Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
17.01.2020 10/2020 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča
16.01.2020 9/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania
16.01.2020 8/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
14.01.2020 7/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 407/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
10.01.2020 6/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
10.01.2020 5/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy
10.01.2020 4/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
10.01.2020 3/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine
10.01.2020 2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove
10.01.2020 1/2020 Z. z. Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
31.12.2019 508/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
31.12.2019 507/2019 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
31.12.2019 506/2019 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov
31.12.2019 505/2019 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest a o oznamovacej povinnosti služobného úradu
31.12.2019 504/2019 Z. z. Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
31.12.2019 503/2019 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 17. decembra 2019 č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018
31.12.2019 502/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
31.12.2019 501/2019 Z. z. Uznesenie o pozastavení účinnosti § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
31.12.2019 500/2019 Z. z. Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
30.12.2019 499/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
30.12.2019 498/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania
30.12.2019 497/2019 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
30.12.2019 496/2019 Z. z. Novela nariadenia , ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
30.12.2019 495/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
30.12.2019 494/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
30.12.2019 493/2019 Z. z. Nariadenie o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
30.12.2019 492/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
30.12.2019 491/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania
30.12.2019 490/2019 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
30.12.2019 489/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Lotyšskom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
30.12.2019 488/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
30.12.2019 487/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Belgickom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku
30.12.2019 486/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi ČSSR a Holandskom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
30.12.2019 485/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Dohody medzi ČSFR a Luxemburského veľkovojvodstva o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
30.12.2019 484/2019 Z. z. Oznámenie o zmenách Zmluvy medzi ČSSR a Indiou o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a Protokol k nej
30.12.2019 483/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Islandom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
30.12.2019 482/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Dohody medzi SR a Kanadou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
30.12.2019 481/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
30.12.2019 480/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Nikaragujskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
30.12.2019 479/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
30.12.2019 478/2019 Z. z. Novela zákona o potravinách
30.12.2019 477/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
30.12.2019 476/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
30.12.2019 475/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27.12.2019 474/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27.12.2019 473/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
27.12.2019 472/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
27.12.2019 471/2019 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
27.12.2019 470/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.12.2019 469/2019 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
27.12.2019 468/2019 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020
27.12.2019 467/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
27.12.2019 466/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
27.12.2019 465/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
27.12.2019 464/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
27.12.2019 463/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27.12.2019 462/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
27.12.2019 461/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27.12.2019 460/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.12.2019 459/2019 Z. z. Novela zákona o sudcoch a prísediacich
27.12.2019 458/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
23.12.2019 457/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami
23.12.2019 456/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk
23.12.2019 455/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
20.12.2019 454/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
20.12.2019 453/2019 Z. z. Vyhláška o justičných čakateľoch
20.12.2019 452/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
20.12.2019 451/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
20.12.2019 450/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
20.12.2019 449/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
20.12.2019 448/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
20.12.2019 447/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020
20.12.2019 446/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020
20.12.2019 445/2019 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné, certifikačné študijné programy a pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
20.12.2019 444/2019 Z. z. Vyhláška minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
19.12.2019 443/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
19.12.2019 442/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
19.12.2019 441/2019 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta
19.12.2019 440/2019 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
19.12.2019 439/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zv
19.12.2019 438/2019 Z. z. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
19.12.2019 437/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
19.12.2019 436/2019 Z. z. Vyhláška o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora
18.12.2019 435/2019 Z. z. Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
18.12.2019 434/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
18.12.2019 433/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spotrebiteľskom balení
18.12.2019 432/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zákonných meracích jednotkách
16.12.2019 431/2019 Z. z. Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
16.12.2019 430/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
16.12.2019 429/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
16.12.2019 428/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
13.12.2019 427/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2019 – 2023
13.12.2019 426/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
13.12.2019 425/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z.
13.12.2019 424/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
13.12.2019 423/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.
13.12.2019 422/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
11.12.2019 421/2019 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014
11.12.2019 420/2019 Z. z. Novela zákona o náhradnom výživnom
10.12.2019 419/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z.
10.12.2019 418/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
10.12.2019 417/2019 Z. z. Novela vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov
09.12.2019 416/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla
05.12.2019 415/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
05.12.2019 414/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
04.12.2019 413/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
29.11.2019 412/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
29.11.2019 411/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
29.11.2019 410/2019 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.
29.11.2019 409/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.
29.11.2019 408/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.
29.11.2019 407/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
29.11.2019 406/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
28.11.2019 405/2019 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
28.11.2019 404/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
28.11.2019 403/2019 Z. z. Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
28.11.2019 402/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
28.11.2019 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
28.11.2019 400/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca
27.11.2019 399/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
27.11.2019 398/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.11.2019 397/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.11.2019 396/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
27.11.2019 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
27.11.2019 394/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
27.11.2019 393/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
21.11.2019 392/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M
21.11.2019 391/2019 Z. z. Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
21.11.2019 390/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
21.11.2019 389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
20.11.2019 388/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
19.11.2019 387/2019 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
19.11.2019 386/2019 Z. z. Novela zákona o autoškolách
19.11.2019 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
19.11.2019 384/2019 Z. z. Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
19.11.2019 383/2019 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
19.11.2019 382/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
19.11.2019 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
19.11.2019 380/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
19.11.2019 379/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
18.11.2019 378/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.11.2019 377/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
18.11.2019 376/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.11.2019 375/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
18.11.2019 374/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
18.11.2019 373/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
18.11.2019 372/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
18.11.2019 371/2019 Z. z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
18.11.2019 370/2019 Z. z. Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
18.11.2019 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)
18.11.2019 368/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
15.11.2019 367/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
14.11.2019 366/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
14.11.2019 365/2019 Z. z. Novela zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
14.11.2019 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.11.2019 363/2019 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
14.11.2019 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
13.11.2019 361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
13.11.2019 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
13.11.2019 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
12.11.2019 358/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
11.11.2019 357/2019 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
11.11.2019 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
11.11.2019 355/2019 Z. z. Novela zákona o lesoch
08.11.2019 354/2019 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
07.11.2019 353/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
07.11.2019 352/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
05.11.2019 351/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
31.10.2019 350/2019 Z. z. Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
30.10.2019 349/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.
30.10.2019 348/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
30.10.2019 347/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
29.10.2019 346/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov
29.10.2019 345/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2019 č. 2/2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
29.10.2019 344/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
25.10.2019 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
24.10.2019 342/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
24.10.2019 341/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a finančného poradcu
24.10.2019 340/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
21.10.2019 339/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
21.10.2019 338/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
21.10.2019 337/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva