Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
04.08.2021 309/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
04.08.2021 308/2021 Z. z. Novela Trestného poriadku
31.07.2021 307/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021 o pozastavení účinnosti § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdrav
29.07.2021 306/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpise Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
28.07.2021 305/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28.07.2021 304/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27.07.2021 303/2021 Z. z. Uznesenie o zastavení konania o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z s Ústavou SR a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z.
27.07.2021 302/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu SR o súlade vyhlášky č. 226/2021 V. v. s Ústavou Slovenskej republiky
27.07.2021 301/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
27.07.2021 300/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
27.07.2021 299/2021 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
27.07.2021 298/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
24.07.2021 297/2021 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
24.07.2021 296/2021 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
23.07.2021 295/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
23.07.2021 294/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
23.07.2021 293/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy
23.07.2021 292/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec
23.07.2021 291/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno
23.07.2021 290/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
23.07.2021 289/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
22.07.2021 288/2021 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
22.07.2021 287/2021 Z. z. Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
21.07.2021 286/2021 Z. z. Novela zákona o diaľničnej známke
16.07.2021 285/2021 Z. z. Oznámenie o uložení Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
16.07.2021 284/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 418 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
16.07.2021 283/2021 Z. z. Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
16.07.2021 282/2021 Z. z. Novela zákona o tepelnej energetike
15.07.2021 281/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 26/2019 z 26. mája 2021 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v číslovke „50“, teda v časti zmeny tohto ustanovenia vykonanej č. IV bodom 1 zákona č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, na základe ktorého «v § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“» s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 26 ods. 1, 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
15.07.2021 280/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021 vo veci vyslovenia nesúladu predmetu referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky iniciovaného petíciou občanov doručenou prezidentke Slovenskej republiky 3. mája 2021
15.07.2021 279/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
14.07.2021 278/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
14.07.2021 277/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely
14.07.2021 276/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely
14.07.2021 275/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13.07.2021 274/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru
10.07.2021 273/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
10.07.2021 272/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
10.07.2021 271/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
10.07.2021 270/2021 Z. z. Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
10.07.2021 269/2021 Z. z. Novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
09.07.2021 268/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
09.07.2021 267/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach SR
09.07.2021 266/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.07.2021 265/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
09.07.2021 264/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
09.07.2021 263/2021 Z. z. Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
08.07.2021 262/2021 Z. z. Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
08.07.2021 261/2021 Z. z. Novela zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
07.07.2021 260/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z.
07.07.2021 259/2021 Z. z. Novela zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
03.07.2021 258/2021 Z. z. Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja
03.07.2021 257/2021 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákona o dani z príjmov
02.07.2021 256/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 392 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
01.07.2021 255/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
01.07.2021 254/2021 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
30.06.2021 253/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba
30.06.2021 252/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
29.06.2021 251/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu č. 15 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
29.06.2021 250/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
25.06.2021 249/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 362 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
25.06.2021 248/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 361 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
24.06.2021 247/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov
24.06.2021 246/2021 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2022
24.06.2021 245/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
23.06.2021 244/2021 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
22.06.2021 243/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
18.06.2021 242/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
18.06.2021 240/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018
18.06.2021 239/2021 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 14. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
18.06.2021 238/2021 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
17.06.2021 241/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 347 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.06.2021 237/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.06.2021 236/2021 Z. z. Novela Trestného zákona
10.06.2021 235/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
09.06.2021 234/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
08.06.2021 233/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného
05.06.2021 232/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.
05.06.2021 231/2021 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2021
04.06.2021 230/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná
04.06.2021 229/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.06.2021 228/2021 Z. z. Novela nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
02.06.2021 227/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod
02.06.2021 226/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)
02.06.2021 225/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
02.06.2021 224/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 ku dňu 1. januára 1993
02.06.2021 223/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
02.06.2021 222/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
02.06.2021 221/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
02.06.2021 220/2021 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
02.06.2021 219/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
02.06.2021 218/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
02.06.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore
01.06.2021 216/2021 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.06.2021 215/2021 Z. z. Zákon o podpore v čase skrátenej práce
01.06.2021 214/2021 Z. z. Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
01.06.2021 213/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.06.2021 212/2021 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.06.2021 211/2021 Z. z. Novela zákona o upomínacom konaní
01.06.2021 210/2021 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
01.06.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
28.05.2021 208/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
28.05.2021 207/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z.
28.05.2021 206/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
27.05.2021 205/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
27.05.2021 204/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021
27.05.2021 203/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
27.05.2021 202/2021 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
27.05.2021 201/2021 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
26.05.2021 200/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Rakúskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
26.05.2021 199/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
26.05.2021 198/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala
26.05.2021 197/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava
26.05.2021 196/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina
26.05.2021 195/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská
26.05.2021 194/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň
26.05.2021 193/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina
25.05.2021 192/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
25.05.2021 191/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
25.05.2021 190/2021 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
25.05.2021 189/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
25.05.2021 188/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
25.05.2021 187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
22.05.2021 186/2021 Z. z. Novela Colného zákona
21.05.2021 185/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
21.05.2021 184/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami
21.05.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
21.05.2021 182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19
21.05.2021 181/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
21.05.2021 180/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 272 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
21.05.2021 179/2021 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
19.05.2021 178/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
18.05.2021 177/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
15.05.2021 176/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
14.05.2021 175/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020
14.05.2021 174/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 255 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
14.05.2021 173/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 254 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
12.05.2021 172/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety a § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade
07.05.2021 171/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19