Zákon č. 352/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.12.2020
Účinnosť od 31.12.2020

OBSAH

352

ZÁKON

z 25. novembra 2020,

ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. V čl. I, 91. bode, § 110ap sa slovo „2019“ nahrádza slovom „2020“, slovo „2020“ sa nahrádza slovom „2021“ a slovo „2021“ sa nahrádza slovom „2022“.

2. V čl. II sa slovo „2021“ nahrádza slovom „2022“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.