Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
12.05.2021 172/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 2 druhej vety a § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade
07.05.2021 171/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
06.05.2021 170/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
05.05.2021 169/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality v znení vyhlášky č. 426/2019 Z. z.
05.05.2021 168/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
01.05.2021 167/2021 Z. z. Oznámenie o odvolaní výhrady a zmene vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite
30.04.2021 166/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti zmien príloh A a B Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
30.04.2021 165/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu, ktorým sa mení názov Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
30.04.2021 164/2021 Z. z. Uznesenie č. 229 k návrhu na aktualizáciu opatrení o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
30.04.2021 163/2021 Z. z. Uznesenie č. 225 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
29.04.2021 162/2021 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi SR a Maltou o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností
29.04.2021 161/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
28.04.2021 160/2021 Z. z. Uznesenie č. 215 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
28.04.2021 159/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
27.04.2021 158/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní
24.04.2021 157/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z.
24.04.2021 156/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
24.04.2021 155/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
24.04.2021 154/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
23.04.2021 153/2021 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
23.04.2021 152/2021 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
23.04.2021 151/2021 Z. z. Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
23.04.2021 150/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
23.04.2021 149/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
23.04.2021 148/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
23.04.2021 147/2021 Z. z. Novela zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
23.04.2021 146/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke a zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
23.04.2021 145/2021 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o cestnej premávke
23.04.2021 144/2021 Z. z. Novela zákona o štátnej štatistike
22.04.2021 143/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 212 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
22.04.2021 142/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 214 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
21.04.2021 141/2021 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní
21.04.2021 140/2021 Z. z. Novela zákona o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
17.04.2021 139/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o partnerstve medzi EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Arménskou republikou
17.04.2021 138/2021 Z. z. Uznesenie č. 203 k návrhu na aktualizáciu opatrení
17.04.2021 137/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
16.04.2021 136/2021 Z. z. Oznámenie o uzavretí Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce
15.04.2021 135/2021 Z. z. Uznesenie č. 199 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.04.2021 134/2021 Z. z. Novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky
13.04.2021 133/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva
13.04.2021 132/2021 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 v cestnej doprave
10.04.2021 131/2021 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
10.04.2021 130/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
09.04.2021 129/2021 Z. z. Uznesenie č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.04.2021 128/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
09.04.2021 127/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
09.04.2021 126/2021 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
09.04.2021 125/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
09.04.2021 124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
07.04.2021 123/2021 Z. z. Uznesenie na vyslovenie súhlasu s opakovaným predĺžením núdzového stavu v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
02.04.2021 122/2021 Z. z. Oznámenie o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
02.04.2021 121/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
02.04.2021 120/2021 Z. z. Novela niektorých zákonov v pôsobnosti MPRV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
01.04.2021 119/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
01.04.2021 118/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody
01.04.2021 117/2021 Z. z. Uznesenie č. 173 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
01.04.2021 116/2021 Z. z. Uznesenie č. 176 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
31.03.2021 115/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
31.03.2021 114/2021 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
27.03.2021 113/2021 Z. z. Oznámenie o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
27.03.2021 112/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
26.03.2021 111/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
25.03.2021 110/2021 Z. z. Uznesenie č. 166 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
25.03.2021 109/2021 Z. z. Uznesenie č. 169 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a na prijatie opatrení
25.03.2021 108/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
24.03.2021 107/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
24.03.2021 106/2021 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
19.03.2021 105/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.03.2021 104/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
19.03.2021 103/2021 Z. z. Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19
19.03.2021 102/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
19.03.2021 101/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
18.03.2021 100/2021 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
13.03.2021 99/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.03.2021 98/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
12.03.2021 97/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
08.03.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
05.03.2021 95/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 128 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
02.03.2021 94/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
27.02.2021 93/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
27.02.2021 92/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
26.02.2021 91/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
26.02.2021 90/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 118 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
26.02.2021 89/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
26.02.2021 88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
25.02.2021 87/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
25.02.2021 86/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
23.02.2021 85/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
20.02.2021 84/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.
20.02.2021 83/2021 Z. z. Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
20.02.2021 82/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
20.02.2021 81/2021 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
19.02.2021 80/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017
19.02.2021 79/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017
19.02.2021 78/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2021 č. 25/2021 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021
19.02.2021 77/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 89 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.02.2021 76/2021 Z. z. Novela Zákonníka práce
19.02.2021 75/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
18.02.2021 74/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR na rok 2021
18.02.2021 73/2021 Z. z. Novela zákona o inšpekcii práce
18.02.2021 72/2021 Z. z. Novela zákona o kritickej infraštruktúre
18.02.2021 71/2021 Z. z. Novela zákon o sudcoch a prísediacich
17.02.2021 70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii
16.02.2021 69/2021 Z. z. Novela zákona o potravinách
16.02.2021 68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
16.02.2021 67/2021 Z. z. Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
16.02.2021 66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
16.02.2021 65/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
15.02.2021 64/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77
13.02.2021 63/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva
13.02.2021 62/2021 Z. z. Novela vyhlášky ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia
13.02.2021 61/2021 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
13.02.2021 60/2021 Z. z. Novela opatrenia o preukaze asistenta sčítania
13.02.2021 59/2021 Z. z. Novela opatrenia o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
12.02.2021 58/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
12.02.2021 57/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
12.02.2021 56/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam
12.02.2021 55/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 83 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19