Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
05.12.2019 415/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
05.12.2019 414/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 20. novembra 2019 č. MF/015222/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26131/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účtovné jednotky zostavujúce účtovné závierky podľa § 17a zákona, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcovských spoločností, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie
04.12.2019 413/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
29.11.2019 412/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
29.11.2019 411/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
29.11.2019 410/2019 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 34/2012 Z. z.
29.11.2019 409/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z.
29.11.2019 408/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.
29.11.2019 407/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
29.11.2019 406/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
28.11.2019 405/2019 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
28.11.2019 404/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
28.11.2019 403/2019 Z. z. Opatrenie o preukaze asistenta sčítania
28.11.2019 402/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
28.11.2019 401/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
28.11.2019 400/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca
27.11.2019 399/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
27.11.2019 398/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.11.2019 397/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
27.11.2019 396/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
27.11.2019 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
27.11.2019 394/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
27.11.2019 393/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
21.11.2019 392/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M
21.11.2019 391/2019 Z. z. Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
21.11.2019 390/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
21.11.2019 389/2019 Z. z. Novela zákona o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
20.11.2019 388/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
19.11.2019 387/2019 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
19.11.2019 386/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
19.11.2019 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
19.11.2019 384/2019 Z. z. Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
19.11.2019 383/2019 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
19.11.2019 382/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
19.11.2019 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
19.11.2019 380/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
19.11.2019 379/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z.
18.11.2019 378/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.11.2019 377/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
18.11.2019 376/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.11.2019 375/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
18.11.2019 374/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
18.11.2019 373/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
18.11.2019 372/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
18.11.2019 371/2019 Z. z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
18.11.2019 370/2019 Z. z. Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
18.11.2019 369/2019 Z. z. Novela zákona, o správe daní (daňový poriadok)
18.11.2019 368/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
15.11.2019 367/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory daňových a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
14.11.2019 366/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
14.11.2019 365/2019 Z. z. Novela zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody
14.11.2019 364/2019 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.11.2019 363/2019 Z. z. Novela zákona o účtovníctve
14.11.2019 362/2019 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
13.11.2019 361/2019 Z. z. Vyhláška o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
13.11.2019 360/2019 Z. z. Novela zákona o podpore práce s mládežou
13.11.2019 359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
12.11.2019 358/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
11.11.2019 357/2019 Z. z. Uznesenie k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto
11.11.2019 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
11.11.2019 355/2019 Z. z. Novela zákona o lesoch
08.11.2019 354/2019 Z. z. Novela vyhlášky o postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
07.11.2019 353/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru
07.11.2019 352/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry
05.11.2019 351/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
31.10.2019 350/2019 Z. z. Vyhláška o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia
30.10.2019 349/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v znení opatrenia č. 335/2018 Z. z.
30.10.2019 348/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
30.10.2019 347/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
29.10.2019 346/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o konsolidácii ekonomických vzťahov
29.10.2019 345/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2019 č. 2/2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
29.10.2019 344/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
25.10.2019 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
24.10.2019 342/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov bankami a obchodníkmi s cennými papiermi
24.10.2019 341/2019 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a finančného poradcu
24.10.2019 340/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
21.10.2019 339/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovnej únie pozostávajúcich z Desiateho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovnej únie, Druhého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovnej únie a Dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
21.10.2019 338/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
21.10.2019 337/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
17.10.2019 336/2019 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
16.10.2019 335/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
16.10.2019 334/2019 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
16.10.2019 333/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
16.10.2019 332/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
16.10.2019 331/2019 Z. z. Novela nariadeniy vlády o elektromagnetickej kompatibilite
16.10.2019 330/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
16.10.2019 329/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
16.10.2019 328/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
16.10.2019 327/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o vybavení námorných lodí
16.10.2019 326/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
16.10.2019 325/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
16.10.2019 324/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
16.10.2019 323/2019 Z. z. Novela vyhlášky o výdavkoch spojených s voľbami
16.10.2019 322/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
16.10.2019 321/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
16.10.2019 320/2019 Z. z. Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
16.10.2019 319/2019 Z. z. Novela Zákonníka práce
16.10.2019 318/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
16.10.2019 317/2019 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
16.10.2019 316/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
16.10.2019 315/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
15.10.2019 314/2019 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
15.10.2019 313/2019 Z. z. Novela zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
15.10.2019 312/2019 Z. z. Novela zákona o rodičovskom príspevku
15.10.2019 311/2019 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri
15.10.2019 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
14.10.2019 309/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
14.10.2019 308/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.10.2019 307/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.10.2019 306/2019 Z. z. Novela zákona o obrane Slovenskej republiky
14.10.2019 305/2019 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
14.10.2019 304/2019 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
14.10.2019 303/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
14.10.2019 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
14.10.2019 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
09.10.2019 300/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
09.10.2019 299/2019 Z. z. Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
09.10.2019 298/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
09.10.2019 297/2019 Z. z. Novela zákona, o regulácii v sieťových odvetviach
08.10.2019 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
07.10.2019 295/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
04.10.2019 294/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
02.10.2019 293/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
01.10.2019 292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
01.10.2019 291/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu
30.09.2019 290/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
30.09.2019 289/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020
30.09.2019 288/2019 Z. z. Novela vyhlášky o cenách špeciálnej techniky
30.09.2019 287/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
30.09.2019 286/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
26.09.2019 285/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia vymenovania A. Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa
26.09.2019 284/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.
26.09.2019 283/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
26.09.2019 282/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
26.09.2019 281/2019 Z. z. Novela zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
26.09.2019 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
26.09.2019 279/2019 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
19.09.2019 278/2019 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
13.09.2019 277/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o výkazoch predkladaných DDS na účely poskytovania informácií NBS a európskym orgánom dohľadu
13.09.2019 276/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
12.09.2019 275/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu
11.09.2019 274/2019 Z. z. Vyhláška o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov