Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
21.01.2021 13/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
21.01.2021 12/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie
21.01.2021 11/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplneniach Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
20.01.2021 10/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
19.01.2021 9/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
18.01.2021 8/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky
15.01.2021 7/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
15.01.2021 6/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
15.01.2021 5/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
14.01.2021 4/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
12.01.2021 3/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
09.01.2021 2/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
09.01.2021 1/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
31.12.2020 453/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
31.12.2020 452/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a ČR o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela
30.12.2020 451/2020 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov a Garančný fond
30.12.2020 450/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
30.12.2020 449/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
30.12.2020 448/2020 Z. z. Novela zákona o bezpečnosti hračiek
30.12.2020 447/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30.12.2020 446/2020 Z. z. Novela vyhlášky o hazardných hrách
30.12.2020 445/2020 Z. z. Vyhláška o spôsobe získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa alebo povereného subjektu
30.12.2020 444/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
30.12.2020 443/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
30.12.2020 442/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
30.12.2020 441/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu
30.12.2020 440/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
30.12.2020 439/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 224/2017 Z. z.
30.12.2020 438/2020 Z. z. Novela vyhlášky o materskej škole
30.12.2020 437/2020 Z. z. Novela vyhlášky o základnej škole
30.12.2020 436/2020 Z. z. Novela vyhlášky o škole v prírode
30.12.2020 435/2020 Z. z. Novela vyhlášky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
30.12.2020 434/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 186/2015 Z. z.
30.12.2020 433/2020 Z. z. Novela vyhlášky o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
30.12.2020 432/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021
30.12.2020 431/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021
30.12.2020 430/2020 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne
30.12.2020 429/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
30.12.2020 428/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
29.12.2020 427/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
29.12.2020 426/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
29.12.2020 425/2020 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021
29.12.2020 424/2020 Z. z. Novela zákona pobyte cudzincov
29.12.2020 423/2020 Z. z. Novela niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
29.12.2020 422/2020 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
29.12.2020 421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach
29.12.2020 420/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
29.12.2020 419/2020 Z. z. Novela zákona o energetickej efektívnosti
29.12.2020 418/2020 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
29.12.2020 417/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29.12.2020 416/2020 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
29.12.2020 415/2020 Z. z. Novela zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky
29.12.2020 414/2020 Z. z. Novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
23.12.2020 413/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
23.12.2020 412/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
23.12.2020 411/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov a rozdeľovania na súdy
23.12.2020 410/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
22.12.2020 409/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
22.12.2020 408/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre nepodnikateľské subjekty
22.12.2020 407/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
22.12.2020 406/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
22.12.2020 405/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
22.12.2020 404/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
22.12.2020 403/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov
22.12.2020 402/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
22.12.2020 401/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z.
22.12.2020 400/2020 Z. z. Novela nariadenia o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
19.12.2020 399/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov
19.12.2020 398/2020 Z. z. Novela vyhlášky o filmovom projekte
19.12.2020 397/2020 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
19.12.2020 396/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
19.12.2020 395/2020 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
19.12.2020 394/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov
19.12.2020 393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
19.12.2020 392/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
19.12.2020 391/2020 Z. z. Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní
19.12.2020 390/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
18.12.2020 389/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 18/2017 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 9 ods. 4 prvej vety zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 9 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
18.12.2020 388/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2018 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
18.12.2020 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
17.12.2020 386/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 804 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 718 z 11. novembra 2020
17.12.2020 385/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
17.12.2020 384/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
17.12.2020 383/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
17.12.2020 382/2020 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
17.12.2020 381/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
17.12.2020 380/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
16.12.2020 379/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bán
16.12.2020 378/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
16.12.2020 377/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
16.12.2020 376/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
16.12.2020 375/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
16.12.2020 374/2020 Z. z. Novela vyhláškv o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
16.12.2020 373/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
16.12.2020 372/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
16.12.2020 371/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15.12.2020 370/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 368/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
15.12.2020 369/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
12.12.2020 368/2020 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
12.12.2020 367/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
12.12.2020 366/2020 Z. z. Novela zákona o námornej plavbe
12.12.2020 365/2020 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
12.12.2020 364/2020 Z. z. Novela zákona o archívoch a registratúrach
11.12.2020 363/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
11.12.2020 362/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
11.12.2020 361/2020 Z. z. Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
11.12.2020 360/2020 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
11.12.2020 359/2020 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
11.12.2020 358/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
11.12.2020 357/2020 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
10.12.2020 356/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery
10.12.2020 355/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie
10.12.2020 354/2020 Z. z. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10.12.2020 353/2020 Z. z. Zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením
10.12.2020 352/2020 Z. z. Novela zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnych službách
09.12.2020 351/2020 Z. z. Novela zákona o športe
09.12.2020 350/2020 Z. z. Novela zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
09.12.2020 349/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
05.12.2020 348/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
04.12.2020 347/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2020 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
04.12.2020 346/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
02.12.2020 345/2020 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
02.12.2020 344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
02.12.2020 343/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28.11.2020 342/2020 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID-19
28.11.2020 341/2020 Z. z. Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
28.11.2020 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
27.11.2020 339/2020 Z. z. Novela zákona o dani z motorových vozidiel
27.11.2020 338/2020 Z. z. Novela zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
27.11.2020 337/2020 Z. z. Novela zákona o verejných zbierkach
26.11.2020 336/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 23. novembra 2020 č. 150/2020 o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020
24.11.2020 335/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Arubu týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku
21.11.2020 334/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
21.11.2020 333/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
21.11.2020 332/2020 Z. z. Zákon o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
21.11.2020 331/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21.11.2020 330/2020 Z. z. Novela zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
20.11.2020 329/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre
20.11.2020 328/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
20.11.2020 327/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou – vyhlásenie v Zbierke zákonov SR
20.11.2020 326/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
20.11.2020 325/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
20.11.2020 324/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
20.11.2020 323/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20.11.2020 322/2020 Z. z. Novela zákona o vysielaní a retransmisii
19.11.2020 321/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/ 2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
16.11.2020 320/2020 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
14.11.2020 319/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
13.11.2020 318/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-50 zo 4. novembra 2020 vo veci návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podl'a čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a návrhu prezidentky Slovenskej republiky podl'a čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu
13.11.2020 317/2020 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
13.11.2020 316/2020 Z. z. Novela vyhlášky na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
11.11.2020 315/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhlásen
11.11.2020 314/2020 Z. z. Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o Štátnej pokladnici
11.11.2020 313/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
11.11.2020 312/2020 Z. z. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
11.11.2020 311/2020 Z. z. Novela zákona o dráhach
10.11.2020 310/2020 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
10.11.2020 309/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov
10.11.2020 308/2020 Z. z. Novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
07.11.2020 307/2020 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
05.11.2020 306/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
05.11.2020 305/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku
05.11.2020 304/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
31.10.2020 303/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
30.10.2020 302/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
30.10.2020 301/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z.
30.10.2020 300/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
30.10.2020 299/2020 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
29.10.2020 298/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
29.10.2020 297/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
29.10.2020 296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku
28.10.2020 295/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
28.10.2020 294/2020 Z. z. Novela zákona o minimálnej mzde
27.10.2020 293/2020 Z. z. Oznámenie o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí
27.10.2020 292/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
27.10.2020 291/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19