Oznámenie č. 378/2020 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. decembra 2020 č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Platnosť od 16.12.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

378

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala opatrenie z 8. decembra 2020 č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia NBS č. 13/2015 z 20. októbra 2015 a opatrenia NBS č. 15/2018
zo 6. novembra 2018.

Hlavným cieľom návrhu opatrenia je ustanovenie prílohy č. 5 k opatreniu, na základe ktorej budú banky uverejňovať informácie o výške a zložení problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou v súlade s požiadavkami na uverejňovanie informácií uvedenými v ôsmej časti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 40/2020 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.