniky miestneho priemyslu, podniky komunálneho hospodárstva, ak i jednotné roľnícke družstvá, ktoré prijali vzorové stanovy, sú od tohto poplatku oslobodené.
Rozhodnutie o prípustnosti stavby rodinného domčeka v akcii individuálnej bytovej výstavby a povolenie na užívanie takého domčeka sú od poplatku oslobodené.
34Povolenie výnimiek zo stavebných obmedzení v ochranných pásmach 100 až 2000
Poznámka:
V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok spravidla vo výške 1/2 o/oo rozpočítaného stavebného nákladu.
35Povolenie výnimky zo záväznosti typu stavby, určeného Ministerstvom miestneho hospodárstva, z rozpočítaného stavebného nákladu 1/2 o/oo,
najmenej však 100 Kčs,
36Konanie o žiadosti (sťažnosti) o určenie prípustnej výšky nájomného z bytov, častí bytov, iných miestností alebo z budov alebo o určenie prípustnej výšky vedľajších platieb spojených s užívaním týchto nájomných predmetov, za každý nájomný predmet10
Poznámky:
1. Nájomným predmetom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú predmetom jednej nájomnej zmluvy.
2. Vedľa poplatku podľa tejto položky sa nevyberá poplatok za komisionálne konanie podľa pol. 6.
3. Pozri poznámku 1 k celému sadzobníku.
II. Odborný technický dozor Štátnej technickej inšpekcie
37Povolenie výnimky z platných predpisov pre projektovanie, konštrukciu, výrobu, výstroj alebo prevádzku technických zariadení podliehajúcich dozoru 100 až 1000
(podľa osobitnej smernice).
38Nariadenie opravy vadného projektu predloženého na schválenie 60 až 2000
(podľa osobitnej smernice).
39a) Vydanie prvej úradnej revíznej knihy na zariadenie už používané 60
b) vydanie úradného druhopisu alebo odpisu revíznej knihy technického zariadenia 120
40Odborná ústna porada trvajúca dlhšie než 15 minút, vyžiadaná stránkou vo veciach upravených platnými predpismi alebo presahujúcich rámec pôsobnosti odborného technického dozoru, za každú i len začatú hodinu30
41Opakovanie úradnej prehliadky alebo skúšky zariadenia, zavinenej stranou, ak nie je podľa platných predpisov odôvodnené uloženie pokuty 50 až 1000
(podľa osobitnej smernice).

Oddiel F

Plavebná správa

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
I. Vnútrozemská plavba
42Udelenie povolenia na plavebné podnikanie
a) iba plavidlami bez strojového pohonu (i plťami)100 až 250
b) plavidlami so strojovým pohonom do 15 ton nosnosti, a to i keď sa používajú tiež plavidlá bez strojového pohonu 250 až 500
c) plavidlami so strojovým pohonom nad 15 ton nosnosti, a to i keď sa používajú tiež plavidlá uvedené pod písm. a) a b)500 až 2000
[k písm. a) až c): podľa pravdepodobného rozsahu podniku].
43Schválenie technickej spôsobilosti typu
a) lode alebo plávajúceho stroja, s výnimkou malých plavidiel, i s technickou prehliadkou, skúšobnou plavbou, skúškou stability, vydaním preukazu spôsobilosti typu plavidla a splnomocnením na vydávanie typových osvedčení
aa) pri plavidlách bez strojového pohonu 100 až 2000
bb) pri plavidlách so strojovým pohonom250 až 5000
Poznámka k písm. a):
V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok podľa písm. aa) sumou 200 Kčs za každých i len začatých 100 ton nosnosti, ak ide o plavidlo nad 100 ton nosnosti,
podľa písm. bb) sumou 250 Kčs za každých i len začatých 100 k výkonu;
b) jednotlivej časti plavidla (i s technickou alebo inou prehliadkou, prípadne skúšobnou plavbou a s vydaním preukazu spôsobilosti typu časti plavidla a splnomocnením na vydávanie typových osvedčení)50 až 500
(podľa veľkosti časti plavidla, prípadne podľa rozsahu skúšky).
44Zmena v preukaze spôsobilosti typu plavidla alebo jeho časti, a to, ak ide o plavidlo do 300 ton nosnosti alebo do 300 k výkonu alebo o časť plavidla 50
v ostatných prípadoch 100
45Pripustenie plavidla na premávku (i s technickou prehliadkou, skúšobnou plavbou, prípadne skúškou stability, a s vydaním preukazu spôsobilosti na plavbu), a to, ak ide o
a) plavidlo bez strojového pohonu
aa) do 100 ton nosnosti 100
bb) od 100 do 300 ton nosnosti150
cc) nad 300 ton nosnosti 200
b) plavidlo so strojovým pohonom
aa) do 25 k100
bb) od 25 do 300 k 200
cc) nad 300 k400
46Pripustenie plavidla pre jednu plavbu alebo na skúšobné plavby (i s prípadnou technickou prehliadkou, skúšobnou plavbou a s vydaním osobitného povolenia)100 až 500
(podľa veľkosti plavidla alebo rozsahu prehliadky).
47 Opätovné preskúšanie technickej spôsobilosti plavidla (i s prípadnou skúšobnou plavbou a s vyznačením výsledku technickej prehliadky v preukaze spôsobilosti na plavbu)
a) bez strojového pohonu
aa) do 100 ton nosnosti 50
bb) od 100 do 300 ton nosnosti 100
cc) nad 300 ton nosnosti150
b) so strojovým pohonom
aa) do 25 k75
bb) od 25 do 300 k150
cc) nad 300 k300
48Zmena v preukaze spôsobilosti na plavbu 20
49Preskúšanie lodiek požičovní lodiek (i s vydaním osobitného povolenia), za každú loďku 10
50Povolenie používať cudzozemské plavidlo na plavbu v tuzemsku
a) s preskúšaním plavidla100 až 400
(podľa rozsahu prehliadky);
b) bez preskúšania plavidla 100
51Súhlas
a) na zhotovovanie novostavieb plavidiel nezodpovedajúcich typom už schváleným a vyskúšaným 100 až 2000
b) na zmenu podstatných čiastok konštrukcie alebo mechanizmu plavidiel 100 až 2000
c) na nadobudnutie plavidla v cudzine alebo na scudzenie plavidla do cudziny 100 až 2000
[k písm. a) až c): podľa rozsahu vyšetrenia].
52Povolenie výnimky z technických podmienok spôsobilosti lode alebo plávajúceho stroja na plavbu 50 až 500
(podľa rozsahu a významu pre stranu).
53Povolenie na umiestnenie plávajúceho zariadenia (i s prípadnou technickou prehliadkou a vydaním osobitného povolenia)
a) do 100 ton nosnosti50
b) od 100 do 300 ton nosnosti 100
c) nad 300 ton nosnosti 150
54Preskúšanie technickej spôsobilosti plávajúcich zariadení používaných na pristávanie osobných lodí 50
55Pridelenie evidenčnej značky plavidlu, ktoré nemá preukaz spôsobilosti na plavbu (i s vydaním evidenčnej preukážky)25
56Zmena
a) vo zvláštnom povolení uvedenom v pol. 46, 49 a 5320
b) v evidenčnej preukážke uvedenej v pol. 55 10
57a) Ciachovanie plavidla (i s vydaním ciachového preukazu), za každú tonu nosnosti 0,40
najmenej však 50 Kčs;
b) ciachová skúška plavidla s príslušným záznamom v ciachovom preukaze, za každú tonu nosnosti0,10
najmenej však 15 Kčs;
c) preciachovanie plavidla i s vydaním ciachového preukazu, za každú tonu nosnosti 0,30
najmenej však 30 Kčs;
d) zmena v ciachovom preukaze20
58Preskúšanie jednotlivého kusa výstroja plavidla (i s vydaním príslušného preukazu, osvedčenia a pod.) 20 až 50
(podľa rozsahu prehliadky).
59Vydanie druhopisu
a) preukazu spôsobilosti typu plavidla alebo typu časti plavidla 50
b) preukazu spôsobilosti na plavbu alebo zvláštneho povolenia uvedeného v pol. 46, 49 a 53 50
c) ciachového preukazu 50
d) evidenčnej preukážky 25
60 a) Vydanie plaveckej knižky alebo jej druhopisu25
b) predĺženie platnosti plaveckej knižky 10
c) zmena v plaveckej knižke 10
II. Námorná plavba
61Zápis lode do námorného registra (i s vydaním registrového listu) 100
62Vydanie osvedčenia o oslobodení od povinnosti zápisu do námorného registra 25
63Zápis zmien skutočností zapísaných do námorného registra 20
64Vydanie osvedčenia o spôsobilosti lode na plavbu
a) bez vykonania technickej prehliadky 50
b) ak sa vykoná pred vydaním osvedčenia technická prehliadka 2000
65Vydanie výmerného listu
a) bez vykonania ciachovania lode50
b) ak sa vykoná ciachovanie lode, za každú tonu nosnosti 0,50
c) ak sa vykoná preciachovanie lode, za každú tonu nosnosti 0,25
66Zmena v osvedčení o spôsobilosti lode na plavbu alebo vo výmernom liste 20
67Vydanie úradného potvrdenia z námorného registra20
68Vydanie osvedčenia o najmenšej výške voľného okraja
a) bez prehliadky 50
b) ak sa vykoná prehliadka 1000
69a) Vydanie námorníckej knižky alebo jej druhopisu 40
b) predĺženie platnosti námorníckej knižky 10
c) zmena v námorníckej knižke10

Oddiel G

Cestná premávka a doprava

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
70Schválenie technickej spôsobilosti typu vozidla i s vydaním preukazu o technickej spôsobilosti typu, a to,
a) ak ide o motorový vozík pre invalidov, motorovú trojkolku alebo o motocykel, ďalej o príves alebo o postranný alebo prívesný vozík 200
b) v ostatných prípadoch 600
71Zmena preukazu o technickej spôsobilosti typu, a to,
a) ak ide o motorové vozidlo uvedené v pol. 70 písm. a)100
b) ak ide o iné motorové vozidlo 200
Poplatok, ak ide o
automobil alebo traktor motocykel alebo príves
KčsKčs
72Skúška za účelom schválenia technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla alebo jednotlivého prívesu i s prípadným schválením technickej spôsobilosti 10050
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie plnou sadzbou, i keď skúška sa nemôže bez zavinenia skúšobného orgánu ani začať.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov znižuje sa poplatok na polovicu.
3. Od poplatku je oslobodená skúška, ktorá predchádza schváleniu technickej spôsobilosti, za ktoré sa vyberá poplatok podľa pol. 74.
73a) Pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie dokladov pre motorové vozidlo (príves) hromadne vyrobené alebo dovezené (i jednotlivo)5030
b) pridelenie štátnej poznávacej značky a vydanie dokladov pre motorové vozidlo jednotlivo zostavené, a to ak ide
aa) o motocykel (aj s postranným vozíkom), skúter alebo motocyklovú trojkolku (rikšu) s novými konštrukčnými prvkami, zostavené zo súčiastok,
pri motocykli s obsahom valcov do 125 ccm-1200
pri motocykli s obsahom valcov do 175 ccm-1600
pri motocykli s obsahom valcov do 250 ccm-2500
pri motocykli s obsahom valcov nad 250 ccm-3000
pri motocyklovej trojkolke (rikši) bez ohľadu na obsah valcov-3000
bb) o motorový vozík pre invalidov, zostavený zo súčiastok-100
cc) o osobný automobil (aj tzv. Station-Wagon) alebo o tzv. ľudové vozidielko, zostavené zo súčiastok30 %
úradnej odhadnej ceny vozidla v kompletnom stave, zistenej bezprostredne pred vykonaním skúšky za účelom schválenia jeho technickej spôsobilosti;
-
c) pridelenie evidenčnej značky pre motorové kolo s obsahom do 50 ccm-10
Poznámky:
1. Poplatok podľa písm. a) sa pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov znižuje na polovicu.
2. Ak sa vo výnimočných prípadoch povolí dodatočne stavba motorového vozidla uvedeného pod písm. b), ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia dopravného inšpektorátu a výkonného orgánu krajského národného výboru, vyberie sa za pridelenie štátnej poznávacej značky poplatok podľa písm. b) dvojnásobnou sadzbou.
74Schválenie technickej spôsobilosti
a) nákladného automobilu pre hromadnú prepravu osôb50-
b) častí motorového vozidla hromadne vyrábaných100100
c) motorového vozidla alebo prívesu po zmene jeho podstatných častí, a to
aa) ak záleží zmena v prestavbe dodávkového automobilu na osobný automobil (aj tzv. Station-Wagon)1000-
bb) po výmene druhej podstatnej časti, ak sa ako pri prvej, tak pri druhej výmene použili podstatné časti iného typu, ako boli pôvodné časti, a to
pri motocykli s obsahom valcov do 125 ccm-1200
pri motocykli s obsahom valcov do 175 ccm-1600
pri motocykli s obsahom valcov do 250 ccm-2500
pri osobnom automobile (aj tzv. Station-Wagon) alebo ľudovom vozidielku30 %
úradnej odhadnej ceny vozidla v kompletnom stave, zistenej bezprostredne pred vykonaním skúšky za účelom schválenia jeho technichnickej spôsobilosti;
-
cc) v iných ako pod písm. aa) a bb) uvedených prípadoch, najmä tiež ak sa k motocyklu pripojí postranný vozík200100
Poznámky k písm. c):
1. Poplatok podľa písm. c) bb) sa zvýši o 20 %, ak bola schválená technická spôsobilosť vozidla, ktorého prestavba bola vykonaná bez predchádzajúceho povolenia dopravného inšpektorátu a bola vo výnimočných prípadoch povolená dodatočne.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov znižuje sa poplatok podľa písm. c) cc) na polovicu.
3. Súčasná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.
75Povolenie výnimiek z ustanovení o rozmeroch, výstroji a prevádzkových podmienkach motorových vozidiel alebo prívesov 20 až 1000
(podľa osobitnej smernice).
20 až 1000
(podľa osobitnej smernice).
76Pridelenie
a) zvláštnej poznávacej značky 150100
ak ide len o jednotlivú cestu 5020
b) predbežnej štátnej poznávacej značky pre prevoz vozidla, ktoré doteraz nebolo evidované, do obvodu dopravného inšpektorátu, kde bude prihlásené do evidencie 2010
c) medzinárodnej poznávacej značky 4020
77Pridelenie novej štátnej poznávacej náhradou za značku stratenú, zničenú alebo poškodenú 2010
ak ide o zavinenú stratu, zničenie alebo poškodenie20 až 200
(podľa osobitnej smernice).
10 až 200
(podľa osobitnej smernice).
78Vydanie nového
a) technického preukazu náhradou za preukaz stratený, zničený alebo za preukaz, ktorý sa stal neupotrebiteľným1010
ak ide o zavinenú stratu, zničenie alebo poškodenie10 až 200
(podľa osobitnej smernice).
10 až 200
(podľa osobitnej smernice).
b) osvedčenia o technickom preukaze alebo osvedčenia k motorovému kolu s obsahom do 50 ccm náhradou za osvedčenie stratené, zničené alebo za osvedčenie, ktoré sa stalo neupotrebiteľným55
ak ide o zavinenú statu, zničenie alebo poškodenie
5 až 50
(podľa osobitnej smernice).
5 až 50
(podľa osobitnej smernice).
79Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prívesu (i s vykonaním opráv v príslušných dokladoch)
a) po prevode ochodeného osobného automobilu prvým prevodcom 40 % úradnej odhadnej ceny automobilu v kompletnom stave, zistenej bezprostredne pred prevodom;
b) v iných než pod písm. a) uvedených prípadoch 300100
ak ide o motorové kolo s obsahom do 50 ccm -10
Poznámky k písm. a):
1. Pod ochodeným osobným automobilom sa rozumie osobný automobil alebo podvozok (chassis) dodatočne opatrený osobnou karosériou, nadobudnutý pred 1. januárom 1949, i keď sa pred týmto dňom automobil nepoužil na cestu.
Ochodený osobný automobil prestavaný po 21. júli 1950 na automobil dodávkový považuje sa pre vybranie poplatku za automobil osobný, ak bol po prevode opäť upravený na automobil osobný.
2. Prvým prevodcom sa rozumie ten, kto automobil, ktorého je nepretržite držiteľom od 31. decembra 1948 alebo od času ešte skoršieho, prevedie po 31. júli 1953. Pre určenie, kto je držiteľom automobilu a či prevodca je držiteľom automobilu nepretržite aspoň od 31. decembra 1948, prípadne pre určenie dňa nadobudnutia automobilu jeho prevodcom, sú rozhodné údaje zaznamenané v dokladoch vydaných podľa predpisov o premávke na cestách; iné doklady o vlastníctve k vozidlu sú rozhodné, ak len nadobudol prevodca podľa nich vozidlo alebo jeho držbu prv než podľa dokladov vydaných podľa predpisov o premávke na cestách alebo ak nemožno uvedené skutočnosti z dokladov vydaných podľa týchto predpisov zistiť. Pri ochodených automobiloch nadobudnutých po 21. júli 1950 dedičstvom považuje sa za prvého prevodcu ten, kto automobil ďalej prevedie.
3. Poplatok sa neplatí za zápis zmeny držiteľa, ak nadobudol nový držiteľ osobný automobil dedičstvom; v tom prípade sa platí len poplatok podľa písm. b).
4. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
5. Pri bojových vozidlách (KDF, Jeep a pod.) sa poplatok znižuje o 30 %.
80a) Zápis zmeny stanovišťa vozidla, zmeny mena, povolania alebo adresy držiteľa vozidla alebo iné podobné zmeny i s vykonaním opráv v príslušných dokladoch 1010
b) zápis zmeny evidenčnej značky alebo podstatnej časti motorového kola s obsahom do 50 ccm -5
81Zápis motorového vozidla alebo prívesu pri trvalom premiestnení do obvodu iného dopravného inšpektorátu i s pridelením novej štátnej poznávacej značky a vydaním oprávneného technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze 5030
82Nariadená technická prehliadka vozidla nesúvisiaca s jeho registrovaním 4030
Poplatok Kčs
83Povolenie na zvláštne užívanie verejných ciest na premávku nad obvyklú mieru 20 až 1000
(podľa zvláštnej smernice).
84a) Vydanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá 100
b) vidovanie medzinárodného preukazu (osvedčenia) pre motorové vozidlá, vydaného oprávnenou organizáciou 20
85Povolenie na cestu cudzozemským motorovým vozidlom, ktoré nemá medzinárodný preukaz (osvedčenie) pre motorové vozidlá 40
86a) Vydanie medzinárodného vodičského preukazu (povolenie viesť)40
b) doplnenie medzinárodného vodičského preukazu (povolenie viesť) alebo vidovanie medzinárodného vodičského preukazu (povolenie viesť), vydaného oprávnenou organizáciou 20
87Povolenie prepravovať osoby alebo veci pre cudzie potreby, ak nejde o úradný príkaz 20 až 200
(podľa doby platnosti a počtu vozidiel).
88Povolenie na prevádzanie prepravy osôb alebo nákladov motorovými vozidlami, udelené zahraničnému podnikateľovi 20 až 10 000
(podľa rozsahu dopravy a podľa zásady vzájomnosti).
Poznámka:
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť

Oddiel H

Doprava dráhami

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
89a) Povolenie na stavbu na dráhe, vyjmúc povolenie na stavbu, ktorou sa rozširuje, doplňuje, mení alebo zabezpečuje dráha 40 až 4000
b) povolenie na prístavbu, nástavbu alebo prestavbu na dráhe, ak ide o stavbu, ktorej povolenie podlieha poplatku podľa písm. a) 20 až 2000
Poznámky:
1. V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok vo výške 1/2 o/oo rozpočítaného stavebného nákladu.
2. Poplatok sa platí celý, i keď stavba, prístavba, nástavba alebo prestavba má sa zriadiť na dráhe len sčasti.
90a) Povolenie výnimky zo zákazu stavieb v zakázanom priestore 40 až 4000
b) povolenie výnimky zo zákazu stavieb, ak ide o prístavbu, nástavbu alebo prestavbu v zakázanom priestore 20 až 2000
Poznámky:
1. V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok vo výške 1/2 o/oo rozpočítaného stavebného nákladu.
2. Poplatok sa platí celý, i keď stavba, prístavba, nástavba alebo prestavba má sa zriadiť v zakázanom priestore len sčasti.
91Povolenie na začatie premávky na vybudovanej dráhe 100 až 4000
Poznámka:
V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok vo výške 1/2 o/oo rozpočítaného stavebného nákladu.
92a) Schválenie typu dráhového vozidla i s vydaním preukazu o schválení typu, a to, ak ide o rušeň alebo motorové vozidlo600
v ostatných prípadoch 200
b) schválenie podstatnej zmeny typu dráhového vozidla i s vydaním preukazu o schválení zmeny 50 % sadzieb pod písm. a);
c) vyskúšanie rušňa alebo dráhového motorového vozidla pred uvedením do premávky i s prípadným vydaním osvedčenia 100

Oddiel I

Letecká doprava

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
93Udelenie
a) povolenia pre podnik, ktorý prevádza pravidelnú cudziu medzinárodnú leteckú službu 1000 až 6000
b) súhlasu pre jednotlivé osoby mať vo vlastníctve (premávke) civilné lietadlo 200 až 500
94Vydanie osvedčenia o zápise do registra povolenia premávky cudzej medzinárodnej leteckej dopravnej služby 30
95Vystavenie:
a) denníka
motorového lietadla 40
bezmotorového lietadla20
b) knihy
lietadlovej, motorovej alebo signálnej 20
96a) Kontrola pevnostného výpočtu
aa) lietadla bezmotorového, za každých i začatých 300 kg letovej váhy a motorových navijákov 400
bb) lietadla motorového, za každých i začatých 1000 kg letovej váhy 1200
cc) vrtule s pevnými listami a s listami staviteľnými na zemi 160
dd) vrtule s listami staviteľnými za letu alebo rotora 600
ee) jednotlivých častí pri zmenách alebo úpravách toho istého prototypu, a to, ak ide o
1. nosnú sústavu 50 % sadzieb pod písm. aa) až dd);
2. trup, pristávacie zariadenie a ostatné časti 25 % sadzieb pod písm. aa) až dd);
b) kontrola výpočtu výkonov a letových vlastností 25 % sadzieb pod písm. a) aa) až dd).
97Typové osvedčenie
a) plachtového lietadla 40
b) motorového lietadla, motora alebo motorového navijáka 60
c) vrtule alebo rotora 40
d) prístroja na kontrolu a zabezpečenie letu 20
98a) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na lietanie pre bezmotorové lietadlo alebo drevenú vrtuľu 20
ak ide o iné lietadlo, motor alebo kovovú vrtuľu 40
b) vydanie osvedčenia o spôsobilosti prístroja na kontrolu a zabezpečenie letu 20
99Povolenie na používanie prístroja na kontrolu zabezpečenie letu, určitých častí výstroja, vystrojenie lietadla a podobne 20

Oddiel J

Telekomunikácia

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
100Povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádioelektrickej stanice100 až 2000
Poznámka:
Národné podniky a iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, podniky miestneho priemyslu a podniky komunálneho hospodárstva sú od tohto poplatku oslobodené.

Oddiel K

Pôdohospodárstvo

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
101a) Vydanie sprievodného alebo zdravotníckeho listu alebo zápis doložky o zdravotnej nezávadnosti zvieraťa do zdravotníckeho listu (i s prehliadkou zvieraťa), a to,
aa) ak ide o ovcu, barana alebo jahňa, kozu, capa alebo kozľa alebo ak ide o prasa 2
bb) v ostatných prípadoch 4
b) vydanie sprievodného alebo zdravotníckeho listu náhradou za list stratený, zničený alebo poškodený 10
Poznámka:
Poplatok sa vyberá jednoduchou sadzbou, i keď sa v zhode s platnými predpismi vydá hromadný sprievodný list pre viacej zvierat.
101aPovolenie domácej zakáľačky ošípaných - za kus20
Poznámka: Poplatok za povolenie domácej zakáľačky sa platí aj za súhlas na ponechanie nútene zaklanej ošípanej chovateľovi pre jeho domácnosť.
102Poľovné lístky, a to:
a) ročný poľovný lístok pre tuzemca 60
b) trojročný poľovný lístok pre tuzemca 140
c) ročný poľovný lístok pre cudzozemca 400
d) mesačný poľovný lístok pre cudzozemca200
e) duplikát poľovného lístka40
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené:
a) ročné poľovné lístky pre poslucháčov lesníckych škôl, ak predloží žiadateľ o svojom školení potvrdenie správy školy, a s tou istou podmienkou i pre poslucháčov lesníckych fakúlt vysokých škôl, študujúcich lesné hospodárstvo;
b) trojročné poľovné lístky
aa) pre vedeckých pracovníkov v odbore poľovníctva, činných na lesníckych fakultách vysokých škôl a vo výskumných ústavoch, ak predloží žiadateľ potvrdenie dekanstva fakulty alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore poľovníctva;
bb) pre zamestnancov Československej poľovníckej jednoty v Prahe (Sväzu poľovníckych ochranných združení v Bratislave), poverených odchytom zveri, ak predloží žiadateľ o tomto svojom poverení potvrdenie zamestnávateľa;
cc) pre dôchodcov, ktorí pred prevodom do dôchodku boli ako polesní (vedúci pestebných stredísk) alebo hájnici (vedúci pestebných úsekov alebo lesníci) držiteľmi bezplatného trojročného poľovného lístku;
dd) pre iných pracovníkov v lesníctve a poľovníctve, pre ktorých toto oslobodenie určí Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a po vypočutí ministerstiev lesov a drevárskeho priemyslu a národnej obrany.
103Vydanie povolenia na držanie poľovnej zbrane alebo rozšírenie jeho platnosti, za každú zbraň20
104Povolenie mimoriadneho odstrelu (lovu) podľa § 24 ods. 7 a § 26 ods. 1 zákona č. 225/1947 Zb., o poľovníctve,
a) raticovej zveri (okrem čiernej zveri vo voľnosti), za každý kus 15 až 200
(podľa vzácnosti a významu druhu zveri);
b) medveďa 600
c) rysa 300
d) dropa, divého moriaka, hlucháňa, holniaka alebo jariabka 15 až 100
(podľa vzácnosti a významu druhu zveri);
e) zajaca, bažanta, kačice alebo husí 3
f) jarabice 1
g) vydry alebo norky 150
h) kuny lesnej alebo skalnej alebo jazveca 50
ch) ostatných druhov zveri neuvedených pod písm. a) až h), za každý kus1 až 200
(podľa vzácnosti a významu druhu zveri).
Poznámka:
Povolenia na odstrel (lov) na účely vedecké alebo učebné sú od poplatku oslobodené.
105Rybárske lístky, a to:
a) ročný rybársky lístok 30
b) trojročný rybársky lístok 80
c) ročný rybársky lístok pre mladistvých 10
d) duplikát rybárskeho lístku 20
Poznámky:
1. Ročný rybársky lístok pre mladistvých vydá sa za poplatok určený pod písm. c) len žiadateľovi, ktorý
a) je mladší než 15 rokov a
b) preukáže spoločným potvrdením správy školy a rybárskeho hospodára, že sa mu ako odmena za úspešnú činnosť v potvrdení bližšie označenú vydá zadarmo alebo zľavnená povolenka na rybolov. Toto potvrdenie musí mať vyhlásenie zákonného zástupcu žiadateľa alebo inej plnoletej osoby, ktorá je oprávnená na výkon rybárskeho práva, že súhlasí s vydaním povolenky a rybárskeho lístku a že žiadateľ bude vykonávať rybolov pod osobným dozorom toho, kto vyhlásenie vydáva.
2. Od poplatku sú oslobodené rybárske lístky:
a) pre poslucháčov verejných rybárskych škôl a rybárskych učňovských škôl, ak predloží žiadateľ o svojom školení potvrdenie správy školy;
b) pre rybárskych hospodárov (ich zástupcov) ustanovených podľa § 6 zákona č. 62/1952 Zb., o rybárstve, a pre osoby ustanovené ako prísažná stráž na ochranu rybárstva podľa § 30 vyhlášky č. 363/1952 Ú. l., ak žiadateľ predloží doklad o svojom ustanovení za rybárskeho hospodára (jeho zástupcu) alebo ako prísažná stráž na ochranu rybárstva.
106Zdravotný dozor na škôlky a ich výrobky, z každého i začatého hektára plochy škôlkárskej kultúry a plochy osádzanej jahodovými priesadami, a to, ak ide o škôlku jednotného roľníckeho družstva so spoločným obrábaním pôdy, ročne 10
najmenej však 50 Kčs,
inak ročne 20 najmenej však 100 Kčs
Poznámka:
Poplatok sa vyrubí po vykonaní prvej prehliadky škôlky v kalendárnom roku.
107a) Rastlinolekárska prehliadka dovážaných alebo vyvážaných rastlín (i s prípadným osvedčením), za zásielku o váhe
do 50 kg 4
nad 50 kg do 1 q8
nad 1 q do 10 q12
nad 10 q za každých ďalších čo i len začatých 10 q2
najviac však za zásielku 100 Kčs;
b) zostrená rastlinolekárska prehliadka dovážaných rastlín, vynímajúc zostrenú prehliadku rastlín značného objemu a nižšej ceny (dreva guľatiny, korku, trávy, slamy a pod.) vo výške dvojnásobku sadzby pod písm. a).
Poznámky:
1. Zásielkou sa rozumie množstvo rastlín prepravované na jednu prepravnú listinu.
2. Podniky zahraničného obchodu sú od poplatku podľa tejto položky oslobodené.
3. Rastlinolekárske prehliadky vykonávané colnými orgánmi pri tovare dovážanom v cestovnom styku sú od poplatku oslobodené.
108a) Povolenie zníženia stínacieho obratu 200 až 20 000
(podľa rozsahu zvýšenia ťažby dreva, ku ktorému dôjde zmenou stínacieho obratu);
b) povolenie mimoriadnej lesnej ťažby 200 až 20 000
(podľa rozsahu povolenej ťažby);
c) povolenie premeny lesnej pôdy podľa lesných zákonov na iné účely 100 až 20 000
(podľa rozsahu škodlivého vplyvu premeny na lesné hospodárstvo).
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené:
a) povolenie zníženia stínacieho obratu [písm. a)] a povolenie mimoriadnej lesnej ťažby [písm. b)], udelené národnému podniku, inej organizácii, na ktorú sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, podniku miestneho priemyslu alebo podniku komunálneho hospodárstva alebo jednotnému roľníckemu družstvu, ktoré prijalo vzorové stanovy, ak sa domáha žiadateľ povolenia preto, aby splnil hospodársky plán;
b) povolenie mimoriadnej lesnej ťažby [písm. b)] preukázateľne kalamitnej;
c) povolenie premeny lesnej pôdy [písm. c)]:
1. vykonanej bez povolenia pred rokom 1914,
2. za účelom priameho obhospodarovania lesného majetku,
3. vykonanej preukázateľne v záujme prevádzky a ochrany lesného hospodárstva,
4. za účelom založenia alebo obnovy rybníkov na lesnej pôde, vykonávaných priamo lesným závodom podľa predpisov o zakladaní (obnove) rybníkov.
109Úhrn úkonov pri usporadúvaní trhov na plemenné zvieratá i s vydaním potvrdenia o pôvode a konaním o prihláške plemenníka k základnému výberu a celým konaním o výbere
a) u predávajúceho z predajnej ceny plemenného zvieraťa na trhu predaného, s výnimkou plemennej hydiny, bez ohľadu na druh, plemeno a pohlavie 5 %
b) u predávajúceho za každý kus plemennej hydiny na trhu predanej, bez ohľadu na druh a cenu zvierat 4
c) u kupujúceho z predajnej ceny plemenného zvieraťa na trhu predaného, s výnimkou plemennej hydiny, bez ohľadu na druh, plemeno a pohlavie 2 %
Poznámky:
1. Percentové poplatky sa vyrubujú u predávajúceho [písm. a)] najmenej sumou 10 Kčs a u kupujúceho [písm. c)] najmenej sumou 4 Kčs.
2. Poplatok sa vyrubuje predávajúcemu [písm. a) a b)] a kupujúcemu [písm. c)] dokladom o predaji zvieraťa, ktorý na trhu vyhotoví jeho usporiadateľ. Poplatok je zročný zároveň s predajnou cenou, najneskoršie však do 15 dní odo dňa konania trhu.
110Vydanie potvrdenia o pôvode plemenníc zaradených do vlastného chovu (teda ak nejde o predaj), a to
a) kravy alebo jalovice, prasnice alebo prasničky40
b) jahničky, kozy alebo kozičky 20

Oddiel L

Zdravotníctvo

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
111 Povolenie na prevoz mŕtvoly na pochovanie na nepríslušnom cintoríne alebo povolenie na prevoz mŕtvoly do iného než najbližšieho krematória, a to pri prevoze
a) v tuzemsku60
b) do cudziny 400
Poznámky:
1. Príslušným je cintorín v obvode miesta úmrtia, a to i keď osoba zomrela v tomto mieste len za prechodného pobytu. V obci s niekoľkými cintorínmi považujú sa všetky cintoríny za príslušné pre osoby v obci zomreté.
2. Od poplatku sú oslobodené povolenia na prevoz:
a) československých vojakov padnutých alebo zomretých v poli;
b) osôb zomretých pri práci, ak ide o prevoz do miesta ich posledného bydliska. Osobou zomretou pri práci sa rozumie osoba, ktorá zomrela pri výkone zamestnania alebo v súvislosti s ním, či už v obvode svojho pracoviska alebo mimo neho (tiež na brigáde).
112a) Povolenie na exhumáciu (vykopávku) mŕtvoly za účelom prevezenia pozostatkov 40
b) povolenie na otvorenie hrobky mimo cintorína 80
Poznámky:
1. Ak je s povolením exhumácie spojené povolenie na prevezenie mŕtvoly, vyberie sa aj poplatok podľa pol. 111.
2. O oslobodení od poplatku podľa tejto položky platí poznámka 2 k pol. 111.

Oddiel M

Školstvo

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
113Vysoké školy:
a) nostrifikácia diplomu alebo vysvedčenia o záverečnej skúške, osvedčujúceho úspešné dokončenie štúdia na cudzozemskej vysokej škole1000
b) ak sa nevykonáva zároveň nostrifikácia diplomu alebo vysvedčenia o záverečnej skúške, uznania
aa) cudzozemskej štátnej, prísnej alebo podobnej skúšky 500
bb) inej skúšky na cudzozemskej vysokej škole 200
cc) cudzozemského štúdia bez skúšok alebo započítania semestra z iného cudzozemského štúdia, za každý semester 100
Poznámka k písm. a) a b):
Poplatky podľa písm. a) a b) sa nevyberú, ak ide o diplom, skúšky alebo štúdium absolventov alebo študentov vysokých škôl v SSSR, v štátoch ľudovodemokratických alebo aj iných štátoch, ktorí boli na štúdium na týchto vysokých školách vyslaní alebo odporúčaní štátnou správou po roku 1948;
c) povolenie druhého opakovania skúšky na vysokej škole
aa) ak ide o štátnu záverečnú skúšku 50
bb) ak ide o inú skúšku 20
d) povolenie prestupu z fakulty
aa) na fakultu rovnakého študijného odboru, avšak v inom mieste, ak nejde pritom o zmenu trvalého bydliska 50
bb) na fakultu iného študijného odboru 100
Poznámka k písm. d) bb):
Ak ide o prestup z fakulty vysokej školy univerzitného smeru alebo z fakulty vysokej školy pedagogickej na fakultu vysokej školy technického smeru, znižuje sa sadzba poplatku o 50 %;
e) povolenie inej než pod písm. c) a d) uvedenej výnimky z predpisov upravujúcich zápis, štúdium alebo skúšky, za každú výnimku 30
f) vydanie druhopisu (duplikátu, overeného odpisu)
aa) diplomu osvedčujúceho úspešné dokončenie štúdia na vysokej škole, ak je druhopis vydaný súčasne s originálom 20
inak 50
bb) vysvedčenia alebo iných listín vystavených vysokou školou 20
114 Všeobecnovzdelávacie školy (9.-11. postupný ročník), pedagogické školy, výberové odborné školy a školské zariadenia štátnych pracovných záloh (učilištia a školy štátnych pracovných záloh):
a) nostrifikácia vysvedčenia o záverečnej skúške (vysvedčenia o skúške dospelosti, iného záverečného vysvedčenia alebo vysvedčenia učiteľskej spôsobilosti) 200
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie za nostrifikáciu vysvedčení absolventov a žiakov v SSSR a v štátoch ľudovodemokratických;
b) individuálne povolená úľava z predpisov platných pre pripustenie k štúdiu alebo z predpisov o rozsahu akejkoľvek skúšky 20
c) povolenie opakovania maturitnej (záverečnej) skúšky 40
d) vydanie druhopisu (duplikátu) vysvedčenia o maturitnej (záverečnej) skúške, iného vysvedčenia alebo listiny vystavenej školou 20
115a) Povolenie súkromného vyučovania v odbore umenia,
aa) ak sa odpúšťa zároveň odborná a pedagogická spôsobilosť (alebo len jedna z nich)
trvalo 3000 až 10 000
dočasne 2000 až 8000
bb) ak nejde zároveň o odpustenie podľa písm. aa)1000 až 6000
b) povolenie výnimky z predpisov o štátnych skúškach v odbore umenia 60
c) vydanie druhopisu vysvedčenia o odbornej praktickej skúške učiteľskej spôsobilosti pred štátnou skúšobnou komisiou pre učiteľov v odbore umenia20

Oddiel N

Finančná správa

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
116Povolenie vecnej lotérie, z hernej istiny10 %,
najmenej však 40 Kčs
117Povolenie reklamného a pod. zlosovania, z ceny všetkých výher daných do zlosovania 10 %,
najmenej však 40 Kčs.

Oddiel O

Zahraničná správa

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
118a) Vydanie cestovného pasu za účelom vysťahovania 200 až 20 000
(podľa dôvodu vysťahovania a majetkových pomerov žiadateľa);
b) vydanie národného cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti za účelom cesty do cudziny 40 až 1000
(podľa účelu cesty, doby platnosti a príjmových pomerov žiadateľa);
c) predĺženie alebo rozšírenie platnosti národného cestovného pasu 20 až 1000
(podľa účelu cesty, doby platnosti a príjmových pomerov žiadateľa);
d) vydanie národného cestovného pasu náhradou za pas stratený (i s oznámením straty), zničený alebo za pas, ktorý sa stal neupotrebiteľným 200
Poznámky:
1. Za vydanie zájazdovej súpisky, predĺženie alebo za rozšírenie jej platnosti sa vyberá poplatok vo výške desatiny sumy, ktorá by vyšla spočítaním najnižších sadzieb poplatkov za jednotlivé cestovné pasy pre všetkých účastníkov cesty, najmenej však 200 Kčs.
2. Viď poznámku 2 k celému sadzobníku.
3. Od poplatku sú oslobodené diplomatické a zvláštne (služobné) cestovné pasy, predĺženie alebo rozšírenie ich platnosti.
119Zakročenie u vlád, úradov a orgánov cudzích štátov 20 až 1000
(podľa hospodárskeho významu pre stránku, jej príjmových pomerov a obťažnosti prípadu).
120 Vyjadrenie vydané na žiadosť stránky v právnych otázkach, vzťahujúcich sa k cudzine 20 až 1000
(podľa hospodárskeho významu pre stránku a podľa obťažnosti prípadu).
121Overenie úradnej pečiatky a úradných podpisov, ktoré sú k nej pripojené, Ministerstvom zahraničných vecí40
122Doručenie peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu 1 %,
najmenej však 30 Kčs.

Oddiel P

Justičná správa

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
123Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve 40 až 800
124Vydanie osvedčenia o práve v cudzine na žiadosť stránky alebo na žiadosť súdu v záujme stránky 40 až 2400
125 Vyjadrenie o zaručení vzájomnosti, vydané na žiadosť stránky alebo na žiadosť súdu v záujme stránok 40 až 600

Oddiel R

Štátna štatistická služba

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
126Udelenie písomných informácií alebo vypracovanie dobrozdaní 20 až 3000
(podľa výdavkov spojených s vypracovaním informácie alebo dobrozdania).

Sadzobník II

správnych poplatkov vyberaných v odbore veterinárnej správy

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Za úkony veterinárnolekárskej starostlivosti, ktoré nie sú v oddieloch 1 a 2 uvedené, vyberajú sa poplatky ako za obdobné úkony v týchto oddieloch uvedené.

Sadzby.

2. Zníženými sadzbami určenými v oddieloch 1 a 2 sa vyrubujú poplatky jednotným roľníckym družstvám, ktoré prijali vzorové stanovy, ak sa týka úkon zvieraťa patriaceho družstvu.

3. Poplatok sa zvyšuje

a) o 25 %, ak ide o úkony vykonané pre jednotlivých chovateľov, ktorí hospodária na pôde o výmere nad 20 ha. Výmeru obhospodarovanej pôdy je poplatník povinný oznámiť veterinárovi;

b) o 100 % za úkon vykonaný na žiadosť poplatníka v deň pracovného pokoja alebo v nočných hodinách, t. j. v mesiacoch apríla až septembra v čase od 21 do 6 hodín a v mesiacoch októbra až marca v čase od 20 do 7 hodín (poplatky určené v oddieloch 4 a 5 sa však zvyšujú najviacej o 200 Kčs za jednu zásielku).

4. Ak vykoná veterinár (obvodný zverolekár, obvodný veterinárny pracovník, zveroklieštič) úkon mimo svojho pravidelného pracovného miesta, zvyšuje sa poplatok o cestovný paušál, ktorý je:

20 Kčs, ak nie je poplatok vyšší než 20 Kčs,

30 Kčs, ak prevyšuje poplatok 20 Kčs a ak nie je vyšší ako 100 Kčs,

40 Kčs, ak prevyšuje poplatok 100 Kčs.

Cestovný paušál sa vyrubí len polovičnými sumami (10 Kčs, 15 Kčs, 20 Kčs), ak sa vykoná úkon v obci (mestskom obvode), v ktorej je pravidelné pracovné miest veterinára.

Cestovný paušál sa nevyrubí,

a) ak ide o hromadný úkon (poznámka 6) alebo

b) ak ide o úkon, pri ktorom je v sadzobníku výslovne uvedené, že sa cestovný paušál nevyberá, alebo

c) ak ide o poplatné úkony podľa oddielov 7 a 8 alebo

d) ak dodá poplatník na svoj náklad vhodný dopravný prostriedok (automobil) pre prepravu veterinára na miesto úkonu a späť.

Cestovný paušál sa v takom prípade nevyrubí ani za úkony vykonané na tej istej ceste pre iných poplatníkov.

5. Za vyžiadaný úkon, ktorý veterinár nemohol po príchode na miesto vinou žiadateľa vykonať, vyberie sa poplatok 60 Kčs (včítane cestovného paušálu).

Výklad niektorých pojmov.

6. Hromadným úkonom sa rozumie úkon vykonaný v obci v rámci povinnej veterinárnozdravotnej hromadnej akcie v dňoch na to určených alebo vyžiadaný úkon, vykonaný v obci najmenej u 20 kusov zvierat toho istého druhu v jednom dni.

7. Ak nie je v tomto sadzobníku ustanovené inak, rozumejú sa:

a) veľkými zvieratmi jednokopytníky a hovädzí dobytok vo veku od 6 mesiacov;

b) malými zvieratmi žriebätá a teľce do 6 mesiacov, ošípané, ovce, kozy a psi;

c) drobnými zvieratmi prasce do 25 kg živej váhy, jahňatá, kozľatá, králiky, hydina a iné zvieratá neuvedené pod písm. a) a b).

Náhrada výdavkov.

8. Popri poplatku je poplatník povinný zaplatiť skutočnú obstarávaciu cenu liečiv, očkovacích látok a iného zdravotníckeho materiálu použitého alebo dodaného pri úkone, s výnimkou materiálu potrebného na dezinfekciu a šitie rán pri normálnom kastrovaní.

9. Náhrada skutočne obstarávacej ceny liečiv, očkovacích látok a iného zdravotníckeho materiálu podľa poznámky 8 môže sa požadovať paušálnou sumou, ktorú podľa potreby určí Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom financií.

10. Ak sa použije zdravotnícky materiál (poznámka 8) pri úkonoch vykonaných miestnym zootechnikom vo funkcii miestneho veterinárneho pracovníka, je chovateľ ošetreného zvieraťa povinný nahradiť skutočnú obstarávaciu cenu zdravotníckeho materiálu. Túto náhradu vyrubí chovateľovi ošetreného zvieraťa obvodný zverolekár bez meškania, len čo mu miestny zootechnik oznámi použitie materiálu.

11. Iné než v poznámke 8 uvedené výdavky spojené s vykonaním úkonu sa popri poplatku nevyberajú.

Oslobodenie a úľavy.

12. Od poplatkov sú oslobodené:

a) úkony, ktorých vykonanie je určené príslušnými predpismi za účelom vyšetrenia, zistenia a sledovania nebezpečných nákaz a hromadných parazitárnych nemocí hospodárskych zvierat alebo za účelom vylúčenia podozrenia týchto nákaz a parazitárnych nemocí, ako i vyhlásenia nákaz za zaniknuté;

b) zdravotné kontroly hospodárskych zvierat vykonávané podľa predpisov o ochrane zdravia zvierat v pravidelných obdobiach;

c) preventívne vyšetrovanie všetkého druhu (klinické, patologicko-anatomické, diagnostické skúšky) vykonávané pri úradne nariadenom veterinárnozdravotnom prieskume za účelom zistenia nákaz alebo hromadných parazitárnych nemocí hospodárskych zvierat;

d) úradne nariadené hromadné profylaktické očkovanie všetkých druhov hospodárskych zvierat a u zvierat, ktoré podľa návodu o použití očkovacej látky nemôžu sa očkovať pri hromadnej akcii, ich dodatočné, jednotlivo vykonané očkovanie. Ak však nedá chovateľ (držiteľ) zviera (zvieratá) očkovať pri hromadnej akcii z vlastného zavinenia, podlieha dodatočné, jednotlivo vykonané očkovanie poplatku i náhrade za očkovacie látky;

e) predpísané núdzové očkovanie a prípadné následné aktívne očkovanie proti slintačke, sneti slezinnej, červienke a moru ošípaných, ak vypukne nákaza v jednotlivom hospodárstve v oblasti, v ktorej sa sústavne nevykonáva profylaktické očkovanie proti týmto nákazám alebo v oblasti, v ktorej sa očkovanie sústavne vykonáva, ale nákaza vypukla pred jeho vykonaním alebo pri prelomení imunity;

f) úradne nariadené hromadné vyšetrenie hospodárskych zvierat na vnútorné cudzopasníky a preventívne hromadné odčervovanie.

Oslobodenie podľa písm. d) až f) sa nevzťahuje na úkony vykonávané pre štátne majetky, národné podniky.

13. Pri úkonoch uvedených v poznámke 12 sa nevyberá ani náhrada výdavkov; pri jednotlivo vykonanom očkovaní za podmienok uvedených v poznámke 12 písm. d) a pri úkonoch uvedených v poznámke 12 písm. d) až f), vykonaných pre štátne majetky, národné podniky, sa však náhrada výdavkov vyberá.

14. Ak zviera uhynie alebo ak musí byť nutne zabité v súvislosti s dôvodom, pre ktorý u neho vykonal veterinár liečebný úkon podrobený poplatku, môže finančný odbor rady okresného národného výboru na žiadosť poplatok znížiť alebo odpustiť, ak je poplatníkom jednotné roľnícke družstvo, ktoré prijalo vzorové stanovy, alebo malý alebo stredný roľník.

15. Ak vykoná poplatný úkon orgán veterinárnej fakulty vysokej školy poľnohospodárskej v školskom veterinárnom obvode, môže vyrubujúci orgán poplatok znížiť alebo odpustiť, ak ide o prípad dôležitý z hľadiska vyučovacieho; náhradu výdavkov podľa poznámky 8 nemožno však ani znížiť ani odpustiť.

Čas, spôsob vyrubenia a zročnosť poplatkov

16. Poplatky podľa tohto sadzobníka i s prípadnou náhradou výdavkov sa vyrubujú po vykonaní úkonov, a to

a) výkazom o zabitých zvieratách a dovezenom mäse, ak ide o úkon poplatný podľa oddielu 7, ktorý bol vykonaný v bitunkoch alebo ktorý bol vykonaný v bitunkoch i mimo bitunkov ak sa týka prehliadka mäsa dovezeného do obce. Poplatok za prehliadku vykonanú pre samozásobiteľa vyrubuje sa však platobným výmerom [písm. b)];

b) platobným výmerom, ak ide o iný úkon. Veterinár vyhotoví platobný výmer na mieste ihneď po vykonaní úkonu a odovzdá ho bez meškania poplatníkovi na potvrdenie.

17. Platobné výmery na poplatky za úkony týkajúce sa zvierat pri prevoze, prepravovaných po železnici (pol. 90 až 93), doručí veterinár s poštovými poukážkami príslušnej železničnej stanici, ktorá tým preberá povinnosti poplatníka.

18. Poplatky vyrubené výkazom o zabitých zvieratách a dovezenom mäse [pozn. 16. písm. a)] sú zročné týždenne a platia sa na účet okresného národného výboru.
Poplatky (i s prípadnou náhradou výdavkov) vyrubené platobným výmerom [poznámka 16. písm. b)] sú zročné ihneď po doručení tohto výmeru. Platia sa do rúk veterinára vykonávajúceho poplatný úkon, ktorý je povinný požadovať ich bezodkladné zaplatenie. Poplatky, ktoré poplatník takto nezaplatí, platia sa poštovou poukážkou na účet okresného národného výboru.

19. Ak tomu nebráni všeobecný záujem, nevydá sa doklad o úkone (osvedčenie, písomný posudok a pod.), dokiaľ poplatník nezaplatí poplatok.

20. Národným podnikom, podnikom miestneho priemyslu, podnikom komunálneho hospodárstva, ak i jednotným roľníckym družstvám, ktoré prijali vzorové stanovy, môže výkonný orgán národného výboru povoliť, aby poplatky za úkony poplatné podľa oddielov 1 až 3 platili úhrnkovými sumami, určenými podľa smerníc vydaných Ministerstvom financií po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a v lehotách týmito smernicami určených. Úhrnkové sumy podľa tejto poznámky nezahrnujú v sebe náhradu výdavkov uvedených v poznámke 8.

Oddiel I

Pol.Predmet poplatkuPoplatok
KčsJRD Kčs
A. Porady, vyšetrenia zvierat a nálezy
1Porada bez vyšetrenia zvieraťa, ústna i s prípadným napísaním receptu 64
2 Všeobecné vyšetrenie zvieraťa (bez zvláštnych vyšetrovacích úkonov podľa ďalších položiek), ak nie je zaň uložený ďalej osobitný poplatok, a to, ak ide o
a) veľké zviera, za kus po107
b) malé zviera, za kus po86
c) drobné zviera, za kus po 43
Poznámky: 1. Ak sa vydá vysvedčenie alebo ak sa napíše recept po vyšetrení, za ktoré sa vyberie poplatok podľa tejto položky, nevyberá sa za vysvedčenie alebo za napísanie receptu osobitný poplatok. 2. Poplatok sa podľa tejto položky nevyberie: a) za predpísané vyšetrenie zvieraťa pred jeho vstupom na trh, zvod, prehliadku alebo výstavu úžitkových alebo plemenných zvierat; b) za vyšetrenie zvieraťa pred vydaním dokladu, ktorý je podľa ďalších ustanovení sám predmetom poplatku, ak nie je ďalej ustanovené inak.
3Podrobný písomný nález o živom zvierati alebo pitevný nález s posudkom, za prvú a druhú stranu po4030
za každú ďalšiu stranu po2015
Poznámka: Popri poplatku podľa tejto položky sa vyberajú i poplatky za úkony potrebné na vypracovanie nálezu s posudkom.
B. Zvláštne úkony
Zvláštne vyšetrenia
4Vyšetrenie (i s vydaním potvrdenia alebo vysvedčenia o jeho výsledku)
a) jednokopytníka alebo jedného kusa hovädzieho dobytka za účelom uzavrenia poistnej zmluvy s chovateľom 2015
b) pri kúpe
aa) koňa 4030
bb) jedného kusa hovädzieho dobytka 2015
cc) malého zvieraťa 107
5 Vyšetrenie moču bez jeho odobratia (chemické, prípadne mikroskopické)107
6Vyšetrenie výkalov na vajíčka parazitov 64
Poznámka: Za odber výkalov (trusu) sa osobitný poplatok nevyberá.
7Odobranie krvi na diagnostické účely, ak ide o
a) veľké zvieratá, za kus po 64
b) malé zvieratá, za kus po 43
c) drobné zvieratá, s výnimkou hydiny, za kus po32
d) hydinu, za kus po 21
8Vyšetrenie očí (oftalmoskopické) pomocou prístrojov 1612
9Vyšetrenie veľkého zvieraťa
a) rektálne, prípadne na brezivosť 1712
b) vaginálne 96
Poznámky: 1. Pri ošetrení vaječníka hovädzieho dobytka [pol. 29] sa nevyberá poplatok za rektálne vyšetrenie podľa písm. a) tejto položky. 2. Pri zdolávaní neplodnosti plemenníc hovädzieho dobytka nevyberá sa k poplatku podľa tejto položky cestovný paušál podľa poznámky 4 k celému sadzobníku, ak splnil chovateľ (držiteľ) plemennice povinnosti, ktoré sa mu ukladajú predpismi o opatreniach na zabezpečenie plánovaného stavu hovädzieho dobytka (včasné hlásenie ruje, otelenia alebo zmetania a včasné vyžiadanie odborného ošetrenia a liečenia plemennice).
Zvláštne ošetrenie zvierat a operačné zákroky
10Blistrovanie na jednej nohe 1612
11Kauterizácia
a) kutánna na jednej nohe 3020
b) perforatívna na jednej nohe 5035
12Nabodnutie čreva (enterocentéza) alebo mechúra močového u koňa, hovädzieho dobytka alebo psa 2015
13Trepanácia
a) u jednokopytníka 10075
b) u psa 5035
14Úprava zubov koňa (brúsenie) 2015
15 Extrakcia zubov
a) u veľkého zvieraťa, ak ide o
aa) mliečny rezák 107
bb) mliečnu stoličku 1510
cc) stály rezák 3020
dd) stálu stoličku 30 až 50 (podľa času trvania a obťažnosti úkonu);20 až 35 (podľa času trvania a obťažnosti úkonu);
b) u psa, ak ide o
aa) mliečny rezák alebo mliečnu stoličku 53
bb) trvalý rezák alebo trvalú stoličku 107
Poznámka: Veterinár je povinný uviesť v platobnom výmere druh a vek zvieraťa a druh zubu.
16Púšťanie krvi zo žily (flebotómia) u veľkého zvieraťa 2015
17Operatívne odstránenie cudzieho telesa z pažeráka (ezofagotómia)
a) u veľkého zvieraťa 6045
b) u malého zvieraťa 3020
18Nekrvavé odstránenie cudzieho telesa z ústnej dutiny alebo z pažeráka s prípadným použitím pažerákovej rúry
a) u veľkých zvierat 3020
b) u malých zvierat 107
19a) Zavedenie pažerákovej rúry 107
b) podanie piluliek alebo tekutého liečiva 21
20Zavedenie nosohltanovej sondy 129
21 Tracheotómia5035
22Nabodnutie hrudníka (torakocentéza)
a) u veľkého zvieraťa 3020
b) u malého zvieraťa 1612
23 Nadobudnutie (troikarovanie) žalúdka
a) u teľaťa, ovce alebo kozy 107
b) u hovädzieho dobytka, s výnimkou teliat 2015
24Operatívne otvorenie dutiny brušnej (laparotómia) aj so šitím rany, a to
a) jednoduchá laparotómia včítane rumenotómie u hovädzieho dobytka 10075
b) iná laparotómia u hovädzieho dobytka a laparotómia u koňa vôbec 200150
c) laparotómia u ovce alebo kozy 6045
d) laparotómia u ošípanej alebo u psa (mimo prípadov kastrácie) 10075
25Narezanie (incízia) abscesu alebo hematómu 107
26Ošetrenie rán,
a) ak ide o malú ranu bez šitia
aa) u veľkého zvieraťa 1510
bb) u malého zvieraťa 64
b) ak ide o veľkú ranu bez šitia alebo malú ranu so šitím
aa) u veľkého zvieraťa 3020
bb) u malého zvieraťa 2015
c) ak ide o veľkú ranu so šitím
aa) u veľkého zvieraťa6045
bb) u malého zvieraťa 4030
27Operácia píšťaly semenného povrazca u koňa 9065
28Operácia prietrže
a) pupočnej u žriebäťa alebo teľaťa
aa) nekrvavá 5035
bb) krvavá u žriebäťa 8060
u teľaťa 6045
b) slabinovej u žriebäťa alebo teľaťa 10075
ak ide o prietrž priškrípnutú 200150
c) pupočnej alebo slabinovej
aa) u prasaťa 107
bb) u behúňa 2015
d) pupočnej u psa
aa) nekrvavou metódou 129
bb) krvavou metódou 3020
e) slabinovej alebo priškrípnutej pupočnej u psa4030
29Ošetrenie vaječníka hovädzieho dobytka (vylúpnutie žltého telieska, roztlačenie alebo nabodnutie cýst, masáž)2418
Poznámka: Pri zdolávaní neplodnosti plemenníc hovädzieho dobytka sa nevyberá k poplatku podľa tejto položky cestovný paušál podľa poznámky 4 k celému sadzobníku, ak splnil chovateľ (držiteľ) plemennice povinnosti, ktoré mu ukladajú predpisy o opatreniach na zabezpečenie plánovaného stavu hovädzieho dobytka (včasné hlásenie ruje, otelenia alebo zmetania a včasné vyžiadanie odborného ošetrenia a liečenia plemennice).
30Vyšetrenie maternice hovädzieho dobytka a ošetrenie podľa Albrechtsena 4030
31Výplak maternice hovädzieho dobytka alebo kobyly ako súčasť liečby sterility 1410
32a) Cievkovanie
aa) žrebca alebo vyrezaného koňa 2015
bb) kobyly, kravy alebo malého zvieraťa 129
b) vyšetrenie mechúra močového pomocou prístroja (cystoskopia)2015
33Chirurgické zákroky na šľachách a nervoch (tenotómia alebo neurektómia) 6045
34Zákroky na kopytách, paznechtoch alebo pazúroch:
a) nekrvavá operácia na kopytách (paznechtoch) u veľkého zvieraťa, za jednu nohu 107
b) operácia rohovej steny pri rázštepe, nášľape a zášľape, za jednu nohu 3020
c) otvorenie hnisavého ložiska v mäkkých častiach
aa) kopyta 4030
bb) paznechta 3020
d) operácia rakoviny kopytnej, za jednu nohu 5035
e) zložitejšia operácia na kopyte alebo paznechte (resekcia chrupavky kopytnej, odstránenie väčšej časti steny pri hlbokom hnisavom zápale zamše kopytnej [paznechtovej], resekcia šľachy hlbokého ohýbača, amputácia paznechta) 10075
f) úprava kopyta u žriebäťa 43
g) úprava paznechtov u malých prežúvavcov a teliat, za jednu nohu 21
h) bežná úprava kopyta u koňa 107
ch) úprava chorobného kopyta 2015
i) operácia alebo úprava pazúrikov 3 až 20 (podľa obťažnosti úkonu).2 až 15 (podľa obťažnosti úkonu).
35Operácia na očiach u psa
a) operácia entropia alebo tretej mihalnice 2015
b) operácie ektropia 3020
c) exstirpácia bulvy 4030
36Operatívne zákroky u hydiny
a) vybavenie uviaznutého vajca 64
b) operácia hrvoľa 107
37Pomoc pri normálnom pôrode
a) u veľkého zvieraťa 3020
b) u malého zvieraťa 2015
c) u drobného zvieraťa 107
38Pomoc pri pôrode s nepravidelným priebehom
a) pri nepravidelných polohách ľahko napraviteľných
aa) u kobyly 7050
bb) u hovädzieho dobytka 5035
cc) u malého zvieraťa 2015
dd) u drobného zvieraťa 107
b) pri nepravidelných polohách ťažko napraviteľných alebo pri stočení maternice
aa) pri živom plode
1. u kobyly 10075
2. u hovädzieho dobytka 8060
3. u malého zvieraťa3020
4. u drobného zvieraťa 1510
bb) pri mŕtvom plode alebo pri monštrách
1. u kobyly 200150
2. u hovädzieho dobytka 140100
3. u malého zvieraťa 5035
4. u drobného zvieraťa 3020
39Pomoc pri pôrode s nepravidelnosťami (absolútne veľké mláďa, nepravidelné polohy, monštrá a pod.), pre ktoré treba vykonať embryotómiu
a) s oddelením jednej končatiny
aa) u kobyly 10075
bb) u hovädzieho dobytka 7050
cc) u malého zvieraťa 3020
b) so zložitejšími zákrokmi
aa) u kobyly300220
bb) u hovädzieho dobytka 200150
cc) u malého zvieraťa 6045
40 Úprava polohy (repozícia) vyklopenej maternice so všetkými s tým súvisiacimi úkonmi, ako odobranie plodových blán, následný výplak maternice, zovretie vulvy
a) pri pomerne nezmenenej maternici
aa) u kobyly alebo kravy 6045
bb) u malého alebo drobného zvieraťa 3020
b) pri chorobne zmenenej maternici
aa) u kobyly alebo kravy 12090
bb) u malého alebo drobného zvieraťa 4030
41Amputácia vyklopenej maternice
a) u kobyly 9065
b) u kravy7550
c) u psa alebo mačky 4030
d) u ostatných malých alebo drobných zvierat3020
42 Vybavenie (manuálne) zadržaných plodových blán i s prípadným výplakom maternice,
a) ak netrvá úkon dlhšie ako polhodiny
aa) u kobyly alebo kravy 3020
bb) u malého prežúvavca 1510
b) ak trvá úkon dlhšie ako polhodiny, za každú i len začatú polhodinu trvania úkonu 50 % (sadzieb uvedených pod písm. a),50 % (sadzieb uvedených pod písm. a),
najviacej však
aa) u kobyly alebo kravy 8060
bb) u malého prežúvavca4030
43Výplak maternice po pôrode
a) u veľkého zvieraťa 2015
b) u malého zvieraťa 107
44Zovretie vulvy Flessovými svorkami, za priloženie jednej svorky 53
45Úprava polohy (repozícia) vyklopenej pošvy (i so zovretím vulvy)
a) u veľkého zvieraťa 3020
b) u malého zvieraťa 1612
46Operatívne otvorenie močovej rúry (uretrotómia)
a) u koňa 6045
b) u hovädzieho dobytka 4030
c) u psa3020
47Priloženie obväzu 4 až 12 (podľa rozsahu a druhu). 3 až 9 (podľa rozsahu a druhu).
48Operácia ochrnutých hlasiviek (pískanie) u koňa
49Vyoperovanie (exstirpácia) nádoru,
a) ak netrval úkon dlhšie ako hodinu
aa) u veľkého zvieraťa 3020
bb) u psa alebo mačky 2015
cc) u ostatných malých alebo drobných zvierat 1510
b) ak trvá úkon dlhšie ako 1 hodinu za každú i len začatú polhodinu trvania úkonu 50 % sadzieb uvedených pod písm. a),50 % sadzieb uvedených pod písm. a),
najviacej však
aa) u veľkého zvieraťa 12090
bb) u psa alebo mačky 6045
cc) u ostatných malých alebo drobných zvierat 3020
50 Operatívne odstránenie (resekcia) časti šľachy ohýbača kosti kopytnej 7050
51Operácia na odstránenie glgania u koňa 6045
52Amputácia penisu u koňa 10075
53Oplynovanie koňa v plynovej komore 2015
54a) Nálev do konečníka (enteroklyzma)
aa) u koňa alebo u hovädzieho dobytka 107
bb) u malého zvieraťa 53
b) enterogastroklyzma u psa 107
55 Vnútorná masáž z konečníka (enteromasáž) u koňa alebo hovädzieho dobytka1612
56Injekcia
a) subkutánna alebo intramuskulárna 64
b) intravenózna u veľkého zvieraťa 129
u malého zvieraťa 64
c) intraperitoneálna alebo intratracheálna
aa) u veľkého zvieraťa 129
bb) u psa alebo mačky 64
cc) u ostatných malých zvierat 21
d) pre epidurálne, paravertebrálne alebo lumbálne anestézie 129
e) diagnostická (pri krívaní) 129
Poznámky: 1. Poplatok je určený za vpravenie celej potrebnej dávky, nech už sa dávka vpravuje frakcionovane alebo na niekoľkých miestach tela, s výnimkou dávok antibiotík (penicilín, streptomycín a pod.), pri ktorých sa spoplatňuje každý jednotlivý úkon (injekcia). 2. Za injekcie pri očkovaní (oddiel 2) sa poplatok podľa tejto položky nevyberá.
57 Nálev vnútrožilný (infúzia intravenózna)2015
Poznámka: Poznámka 1 k pol. 56 platí obdobne.
58 a) Naplnenie vemena vzduchom (insuflácia)2015
b) vpravenie liečiva do časti vemena ceckom53
59Ošetrenie zlomenín kostí (fraktúr) a priloženie upevňovacieho (fixačného) obväzu
a) u veľkých zvierat 5035
b) u malých zvierat 3020
c) u drobných zvierat 1510
C. Operácia a zákroky na zdravých zvieratách
60Krátenie alebo úprava uší u psa 3020
61Krátenie alebo úprava chvosta
a) u šteňaťa 107
b) u staršieho psa 2015
62Klieštenie (kastrácia) žrebca
a) jednoročného5035
b) do 3 rokov 7050
c) staršieho ako 3 roky 9065
d) so semenníkmi nepravidelne uloženými (kryptorchída) 160120
63Klieštenie (kastrácia) bujaka
a) do 3 mesiacov 2015
b) do 9 mesiacov 2518
c) nad 9 mesiacov 5035
Poznámka: Pri nekrvavom spôsobe kastrácie sa sadzby znižujú o 50 %.
64(Klieštenie) kastrácia
a) kančeka prasaťa do 25 kg živej váhy 43
b) kančeka behúňa 86
c) kanca
aa) do 100 kg živej váhy 2015
bb) od 100 do 200 kg živej váhy 3525
cc) nad 200 kg živej váhy6045
d) kančeka kryptorchída 4030
e) prasaťa s prietržou 107
65Klieštenie (kastrácia)
a) jahňaťa alebo kozľaťa do 2 mesiacov 64
b) barana alebo capa
aa) do 2 rokov 1612
bb) nad 2 roky 2518
Poznámka: Pri nekrvavom spôsobe kastrácie sa sadzby znižujú o 50 %.
66Klieštenie (kastrácia) kobyly 10075
Poznámka: Cestovný paušál podľa poznámky 4 k celému sadzobníku sa nevyrubí, ak ide o hromadný úkon alebo ak sa vykoná klieštenie v dňoch, ktoré pre obec určí výkonný orgán okresného národného výboru.
67Klieštenie (kastrácia) kravy 5035
Poznámka: Poznámka k pol. 66 platí obdobne.
68 Klieštenie (kastrácia)
a) svinky prasaťa do 25 kg živej váhy 129
b) svinky behúňa do 50 kg živej váhy 2015
c) prasničky nad 50 kg živej váhy 5035
Poznámka: Poznámka k pol. 66 platí obdobne.
69Klieštenie (kapúnovanie) hydiny, za kus 32
Poznámka: Poznámka k pol. 66 platí obdobne.
70Klieštenie (kastrácia) iných zvierat 4 až 30 (podľa druhu zvierat, ktorý sa uvedie v platobnom výmere).3 až 20 (podľa druhu zvierat, ktorý sa uvedie v platobnom výmere).
71Zavedenie nosného krúžku
a) bujakovi
aa) do 16 mesiacov 2015
bb) nad 16 mesiacov 5035
b) ošípanej 64
72Umelé prerušenie brezivosti 3020
73Umelé osemenenie (inseminácia)
a) u psa 6045
b) o drobného zvieraťa 4030
74 Spútanie a povalenie
a) veľkého zvieraťa 3020
b) malého zvieraťa 1510
Poznámka: Tento poplatok sa vyberá popri poplatku za príslušnú operáciu alebo zákrok podľa predchádzajúcich položiek.
75Zavedenie narkózy
a) inhalačnej
aa) u koňa 107
bb) u ošípanej 53
cc) u psa 107
b) injekciou vnútrožilnou (intravenóznou) alebo infúznou podľa pol. 56 a 57.podľa pol. 56 a 57.
Poznámka: Tento poplatok sa vyberá popri poplatku za príslušnú operáciu alebo zákrok podľa predchádzajúcich položiek.

Oddiel 2

Očkovanie (diagnostické, ochranné, núdzové, liečebné)

Pol.Predmet poplatkuPoplatok
KčsJRD
Kčs
76Očkovanie jednotlivých zvierat okrem hydiny, za kus po 32
Ak nariadi očkovanie výkonný orgán národného výboru a ak sa vykonáva v celej obci, za veľké zviera 21
za malé zviera 1.501
za prasa 10.50
77Očkovanie hydiny, za kus po 10.50
Ak nariadi očkovanie výkonný orgán národného výboru a ak sa vykonáva v celej obci, za kus po 0.400.20
78Očná skúška maleinom alebo tuberkulínom alebo senzibilizácia i s posúdením reakcie, za kus po 64
79Kutánna skúška maleinom alebo intradermálna tuberkulínom alebo senzibilizácia, za kus po 64
80Aglutinačná skúška na bielu úplavicu kureniec, za kus po 10.50
81Tuberkulinácia hydiny, za kus po 10.50
82Súčasné vykonanie aglutinačnej skúšky na bielu úplavicu kureniec a tuberkulinácia, za kus po21

Oddiel 3

Pitvy zabitých alebo uhynutých zvierat na žiadosť

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
83 Pitva (i so zprávou alebo vysvedčením o jej výsledku, avšak bez pitevného nálezu s posudkom), ak nie je za ňu uložený ďalej osobitný poplatok,
a) pre poisťovacie účely, ak ide o
aa) veľké zviera 50
bb) malé zviera 20
cc) drobné zviera 10
b) v ostatných prípadoch, ak ide o
aa) veľké zviera 80
bb) malé zviera 40
cc) drobné zviera12

Oddiel 4

Prehliadky zvierat v tuzemskej preprave

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
84 Prehliadka zvierat pri preprave železničnej, motorovými vozidlami, loďami alebo lietadlami
a) za zásielku veľkých zvierat do 10 kusov 20
za každý ďalší kus 1
b) za zásielku žriebät alebo teliat do 6 mesiacov alebo ošípaných (s výnimkou prasiec) do 20 kusov 20
za každý ďalší kus 0.50
c) za zásielku prasiec, oviec, jahniat, kôz, kozliat do 50 kusov 20
za každý ďalší kus 0.40
Poznámka:
Za prehliadku zásielky jednotlivých zvierat vyberá sa poplatok podľa pol. 2, pokiaľ je nižší ako poplatok podľa tejto položky.
85Prehliadka zvierat za účelom vydania zdravotného osvedčenia na žiadosť chovateľa (napr. na zaslanie na výstavu, na premiestenie zvierat z uzavretého miesta alebo na uvoľnenie hospodárstva z uzávery), ak nie je za prehliadku ďalej uložený osobitný poplatok podľa pol. 84.
86Kontrola a prehliadka ťažných zvierat používaných v putovných podnikoch, za jedno zviera 4
najmenej však 10 Kčs.
87Prehliadka koní pri nebezpečí žriebäcej nákazy za účelom povolenia na zapustenie alebo na premiestenie z uzavretého miesta, za kus 10
88Vyšetrenie psa (za účelom prepravy na výstavy, premiestenia z uzavretého miesta a pod.) i s vydaním zdravotného osvedčenia, za kus 10
89Vydanie osvedčenia o zdravotnej nezávadnosti (o nezávadnom pôvode) pre prepravu
a) hydiny
aa) pri kusovej zásielke bez ohľadu na počet kusov 6
bb) pri vozovej zásielke bez ohľadu na počet kusov 20
b) psov, bez ohľadu na počet kusov 10
c) zveri (lovnej), vtáctva a iných zvierat, bez ohľadu na počet kusov 20

Oddiel 5

Prehliadky zvierat v styku s cudzinou

Poznámka k celému oddielu 5:

Podniky zahraničného obchodu sú podľa tohto oddielu od poplatkov oslobodené.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
90Veterinárna prehliadka na vstupných staniciach
a) jednokopytníkov (koňa, osla, mezka, mula), za kus 10
b) hovädzieho dobytka, za kus 4
c) jedného včelstva (úľa), ošípaných, kôz alebo oviec, za kus 2
d) hydiny, a to husí, moriakov alebo kačíc, za kus 0.20
ostatnej hydiny, za kus 0.10
e) vzácnych kožušinových zvierat, za kus 10
f) zveri
aa) srstnatej a čiernej, za kus 4
bb) pernatej, za kus 0.20
g) papagájov, za kus 10
iného vtáctva, za kus 0.20
h) iných ako pod písm. a) až g) uvedených zvierat, s výnimkou živých rýb, za kus 10
i) živých rýb, výrobkov a surovín živočíšneho pôvodu, pokiaľ je prehliadka predpísaná,
aa) za každú vozňovú (vagónovú) zásielku 40
bb) za kusovú zásielku do 100 kg10
nad 100 kg 20
Poznámka:
Za zásielku sa vyberie poplatok vždy najmenej sumou 10 Kčs.
91 Veterinárna prehliadka zvierat dovezených alebo určených na prevoz v priebehu karantény alebo pred jej zrušením, a to
a) veľkých zvierat, zverí srstnatej a čiernej a iných zvierat ďalej neuvedených, za zásielku do 10 kusov 20
za každý ďalší kus 1
b) psov, za zásielku do 3 kusov 20
za každý ďalší kus 4
c) iných malých zvierat, za zásielku do 20 kusov 20
za každý ďalší kus 0.60
d) prasiec, jahniat, kozliat, za zásielku do 50 kusov 20
za každý ďalší kus 0.40
e) hydiny, pernatej zveri a holubov, za zásielku do 100 kusov20
za každý ďalší kus0.20
Poznámka:
Za zásielku sa vyberie poplatok najviac sumou 100 Kčs.
92 Veterinárnozdravotný dozor mimo vstupnej stanice pri kŕmení a napájaní zvierat dovážaných alebo určených na prevoz, a to
a) veľkých zvierat, za kus 2
b) malých zvierat, za kus 1
c) jahniat, kozliat, prasiec, za kus 0.40
d) hydiny, za každý železničný vozeň 20
Poznámka:
Poplatok za prvý železničný vozeň tej istej zásielky sa vyberie najmenej sumou 20 Kčs. Za celú zásielku sa vyberie najviacej 100 Kčs.
93 Vyšetrenie a pitva zvierat, ktoré pri dovoze alebo prevoze v priebehu prepravy uhynuli alebo boli zabité a to
a) veľkých zvierat, za kus 60
b) malých zvierat, za kus30
c) prasiec, jahniat alebo kozliat, za kus 10
d) hydiny, bez ohľadu na počet vyšetrovaných a pitvaných kusov, za zásielku10
94 Prehliadka chovnej hydiny (včítane kureniec) dovezenej lietadlom, a to
a) husí, moriakov alebo kačíc, za kus 0.40
najmenej však za zásielku 20 Kčs;
b) inej hydiny do 50 kg úhrnnej váhy 20
za každých ďalších i len začatých 50 kg4
95Prehliadka zvierat určených na vývoz, i s vydaním príslušných dokladov o zdravotnej nezávadnosti, a to
a) veľkých zvierat, zveri srstnatej a čiernej, za zásielku do 10 kusov20
za každý ďalší kus 1
b) psov, za zásielku do 3 kusov 20
za každý ďalší kus 4
c) iných malých zvierat, za zásielku do 20 kusov 20
za každý ďalší kus 0.40
d) prasiec, jahniat, kozliat, zajacov a pernatej zveri, za zásielku do 50 kusov 20
za každý ďalší kus 0.40
e) hydiny a iných drobných zvierat, za zásielku do 100 kusov 10
za každý ďalší kus 0.10
Poznámka:
Poplatok za jeden železničný vozeň sa vyberie najviacej sumou 100 Kčs.
96Vydanie osvedčenia o zdravotne nezávadnom pôvode produktov živočíšneho pôvodu a baliaceho materiálu20

Oddiel 6

Veterinárnozdravotný dozor na niektoré zariadenia

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
97 Veterinárnozdravotný dozor na
a) prehliadky alebo výstavy drobných zvierat a psov, zvody a trhy zvierat, do 150 kusov 40
pri viacej než 150 kusoch 80
b) dostihy 100
c) obchody s vtáctvom a psami, za každú dohliadku40

Oddiel 7

Veterinárnozdravotná prehliadka jatočných zvierat a mäsa

Poznámka k celému oddielu:

Ak je potrebné bakteriologické vyšetrenie, vyberá sa i v jatkách poplatok za prehliadku sumou určenou za prehliadku mimo jatky.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
98Veterinárnozdravotná prehliadka jatočných zvierat a mäsa, a to, ak ide o
a) jednokopytníka alebo hovädzí dobytok, s výnimkou žriebät a teliec, za kus 6-6011
b) žriebä alebo teľa, za kus 36
c) ošípanú, s výnimkou prasaťa (i s vyšetrením na svalovca), za kus 5.207
d) ostatné zvieratá (i s vyšetrením na svalovca), za kus 23
99Púhe vyšetrenie na svalovca
a) mäsa prasaťa, za celé zviera alebo jeho časť 11
b) mäsa ostatných zvierat, za celé zviera alebo jeho časť23
100Vyšetrenie mäsa, slaniny alebo tukov, ak sú dovezené do obce a určené na požívanie ľuďmi alebo ak sú s tým istým určením z obce vyvážané, za každý i začatý kg0.060.06
(celkový poplatok za prehliadku sa zvyšuje vždy o 2 Kčs).
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, ak sa pri vyšetrení zistia závady majúce vplyv na zdravotnú nezávadnosť, trvanlivosť a biologickú hodnotu mäsa. Ak bol poplatok zaplatený za vyšetrenie v obci vývozu, platí sa v obci dovozu len v prípade, ak sa pri vyšetrení v tejto obci zistí závada neuvedená v sprievodnom zdravotnom osvedčení.

Oddiel 8

Vyšetrenie mäsa, mäsných výrobkov a tukov dovážaných do štátneho územia

Poznámka k celému oddielu:

Podniky zahraničného obchodu, národné podniky a iné organizácie, na ktoré sa vzťahujú predpisy o národných podnikoch, sú od poplatkov podľa tohto oddielu oslobodené.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
101Vyšetrenie mäsa, mäsných výrobkov a tukov dovážaných do štátneho územia, a to, ak ide o
a) mäso jednokopytníka alebo hovädzieho dobytka, s výnimkou teľaťa, za celé zviera 6
b) polovičku alebo štvrťku hovädzieho dobytka 2.50
c) mäso teľaťa alebo ošípanej (i diviaka), za celé zviera 2
d) polovičku ošípanej, celú ovcu alebo kozu alebo polovičku ovce 1.50
e) upravené mäso alebo tuk, a to
aa) črevá (i mrazené), za každý i začatý kg 0.20
bb) masť, slaninu alebo iné tuky (i v zmrazenom stave), za každý i začatý kg 0.04
cc) iné už upravené mäso (i mrazené), za každý i začatý kg 0.08
f) mäso hydiny, diviny alebo rýb, za každý i začatý kg 0.02
Poznámky:
1. Poplatok podľa písm. a), b) a c) sa zvyšuje o 20 %, ak sa mäso včas nepripravilo na prehliadku.
2. Poplatok podľa písm. e) a f) je za zásielku najmenej 2 Kčs.
102Vyšetrenie mäsa na svalovca, a to, ak ide o
a) celú ošípanú (i diviaka), polovičku alebo štvrťku zmrazenej alebo upravenej ošípanej 1.50
b) jednotlivý kus mäsa 1
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá i za vyšetrenie mäsa iných zvierat na svalovca, pokiaľ je predpismi ustanovené.

Sadzobník III

správnych poplatkov vyberaných v konaní o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatky podľa pol. 2, 5, 6, 9, 10 a 12 sú zročné bez vyrubenia pri predložení podania, ktorým sa má začať konanie. Platí sa kolkovými známkami, ktoré sa nalepia na podanie alebo na písomnú výzvu na zaplatenie poplatku (§ 7 ods. 1 zákona); ak sa platí však na písomnú výzvu poplatok prevyšujúci 100 Kčs, platí sa na účet Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu (ďalej len „Úrad“).

2. Okrem prípadu uvedeného v poznámke 2 k oddielu B nemožno poplatky podľa tohto sadzobníka ani znížiť, ani odpustiť. Na ich zaplatenie nemožno povoliť splátky.

3. Poplatky podľa tohto sadzobníka nemožno vrátiť, vynímajúc prípady uvedené v oddiele B a prípady, v ktorých poplatník zaplatil na poplatok viacej, než bol povinný (§ 11 ods. 1 č. 4 nariadenia).

Oddiel A

Spoločný pre konanie o vynálezoch, ochranných známkach a chránených vzoroch

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
1Overenie neúradného odpisu vyžiadané účastníkom konania, za každú i len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overuje, a to
a) ak sa overuje odpis cudzojazyčnej listiny4
b) inak2

Oddiel B

Vynálezy

Poznámky k celému oddielu:

1. Pre poplatky podľa tohto oddielu je nerozhodné, či ide o patent samostatný alebo závislý.

2. Poplatníci, u ktorých sú podľa rozhodnutia Úradu splnené podmienky pre odpustenie poplatku podľa § 10 ods. 3 zákona a § 10 nariadenia, sú od poplatkov podľa tohto oddielu oslobodení. Oslobodenie zanikne, ak uzavrie majiteľ patentu zmluvu o využití vynálezu; v tom prípade je poplatník povinný platiť poplatky zročné po uzavretí tejto zmluvy.

3. Od poplatku podľa tohto oddielu sú oslobodené:

a) úkony týkajúce sa patentov, ktoré sú celkom alebo sčasti v majetku štátu, alebo ku ktorým štát alebo podnik štátneho socialistického sektora nadobudol podľa doterajších predpisov výlučné právo vynález používať a ním voľne nakladať;

b) úkony týkajúce sa vynálezov, ktorých predmet je podľa zákona alebo preto, že vynález bol odovzdaný štátu, oprávnený využívať štát. Toto oslobodenie sa vzťahuje na poplatky zročné po dni, keď bol vynález odovzdaný štátu;

c) úkony, o ktoré požiada majiteľ patentu na vyzvanie Úradu.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
2Konanie o prihláške vynálezu50
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol urobený za okolností uvedených v § 2 ods. 3 zákona č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch, a konanie o prihláške vynálezu, ktorý bol súčasne s prihláškou odovzdaný štátu.
3Udelený patent na vynález, ročný poplatok podľa doby platnosti patentu, a to:
za 1. rok
za 2. rok
za 3. rok
za 4. rok
za 5. rok
za 6. rok
za 7. rok
za 8. rok
za 9. rok
za 10. rok
za 11. rok
za 12. rok
za 13. rok
za 14. rok
za 15. rok
50
50
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Poznámky:
1. Ročné poplatky platí majiteľ patentu; môže ich platiť i pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Ročné poplatky sú zročné bez vyrubenia každý rok vopred, a to vždy pätnásteho dňa v mesiaci, najbližšie nasledujúceho po dni, ktorým sa začína platnosť patentu. Ak sa začína platnosť patentu pätnásteho dňa v mesiaci, je poplatok zročný pätnásteho dňa nasledujúceho mesiaca. Ročné poplatky možno zaplatiť aj za niekoľko alebo za všetkých 15 rokov naraz vopred.
3. Ak nie sú ročné poplatky (prípadne i s prirážkou podľa poznámky 4) zaplatené do 6 mesiacov odo dňa zročnosti, patent zanikne dňom zročnosti poplatku [§ 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 34/1957 Zb.]. Nezaplatenie ročných poplatkov za dobu od začiatku platnosti patentu do konca poplatkového roku, v ktorom bolo doručené rozhodnutie o udelení patentu, má tento účinok len vtedy, ak nie sú uvedené poplatky zaplatené najneskoršie do pätnásteho dňa v mesiaci, najbližšie nasledujúceho po dni, ktorým uplynie lehota 6 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o udelení patentu.
4. Ak sa zaplatí ročný poplatok (jeho časť) po dni zročnosti (poznámka 2), musí byť zároveň s ním zaplatená prirážka vo výške poplatku (nezaplatenej časti poplatku). Táto prirážka sa však neplatí pri poplatkoch za dobu od začiatku platnosti patentu do konca poplatkového roku, v ktorom bolo doručené rozhodnutie o udelení patentu, a za poplatkový rok po tomto poplatkovom roku bezprostredne nasledujúci, ak boli všetky tieto poplatky zaplatené v lehote určenej v druhej vete poznámky 3.
5. Ročné poplatky sa platia na účet Úradu.
6. Zaplatené ročné poplatky za udelený patent, ktorý zanikol tým, že sa ho jeho majiteľ vzdal, alebo ktorý bol zrušený, vrátia sa na žiadosť, pokiaľ v čase, keď patent zanikol alebo bol zrušený, neboli ešte zročné.
4Tlač patentového spisu50
Poznámky:
1. Poplatok platí majiteľ patentu; môže ho platiť i pôvodca, ktorý požiadal, aby bol na neho
prepísaný patent udelený neprávom inej osobe.
2. Poplatok je zročný v lehote určenej písomnou výzvou Úradu na zaplatenie poplatku.
5Konanie o žiadosti za zápis zmluvy o využití vynálezu alebo za zápis prevodu práva udeliť súhlas na využitie vynálezu do patentového registra 50
6Konanie o žiadosti o určenie, či sa porušuje alebo neporušuje patent uvedený v žiadosti 200
7Vydanie osvedčenia o práve prednosti 30
8Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) úradného vyhotovenia (patentovej listiny, osvedčenia a pod.), ďalej vydanie úradného odpisu alebo výpisu (jednoduchého i overeného) z úradných záznamov, registrov, listín a spisov na žiadosť, za každú i len začatú stranu6

Oddiel C

Ochranné známky

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
9Konanie
a) o prihláške ochrannej známky i s jej prípadným zápisom do registra ochranných známok100
b) o žiadosti za obnovu zápisu ochrannej známky i s prípadným zápisom200
c) o žiadosti za zápis prevodu ochrannej známky alebo o súhlas na prevod ochrannej známky i s prípadným zápisom20
d) o návrhu na výmaz ochrannej známky alebo o návrhu zisťovacom40
Poznámka k písm. b):
Ak je žiadosť za obnovu podaná po uplynutí ochrannej doby, zvyšuje sa celý poplatok o 20 Kčs.
10Konanie o žiadosti za medzinárodný zápis jednej ochrannej známky 20
a za každú ďalšiu do tej istej žiadosti pojatú známku 10 Kčs.
11Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) osvedčenia o zápise ochrannej známky, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných známok20

Oddiel D

Chránené vzory

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
12Konanie
a) o prihláške chráneného vzoru k zápisu do registra chránených vzorov i s prípadným zápisom
40
b) o žiadosti za zápis prevodu chráneného vzoru20
c) o žiadosti za zápis práva na používanie chráneného vzoru (licencia)20
d) o návrhu na výmaz chráneného vzoru alebo o návrhu zisťovacom40
13Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) osvedčenia o zápise chráneného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra chránených vzorov20

Sadzobník IV

správnych poplatkov vyberaných orgánmi štátnej služby pre miery a váhy

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenia) a platia sa na účet správneho orgánu, ktorý ich vyrubil, vynímajúc poplatky podľa pol. 54 a 55.

2. Ak obstará orgán štátnej služby pre miery a váhy na žiadosť strany prepravu skúšobnej výzbroje potrebnej na skúšanie a overenie meradiel, zvyšuje sa celková suma poplatku vyrubeného žiadateľovi o 5 Kčs za každých i začatých 5 km vzdialenosti, ak váži prepravovaná výzbroj 200 kg alebo menej, a o 12 Kčs za každých i začatých 5 km vzdialenosti, ak váži prepravovaná výzbroj viacej ako 200 kg. Pri hromadnom skúšaní a overovaní meradiel, vykonávanom v súvislosti za sebou u niekoľkých stránok podľa vopred určeného plánu, zvyšuje sa celková suma poplatku vyrubeného každej zo stránok, pre ktoré sa úkony vykonali, o 5 Kčs, ak váži prepravovaná výzbroj 200 kg alebo menej, a o 20 Kčs, ak váži prepravovaná výzbroj viacej než 200 kg. Pri periodických okružných cestách zvyšuje sa o 2 Kčs poplatok vyrubený každej stránke, ktorá sa pri okružnej ceste zúčastní skúšania a overovania.

Oddiel A

Skúšky meradiel za účelom overenia

Poznámky k celému oddielu A:

1. Poplatky sa vyberajú, i keď sa predmet neuzná za správny. Ak sa však zistí pri úkone vykonávanom v úradnej miestnosti nesprávnosť predmetu už pri vonkajšej prehliadke, poplatok sa nevyberie, i keď pritom treba zničiť prípadné štátne značky na predmete.

2. Ak sa vykoná skúšanie a overovanie na žiadosť stránky mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa celková suma poplatku vyrubeného žiadateľovi o 40 Kčs za každého vyslaného zamestnanca a za každý i začatý kalendárny deň. Ak poskytne žiadateľ bezodplatne vhodný dopravný prostriedok pre orgány štátnej služby pre miery a váhy, vyberie sa zvýšenie len polovičnou sumou (20 Kčs). Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.

3. Ak sa nemôže úkon vykonať vinou stránky (napr. preto, že neboli pripravené pomôcky potrebné na vykonanie skúšky), vyberie sa za každého zamestnanca a za každý i začatý kalendárny deň poplatok 40 Kčs (včítane prípadného zvýšenia podľa poznámky 2).

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
I. Meranie dĺžky
1Miery dĺžkové
a) na strižný tovar 1
b) všetkých ostatných druhov
aa) nedelené, za každých i začatých 5 m dĺžky 1
bb) delené, za každých i začatých 5 m dĺžky 2
2Meradlá dĺžky, za každé meradlo 12
3Meradlá hrúbky, za každé meradlo 2
II. Meranie plochy
4Planimetre, za kus 20
5 Meradlá integračné (na usne), za kus60
III. Meranie objemu
a) Meranie objemu tuhých hmôt.
6Miery na sypké hmoty o obsahu do 2 litrov 0.60
o väčšom obsahu 2
7Rámy na drevo, za kus 1
8 Miery na uhlie, rašelinu, koks a pod., za kus2
a okrem toho za každých 100 l obsahu alebo za ich zlomok 0,60 Kčs.
b) Meranie objemu tekutín.
9Miery na tekutinu podľa pol. 6.
10 Meradlá na tekutiny
a) krámske a výčapné 5
b) staničné a na olej 20
c) tankové nádobové, tankové prietokové, do priemeru vtoku 30 mm 20
pri väčších 40
d) na mlieko, veľkosti 5 až 30 l6
pri väčších 10
11Kontrolné liehové meradlá, za kus i s teplomerom 60
len za teplomer 2
len za buben 20
len za počítadlo2
12Vodomery, za kus6
13Kanvy na mlieko o obsahu
1 až 25 litrov včítane1
väčšom ako 25 l2
14Dopravné tanky na mlieko podľa pol. 19.
15Demižóny, za kus
16Sudy o obsahu
do 60 litrov včítane1.60
nad 60 do 220 litrov 3
nad 220 do 400 litrov 4
nad 400 litrov za každých ďalších i len začatých 100 litrov obsahu viacej o1
Poznámky:
1. Ak sa neodoberú sudy do 2 dní po lehote určenej obvodnou skúšobňou mier a váh, zvyšuje sa celkový poplatok o 50 % za každý ďalší deň až do dňa odobratia sudov.
2. Poplatok sa zníži o 20%, ak sa skúšajú a overujú sudy mimo obvodnej skúšobne mier a váh.
17Kade na prepravu rýb alebo kade na záparku podľa pol. 16.
18Vagóny na prepravu rýb podľa pol. 19.
19Nádrže 20
a okrem toho za každý hektoliter obsahu alebo jeho časť 2 Kčs.
20Varné panvy na mladinkupodľa pol. 19.
21Výčapné nádoby, za kus 0.10
Ak sa vykonáva skúšanie a overovanie v miestnostiach obvodnej skúšobne, za kus 0.20
Poznámka:
Za nádoby s dvoma mernými hodnotami sa vyberajú poplatky dvojnásobné.
c) Meranie objemu plynov.
22a) Plynomer, za kus 40
b) plynomer rotačný do 300 m340
nad 300 m3 do 1000 m380
nad 1000 m3 do 5000 m3120
nad 5000 m3 do 20 000 m3160
nad 20 000 m3 200
IV. Meranie hmoty
a) Závažie.
23Závažie obchodné, presné a karátové
do 20 dkg 0.20
50 dkg, 1 a 2 kg 0.40
5 kg a väčšie1
24Závažie typové na určovanie jemnosti priadze, za kus 0.40
b) Váhy.
25a) Váhy obchodné a presné (s výnimkou sklonných a samočinných) o vážnosti
do 20 kg 2
nad 20 do 100 kg 4
nad 100 do 500 kg 6
nad 500 do 2000 kg 12
nad 2000 do 5000 kg 24
nad 5000 do 10 000 kg 40
nad 10 000 do 15 000 kg 60
nad 15 000 do 20 000 kg 80
nad 20 000 do 30 000 kg 120
nad 30 000 do 40 000 kg 160
nad 40 000 do 50 000 kg 200
nad 50 000 za každých ďalších 10 000 kg alebo ich zlomok, ďalších 40
b) preskúšanie pevne umiestnenej mostíkovej váhy postavenej na definitívnom mieste po predbežnom vyskúšaní u vyrábateľa vo výške 50 % sadzieb pod písm. a).
26a) Váhy sklonné o váživosti
do 20 kg 10
nad 20 do 100 kg 16
nad 100 do 500 kg 24
nad 500 do 2000 kg 40
nad 2000 do 5000 kg 60
nad 5000 kg podľa pol. 25, zvýšený o 40 Kčs;
b) sklonná sadzbová váha Portometer A20
27Váhy samočinné o váživosti
do 100 kg 30
nad 100 do 200 kg 34
nad 200 do 300 kg 40
nad 300 do 500 kg 50
nad 500 do 1000 kg 90
nad 1000 kg 110
V. Meranie akosti, suchosti látok vláknitých, škrobnatosti a znečistenia zemiakov
28a) Obilné skúšače o veľkosti 1/4 litra 10
1 litra 20
20 litrov 120
b) závažie na obilné skúšačepodľa pol. 23.
29Skúšače suchosti látok vláknitých podľa pol. 26.
30Váhy na zisťovanie škrobnatosti a percenta znečistenia zemiakovpodľa pol. 26.
VI. Meranie hustoty
31Liehomery, cukromery, hustomery pre minerálne oleje, muštomery, hustomery pre skalicu modrú, za kus i so zataveným teplomerom 4
skúšanie stupnice vrátenej pre nesprávne delenie, za kus 0.40
Poznámka:
Za presné prístroje (normály) sa vyberajú poplatky vo výške 300 % sadzieb.
VII. Meranie teploty
32Teplomery lekárske, za kus 0.40
33Registračné teplomery pre mliekárne, za kus10
VIII. Meranie elektrického prúdu
Poznámka k pol. 34 až 37:
Za skúšanie a overovanie v závodných skúšobniach sa vyberajú poplatky len vo výške 75 % sadzieb.
34Elektromery pre priame zapojenie o výkone
do 15 kW 6
nad 15 kW do 50 kW 8
nad 50 kW do 100 kW 16
nad 100 kW 32
Poznámka:
Sadzby poplatku sa zvyšujú o 50% za elektromery s viacej tarifami, s ukazovateľom maxima alebo s obojím zariadením a za elektromery elektrolytické.
35Elektromery prevodové, skúšané v spojení s meracími transformátormi podľa pol. 34 a okrem toho 2 Kčs za každých 100 ampérov alebo 1000 voltov alebo ich zlomok.
36a) Meracie transformátory prúdu s meracím rozsahom primárneho prúdu
do 100 ampérov 10
nad 100 do 300 ampérov 20
nad 300 do 500 ampérov 30
nad 500 do 1000 ampérov 50
nad 1000 do 2000 ampérov 80
nad 2000 do 4000 ampérov 160
nad 4000 ampérov 200
b) meracie transformátory prúdu pre viacej rozsahov alebo prevodov podľa písm. a) podľa najvyššieho rozsahu alebo prevodu a okrem toho za každý ďalší rozsah alebo prevod 50 % sadzby poplatku zodpovedajúcej ďalšiemu rozsahu alebo prevodu.
37a) Meracie transformátory napätia s meracím rozsahom primárneho napätia
do 1000 voltov 10
nad 1000 do 6000 voltov 20
nad 6000 do 15 000 voltov30
nad 15 000 do 30 000 voltov 60
nad 30 000 do 60 000 voltov 120
nad 60 000 voltov 200
b) meracie transformátory napätia pre viacej meracích rozsahov alebo prevodov podľa písm. a) podľa najvyššieho rozsahu alebo prevodu a okrem toho za každý ďalší rozsah alebo prevod 50 % sadzby poplatku zodpovedajúcej ďalšiemu rozsahu alebo prevodu.
IX. Meranie laboratórne
38Odmerné banky o obsahu
500 cm3 2.40
nad 500 do 2000 cm3 4
nad 2000 cm3 6
banka Kasslova 6
Poznámka:
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu značku o 50 %.
39a) Odmerné valce o obsahu
do 50 cm32.40
nad 50 do 100 cm33.20
nad 100 cm3 4
b) odmerné valce s delením vo výške 200 % sadzieb pod písm. a).
40Byrety o obsahu
do 50 cm34
nad 50 do 100 cm3 5
nad 100 cm3 6
41 a) Pipety o obsahu
do 50 cm3
nad 50 do 100 cm3
nad 100 cm3
b) pipety s delenímvo výške 200 % sadzieb pod písm. a);
c) vymeriavanie pipiet alebo určenie delenia vo výške 400 % sadzieb pod písm. a).vo výške 400 % sadzieb pod písm. a);
Poznámka:
Sadzba poplatku sa zvyšuje za každú ďalšiu značku o 50 %.
42Pyknometre, za kus 6
skúška teplomeru 2
43Viskozimetre, za prístroj 10
za teplomer 4
za odmernú bankupodľa pol. 38.

Oddiel B

Skúšky skúšobnej výzbroje

Poznámka k celému oddielu B:

Poznámky 1, 2 a 3 k celému oddielu A platia obdobne.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
44a) Normálne závažiepodľa pol. 23;
b) ak je závažie justované vo výške 300 % sadzieb podľa pol. 23.
45a) Zaťažovacie závažie podľa pol. 23;
b) ak je závažie justované vo výške 300 % sadzieb podľa pol. 23;
c) požičanie zaťažovacích závaží stránke, za každých 100 kg a deň 2
Poznámka:
Poplatok podľa písm. c) sa nepožaduje za deň, v ktorom sa vykonáva skúška zaťažovacím závažím, ako i za deň predchádzajúci dňu skúšky a za deň nasledujúci po dňu skúšky.
46Skúšobné váhy, za kus 10
skúšobný vozeň (tárovací vagón) o vlastnej váhe
do 16 000 kg 60
nad 16 000 kg 100
každé závažiepodľa pol. 23.
Poznámka:
Ak je závažie súčasne justované, zvyšuje sa sadzba poplatku o 100 %.
47a) Sudomery, za kus 20
a okrem toho za každých 100 litrov obsahu alebo ich zlomok 2 Kčs, alebo ak treba stupnicu ešte len vyrobiť, 4 Kčs;
b) plavákový drôt osobitne skúšaný 3
48Plynomerné stanice:
a) kockomery na skúšanie plynomerov, za kus 40
a okrem toho za každých 100 litrov obsahu alebo ich zlomok 5 Kčs, alebo ak treba stupnicu ešte len vyrobiť, 10 Kčs;
b) kontrolné plynomery, za kus 32
49 Vodomerné stanice
a) kockomery na skúšanie vodomerov 40
a okrem toho za každých 100 litrov obsahu alebo ich zlomok 2 Kčs, alebo ak treba stupnicu ešte len vyrobiť, 4 Kčs;
b) rozdielový tlakomer 32
na zhotovenie stupnice 20
c) ortuťový alebo vodný ukazovateľ prietoku, za každú dýzu 6
za výpočet každej stupnice 60
za výpočet dýzy 20
d) kalibre 6
za výpočet kalibru 20

Oddiel C

Iné skúšky

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
50Úradné skúšky (i s prípadným overením) predmetov, ktoré nie sú uvedené v oddiele A alebo B tohto sadzobníka (napr. práce metronomické a iné fyzikálno-technické presné merania a skúšky), ďalej skúšky nových druhov a vzoriek mier, váh a meracích prístrojov a konečne skúšky meradiel alebo laboratórnych predmetov, ak majú prídavné zariadenia sťažujúce skúšku alebo ak žiada stránka o vykonanie skúšky v širšom rozsahu 18 až 2000
Poznámka:
V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok podľa času trvania skúšky, a to sumou 18 Kčs za každú i len začatú hodinu.
51Preskúšanie a overenie nových nepoužívaných predmetov, uskladnených na predaj, ak sa vykoná úkon na žiadosť stránky 50 %
sadzieb poplatkov podľa oddielu A (pol. 1 až 43).
Poznámka:
Poznámky 1, 2 a 3 k celému oddielu A platia obdobne.
52Skúška nového typu meradla alebo zmien konštrukcie meradla a rozhodnutie o jeho prístupnosti k úradnému skúšaniu 40 až 600
Poznámka:
V medziach sadzby sa vyrubuje poplatok podľa času trvania skúšky, a to sumou 20 Kčs za každú i len začatú hodinu.

Oddiel D

Prehliadky mier, váh a závažia (revízia)

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
53 Prehliadka, pri ktorej boli pozastavené neoverené, nepreskúšané alebo nezákonné miery, váhy, závažia a meracie prístroje, používané vo verejnom obchode alebo prechovávané v obchodnej miestnosti, alebo pri ktorej boli zistené iné závady1000 % sadzieb poplatkov určených v predchádzajúcich oddieloch za pozastavené predmety, najmenej však 20 Kčs a najviac 200 Kčs.
Poznámka:
Zaplatenie tohto poplatku nemá vplyv na zavedenie prípadného trestného konania.

Oddiel E

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
54Skúška verejných vážičov20
55Vydanie rovnopisu (duplikátu, triplikátu atď.) úradného vyhotovenia alebo vydanie odpisu alebo výpisu z úradných záznamov, ak žiada o ne stránka, za každú i len začatú stranu6

Sadzobník V

správnych poplatkov vyberaných orgánmi štátnej služby pre drahé kovy

Poznámka k celému sadzobníku:

Poplatky podľa tohto sadzobníka sa vyrubujú (§ 2 nariadenia) a platia sa na účet právneho orgánu, ktorý ich vyrubil.

Pol.Predmet poplatkuPoplatok Kčs
1Úradné skúšanie a označovanie výrobkov z drahých kovov, za 1 g zliatiny
platinovej 4
zlatej2
striebornej 0.06
a okrem toho za každý samostatný kus značený úradnou značkou 0.40 Kčs, ak ide o výrobky platinové a zlaté a 0.20 Kčs, ak ide o výrobky strieborné.
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie, i keď nedôjde k označeniu výrobku úradnou značkou pre nezákonitú rýdzosť alebo pre inú závadu.
2. Celková suma poplatku za úkony, vykonané pre tú istú stránku na jej žiadosť mimo úradnej miestnosti, zvyšuje sa o 20 %, najmenej však o 60 Kčs za každý i začatý kalendárny deň a každého vyslaného zamestnanca. Náhrada cestovných výdavkov sa nepožaduje.
2Prehliadka v podnikoch, pri ktorej boli zaistené závadné predmety alebo pri ktorej boli zaistené iné závady 500 %
sadzieb poplatku určeného v pol. 1 za pozastavené predmety, najmenej však 20 Kčs a najviacej 200 Kčs.
Poznámka:
Zaplatenie tohto poplatku nemá vplyv na zavedenie prípadného trestného konania.
3Označenie tovaru platinového, zlatého alebo strieborného číslom vyznačujúcim rýdzosť alebo označenie nepravých súčastí uvedeného tovaru značkou „Metal" alebo označenie uvedeného tovaru vývoznou značkou, za každý označený samostatný kus 0.40
ak ide o tovar platinový alebo zlatý a
0.20
ak ide o tovar strieborný.
4 Určenie rýdzosti drahých kovov a ich zliatin chemickým rozborom na žiadosť stránky, a to
určenie striebra podľa Volharda 6
určenie striebra podľa Gay-Lussaca 12
určenie striebra kupeláciou 6
určenie striebra skúškou z téglika 12
určenie striebra vážkovo 18
približné určenie striebra na prubírskom kameni, za jedno vyskúšanie 2
určenie zlata kupeláciou 18
určenie zlata na mokrej ceste 28
približné určenie zlata na prubírskom kameni, za jedno vyskúšanie 4
určenie zlata a striebra kupeláciou 22
určenie platiny alebo platiny a zlata alebo platiny, zlata a striebra kupeláciou 60
určenie platiny na mokrej ceste60
približné určenie platiny na prubírskom kameni, za jedno vyskúšanie 6
určenie ostatných platinových kovov, po70
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie za určenie rýdzosti chemickým rozborom, pre ktoré sa orgán rozhodol z vlastného podnetu; to isté platí pri opakovaní skúšky na žiadosť stránky. Konečné vyskúšanie rýdzosti na žiadosť stránky podlieha však poplatku. Ak zistí konečným vyskúšaním, že rýdzosť nezodpovedá vydaným predpisom, vyberie sa dvojnásobný poplatok.
5Skúšanie rúd, odpadkov a iných surovín chemickým rozborom na žiadosť stránky, a to
určenie striebra 24
určenie zlata 40
určenie zlata a striebra 54
určenie platiny alebo platiny a zlata alebo platiny, zlata a striebra 80
určenie ostatných platinových kovov, po 80
6 Výmena a spracovanie zliatin drahých kovov na rýdze drahé kovy, a to
a) za 1 kg vylúčeného rýdzeho striebra
pri zliatinách rýdzosti do 499/1000 striebra 72
pri zliatinách rýdzosti 500/1000 striebra 46
pri strieborných kaloch 63
b) za 1 kg vylúčeného rýdzeho zlata
pri zliatinách rýdzosti do 10/1000 zlata 600
pri zliatinách rýdzosti 11 až 300/1000 zlata 500
pri zliatinách rýdzosti nad 300/1000 zlata 400
c) pri zliatinách s obsahom platiny a platinových kovov
za 1 kg vylúčenej rýdzej platiny 2000
za 1 kg vylúčeného iného rýdzeho platinového kovu 2400
Poznámka:
V poplatkoch za spracovanie zliatin drahých kovov sú zahrnuté výdavky spojené s ich tavením. Za určenie rýdzosti zliatin sa vyberajú poplatky podľa pol. 4.
7Skúšanie a úradné označovanie zliatkov na žiadosť stránky, a to za 1 kg hrubej váhy zliatkov
strieborných
zlatých a platinových 60
najmenej však 10 Kčs pri zliatkoch strieborných a 20 Kčs pri zliatkoch zlatých a platinových.
Poznámka:
Za určenie rýdzosti sa vyberajú poplatky podľa pol. 4.
8Tavenie nespracovaných drahých kovov za účelom overenia rýdzosti a váhy na žiadosť stránky, za 1 kg zliatiny zlatej alebo platinovej 50
najmenej však 2 Kčs;
striebornej 7
Poznámka:
Za tavenie zlata do váhy 5 g a striebra do váhy 300 g sa poplatok nevyberá.
9 Preskúšanie platinového, zlatého alebo strieborného tovaru určeného na vývoz do cudziny, a to, ak ide o platinový alebo zlatý tovar 4 až 50
strieborný tovar 2 až 25
Poznámka:
V medziach sadzby vyrubuje sa poplatok podľa počtu skúšok, a to za každú skúšku sadzbou určenou v pol. 4.
10Čistenie a vákuová destilácia ortuti na žiadosť stránky, za 1 kg čistej ortuti20
11 Znalecký alebo odborný posudok alebo iné odborné práce orgánov štátnej služby pre drahé kovy na žiadosť stránky 10 až 1000
(podľa výdavkov spojených s vypracovaním posudku).

Sadzobník VI

správnych poplatkov vyberaných zastupiteľskými úradmi Československej republiky

Poznámky k celému sadzobníku:

1. Poplatok podľa pol. 1 je zročný bez vyrubenia pri predloženípodania, ktorým sa má konanie začať. Ostatné poplatky sa podľatohto sadzobníka vyrubujú (§ 2 nariadenia).

2. Od poplatkov podľa tohto sadzobníka sú oslobodené:

a) úkony, ku ktorým dali podnet cudzie úrady, cudzie verejné korporácie a ústavy, ak nie sú podstatne v záujme stránky;

b) úkony týkajúce sa ochrany a zastupovania československých občanov proti opatreniam, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými zmluvami alebo zásadami medzinárodného práva;

c) úkony vo veciach povahy sociálnej.

Pol.Predmet poplatku Poplatok na zast. úradoch v štátoch
európskych
Kčs
mimoeurópskych
Kčs
1Konanie o podaniach, ak nie je za úkony podaním vyvolané uložený osobitný poplatok3060
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené konanie o podaniach:
a) obsahujúcich oznámenie alebo návrhy podstatne v záujme všeobecnom;
b) vo veciach dôchodkového zabezpečenia;
c) týkajúcich sa poplatkov;
d) vo veciach vojenskej povinnosti;
e) týkajúcich sa neodôvodneného opustenia čs. námornej lode členom posádky.
2Inkaso zmeniek i s event. doručením inkasovanej sumy, z tejto sumy1 %
najmenej 10
1 %
najmenej 20
3 Vybranie inej pohľadávky, renty a pod., s výnimkou požitkov z dôchodkového zabezpečenia:
a) i s vymáhaním priamo zastupiteľským úradom a s event. doručením, z vybranej sumy alebo z ceny 2 %2 %
b) bez vymáhania alebo púhe zakročenie za účelom vybrania, ak poukáže dlžník platbu priamo príjemcovi, zo sumy alebo ceny1 %1 %
Poznámka:
Poplatok sa vyberie vždy najmenej sumou 30 Kčs v európskych a 60 Kčs v mimoeurópskych štátoch; týmito sumami sa poplatok vyberie i vtedy, ak je zakročenie bezvýsledné. Správny orgán môže však poplatok vybrať nižšími ako uvedenými sumami alebo od jeho vybrania upustiť, ak nepresahuje vybraná suma (cena) 60 Kčs v európskych a 120 Kčs v mimoeurópskych štátoch a ak sú náklady spojené s vybraním nepatrné.
4 Úhrn úkonov v konaní o dedičstve, ako intervencia na súdoch, vybranie a doručenie dedičstva, a to i v prípadoch úrazového odškodnenia a pod., z rýdzej ceny prejednaného dedičstva2 %
najmenej 30
2 %
najmenej 60
5Doručenie:
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, z doručovanej sumy alebo z ceny doručovaného predmetu 1 %
najmenej 10
1 %
najmenej 20
b) písomnej žiadosti stránky, zdržujúcej sa v cudzine, čs. úradu alebo úradného vybavenia čs. úradu alebo súdneho spisu stránke v jej záujme 1520
Poznámka:
Za doručenie súdneho spisu stránke vyberie sa poplatok podľa písm. b) len vtedy, ak doručí zastupiteľský úrad spis sám (bez prostredníctva iného úradu alebo súdu).
6Úradná úschova:
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, za každých 6 mesiacov alebo ich časť, zo sumy alebo ceny 1 %
najmenej 10
1 %
najmenej 20
b) listín alebo spisov, za každých 6 mesiacov alebo ich časť, z každého hárku alebo jeho časti1020
Poznámka:
Od poplatku je oslobodená úradná úschova:
a) peňazí, zložených preddavkom na úhradu poplatkov, hotových výdavkov a pod.;
b) súm vybraných pri vymáhaní pohľadávok zastupiteľským úradom;
c) žalobných zábezpiek;
d) zábezpiek konzulárnych právnych zástupcov, znalcov a pod.;
e) cenín, zvrškov a pod. československých občanov v pracovnom pomere, zložených pri onemocnení, uväznení a pod.
7Vyhotovenie zbrojného sprievodného listu pre cestujúcich3060
8Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu40 až 1000
(podľa účelu cesty, doby platnosti a príjmových pomerov žiadateľa).
40 až 1000
(podľa účelu cesty, doby platnosti a príjmových pomerov žiadateľa).
Poznámky:
1. Za vydanie zájazdovej súpisky, predĺženie alebo rozšírenie jej platnosti sa vyberá poplatok vo výške desatiny sumy, ktorá by vyšla spočítaním najnižších sadzieb poplatkov za jednotlivé cestovné pasy pre všetkých účastníkov cesty, najmenej však 200 Kčs.
2. Poplatok za predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu pre osoby trvalo v cudzine usadené možno znížiť až na 50 % najnižšej sadzby, ak je najnižšia sadzba neúnosná vzhľadom na miestne hospodárske pomery, alebo ho za podmienok § 10 ods. 3 zákona a § 10 nariadenia celkom odpustiť.
3. Od poplatku je oslobodené predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného pasu pre zamestnancov zahraničnej služby a ich rodiny.
9 Vidovanie cestovného pasu, a to:
a) vstupné vízum jednorazové 3030
b) priechodné vízum jednosmerné 44
c) priechodné vízum obojsmerné 88
d) priechodné vízum trvalé 1616
e) návratné vízum jednorazové 3030
f) návratné vízum trvalé 6060
Poznámky:
1. Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí určiť, že sa poplatky podľa tejto položky vyberajú podľa zásady vzájomnosti.
2. Ako cestovné pasy sa posudzujú aj námornícke knižky, predbežné námornícke preukazy a plavecké knižky, pokiaľ pri cestách do cudziny nahradzujú cestovné pasy.
3. Za vidovanie zájazdovej súpisky sa vyberá poplatok desatinou sumy, ktorá by vyšla spočítaním poplatkov za jednotlivé víza pre všetkých účastníkov cesty, najmenej však poplatok podľa tejto položky.
4. Za vidovanie cestovného pasu, pri ktorom sa pripojí zdravotnícka doložka (pri epidémiách), vyberá sa poplatok o 100 % vyšší.
5. Za víza udeľované na návštevu čs. kúpeľov sa vyberá poplatok sadzbou o 50 % zníženou.
6. Od poplatku sú oslobodené:
a) predbežné víza (t. j. overovacie doložky, že cestovný pas je právoplatný);
b) víza na diplomatické a služobné pasy;
c) víza pre príslušníkov cudzích štátov na základe vzájomnosti;
d) vidovanie čs. cestovných pasov osobám vracajúcim sa do ČSR.
10a) Predĺženie platnosti námorníckej knižky
b) vydanie predbežného námorníckeho preukazu alebo predĺženie jeho platnosti
c) predĺženie platnosti plaveckej knižky
Poznámka:
Podľa tejto položky sa vyberá poplatok len vtedy, ak nenahradzuje námornícka knižka, predbežný námornícky preukaz alebo plavecká knižka pri cestách do cudziny cestovný pas. Ak nahradzujú tieto doklady pri cestách do cudziny cestovné pasy, vyberá sa za úkony uvedené pod písm. a) až c) poplatok podľa pol. 8.
11Vyhotovenie pasu pre mŕtvolu 180360
Poznámka:
Od poplatku sú oslobodené pasy pre zamestnancov zahraničnej služby a ich rodinných príslušníkov alebo iné osoby, zomreté na služobnej ceste v cudzine.
12Spísanie
a) zmlúv90
okrem toho z ceny zmluvného predmetu 1/4 %
180
okrem toho z ceny zmluvného predmetu 1/4 %
b) závetu90180
c) plnomocenstva 60120
d) inej listiny alebo spisu na žiadosť stránok, ak nie je za ne uložený osobitný poplatok 2040
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené:
a) vyplnenie formulárov pasových, vízových a iných na úradnú potrebu;
b) spísanie, rozšírenie a skrátenie námorného protestu;
c) spísanie nálezu o prehliadke čs. námornej lode;
d) spísanie týchto zápisníc týkajúcich sa čs. námorných lodí: ak opustí člen posádky neodôvodnene loď, ak dôjde k sporu medzi kapitánom a posádkou alebo medzi posádkou a úradmi v cudzine alebo ak dôjde na lodi k úrazu pri práci alebo k priestupku.
13Vidovanie listín bez overenia, ak nie je za ne uložený osobitný poplatok3060
Poznámka:
Od poplatku je oslobodené vidovanie povinných lodných listín čs. námornej lode, vydaných podľa konvencie o bezpečnosti života na mori, ďalej lodného, strojného a rádiotelegrafného denníka čs. námornej lode, zoznamu posádky takej lode a námorníckych knižiek pri nalodení a vylodení celej posádky alebo jej jednotlivých členov.
14Overenie
a) podpisu súkromnej osoby 4080
b) úradného podpisu a úradnej pečiatky na žiadosť stránky 3060
c) alebo vidovanie osvedčenia o pôvode tovaru, inej listiny osvedčujúcej pôvod tovaru alebo účtov a listín, osvedčujúcich nárok tovaru na osobitnú ochranu pôvodu alebo pomenovania3060
d) správnosti odpisu predloženého stránkou, za každú i len začatú stranu listiny, ktorej odpis sa overuje, spísanej
aa) v európskom jazyku 612
bb) v mimoeurópskom jazyku 1224
Poznámky:
1. Za overenie druhého a každého ďalšieho podpisu súkromnej osoby na tej istej listine alebo za overenie podpisu tej istej osoby na ďalších rovnopisoch tej istej listiny sa vyberá poplatok vo výške 25 % sadzby.
2. Poplatky podľa písm. a) až c) sa vyberajú určenou sadzbou len vtedy, ak nevyplýva z medzinárodných zmlúv alebo z doložky o najvyšších výhodách oslobodenie od poplatku alebo iná sadzba poplatku.
3. Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí určiť, že sa poplatky podľa písm. a) až c) vyberajú podľa zásady vzájomnosti.
4. Poplatok podľa písm. d) sa vyberá sadzbou o 25 % zvýšenou, ak sa overuje správnosť odpisu účtu, tabuľky alebo výkazu obsahujúceho čísla.
5. Pri overovaní správnosti niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za overenie prvého odpisu; za overenie druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá len 50 % sadzby.
15 Vyhotovenie odpisu s overením jeho správnosti za každú i len začatú stranu
a) v európskom jazyku 2040
b) v mimoeurópskom jazyku4080
Poznámky:
1. Za vyhotovenie odpisu (i s overením jeho správnosti) účtu, tabuľky alebo výkazu, obsahujúceho čísla, vyberá sa poplatok sadzbou o 25 % zvýšenou.
2. Pri vyhotovení niekoľkých odpisov tej istej listiny sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za vyhotovenie a overenie správnosti prvého odpisu; za vyhotovenie a overenie správnosti druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzby.
16 Vyhotovenie prekladu:
a) i s jeho overením
aa) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stranu prekladu 3060
bb) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka, za každú i len začatú stranu prekladu 4080
cc) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú i len začatú stranu prekladu 80160
dd) z čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak 11
ee) do čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak 22
b) písomného bez overenia vo výške 50 % sadzieb pod písm. a).
Poznámky:
1. Za písomný preklad (overený aj jednoduchý) občianskych a vojenských osobných dokladov sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzieb.
2. Za druhé a každé ďalšie vyhotovenie overeného prekladu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzieb.
17Overenie správnosti prekladu predloženého stránkou:
a) z cudzieho jazyka do češtiny alebo slovenčiny, za každú i len začatú stranu prekladu 2040
b) z češtiny alebo slovenčiny do cudzieho jazyka, za každú i len začatú stranu prekladu 3060
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú i len začatú stranu prekladu 60120
d) z čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak 11
e) do čínskeho alebo japonského jazyka, za každý slovný znak 22
Poznámky:
1. Za overenie správnosti prekladu občianskych a vojenských osobných dokladov sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzieb.
2. Pri overovaní správnosti niekoľkých odpisov toho istého prekladu sa vyberá poplatok plnou sadzbou len za overenie prvého odpisu; za overenie druhého a každého ďalšieho odpisu sa vyberá poplatok vo výške 50 % sadzieb.