Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.12.2020 453/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
31.12.2020 452/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a ČR o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela
30.12.2020 451/2020 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
30.12.2020 450/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
30.12.2020 449/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
30.12.2020 448/2020 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek
30.12.2020 447/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30.12.2020 446/2020 Z. z. Novela vyhlášky o hazardných hrách
30.12.2020 445/2020 Z. z. Vyhláška o spôsobe získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa alebo povereného subjektu
30.12.2020 444/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
30.12.2020 443/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
30.12.2020 442/2020 Z. z. Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
30.12.2020 441/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu
30.12.2020 440/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
30.12.2020 439/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
30.12.2020 438/2020 Z. z. Novela vyhlášky o materskej škole
30.12.2020 437/2020 Z. z. Novela vyhlášky o základnej škole
30.12.2020 436/2020 Z. z. Novela vyhlášky o škole v prírode
30.12.2020 435/2020 Z. z. Novela vyhlášky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
30.12.2020 434/2020 Z. z. Novela vyhlášky o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
30.12.2020 433/2020 Z. z. Novela vyhlášky o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
30.12.2020 432/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021
30.12.2020 431/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021
30.12.2020 430/2020 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne
30.12.2020 429/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
30.12.2020 428/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
29.12.2020 427/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
29.12.2020 426/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
29.12.2020 425/2020 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021
29.12.2020 424/2020 Z. z. Novela zákona pobyte cudzincov
29.12.2020 423/2020 Z. z. Novela niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
29.12.2020 422/2020 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
29.12.2020 421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach
29.12.2020 420/2020 Z. z. Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci
29.12.2020 419/2020 Z. z. Novela zákona o energetickej efektívnosti
29.12.2020 418/2020 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
29.12.2020 417/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29.12.2020 416/2020 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
29.12.2020 415/2020 Z. z. Novela zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky
29.12.2020 414/2020 Z. z. Novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
23.12.2020 413/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
23.12.2020 412/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
23.12.2020 411/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov a rozdeľovania na súdy
23.12.2020 410/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
22.12.2020 409/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
22.12.2020 408/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
22.12.2020 407/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
22.12.2020 406/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
22.12.2020 405/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
22.12.2020 404/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
22.12.2020 403/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
22.12.2020 402/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
22.12.2020 401/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
22.12.2020 400/2020 Z. z. Novela nariadenia o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
19.12.2020 399/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19.12.2020 398/2020 Z. z. Novela vyhlášky o filmovom projekte
19.12.2020 397/2020 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
19.12.2020 396/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
19.12.2020 395/2020 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
19.12.2020 394/2020 Z. z. Novela zákona o vysielaní a retransmisii
19.12.2020 393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
19.12.2020 392/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
19.12.2020 391/2020 Z. z. Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní
19.12.2020 390/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
18.12.2020 389/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 9 ods. 4 prvej vety zákona č. 669/2007 Z. z.
18.12.2020 388/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z
18.12.2020 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
17.12.2020 386/2020 Z. z. Uznesenie vlády č. 804 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
17.12.2020 385/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
17.12.2020 384/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
17.12.2020 383/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
17.12.2020 382/2020 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
17.12.2020 381/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
17.12.2020 380/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
16.12.2020 379/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bán
16.12.2020 378/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
16.12.2020 377/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
16.12.2020 376/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
16.12.2020 375/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
16.12.2020 374/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
16.12.2020 373/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
16.12.2020 372/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
16.12.2020 371/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15.12.2020 370/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 368/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
15.12.2020 369/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
12.12.2020 368/2020 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
12.12.2020 367/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
12.12.2020 366/2020 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe
12.12.2020 365/2020 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
12.12.2020 364/2020 Z. z. Novela zákona o archívoch a registratúrach
11.12.2020 363/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
11.12.2020 362/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
11.12.2020 361/2020 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
11.12.2020 360/2020 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
11.12.2020 359/2020 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
11.12.2020 358/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
11.12.2020 357/2020 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
10.12.2020 356/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery
10.12.2020 355/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie
10.12.2020 354/2020 Z. z. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10.12.2020 353/2020 Z. z. Zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením
10.12.2020 352/2020 Z. z. Novela zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnych službách
09.12.2020 351/2020 Z. z. Novela zákona o športe
09.12.2020 350/2020 Z. z. Novela zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
09.12.2020 349/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
05.12.2020 348/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
04.12.2020 347/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2020 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
04.12.2020 346/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
02.12.2020 345/2020 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
02.12.2020 344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
02.12.2020 343/2020 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu