Zákon č. 415/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z.

Platnosť od 29.12.2020
Účinnosť od 29.12.2020

OBSAH

415

ZÁKON

z 28. decembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 190 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) rozhodnutie o predĺžení núdzového stavu,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

2. V § 190 písm. e) sa slová „písmena b) alebo písmena c)“ nahrádzajú slovami „písmena b), písmena c) alebo písmena d)“.

3. V § 193 písmeno b) znie:

b) predĺženia výnimočného stavu alebo núdzového stavu, ak sa napáda rozhodnutie o predĺžení výnimočného stavu alebo núdzového stavu,“.

4. V § 193 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo núdzového stavu“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.