Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
27.02.2021 93/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
27.02.2021 92/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
26.02.2021 91/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
26.02.2021 90/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 118 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
26.02.2021 89/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
26.02.2021 88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
25.02.2021 87/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
25.02.2021 86/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005583/2021-31, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy
23.02.2021 85/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
20.02.2021 84/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.
20.02.2021 83/2021 Z. z. Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
20.02.2021 82/2021 Z. z. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
20.02.2021 81/2021 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
19.02.2021 80/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017
19.02.2021 79/2021 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017
19.02.2021 78/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2021 č. 25/2021 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021
19.02.2021 77/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 89 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.02.2021 76/2021 Z. z. Novela Zákonníka práce
19.02.2021 75/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
18.02.2021 74/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR na rok 2021
18.02.2021 73/2021 Z. z. Novela zákona o inšpekcii práce
18.02.2021 72/2021 Z. z. Novela zákona o kritickej infraštruktúre
18.02.2021 71/2021 Z. z. Novela zákon o sudcoch a prísediacich
17.02.2021 70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii
16.02.2021 69/2021 Z. z. Novela zákona o potravinách
16.02.2021 68/2021 Z. z. Novela Civilného mimosporového poriadku
16.02.2021 67/2021 Z. z. Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
16.02.2021 66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
16.02.2021 65/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
15.02.2021 64/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77
13.02.2021 63/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva
13.02.2021 62/2021 Z. z. Novela vyhlášky ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia
13.02.2021 61/2021 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
13.02.2021 60/2021 Z. z. Novela opatrenia o preukaze asistenta sčítania
13.02.2021 59/2021 Z. z. Novela opatrenia o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
12.02.2021 58/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
12.02.2021 57/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
12.02.2021 56/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam
12.02.2021 55/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 83 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
10.02.2021 54/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
09.02.2021 53/2021 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021
09.02.2021 52/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 486/2011 Z. z.
09.02.2021 51/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
06.02.2021 50/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 78 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
06.02.2021 49/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 77 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
06.02.2021 48/2021 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici
06.02.2021 47/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
06.02.2021 46/2021 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
06.02.2021 45/2021 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
06.02.2021 44/2021 Z. z. Novela zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
06.02.2021 43/2021 Z. z. Oznámenie k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu a k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
04.02.2021 42/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby na rok 2021
02.02.2021 41/2021 Z. z. Vyhláška o odbornej justičnej stáži
02.02.2021 40/2021 Z. z. Novela vyhlášky o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
02.02.2021 39/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vnútornej revízii súdu
02.02.2021 38/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 30