Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
13.04.2021 134/2021 Z. z. Novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky
13.04.2021 133/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva
13.04.2021 132/2021 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 v cestnej doprave
10.04.2021 131/2021 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
10.04.2021 130/2021 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
09.04.2021 129/2021 Z. z. Uznesenie č. 185 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
09.04.2021 128/2021 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
09.04.2021 127/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
09.04.2021 126/2021 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
09.04.2021 125/2021 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
09.04.2021 124/2021 Z. z. Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
07.04.2021 123/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
02.04.2021 122/2021 Z. z. Oznámenie o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR a Európskou vesmírnou agentúrou
02.04.2021 121/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov
02.04.2021 120/2021 Z. z. Novela niektorých zákonov v pôsobnosti MPRV SR v súvislosti s ochorením COVID-19
01.04.2021 119/2021 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky
01.04.2021 118/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody
01.04.2021 117/2021 Z. z. Uznesenie č. 173 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
01.04.2021 116/2021 Z. z. Uznesenie č. 176 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
31.03.2021 115/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
31.03.2021 114/2021 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
27.03.2021 113/2021 Z. z. Oznámenie o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
27.03.2021 112/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
26.03.2021 111/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
25.03.2021 110/2021 Z. z. Uznesenie č. 166 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
25.03.2021 109/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
25.03.2021 108/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
24.03.2021 107/2021 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
24.03.2021 106/2021 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
19.03.2021 105/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.03.2021 104/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
19.03.2021 103/2021 Z. z. Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19
19.03.2021 102/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
19.03.2021 101/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
18.03.2021 100/2021 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
13.03.2021 99/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
13.03.2021 98/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
12.03.2021 97/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
08.03.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
05.03.2021 95/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 128 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
02.03.2021 94/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
27.02.2021 93/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
27.02.2021 92/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
26.02.2021 91/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
26.02.2021 90/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 118 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
26.02.2021 89/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
26.02.2021 88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
25.02.2021 87/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
25.02.2021 86/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
23.02.2021 85/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
20.02.2021 84/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.
20.02.2021 83/2021 Z. z. Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
20.02.2021 82/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
20.02.2021 81/2021 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
19.02.2021 80/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017
19.02.2021 79/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017
19.02.2021 78/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2021 č. 25/2021 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021
19.02.2021 77/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 89 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.02.2021 76/2021 Z. z. Novela Zákonníka práce
19.02.2021 75/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
18.02.2021 74/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR na rok 2021
18.02.2021 73/2021 Z. z. Novela zákona o inšpekcii práce
18.02.2021 72/2021 Z. z. Novela zákona o kritickej infraštruktúre
18.02.2021 71/2021 Z. z. Novela zákon o sudcoch a prísediacich
17.02.2021 70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii
16.02.2021 69/2021 Z. z. Novela zákona o potravinách
16.02.2021 68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
16.02.2021 67/2021 Z. z. Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
16.02.2021 66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
16.02.2021 65/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
15.02.2021 64/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77
13.02.2021 63/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva
13.02.2021 62/2021 Z. z. Novela vyhlášky ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia
13.02.2021 61/2021 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
13.02.2021 60/2021 Z. z. Novela opatrenia o preukaze asistenta sčítania
13.02.2021 59/2021 Z. z. Novela opatrenia o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
12.02.2021 58/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
12.02.2021 57/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
12.02.2021 56/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam
12.02.2021 55/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 83 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
10.02.2021 54/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
09.02.2021 53/2021 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021
09.02.2021 52/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 486/2011 Z. z.
09.02.2021 51/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
06.02.2021 50/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 78 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
06.02.2021 49/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 77 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
06.02.2021 48/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici
06.02.2021 47/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
06.02.2021 46/2021 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
06.02.2021 45/2021 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
06.02.2021 44/2021 Z. z. Novela zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
06.02.2021 43/2021 Z. z. Oznámenie k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
04.02.2021 42/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby na rok 2021
02.02.2021 41/2021 Z. z. Vyhláška o odbornej justičnej stáži
02.02.2021 40/2021 Z. z. Novela vyhlášky o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
02.02.2021 39/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vnútornej revízii súdu
02.02.2021 38/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 30
30.01.2021 37/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z.
30.01.2021 36/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
30.01.2021 35/2021 Z. z. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká
30.01.2021 34/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky
30.01.2021 33/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero
29.01.2021 32/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
29.01.2021 31/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
29.01.2021 30/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh
28.01.2021 29/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nim
27.01.2021 28/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
26.01.2021 27/2021 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenie o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom
26.01.2021 26/2021 Z. z. Novela vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
26.01.2021 25/2021 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
23.01.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
23.01.2021 23/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 10 v spojenís § 12 ods. 9 a § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 657/2004 Z. z.
22.01.2021 22/2021 Z. z. Oznámenie o Dohode v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi SR a Francúzskom na roky 2021 – 2024
22.01.2021 21/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Fínskom o podpore a ochrane investícií
22.01.2021 20/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Chorvátskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
22.01.2021 19/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody SR a Maďarskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
22.01.2021 18/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
22.01.2021 17/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Bulharskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
22.01.2021 16/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
22.01.2021 15/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
22.01.2021 14/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 44 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády č. 1
21.01.2021 13/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
21.01.2021 12/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie
21.01.2021 11/2021 Z. z. Oznámenie o zmenách a doplneniach Dohody medzi SR a Indonéziou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
20.01.2021 10/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
19.01.2021 9/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
18.01.2021 8/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky
15.01.2021 7/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
15.01.2021 6/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
15.01.2021 5/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
14.01.2021 4/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady k návrhu vlády SR na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie