Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
19.10.2021 370/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 23/2019-94 z 9. decembra 2019 o nevyhovení návrhu na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 75 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. v časti slov „a proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania“ s čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 19 ods. 2, čl. 41 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 24 Charty základných práv Európskej únie, čl. 3 a čl. 11 Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 1, čl. 2 a čl. 11 Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, čl. 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2013 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, a čl. 6 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
19.10.2021 369/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 18/2018-40 z 8. septembra 2021 vo veci nevyhovenia návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (pôvodne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) na vyslovenie nesúladu ustanovení § 89 ods. 3 druhej vety zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania
19.10.2021 368/2021 Z. z. Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
15.10.2021 367/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
15.10.2021 366/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 601 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.10.2021 365/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce
13.10.2021 364/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. októbra 2021 č. 2021/15654:4-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2022/2023 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
12.10.2021 363/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
12.10.2021 362/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov
12.10.2021 361/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z.
08.10.2021 360/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
08.10.2021 359/2021 Z. z. Uznesenie č. 574 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
08.10.2021 358/2021 Z. z. Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
08.10.2021 357/2021 Z. z. Novela Trestného zákona
08.10.2021 356/2021 Z. z. Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov
08.10.2021 355/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
08.10.2021 354/2021 Z. z. Novela zákona o civilnom letectve (letecký zákon)
07.10.2021 353/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022
07.10.2021 352/2021 Z. z. Oznámenie o sume minimálnej mzdy na rok 2022
07.10.2021 351/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
07.10.2021 350/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
07.10.2021 349/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
05.10.2021 348/2021 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
05.10.2021 347/2021 Z. z. Novela zákona o Slovenskej akadémii vied a zákona o geologických prácach (geologický zákon)
05.10.2021 346/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
05.10.2021 345/2021 Z. z. Novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a zákona o vysokých školách
01.10.2021 344/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 557 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
30.09.2021 343/2021 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022
29.09.2021 342/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.09.2021 341/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
18.09.2021 340/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
17.09.2021 339/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
17.09.2021 338/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
17.09.2021 337/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
10.09.2021 336/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
09.09.2021 335/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 501 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
08.09.2021 334/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
07.09.2021 333/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach
03.09.2021 332/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.09.2021 331/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
31.08.2021 330/2021 Z. z. Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti
27.08.2021 329/2021 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
27.08.2021 328/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 464 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
27.08.2021 327/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
25.08.2021 326/2021 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
20.08.2021 325/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 446 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
20.08.2021 324/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
17.08.2021 323/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý
17.08.2021 322/2021 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci v oblasti vojenského letectva
17.08.2021 321/2021 Z. z. Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o spolupráci v oblasti vojenského letectva
12.08.2021 320/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výnos o stupňoch vojenských vyznamenaní, podmienkach ich udeľovania a vyobrazení ich záväznej výtvarnej podoby
12.08.2021 319/2021 Z. z. Novela vyhlášky o požadovaných študijných a učebných odboroch a odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
12.08.2021 318/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 441 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
11.08.2021 317/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
11.08.2021 316/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
10.08.2021 315/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
10.08.2021 314/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
10.08.2021 313/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk
10.08.2021 312/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. júla 2021 č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk
05.08.2021 311/2021 Z. z. Oznámenie o uzavretí Dohody medzi SR a Čiernou Horou o urovnaní dlhu Čiernej Hory voči SR
05.08.2021 310/2021 Z. z. Novela zákona o byrokracii
04.08.2021 309/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
04.08.2021 308/2021 Z. z. Novela Trestného poriadku
31.07.2021 307/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-55 z 27. júla 2021 v znení opravného uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 11/2021-82 z 29. júla 2021 o pozastavení účinnosti § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdrav
29.07.2021 306/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpise Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie
28.07.2021 305/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28.07.2021 304/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
27.07.2021 303/2021 Z. z. Uznesenie o zastavení konania o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z s Ústavou SR a ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z.
27.07.2021 302/2021 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu SR o súlade vyhlášky č. 226/2021 V. v. s Ústavou Slovenskej republiky
27.07.2021 301/2021 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
27.07.2021 300/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
27.07.2021 299/2021 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov
27.07.2021 298/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
24.07.2021 297/2021 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
24.07.2021 296/2021 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
23.07.2021 295/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení o zmene výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
23.07.2021 294/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
23.07.2021 293/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy
23.07.2021 292/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec
23.07.2021 291/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno
23.07.2021 290/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
23.07.2021 289/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
22.07.2021 288/2021 Z. z. Novela zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
22.07.2021 287/2021 Z. z. Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
21.07.2021 286/2021 Z. z. Novela zákona o diaľničnej známke