Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
28.11.2020 342/2020 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID-19
28.11.2020 341/2020 Z. z. Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
28.11.2020 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
27.11.2020 339/2020 Z. z. Novela zákona o dani z motorových vozidiel
27.11.2020 338/2020 Z. z. Novela zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
27.11.2020 337/2020 Z. z. Novela zákona o verejných zbierkach
26.11.2020 336/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov HaZZ v roku 2020
24.11.2020 335/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku
21.11.2020 334/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
21.11.2020 333/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
21.11.2020 332/2020 Z. z. Zákon o dohľade v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom vo vysokorizikových oblastiach
21.11.2020 331/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
21.11.2020 330/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
20.11.2020 329/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre
20.11.2020 328/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
20.11.2020 327/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou – vyhlásenie v Zbierke zákonov SR
20.11.2020 326/2020 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
20.11.2020 325/2020 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
20.11.2020 324/2020 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
20.11.2020 323/2020 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu športu a zákona o športe
20.11.2020 322/2020 Z. z. Novela zákona o vysielaní a retransmisii
19.11.2020 321/2020 Z. z. Novela vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii
16.11.2020 320/2020 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
14.11.2020 319/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
13.11.2020 318/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-50 zo 4. novembra 2020 vo veci návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podl'a čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a návrhu prezidentky Slovenskej republiky podl'a čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu
13.11.2020 317/2020 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
13.11.2020 316/2020 Z. z. Novela vyhlášky na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
11.11.2020 315/2020 Z. z. Uznesenie vlády o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
11.11.2020 314/2020 Z. z. Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o Štátnej pokladnici
11.11.2020 313/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
11.11.2020 312/2020 Z. z. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
11.11.2020 311/2020 Z. z. Novela zákona o dráhach
10.11.2020 310/2020 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
10.11.2020 309/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov
10.11.2020 308/2020 Z. z. Novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
07.11.2020 307/2020 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
05.11.2020 306/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
05.11.2020 305/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku
05.11.2020 304/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín