Zákon č. 366/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Platnosť od 12.12.2020
Účinnosť od 28.06.2021

366

ZÁKON

z 25. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 236/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 5 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „č. 1“.

2. V § 4 ods. 2 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „sprostredkovateľ zamestnania“)“.

3. V § 4 ods. 2 písm. w) sa za slová „štatistické účely“ vkladá čiarka a slová „na účely tvorby politík Európskej komisie a iných členských štátov a na účely preverovania iných ako členských štátov (ďalej len „tretí štát“) Európskou komisiou“.

4. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami z) až ac), ktoré znejú:

z) preveruje súlad dokumentácie týkajúcej sa sprostredkovania zamestnania sprostredkovateľom zamestnania s právnym poriadkom Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná1bea) a dodržiavanie tohto zákona a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea)

aa) vydáva a odoberá osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky,

ab) má prístup k informáciám zaznamenaným v inšpekčnej databáze zriadenej a aktualizovanej Európskou komisiou,

ac) informuje Medzinárodnú námornú organizáciu a prístavné orgány pobrežného štátu o možných nedostatkoch prístavných zberných zariadení na lodný odpad podľa postupov a formulárov vydaných Medzinárodnou námornou organizáciou.“.

5. V § 4 ods. 3 sa slová „inom ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“)“ nahrádzajú slovami „treťom štáte“.

6. § 4 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:

(16) Ministerstvo vydá osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky osobe, ktorá má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu1bia) najviac na päť rokov na základe žiadosti v listinnej podobe alebo elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom sprostredkovateľa zamestnania alebo jeho splnomocneného zástupcu, ktorej prílohami sú:

a) dokument, ktorým sprostredkovateľ zamestnania preukazuje, že vykonáva sprostredkovanie zamestnania pre člena lodnej posádky bez úhrady voči členovi lodnej posádky, ktorému sa zamestnanie sprostredkúva,

b) výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register, vedený v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,

c) kópia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú sprostredkovateľom zamestnania, členom lodnej posádky alebo nedodržaním povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z pracovnej zmluvy,

d) opis postupu umiestňovania člena lodnej posádky na námornú loď,

e) opis postupu vybavovania sťažností člena lodnej posádky,

f) plnomocenstvo sprostredkovateľa zamestnania na podpísanie pracovnej zmluvy s členom lodnej posádky v mene vlastníka námornej lode, ak zmluvu nepodpisuje vlastník námornej lode,

g) kópia platného osvedčenia o námornej práci a platné vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu vydaného námornej lodi alebo kópia dočasného osvedčenia o námornej práci, na ktorú je sprostredkované zamestnanie členovi lodnej posádky, alebo ak je námorná loď registrovaná v námornom registri štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea) písomné vyhlásenie vlastníka takejto námornej lode o dodržiavaní medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bea)

h) opis postupu vedenia evidencie členov lodných posádok, ktorým sprostredkovateľ zamestnania sprostredkoval zamestnanie.

(17) Sprostredkovateľ zamestnania môže poskytovať sprostredkovanie zamestnania členovi lodnej posádky, ak má oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu1bia) a osvedčenie podľa odseku 16. Ministerstvo môže osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky odobrať, ak sprostredkovateľ zamestnania poruší tento zákon, súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia vydané na jeho základe, právne záväzné akty Európskej únie a medzinárodné zmluvy alebo neumožní alebo odoprie preverenie tohto súladu podľa odseku 2 písm. z).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1bia znie:

1bia) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 5 ods. 1 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie a medzinárodných zmlúv“.

8. V § 23 ods. 1 sa slová „asistent a lodné mužstvo“ nahrádzajú slovami „asistent, lodné mužstvo a iná osoba“.

9. V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Inou osobou je člen lodnej posádky, ktorý je v pracovnom pomere k vlastníkovi námornej lode alebo k prevádzkovateľovi námornej lode na účely zabezpečenia prevádzky námornej lode, ale nemá odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností zodpovedajúcich oprávneniu na výkon funkcie na námornej lodi a nie je súčasťou minimálneho obsadenia námornej lode. Na inú osobu sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 6 a 8, § 4 ods. 2 písm. j) a l) okrem preukazov spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov a písm. t), z) a aa), § 4 ods. 16 a 17, § 5 ods. 6 písm. a), § 21 ods. 7 písm. j), § 40 ods. 6 a 7, § 41 ods. 8, 11, 12 a 14 a § 44 ods. 4 a 6 druhá veta.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

10. V § 26 ods. 3 sa za slovami „vlastníka námornej lode“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a slová „člena lodnej posádky alebo inej osoby prítomnej na lodi“ sa nahrádzajú slovami „člena lodnej posádky“.

11. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31a

Opatrenia pri nakladaní s lodným odpadom

(1) Vlastník, prevádzkovateľ, agent10a) alebo veliteľ námornej lode10b) plávajúcej do prístavu členského štátu vyplní predbežné oznámenie o lodnom odpade podľa vzoru ustanoveného v prílohe 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES, a požadované informácie oznámi príslušnému orgánu pobrežného členského štátu

a) aspoň 24 hodín pred priplávaním, ak je prístav určenia známy,

b) ihneď, ako bude známy prístav, do ktorého námorná loď pripláva, ak je táto informácia zrejmá do 24 hodín pred priplávaním alebo

c) najneskôr po odplávaní z predchádzajúceho prístavu, ak plavba trvá menej ako 24 hodín.

(2) Lodným odpadom je na účely tohto zákona každý odpad vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká počas prevádzky námornej lode alebo počas nakladania, vykladania a čistenia námornej lode a odpad podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;10c) tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.10d) Zvyškami nákladu sú zostatky lodného nákladu, ktoré ostávajú na palube námornej lode, v nákladových priestoroch alebo v nákladových tankoch, ktoré ostanú po vyložení nákladu a po vyčistení nákladových priestorov a zahŕňa zvyšky nákladu vrátane rozliateho nákladu, ktoré vzniknú počas nakládky alebo vykládky v mokrom stave alebo suchom stave alebo zachytených v preplachovacej vode, okrem prachu z nákladu, ktorý zostane na palube po pozametaní alebo prachu z vonkajších povrchov námornej lode.

(3) Informácie podľa odseku 1 sa uchovávajú na námornej lodi aspoň do ďalšieho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva, ak je to možné v elektronickej podobe a na požiadanie sa poskytnú príslušným orgánom pobrežného členského štátu.

(4) Informácie podľa odseku 1 sa elektronicky nahlasujú do systému námorných informácií SafeSeaNet.

(5) Veliteľ námornej lode pred odplávaním z prístavu členského štátu zabezpečí vyloženie všetkého lodného odpadu do prístavného zberného zariadenia v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.7d) Prístavným zberným zariadením sa rozumie pevné zariadenie, plávajúce zariadenie alebo pohyblivé zariadenie určené na zber lodného odpadu.

(6) Vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode10b) pred odplávaním z prístavu alebo bezodkladne po prevzatí potvrdenia o vyložení lodného odpadu musí elektronicky nahlásiť informácie nachádzajúce sa v tomto potvrdení do systému námorných informácií SafeSeaNet.

(7) Informácie z potvrdenia o vyložení lodného odpadu uchováva veliteľ námornej lode na palube námornej lode najmenej dva roky spolu s knihou ropných látok, knihou záznamov o náklade, knihou záznamov o lodnom odpade alebo plánom nakladania s lodným odpadom a na požiadanie sa poskytnú príslušnému orgánu pobrežného členského štátu.

(8) Námorná loď môže pokračovať v plavbe do ďalšieho prístavu aj bez vyloženia lodného odpadu, ak

a) z informácií podľa odsekov 1 a 6 vyplýva, že námorná loď má dostatočnú skladovaciu kapacitu na doposiaľ nahromadený lodný odpad a na ďalší lodný odpad, ktorý vznikne počas plánovanej plavby do ďalšieho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva,

b) z informácií dostupných na palube námornej lode, na ktorú sa nevzťahuje osobitný predpis,10b) vyplýva, že námorná loď má dostatočnú skladovaciu kapacitu na doposiaľ nahromadený lodný odpad a na ďalší lodný odpad, ktorý vznikne počas plánovanej plavby do ďalšieho prístavu, do ktorého námorná loď pripláva, alebo

c) pripláva do kotviska na menej ako 24 hodín alebo počas nepriaznivých poveternostných podmienok, ak táto oblasť kotviska nebola vyňatá z prístavu.

(9) Ustanovením odseku 8 nie sú dotknuté prísnejšie požiadavky na námorné lode prijaté v súlade s medzinárodným právom.

(10) Vlastník, prevádzkovateľ, agent alebo veliteľ námornej lode10b) musí elektronicky bezodkladne nahlásiť informácie o skutočnom čase priplávania do prístavu členského štátu a čase odplávania z prístavu členského štátu každej námornej lode10b) spolu s identifikátorom príslušného prístavu do systému námorných informácií SafeSeaNet.

(11) Vlastník alebo prevádzkovateľ námornej lode je povinný platiť úhradu za používanie prístavného zberného zariadenia podľa príslušných predpisov členského štátu, v ktorom sa z námornej lode lodný odpad vyloží.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10d znejú:

10a) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu.

10b) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10c) Prílohy č. I, II, IV, V a VI Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 165/2001 Z. z.).

10d) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 41 ods. 1 prvej vete sa pred slovo „platný“ vkladajú slová „v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“.

13. V § 41 ods. 5 sa slovo „predložením“ nahrádza slovami „a počas nalodenia predložením originálu“.

14. V § 41 ods. 6 prvá veta znie: „Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydaný iným členským štátom veliteľovi námornej lode alebo dôstojníkovi v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná14a) v rozsahu spôsobilosti, funkcie a úrovne zodpovednosti v ňom uvedenom, vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, a to po overení pravosti a platnosti požadovaných dokladov, pričom overí, že veliteľ námornej lode a dôstojník v riadiacej úrovni majú vedomosti z právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby zodpovedajúce funkcii, ktorú môžu vykonávať.“.

15. V § 41 ods. 7 druhej vete sa za slovo „uznanie“ vkladajú slová „vrátane predbežnej analýzy dodržiavania požiadaviek medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) tretím štátom, ktorá obsahuje informáciu, že tretí štát je zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) potvrdenie Námorného bezpečnostného výboru Medzinárodnej námornej organizácie, že tretí štát dodržiava ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) a ďalšie dôvody na uznanie tretieho štátu“.

16. V § 41 odsek 10 znie:

(10) Ak bol preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti vydaný podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) pred 1. januárom 2017, ministerstvo určí, či žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti a preukazu spôsobilosti spĺňa podmienky ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)“.

17. V § 41 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť členovi lodnej posádky výkon pracovnej činnosti na námornej lodi najviac na tri mesiace, ak je člen lodnej posádky držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti a potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti vydaného iným členským štátom a podal žiadosť o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti, ale ministerstvo ešte nevydalo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti.“.

Doterajšie odseky 11 až 19 sa označujú ako odseky 12 až 20.

18. V § 41 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

(13) Ministerstvo akceptuje v listinnej podobe alebo elektronickej podobe preukaz spôsobilosti alebo písomné potvrdenie o splnení požiadaviek medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná1bdb) vydané iným členským štátom členovi lodnej posádky.“.

Doterajšie odseky 13 až 20 sa označujú ako odseky 14 až 21.

19. V § 41 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.

20. V § 41 ods. 17 a 18 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

21. V § 41 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

(20) Ministerstvo akceptuje lekárske potvrdenie vydané iným členským štátom, ak bolo vydané v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.14c)“.

Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 21 a 22.

22. V § 42 ods. 5 písm. a) sa pred slovo „miesto“ vkladajú slová „celé meno a celé priezvisko, dátum a“.

23. V § 42 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) miesto a dátum uzatvorenia pracovnej zmluvy.“.

24. V § 47 ods. 3 druhej vete sa slová „posádky námornej lode“ nahrádzajú slovami „lodnej posádky“.

25. V § 55 druhá veta znie: „Platnosť registračného listu je najviac päť rokov.“.

26. Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠55a

Výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel

(1) O výmaze rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel rozhodne ministerstvo

a) na návrh vlastníka rekreačného plavidla,

b) bez návrhu.

(2) Ministerstvo vykoná výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel na návrh, ak sa

a) stratilo rekreačné plavidlo alebo ak sa rekreačné plavidlo stalo trvalo nespôsobilým na plavbu,

b) zmenila štátna vlajka rekreačného plavidla pri zmene jeho registrácie.

(3) Ministerstvo vykoná výmaz rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel bez návrhu, ak

a) sa vykonala prestavba rekreačného plavidla alebo jej úprava takým spôsobom, že nezodpovedá pôvodným podmienkam zápisu do registra,

b) sa stalo rekreačné plavidlo trvalo nespôsobilým na plavbu.

(4) Výmazom rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel sa končí platnosť registračného listu.

(5) Vlastník rekreačného plavidla alebo prevádzkovateľ rekreačného plavidla po jeho výmaze z registra rekreačných plavidiel bez zbytočného odkladu vráti ministerstvu registračný list a iné doklady rekreačného plavidla vydané ministerstvom.

(6) Zápisy v registri rekreačných plavidiel sa uchovávajú počas desiatich rokov od výmazu rekreačného plavidla z registra rekreačných plavidiel.“.

27. V § 56 ods. 4 sa slovo „iné“ nahrádza slovom „ďalšie“.

28. V § 56 ods. 5 sa slovo „Inou“ nahrádza slovom „Ďalšou“.

29. V § 60 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.

30. V § 60 ods. 2 písm. f) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.

31. V § 60 ods. 5 písm. j) sa vypúšťajú slová „a zvyškov nákladu“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 20c sa vypúšťa citácia „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu.“.

32. V § 63 ods. 2 sa za slovo „predpise,1bc)“ vkladajú slová „osvedčenia na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky, potvrdenia o výmaze“.

33. V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri akceptácii podľa § 41 ods. 13 a 20 sa rozhodnutie nevydáva.“.

34. V § 63 sa odsek 3 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

j) osvedčenie na poskytovanie sprostredkovania zamestnania členovi lodnej posádky podľa § 4 ods. 2 písm. aa),

k) potvrdenie o výmaze podľa § 17 a 55a.“.

35. Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠66a

Zrušovacie ustanovenie účinné od 28. júna 2021

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 196/2016 Z. z.“.

36. V prílohe č. 1 sa vypúšťa tretí bod, štvrtý bod, šiesty bod, siedmy bod a deviaty bod.

Doterajší piaty bod sa označuje ako tretí bod, doterajší ôsmy bod sa označuje ako štvrtý bod a doterajší desiaty bod až dvadsiaty prvý bod sa označujú ako piaty bod až šestnásty bod.

37. V prílohe č. 1 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 323, 3. 12. 2008).“.

Doterajší šiesty bod až šestnásty bod sa označujú ako siedmy bod až sedemnásty bod.

38. Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom a devätnástym bodom, ktoré znejú:

18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa mení smernica 2010/65/EÚ a zrušuje smernica 2000/59/ES (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2019).

19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1159 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a zrušuje smernica 2005/45/ES o vzájomnom uznávaní osvedčení námorníkov vydávaných v členských štátoch (Ú. v. EÚ L 188, 12. 7. 2019).“.

39. Slová „osoba sprostredkujúca zamestnanie člena lodnej posádky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 4 ods. 2 písm. p) nahrádzajú slovami „sprostredkovateľ zamestnania“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júna 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.