Vyhláška č. 368/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 370/2020 Z. z.)

Platnosť od 12.12.2020
Účinnosť od 12.12.2020

368

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2020,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z., vyhlášky č. 380/2018 Z. z. a vyhlášky č. 266/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„STN EN 50625-2-3 Požiadavky na zber, logistiku a spracovanie OEEZ. Časť 2-3: Požiadavky na spracovanie zariadení na tepelnú výmenu a iných OEEZ obsahujúcich VFC a/alebo VHC (83 9062).“.

2. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
[§ 59 ods. 1 písm. g) a odsek 4 písm. a) a § 112 ods. 11 zákona]

(1) Za ekonomicky oprávnené výdavky na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov podľa § 59 ods. 1 písm. g) a ods. 4 zákona sa považujú náklady zistené súčinom sadzby uvedenej v prílohe č. 12a a množstva preukázaného materiálového toku okrem vykúpeného komunálneho odpadu.

(2) Ekonomicky oprávnené výdavky sa vypočítajú podľa vzorca, ktorý je uvedený v prílohe č. 12b.

(3) Pri určovaní nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov podľa § 112 ods. 11 zákona sa za ekonomicky oprávnené výdavky považujú výdavky zistené súčinom sadzby uvedenej v zmluve podľa § 59 ods. 3 písm. e) zákona a množstva preukázaného materiálového toku okrem vykúpeného komunálneho odpadu.“.

3. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠28a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Ekonomicky oprávnené výdavky podľa § 18a ods. 1 sa použijú len v kalendárnom roku 2021 na odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov vyzbieraných v obci v tomto kalendárnom roku.“.

4. Za prílohu č. 12 sa vkladajú prílohy č. 12a a 12b, ktoré znejú:

„Príloha č. 12a k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

Sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov

ZložkaSadzba od
[euro/t]
Sklo100
Plasty550
PapierPapier a lepenka120
Noviny a časopisy50
Kompozitné obaly na báze lepenky550
Kovové obaly250

Poznámka:

Sadzby sú uvedené bez DPH.

Príloha č. 12b k vyhláške č. 373/2015 Z. z.

VZOREC NA VÝPOČET EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

EOVzložka = (N1 + N2 + N3r + N3z + N4 + N5 + N6 ) − V

EOV – ekonomicky oprávnené výdavky

Zložka – papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly

N1 – náklady na zber danej zložky

N2 – náklady na manipuláciu, dotrieďovanie a úpravu danej zložky

N3r – náklady na recykláciu

N3z – náklady na energetické zhodnotenie

N4 – režijné náklady

N5 – investičné náklady

N6 – ostatné náklady

V – výnosy z predaja surovín v rozsahu množstva preukázaného materiálového toku. Hodnota sa určí ako súčin množstva preukázaného materiálového toku a najvyššieho mesačného trhového výnosu príslušnej zložky.

ŠTRUKTÚRA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV

Ekonomicky oprávnené výdavky sa vypočítajú pre kalendárny rok, v ktorom sú uhrádzané. Suma ekonomicky oprávnených výdavkov nesmie presiahnuť priemerné ročné výdavky uhrádzané v porovnateľných obciach.

Všetky uvedené náklady musia preukázateľne súvisieť s triedeným zberom komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov okrem komunálnych odpadov z iných zdrojov.

Náklady na určenie oprávnených výdavkov

1. Náklady na zber

a) mzdy,

b) pohonné hmoty,

c) poistky a dane (cestná daň, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a pod.),

d) nájom, lízing a odpisy dopravných prostriedkov,

e) opravy a údržba (vozidiel, lisov, triediacich liniek, vysokozdvižných vozíkov a iných, stanica technickej kontroly a pod.),

f) náklady na spotrebný materiál.

2. Náklady na manipuláciu, dotrieďovanie a úpravu odpadov

a) mzdy,

b) pohonné hmoty,

c) energie (elektrický prúd, plyn, voda, palivo – drevo, uhlie, koks, biomasa a pod.),

d) poistky a dane (cestná daň, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a pod.),

e) nájom, lízing a odpisy manipulačnej techniky, zariadení a nehnuteľností,

f) opravy a údržba (vozidiel, lisov, triediacich liniek, vysokozdvižných vozíkov a iných, stanica technickej kontroly a pod.),

g) náklady na spotrebný materiál (viazací drôt, vrecia a pod.),

h) náklady na zneškodňovanie nevyužiteľných prímesí z vyseparovaných odpadov.

3. Náklady na zhodnotenie (recykláciu a energetické zhodnocovanie)

a) doprava do zariadenia na zhodnocovanie v prípade externej dodávky služby,

b) poplatky za energetické zhodnocovanie,

c) poplatky za dopravu do zariadenia na zhodnocovanie pri externej dodávke služby,

d) poplatky za energetické zhodnocovanie,

e) poplatky za recykláciu.

4. Režijné náklady

a) energie (elektrický prúd, plyn, voda, palivo – drevo, uhlie, koks, biomasa a pod.) – iné ako v prvom až treťom bode

b) služby spojov (telefón, internet, poštovné, fax a pod.),

c) nájomné (budov, dopravných prostriedkov, pozemkov a pod.) – iné ako v písmenách a) a b),

d) poistenie (budov, technológie, pracovníkov, pozemkov a pod.) – iné ako v písmenách a) až c),

e) dane (cestná daň vozidiel, mýtna daň a iné dane) – iné ako v písmenách a) až d),

f) opravy a údržba (vozidiel lisov, triediacich liniek, vysokozdvižných vozíkov a iných, stanica technickej kontroly vozidiel, technológie, budov, plôch a pod.),

g) spotrebný materiál (kancelárske, čistiace a hygienické prostriedky).

5. Investičné náklady

a) nákup – iné ako v prvom až štvrtom bode,

b) odpisy – iné ako v prvom až štvrtom bode,

c) lízing – iné ako v prvom až štvrtom bode.

6. Ostatné náklady

a) propagácia, osveta, reklama (príprava občanov, podnikateľských subjektov, žiakov škôl, výroba letákov, reklamy, propagácie),

b) vzdelávanie, školenia (povinné školenie vodičov, obsluhy vysokozdvižných vozíkov, lisov, dopravníkov, triediacich liniek a iné),

c) verejné obstarávanie (na zabezpečenie technológie, zmluvných dodávok prác, služieb)

d) prieskum trhu (na nákup náhradných dielcov, spotrebného materiálu a iné),

e) náklady na ochranné pracovné prostriedky a hygienické prostriedky (toaletné prostriedky, montérky, pracovná obuv a iné),

f) všetky ostatné prevádzkové administratívne a obchodné náklady.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ján Budaj v. r.