Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
09.04.2020 75/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
09.04.2020 74/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
09.04.2020 73/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
08.04.2020 72/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
08.04.2020 71/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
08.04.2020 70/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
06.04.2020 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
06.04.2020 68/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
04.04.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
04.04.2020 66/2020 Z. z. Novela Zákonníka práce
02.04.2020 65/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky, a medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky
28.03.2020 64/2020 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
27.03.2020 63/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
27.03.2020 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
27.03.2020 61/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
27.03.2020 60/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
27.03.2020 59/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
27.03.2020 58/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
27.03.2020 57/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 334/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
25.03.2020 56/2020 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
24.03.2020 55/2020 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
20.03.2020 54/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
20.03.2020 53/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Druhého dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
20.03.2020 52/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov
20.03.2020 51/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov
20.03.2020 50/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
19.03.2020 49/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
19.03.2020 48/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
19.03.2020 47/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
19.03.2020 46/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
16.03.2020 45/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom
16.03.2020 44/2020 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
12.03.2020 43/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu
12.03.2020 42/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu
09.03.2020 41/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
06.03.2020 40/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej
06.03.2020 39/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule
05.03.2020 38/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 26. februára 2020 č. MF/007067/2020-32, ktorým sa mení Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
02.03.2020 37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
02.03.2020 36/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 27/2020 Z. z.
02.03.2020 35/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov
26.02.2020 34/2020 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na výstavbu a stavby pre osoby s obmedzeným pohybom
26.02.2020 33/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
25.02.2020 32/2020 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite ovzdušia
25.02.2020 31/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o hradených poradenských službách medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj
20.02.2020 30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení
20.02.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
20.02.2020 28/2020 Z. z. Vyhláška o technických parametroch, ochranných pásmach a o používaní osobitných letísk
20.02.2020 27/2020 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020
17.02.2020 26/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. februára 2020 č. 15/2020 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2020
17.02.2020 25/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky
10.02.2020 24/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri
07.02.2020 23/2020 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Lotyšskom o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
06.02.2020 22/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
04.02.2020 21/2020 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
30.01.2020 20/2020 Z. z. Novela nariadenie ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
29.01.2020 19/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest
24.01.2020 18/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike
24.01.2020 17/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
24.01.2020 16/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. januára 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
24.01.2020 15/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Guyanskej kooperatívnej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
24.01.2020 14/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
24.01.2020 13/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
24.01.2020 12/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
20.01.2020 11/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
17.01.2020 10/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča
16.01.2020 9/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 Z. z.
16.01.2020 8/2020 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
14.01.2020 7/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 407/2019 Z. z.
10.01.2020 6/2020 Z. z. Novela zákona o športe
10.01.2020 5/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy
10.01.2020 4/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave
10.01.2020 3/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine
10.01.2020 2/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove
10.01.2020 1/2020 Z. z. Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov