Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
24.06.2021 247/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov
24.06.2021 246/2021 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2022
24.06.2021 245/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
23.06.2021 244/2021 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
22.06.2021 243/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave
18.06.2021 242/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 346 k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu
18.06.2021 240/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018
18.06.2021 239/2021 Z. z. Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 14. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
18.06.2021 238/2021 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
17.06.2021 241/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 347 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.06.2021 237/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.06.2021 236/2021 Z. z. Novela Trestného zákona
10.06.2021 235/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
09.06.2021 234/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
08.06.2021 233/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného
05.06.2021 232/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.
05.06.2021 231/2021 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2021
04.06.2021 230/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná
04.06.2021 229/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 310 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.06.2021 228/2021 Z. z. Novela nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
02.06.2021 227/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod
02.06.2021 226/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID)
02.06.2021 225/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
02.06.2021 224/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o sukcesii Slovenskej republiky do Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori z roku 1974 ku dňu 1. januára 1993
02.06.2021 223/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
02.06.2021 222/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
02.06.2021 221/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
02.06.2021 220/2021 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
02.06.2021 219/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.
02.06.2021 218/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
02.06.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore
01.06.2021 216/2021 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.06.2021 215/2021 Z. z. Zákon o podpore v čase skrátenej práce
01.06.2021 214/2021 Z. z. Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
01.06.2021 213/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
01.06.2021 212/2021 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.06.2021 211/2021 Z. z. Novela zákona o upomínacom konaní
01.06.2021 210/2021 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
01.06.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
28.05.2021 208/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 292 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
28.05.2021 207/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 33/2020 Z. z.
28.05.2021 206/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov
27.05.2021 205/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
27.05.2021 204/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021
27.05.2021 203/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
27.05.2021 202/2021 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
27.05.2021 201/2021 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
26.05.2021 200/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Rakúskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
26.05.2021 199/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode
26.05.2021 198/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala
26.05.2021 197/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava
26.05.2021 196/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina
26.05.2021 195/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská
26.05.2021 194/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň
26.05.2021 193/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina
25.05.2021 192/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
25.05.2021 191/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
25.05.2021 190/2021 Z. z. Vyhláška o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
25.05.2021 189/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
25.05.2021 188/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
25.05.2021 187/2021 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
22.05.2021 186/2021 Z. z. Novela Colného zákona
21.05.2021 185/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
21.05.2021 184/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami
21.05.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
21.05.2021 182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19
21.05.2021 181/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
21.05.2021 180/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 272 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
21.05.2021 179/2021 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
19.05.2021 178/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
18.05.2021 177/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku
15.05.2021 176/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
14.05.2021 175/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020
14.05.2021 174/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 255 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 229 z 28. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
14.05.2021 173/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 254 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
12.05.2021 172/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety a § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade
07.05.2021 171/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
06.05.2021 170/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
05.05.2021 169/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.
05.05.2021 168/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
01.05.2021 167/2021 Z. z. Oznámenie o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite
30.04.2021 166/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
30.04.2021 165/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
30.04.2021 164/2021 Z. z. Uznesenie č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
30.04.2021 163/2021 Z. z. Uznesenie č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
29.04.2021 162/2021 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi SR a Maltou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
29.04.2021 161/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
28.04.2021 160/2021 Z. z. Uznesenie č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
28.04.2021 159/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
27.04.2021 158/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní
24.04.2021 157/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z.
24.04.2021 156/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
24.04.2021 155/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
24.04.2021 154/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
23.04.2021 153/2021 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
23.04.2021 152/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
23.04.2021 151/2021 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
23.04.2021 150/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
23.04.2021 149/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
23.04.2021 148/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
23.04.2021 147/2021 Z. z. Novela zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
23.04.2021 146/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
23.04.2021 145/2021 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o cestnej premávke
23.04.2021 144/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej štatistike
22.04.2021 143/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 212 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
22.04.2021 142/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
21.04.2021 141/2021 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
21.04.2021 140/2021 Z. z. Novela zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
17.04.2021 139/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve medzi EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Arménskou republikou
17.04.2021 138/2021 Z. z. Uznesenie č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení
17.04.2021 137/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
16.04.2021 136/2021 Z. z. Oznámenie o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
15.04.2021 135/2021 Z. z. Uznesenie č. 199 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.04.2021 134/2021 Z. z. Novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky
13.04.2021 133/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva
13.04.2021 132/2021 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 v cestnej doprave
10.04.2021 131/2021 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
10.04.2021 130/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
09.04.2021 129/2021 Z. z. Uznesenie č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.04.2021 128/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
09.04.2021 127/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
09.04.2021 126/2021 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
09.04.2021 125/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
09.04.2021 124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
07.04.2021 123/2021 Z. z. Uznesenie na vyslovenie súhlasu s opakovaným predĺžením núdzového stavu v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
02.04.2021 122/2021 Z. z. Oznámenie o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
02.04.2021 121/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
02.04.2021 120/2021 Z. z. Novela niektorých zákonov v pôsobnosti MPRV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
01.04.2021 119/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
01.04.2021 118/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody
01.04.2021 117/2021 Z. z. Uznesenie č. 173 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
01.04.2021 116/2021 Z. z. Uznesenie č. 176 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
31.03.2021 115/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
31.03.2021 114/2021 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
27.03.2021 113/2021 Z. z. Oznámenie o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
27.03.2021 112/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)