Zákon č. 418/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.12.2020
Účinnosť od 31.12.2020

OBSAH

418

ZÁKON

z 8. decembra 2020,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 257/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 170b ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série vydaných podľa § 14 v roku 2021 pre vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 triedy I môže byť dvojnásobný.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.