Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
12.07.2019 207/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
12.07.2019 206/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
11.07.2019 205/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
11.07.2019 204/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
10.07.2019 203/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
10.07.2019 202/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny
10.07.2019 201/2019 Z. z. Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
10.07.2019 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
10.07.2019 199/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
09.07.2019 198/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave
08.07.2019 197/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov SR za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe SR do EÚ
08.07.2019 196/2019 Z. z. Oznámenie o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
08.07.2019 195/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
08.07.2019 194/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
08.07.2019 193/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Brazíliou o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov
08.07.2019 192/2019 Z. z. Oznámenie o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov
08.07.2019 191/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
08.07.2019 190/2019 Z. z. Oznámenie o zmene k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
04.07.2019 189/2019 Z. z. Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
01.07.2019 188/2019 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
27.06.2019 187/2019 Z. z. Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
26.06.2019 186/2019 Z. z. Novela nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a prípojných vozidiel
26.06.2019 185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
25.06.2019 184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
20.06.2019 183/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
20.06.2019 182/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
20.06.2019 181/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
20.06.2019 180/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny
20.06.2019 179/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
20.06.2019 178/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
19.06.2019 177/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia , ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien pre vnútroštátny poštový styk
19.06.2019 176/2019 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
19.06.2019 175/2019 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2020
19.06.2019 174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie
19.06.2019 173/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
19.06.2019 172/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a na opatrovanie
18.06.2019 171/2019 Z. z. Novela vyhlášky o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
17.06.2019 170/2019 Z. z. Oznámenie, o vzore formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy
17.06.2019 169/2019 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty príslušníka finančnej správy
17.06.2019 168/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
14.06.2019 167/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
12.06.2019 166/2019 Z. z. Novela vyhlášky na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
12.06.2019 165/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
12.06.2019 164/2019 Z. z. Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
12.06.2019 163/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
12.06.2019 162/2019 Z. z. Novela vyhlášky o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
12.06.2019 161/2019 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
11.06.2019 160/2019 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
06.06.2019 159/2019 Z. z. Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
06.06.2019 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
05.06.2019 157/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
05.06.2019 156/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
05.06.2019 155/2019 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
05.06.2019 154/2019 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
03.06.2019 153/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
03.06.2019 152/2019 Z. z. Novela zákona o poštových službách
03.06.2019 151/2019 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
03.06.2019 150/2019 Z. z. Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
03.06.2019 149/2019 Z. z. Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
31.05.2019 148/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
31.05.2019 147/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
30.05.2019 146/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej doprave
30.05.2019 145/2019 Z. z. Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
29.05.2019 144/2019 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene Zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
29.05.2019 143/2019 Z. z. Opatrenie o sumách náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách
29.05.2019 142/2019 Z. z. Vyhláška na technické zariadenia a systémy pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier
29.05.2019 141/2019 Z. z. Novela zákona o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
29.05.2019 140/2019 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania
29.05.2019 139/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
29.05.2019 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
27.05.2019 137/2019 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
24.05.2019 136/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
24.05.2019 135/2019 Z. z. Novela vyhlášky,ktorou sa určujú sídla krajských, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla staníc
24.05.2019 134/2019 Z. z. Vyhláška o hazardných hrách
24.05.2019 133/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
24.05.2019 132/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
17.05.2019 131/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
17.05.2019 130/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.
17.05.2019 129/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
15.05.2019 128/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
15.05.2019 127/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
14.05.2019 126/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky
10.05.2019 125/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
10.05.2019 124/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
10.05.2019 123/2019 Z. z. Novela vyhláška o kreditovom systéme štúdia
07.05.2019 122/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
07.05.2019 121/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
07.05.2019 120/2019 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
03.05.2019 119/2019 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
01.05.2019 118/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných
01.05.2019 117/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi
01.05.2019 116/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici med
01.05.2019 115/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážk
29.04.2019 114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov
26.04.2019 113/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
26.04.2019 112/2019 Z. z. Novela zákona o cenách
26.04.2019 111/2019 Z. z. Novela zákona o Environmentálnom fonde
25.04.2019 110/2019 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
24.04.2019 109/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
24.04.2019 108/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
24.04.2019 107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
24.04.2019 106/2019 Z. z. Vyhláška poskytovania kompenzácie podnikateľom
24.04.2019 105/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
24.04.2019 104/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
24.04.2019 103/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
24.04.2019 102/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
24.04.2019 101/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
18.04.2019 100/2019 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov
18.04.2019 99/2019 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
18.04.2019 98/2019 Z. z. Novela zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky
18.04.2019 97/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
18.04.2019 96/2019 Z. z. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
18.04.2019 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
16.04.2019 94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
16.04.2019 93/2019 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
16.04.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov