Zákon č. 350/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Platnosť od 09.12.2020
Účinnosť od 09.12.2020

OBSAH

350

ZÁKON

z 1. decembra 2020,

ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:

1. V § 21 ods. 2 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.

2. V § 21 ods. 3 sa slová „31. marca 2021“ nahrádzajú slovami „31. marca 2022“.

3. V § 23 sa slová „1. januára 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.