Vyhláška č. 441/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

Platnosť od 30.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

441

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 11. decembra 2020,

ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Touto vyhláškou sa ustanovujú normy strát a spôsob výpočtu strát minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona, § 4 ods. 8 písm. b) a f) zákona, § 6 ods. 1 písm. a) až f) zákona a § 6 ods. 5 zákona uvedené v prílohe č. 1 vzniknuté na daňovom území pri jeho

a) preprave v pozastavení dane, ak preprava minerálneho oleja je ukončená prijatím v daňovom sklade,

b) manipulácii pri preprave v pozastavení dane potrubím,

c) skladovaní a manipulácii v daňovom sklade.

§ 2

(1) Na účely výpočtu strát minerálneho oleja sa rozumie stratou pri

a) preprave minerálneho oleja v pozastavení dane podľa § 1 písm. a) úbytok, ktorý vzniká počas prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane súvisiaci s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami,

b) skladovaní minerálneho oleja podľa § 1 písm. c) úbytok tohto minerálneho oleja, ktorý vzniká jeho odparením pri skladovaní v daňovom sklade za kalendárny mesiac,

c) manipulácii s minerálnym olejom podľa § 1 písm. b) a c) úbytok tohto minerálneho oleja, ktorý vzniká za kalendárny mesiac pri

1. plnení, prečerpávaní alebo vyprázdňovaní prepravných obalov a cisterien v daňovom sklade,

2. prečerpávaní minerálneho oleja medzi skladovacími nádržami v daňovom sklade a pri inej manipulácii s minerálnym olejom v daňovom sklade,

3. prečerpávaní v daňovom sklade z dôvodu kontroly kvality, nápravy kvality a kontroly údržby skladovacích zariadení, prečerpávacích zariadení a meracích zariadení v daňovom sklade,

4. plnení, prečerpávaní alebo vyprázdňovaní potrubia pri preprave potrubím.

(2) Základom výpočtu straty podľa odseku 1 písm. a) je množstvo minerálneho oleja odoslané v pozastavení dane odosielateľom. Skutočná strata, ktorá vzniká pri preprave minerálneho oleja podľa § 1 písm. a), sa vypočíta ako rozdiel medzi množstvom minerálneho oleja podľa § 1 písm. a) v čase začatia jeho prepravy a jeho množstvom prijatým v pozastavení dane v daňovom sklade. Pri výpočte straty podľa odseku 1 písm. a) sa vychádza z údajov o spôsobe prepravy a o druhu prepravovaného minerálneho oleja.

(3) Základom výpočtu straty podľa odseku 1 písm. b) je účtovný stav zásob v daňovom sklade v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. Stratu podľa odseku 1 písm. b) možno zúčtovať len do skutočnej straty, ktorá vzniká v zásobách minerálneho oleja podľa § 1 písm. c). Pri výpočte straty podľa odseku 1 písm. b) sa vychádza z údajov o type nádrže a o ročnom období, pričom sa zohľadňuje druh skladovaného minerálneho oleja.

(4) Základom výpočtu straty podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu je množstvo minerálneho oleja podľa § 1 písm. c) pri plnení, prečerpávaní alebo vyprázdňovaní prepravných prostriedkov v daňovom sklade alebo prepravných obalov určených na prepravu minerálneho oleja, alebo pri inej manipulácii s takýmto minerálnym olejom v daňovom sklade za príslušný kalendárny mesiac. Do základu na výpočet straty podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu sa nezapočítava počiatočná zásoba minerálneho oleja podľa § 1 písm. c) a konečná zásoba minerálneho oleja podľa § 1 písm. c) a strata podľa odseku 1 písm. a). Stratu podľa odseku 1 písm. c) prvého až tretieho bodu možno zúčtovať len do skutočnej straty, ktorá vzniká pri manipulácii s minerálnym olejom podľa § 1 písm. c).

(5) Na účely odsekov 3 a 4 sa skutočná strata, ktorá vznikne v zásobách minerálneho oleja podľa § 1 písm. c), vypočíta ako rozdiel medzi skutočným stavom zásob na konci príslušného kalendárneho mesiaca a účtovným stavom zásob na konci príslušného kalendárneho mesiaca.

(6) Základom výpočtu straty podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu je množstvo minerálneho oleja podľa § 1 písm. b) pri plnení potrubia za príslušný kalendárny mesiac. Stratu podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu možno zúčtovať len do skutočnej straty, ktorá vzniká pri manipulácii s minerálnym olejom uvedeným v § 1.

(7) Na výpočet strát podľa odsekov 2 až 6 sa uplatnia normy strát uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

Táto vyhláška sa neuplatňuje na minerálny olej podľa § 1, ktorý je prepravovaný, skladovaný alebo sa s ním manipuluje a tento minerálny olej podľa § 1 je v spotrebiteľskom balení podľa § 25b ods. 8 zákona.

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Eduard Heger v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 441/2020 Z. z.

Normy strát minerálneho oleja pri jeho preprave, skladovaní a manipulácii

Príloha č. 2 k vyhláške č. 441/2020 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).