Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
29.09.2020 267/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 19/2017-115 z 8. júla 2020 vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a), čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bodu 1, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
29.09.2020 266/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
29.09.2020 265/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru
29.09.2020 264/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
28.09.2020 263/2020 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021
28.09.2020 262/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
28.09.2020 261/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
28.09.2020 260/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
25.09.2020 259/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 11. septembra 2020 č. 2020/11481:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
23.09.2020 258/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
23.09.2020 257/2020 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
23.09.2020 256/2020 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej
23.09.2020 255/2020 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
23.09.2020 254/2020 Z. z. Novela vyhlášky o dopravnom poriadku dráh
19.09.2020 253/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
11.09.2020 252/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
11.09.2020 251/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie
11.09.2020 250/2020 Z. z. Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh
10.09.2020 249/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
10.09.2020 248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
10.09.2020 247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
10.09.2020 246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
10.09.2020 245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
10.09.2020 244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
09.09.2020 243/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
09.09.2020 242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
08.09.2020 241/2020 Z. z. Novela zákona o prokuratúre
04.09.2020 240/2020 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
02.09.2020 239/2020 Z. z. Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
02.09.2020 238/2020 Z. z. Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
02.09.2020 237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo
02.09.2020 236/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
02.09.2020 235/2020 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
02.09.2020 234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová
28.08.2020 233/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
26.08.2020 232/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
26.08.2020 231/2020 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kóreou o zamedzení dvojitého zdanenia
26.08.2020 230/2020 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia
25.08.2020 229/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MZ SR
25.08.2020 228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
21.08.2020 227/2020 Z. z. Novela vyhlášky ktorou sa ustanovujú požiadavky na liečivú a minerálnu vodu
18.08.2020 226/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
14.08.2020 225/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
13.08.2020 224/2020 Z. z. Novela vyhlášky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 222/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o metodike analýzy zmesového odpadu
11.08.2020 221/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do OECD
11.08.2020 220/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča
07.08.2020 219/2020 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku č. 1
05.08.2020 218/2020 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
05.08.2020 217/2020 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020
31.07.2020 216/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi štátmi EÚ a Európskym spoločenstvom a USA
30.07.2020 215/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
30.07.2020 214/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
30.07.2020 213/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
30.07.2020 212/2020 Z. z. Novela nariadenia na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
30.07.2020 211/2020 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách množiteľského viniča na trh
30.07.2020 210/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
30.07.2020 209/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
30.07.2020 208/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
30.07.2020 207/2020 Z. z. Novela nariadenia , ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
28.07.2020 206/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 473/2008 Z. z.
28.07.2020 205/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom
28.07.2020 204/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom
28.07.2020 203/2020 Z. z. Oznámenie o Euro-stredomorskej dohode o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskym hášimovským kráľovstvom
28.07.2020 202/2020 Z. z. Oznámenie o Euro-stredozemskej dohode o leteckej doprave medzi EÚ a vládou Izraelského štátu
23.07.2020 201/2020 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
21.07.2020 200/2020 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
21.07.2020 199/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
21.07.2020 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
21.07.2020 197/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
21.07.2020 196/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
21.07.2020 195/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
21.07.2020 194/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
09.07.2020 193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
09.07.2020 192/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch
09.07.2020 191/2020 Z. z. Oznámenie o rozhodnutí Správnej rady Medzinárodnej finančnej korporácie o zmene Dohody zriaďujúcej Medzinárodnú finančnú korporáciu
09.07.2020 190/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi EÚ
07.07.2020 189/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
07.07.2020 188/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov
04.07.2020 187/2020 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
03.07.2020 186/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
03.07.2020 185/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana
01.07.2020 184/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
01.07.2020 183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
01.07.2020 182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
01.07.2020 181/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom