Zákon č. 343/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.12.2020
Účinnosť od 28.12.2020 do31.12.2023 (za 2 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 28. decembra 2020 okrem čl. I § 31g ods. 5 v bode 45, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

343

ZÁKON

z 5. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) významnou dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:

16aa) Čl. 4 ods. 1 bod 135 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

Doterajšie písmená i) až aj) sa označujú ako písmená j) až ak).

2. V § 2 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:

u) vlastným kapitálom Tier 1 vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s osobitným predpisom,19aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:

19aa) Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

Doterajšie písmená u) až ak) sa označujú ako písmená v) až al).

3. V § 2 písm. aa) sa slová „oprávneným záväzkom“ nahrádzajú slovami „záväzkom použiteľným pri kapitalizácii“.

4. V § 2 sa za písmeno aa) vkladajú nové písmená ab) a ac), ktoré znejú:

ab) oprávneným záväzkom záväzok použiteľný pri kapitalizácii, ktorý spĺňa podmienky podľa § 31a alebo § 31e ods. 5 písm. a), a nástroj kapitálu Tier 2, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,19ca)

ac) podriadeným oprávneným nástrojom nástroj podľa osobitného predpisu,19cb)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19ca a 19cb znejú:

19ca) Čl. 72a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

19cb) Čl. 72a a 72b ods. 1, 2, 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

Doterajšie písmená ab) až al) sa označujú ako písmená ad) až an).

5. § 2 sa dopĺňa písmenami ao) až ar), ktoré znejú:

ao) rezolučným subjektom

1. právnická osoba so sídlom v Európskej únii, ktorá je identifikovaná príslušným rezolučným orgánom a uvedená v pláne riešenia krízových situácií podľa § 26 ods. 1 a 2, alebo

2. vybraná inštitúcia, ktorá nie je súčasťou skupiny podliehajúcej dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,19j) ktorej sa v pláne riešenia krízových situácií vypracovanom podľa § 21 určuje opatrenie na riešenie krízovej situácie,

ap) rezolučnou skupinou rezolučný subjekt a jeho dcérska spoločnosť, ktorá nie je

1. rezolučným subjektom,

2. dcérskou spoločnosťou iného rezolučného subjektu alebo

3. subjektom so sídlom v tretej krajine, ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, v súlade s plánom riešenia krízových situácií, ani ich dcérskymi spoločnosťami,

aq) požiadavkou na kombinovanú tlmiacu rezervu (ďalej len „kombinovaný vankúš“) požiadavka na kombinovaný vankúš podľa osobitného predpisu,19k)

ar) G-SII globálna systémovo významná inštitúcia podľa osobitného predpisu.19l)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19j až19l znejú:

19j) § 44 ods. 1, 2 a 9, § 47 ods. 1 až 5 a 8 až 10 a § 48 ods. 2, 5, 6, 9 a 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

19k) § 33a písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

19l) Čl. 4 ods. 1 bod 133 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

6. V § 5 odsek 6 znie:

(6) Rada rozhoduje o vymenovaní alebo odvolaní člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,102ab) ktorý zastupuje radu podľa osobitného predpisu;26a) ak rada rozhodne, že radu bude v Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií zastupovať výkonný člen rady, ustanovenie § 6 ods. 2 sa neuplatní.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v platnom znení.“.

7. V § 6b ods. 2 písmená b) až e) znejú:

b) výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej len „minimálna požiadavka“) vybranej inštitúcie podľa § 31b, § 31c, § 31d a § 31e,

c) povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku podľa § 31 ods. 1,

d) tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni podľa § 31e ods. 6 a 7,

e) rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku spôsobom podľa § 31e ods. 8,“.

8. Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafmi znejú:

„Právomoc pozastaviť plnenie niektorých povinností

§ 8a

(1) Rada je oprávnená po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska pozastaviť plnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak

a) bolo príslušným orgánom dohľadu, radou alebo Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií konštatované, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zlyháva alebo sa javí, že zlyhá podľa osobitného predpisu,44a)

b) nie je dostupné opatrenie súkromného sektora podľa § 34 ods. 1 písm. c), ktoré by v primeranom čase zabránilo zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),

c) pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení zabráni ďalšiemu zhoršeniu finančnej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),

d) pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení je nevyhnutné na

1. posúdenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b),

2. vydanie rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41 alebo

3. výkon právomocí rady v rezolučnom konaní, pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41.

(2) Pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktoré má vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) voči

a) platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)

b) centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálnym protistranám z tretích krajín uznaným podľa osobitného predpisu,44d)

c) centrálnym bankám.

(3) Ak sa pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 vykonáva vo vzťahu k chráneným vkladom,44e) rada rozhodne aj o výške primeranej dennej sumy, ktorá sa poskytne osobe oprávnenej s chráneným vkladom nakladať. Rada je oprávnená predĺžiť pozastavenie plnenia povinností podľa odseku 1 vo vzťahu k chráneným vkladom.

(4) Súčasne s oprávnením pozastaviť plnenie povinnosti podľa odseku 1 na obdobie určené v rozhodnutí podľa § 8b ods. 3 je rada oprávnená

a) obmedziť zabezpečeným veriteľom vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) výkon záložného práva v súvislosti s aktívami vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d); ustanovenia § 15 ods. 2 a 3 týmto nie sú dotknuté,

b) dočasne pozastaviť práva na ukončenie zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany zmluvy uzatvorenej s vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d); ustanovenia § 17 ods. 3 až 7 týmto nie sú dotknuté.

§ 8b

(1) Rada pozastaví plnenie povinností podľa § 8a s odbornou starostlivosťou v nevyhnutnom rozsahu a so zreteľom na okolnosti každého prípadu.

(2) Rada pri pozastavení plnenia povinností podľa § 8a zohľadňuje

a) dôsledky výkonu činností na riadne fungovanie finančných trhov,

b) práva veriteľov podľa osobitného predpisu,62)

c) dôsledky konania podľa osobitného predpisu62) na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nasledujúceho po rozhodnutí rady o zamietnutí rezolučného konania podľa § 38 ods. 5 z dôvodu, že nie je splnená podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b) a nasledujúceho po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu23a) alebo po podaní návrhu na zrušenie vybranej inštitúcie podľa osobitného predpisu.26)

(3) Rada pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a rozhodnutím. Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o pozastavení plnenia povinnosti podľa § 8a vrátane ďalších oprávnení rady podľa § 8a vo vzťahu k dotknutej vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) a obdobie nevyhnutne potrebné na účely podľa § 8a ods. 1 písm. c) a d), ktoré nesmie presiahnuť obdobie od zverejnenia rozhodnutia, ktorým rada pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a ods. 1, do polnoci nasledujúceho pracovného dňa po jeho zverejnení. Rozhodnutie musí obsahovať aj odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre pozastavenie plnenia povinnosti podľa § 8a a poučenie o opravných prostriedkoch. Doručením je rozhodnutie právoplatné a vykonateľné. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Uplynutím nevyhnutne potrebnej doby uvedenej v rozhodnutí stráca toto pozastavenie plnenia povinnosti účinnosť.

(4) Na konanie, ktorým sa pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a sa nevzťahuje osobitný predpis.26)

(5) Bezodkladne, najneskôr však pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41, rada doručí rozhodnutie o pozastavení plnenia povinností podľa odseku 3 vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) a bezodkladne oznámi vydanie tohto rozhodnutia osobám podľa § 47 ods. 1.

(6) Rozhodnutie podľa odseku 3 sa zverejní na webovom sídle vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), webovom sídle rady, webovom sídle Národnej banky Slovenska a, ak sa týka chránených vkladov podľa osobitného predpisu,1) aj na webovom sídle Fondu ochrany vkladov.

(7) Ak pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41, rada rozhodla o pozastavení plnenia povinností podľa § 8a, nerozhoduje o vykonaní právomoci podľa § 14 ods. 1, § 15 ods. 1 alebo § 17 ods. 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a až 44e znejú:

44a) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v platnom znení.

44b) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44c) Čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.

44d) Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.

44e) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 9 ods. 1 písm. e) sa slová „oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vybranej inštitúcie za“.

10. V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:

g) znížiť menovitú hodnotu akcií, iných nástrojov vlastníctva alebo záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vybranej inštitúcie až na nulu, a zrušiť45) akcie alebo iné nástroje vlastníctva,“.

11. V § 9 ods. 1 písmeno i) znie:

i) zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov a záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vydaných vybranou inštitúciou alebo zmeniť výšku splatných úrokov na základe týchto nástrojov a iných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo dátum splatnosti výnosu, a to aj prostredníctvom dočasného pozastavenia platby, okrem zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1,“.

12. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Za podmienky riadneho plnenia zmluvných záväzkov, vrátane povinností týkajúcich sa úhrad platieb a dodávok plnení, trvania poskytnutého zabezpečenia, výlučne prijatím opatrení na predchádzanie krízovej situácie, opatrení krízového riadenia a pozastavením plnenia povinností podľa § 8a, nevzniká žiadnej zmluvnej strane osobitné právo

a) ukončiť plnenie povinností, pozastaviť plnenie povinností, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti alebo poskytnuté zabezpečenia osobou v skupine,

b) nadobudnúť držbu alebo vlastnícke právo k zábezpeke poskytnutej vybranou inštitúciou,

c) iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii.“.

13. V § 10 odsek 6 znie:

(6) Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa štvrtej časti sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností na účely odsekov 1 a 4 a § 70 ods. 4.“.

14. V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „predkupné práva na nadobúdanie“ nahrádzajú slovami „práva na nadobúdanie ďalších“.

15. V § 13 ods. 1 písmeno c) znie:

c) vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby pozastavila obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu alebo vylúčila finančný nástroj z obchodovania podľa osobitného predpisu,59)“.

16. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) ukladať pokyny centrálnemu depozitáru cenných papierov a burze cenných papierov34) na účely vykonania rezolučných opatrení a právomocí podľa § 70 ods. 1.“.

17. § 14 vrátane nadpisu znie:

㤠14

Právomoc rady odložiť plnenie niektorých záväzkov

(1) Rada je oprávnená rozhodnúť o odklade plnenia záväzku vybranej inštitúcie odo dňa uverejnenia oznámenia o odklade do polnoci pracovného dňa nasledujúceho po uverejnení oznámenia.

(2) Uplynutím doby odkladu podľa odseku 1 sa obnovuje plnenie záväzku.

(3) Počas odkladu plnenia záväzku vybranej inštitúcie podľa odseku 1 je odložené plnenie záväzku druhej zmluvnej strany.

(4) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa úhrady platieb a dodávok plnení voči

a) platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)

b) centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu44c) a centrálnym protistranám z tretích krajín uznaných podľa osobitného predpisu,44d)

c) centrálnym bankám.

(5) Rada pri výkone svojich právomocí zohľadňuje riadne fungovanie finančného trhu, pričom rozsah odkladu plnenia určí osobitne so zreteľom na okolnosti každého odkladu plnenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.

18. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a) záložné práva platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)

b) centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálne protistrany z tretích krajín uznané podľa osobitného predpisu,44d) a

c) centrálne banky, ak ide o aktíva, ktoré inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, založila alebo poskytla ako maržu alebo zábezpeku.“.

19. V § 17 odsek 4 znie:

(4) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa platieb a dodania voči

a) platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)

b) centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálnym protistranám z tretej krajiny uznaných podľa osobitného predpisu,44d)

c) centrálnym bankám.“.

20. Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠17a

Právomoc rady zakázať rozdeľovanie výnosov

(1) Ak osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne k požiadavkám podľa § 31b a 31c a sú vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a), je rada v súlade s odsekmi 2 až 7 oprávnená zakázať osobe podľa § 1 ods. 3 rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou (ďalej len „maximálna rozdeliteľná suma“), vypočítanú v súlade s odsekom 7, prostredníctvom niektorého z týchto úkonov:

a) vykonať rozdeľovanie výnosov v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1,

b) zaviesť povinnosť uhradiť variabilnú zložku odmeňovania alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia alebo uhradiť variabilnú zložku odmeňovania, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňala požiadavku na kombinovaný vankúš, alebo

c) uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.

(2) Predstavenstvo osoby podľa § 1 ods. 3 je povinné sledovať s odbornou starostlivosťou, či sú splnené podmienky v odseku 1 a bezodkladne po tom, ako sa dozvie a s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, túto skutočnosť oznámiť rade.

(3) Ak sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska bezodkladne posúdi, či má využiť právomoc zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu, pričom

a) zohľadní dôvod, trvanie a závažnosť situácie uvedenej v odseku 1 a jej vplyv na riešiteľnosť krízovej situácie,

b) zohľadní vývoj finančnej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti, môže splniť podmienku na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 písm. a),

c) zohľadní predpoklad, že osoba podľa § 1 ods. 3 začne opäť dodržiavať požiadavky podľa odseku 1 v primeranom čase,

d) posúdi, či neschopnosť nahradiť záväzky vyplýva z narušenia samotnej inštitúcie alebo je dôsledkom narušenia celého trhu, ak osoba podľa § 1 ods. 3 nedokáže nahradiť záväzky, ktoré prestali plniť kritériá oprávnenosti alebo splatnosti podľa osobitného predpisu61b) alebo podľa § 31a alebo § 31e ods. 6 a

e) zohľadní, či je tento výkon právomoci zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu najvhodnejším a najprimeranejším prostriedkom na nápravu situácie podľa odseku 1, zohľadňujúc potenciálny vplyv na podmienky financovania a riešiteľnosť krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3.

(4) Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí potrebu výkonu právomoci podľa odseku 1 počas celého obdobia, keď sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1.

(5) Ak rada zistí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1 aj deväť mesiacov po tom, ako takúto situáciu oznámila, zakáže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu okrem situácie, ak vyhodnotí, že sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:

a) k situácii podľa odseku 1 došlo z dôvodu vážneho narušenia fungovania finančných trhov, čo viedlo k nestabilite vo viacerých segmentoch finančných trhov,

b) narušenie fungovania finančných trhov podľa písmena a) vedie nielen k zvýšenej cenovej volatilite nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov osoby podľa § 1 ods. 3 alebo k zvýšeným nákladom pre osobu podľa § 1 ods. 3, ale má za následok úplné alebo čiastočné uzavretie trhov, čo znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov na týchto trhoch,

c) uzavretie trhu sa týka nielen dotknutej osoby podľa § 1 ods. 3, ale aj ďalších osôb podľa § 1 ods. 3,

d) narušenie podľa písmena a) znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov v objeme dostatočnom na odstránenie situácie podľa odseku 1 alebo

e) zákaz podľa odseku 1 by viedol k neželaným dôsledkom v bankovom sektore, čo by mohlo potenciálne ohroziť jeho finančnú stabilitu.

(6) Ak rada pristúpi k uplatneniu výnimky rozdeľovania výnosov podľa odseku 5, informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a písomne vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia. Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí, či je naďalej možné uplatňovať výnimku podľa odseku 5.

(7) Hodnota maximálnej rozdeliteľnej sumy sa vypočíta ako súčin sumy vypočítanej podľa odseku 8 a koeficientu určeného podľa odseku 9. Hodnota maximálnej rozdeliteľnej sumy sa zníži o sumu vyplývajúcu z úkonov uvedených v odseku 1.

(8) Suma, ktorá sa vynásobí podľa odseku 7, je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1 a koncoročného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1, zníženého o sumu, ktorá by bola splatnou daňou, ak by predbežný zisk a koncoročný zisk neboli rozdelené.

(9) Koeficient podľa odseku 7 sa rovná

a) 0, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v prvom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,

b) 0,2, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,

c) 0,4, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,

d) 0,6, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je vo štvrtom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš.

(10) Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:

kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.

(11) Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:

kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.

§ 17b

Zmluvné uznávanie právomoci prerušiť proces riešenia krízovej situácie

(1) Osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v každej finančnej zmluve podľa § 21 ods. 12, ktorú uzavrela, a ktorá sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny, je povinná zahrnúť podmienku, na základe ktorej zmluvné strany uznávajú, že finančná zmluva podľa § 21 ods. 12 môže podliehať uplatneniu právomoci orgánu pre riešenie krízových situácií pozastaviť alebo obmedziť práva a povinnosti podľa § 8a, § 10, § 14 a 15 a uznávajú, že sú viazané požiadavkami uvedenými v § 10.

(2) Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike zabezpečí, aby jej dcérske spoločnosti z tretích krajín zahrnuli vo finančných zmluvách podľa § 21 ods. 12 uvedených v odseku 1 podmienky, ktorými sa vylúči, aby uplatnenie právomoci orgánu pre riešenie krízových situácií pozastaviť alebo obmedziť práva a povinnosti materskej spoločnosti v súlade s odsekom 1 predstavovalo dôvod na ukončenie, pozastavenie, zmenu, čisté zúčtovanie, vzájomné započítanie práv alebo vymáhanie záložného práva týkajúce sa týchto zmlúv.

(3) Podmienka podľa odseku 1 sa môže uplatňovať v súvislosti s dcérskymi spoločnosťami z tretích krajín, ktorými sú

a) úverové inštitúcie,

b) investičné spoločnosti,

c) iné finančné inštitúcie.

(4) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na finančnú zmluvu podľa § 21 ods. 12, ktorou sa

a) vytvára nová povinnosť alebo podstatne mení existujúca povinnosť,

b) zakladá právo ukončiť takúto zmluvu alebo vykonať záložné právo, na ktoré by sa uplatnili § 8a, § 10, § 14 a 15, ak by sa finančná zmluva podľa § 21 ods. 12 spravovala právom iného členského štátu.

(5) Ak vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) neuvedie zmluvnú podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, táto skutočnosť nebráni rade uplatniť právomoci uvedené v § 8a, § 10, § 14 a 15 vo vzťahu k tejto finančnej zmluve podľa § 21 ods. 12.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 61a až 61e znejú:

61a) § 33k ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 340/2020 Z. z.

61b) Čl. 72b a 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

61c) Čl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

61d) Čl. 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

61e) Čl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

21. V § 19 ods. 3 úvodná veta znie:

„Ak rada vykonáva právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu v súlade s § 70, a to aj vo vzťahu ku kapitálovým nástrojom, medzi záväzky použiteľné pri kapitalizácii alebo medzi príslušné kapitálové nástroje vybranej inštitúcie, patria aj“.

22. V § 21 ods. 3 písmená o) a p) znejú:

o) požiadavky uvedené v § 31d a 31e a lehotu na dosiahnutie úrovne minimálnej požiadavky podľa § 99b,

p) lehota na dosiahnutie súladu rezolučným subjektom podľa § 99b, ak rada postupuje podľa § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7,“.

23. V § 21 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rada aktualizuje plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie vždy po vykonaní opatrení na riešenie krízových situácií, ako aj po vykonaní odpísania a konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 1 písm. a).“.

24. § 21 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Pri určovaní lehôt podľa § 21 ods. 3 písm. o) a p), za okolností podľa § 21 ods. 9 posledná veta, rada zohľadní lehotu na splnenie požiadavky podľa osobitného predpisu.65a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:

65a) § 29a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 340/2020 Z. z.“.

25. V § 22 ods. 2 písm. e) sa slová „oprávnenými záväzkami“ nahrádzajú slovami „záväzkami použiteľnými pri kapitalizácii“.

26. V § 24 ods. 5 sa slová „ods. 5 nahrádzajú slovami „ods. 6“.

27. § 25 vrátane nadpisu znie:

㤠25

Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie

(1) Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 vykonaného podľa § 24 a 28 zistí existenciu podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, písomne oznámi tieto skutočnosti osobe podľa § 1 ods. 3, Národnej banke Slovenska a príslušným rezolučným orgánom v štátoch, v ktorých sú umiestnené významné pobočky osoby podľa § 1 ods. 3.

(2) Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie až do prijatia rozhodnutia podľa odseku 3 alebo odseku 4; rada postupuje rovnako, aj ak jej bolo doručené obdobné oznámenie o existencii podstatných prekážok od iného príslušného rezolučného orgánu. Súčasne sa prerušuje lehota na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa § 27 ods. 5.

(3) Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok na riešenie krízových situácií uvedených v oznámení. Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do dvoch týždňov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia a harmonogram ich vykonania s cieľom obnoviť plnenie požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybranou inštitúciou a požiadavku na kombinovaný vankúš, ak je podstatná prekážka riešiteľnosti krízových situácií zapríčinená jednou z týchto situácií:

a) osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše k požiadavkám podľa § 31b a 31c, ak sú vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a), alebo

b) osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu66a) alebo požiadavky podľa § 31b a 31c.

(4) V harmonograme na vykonávanie opatrení navrhovaných podľa odseku 3 sa zohľadnia dôvody podstatnej prekážky riešiteľnosti krízových situácií. Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, či sa opatreniami navrhnutými podľa odseku 3 dostatočne účinne rieši alebo odstraňuje podstatná prekážka.

(5) Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, rozhodnutím uloží osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť prijať náhradné opatrenia a rozhodnutie doručí tejto osobe, ktorá v lehote jedného mesiaca predloží plán ako tieto opatrenia splní. Rada v rozhodnutí podľa prvej vety zdôvodní nedostatky opatrení navrhnutých osobou podľa § 1 ods. 3 a uvedie, akým spôsobom náhradné opatrenia účinnejšie vyriešia alebo odstránia prekážky brániace riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3. Rada pri rozhodovaní o náhradných opatreniach prihliada najmä na ohrozenie finančnej stability vyplývajúce z týchto prekážok a na vplyv náhradných opatrení na obchodnú činnosť osoby podľa § 1 ods. 3, jej stabilitu a schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo.

(6) Rada je oprávnená v rozhodnutí podľa odseku 5 uložiť tieto náhradné opatrenia:

a) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny a pripravila dohody o poskytovaní služieb v rámci skupiny alebo s tretími stranami na zaistenie poskytovania kritických funkcií,

b) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu,

c) uložiť osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť jednorazovo poskytnúť alebo pravidelne poskytovať rade dodatočné informácie potrebné na účely riešenia krízových situácií,

d) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 predala určité aktíva,

e) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo aby nezačala vykonávať niektoré činnosti,

f) obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti osoby podľa § 1 ods. 3 alebo obmedziť alebo zabrániť poskytovaniu nových alebo existujúcich produktov,

g) požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr osoby podľa § 1 ods. 3 alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, ktorá je pod jej priamou kontrolou alebo nepriamou kontrolou, s cieľom zmierniť ich zložitosť a zabezpečiť, aby kritické funkcie bolo možné právne a prevádzkovo oddeliť od ostatných funkcií prostredníctvom uloženia opatrení na riešenie krízových situácií,

h) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú spoločnosť11) alebo materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,12)

i) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 predložila plán na obnovu dodržiavania súladu s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrenými ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom,61e) alebo s požiadavkou na kombinovaný vankúš a s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrenými ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície podľa osobitného predpisu,66b)

j) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 vydala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31d alebo § 31e,

k) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky podľa § 31d alebo § 31e, najmä aby sa pokúsila opätovne prerokovať každý oprávnený záväzok, nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2, ktorý vydala, s cieľom zabezpečiť, aby každé rozhodnutie príslušného rezolučného orgánu odpísať alebo konvertovať takýto záväzok alebo nástroj bolo vykonateľné podľa právneho poriadku príslušného štátu, ktorý sa vzťahuje na tento záväzok alebo nástroj,

l) požadovať, aby na účely zabezpečenia nepretržitého plnenia požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 zmenila profil splatnosti

1. nástrojov vlastných zdrojov po získaní súhlasu Národnej banky Slovenska a

2. oprávnených záväzkov podľa § 31a alebo § 31e ods. 5 písm. a),

m) požadovať, ak je osoba podľa § 1 ods. 3 dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, aby holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou zriadila samostatnú finančnú holdingovú spoločnosť na kontrolu osoby podľa § 1 ods. 3, ak je to potrebné na uľahčenie riešenia krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a na zamedzenie nepriaznivého vplyvu uložených opatrení na riešenie krízových situácií podľa tohto zákona na časti skupiny, ktoré nie sú finančnými inštitúciami.

(7) Rada môže uložiť vybranej inštitúcii náhradné opatrenie podľa odseku 6 písm. b) na účely zníženia expozície voči záväzkom použiteľným pri kapitalizácii vydaných osobou podľa § 1 ods. 3 okrem záväzkov medzi osobami podľa § 1 ods. 3, ktoré sú súčasťou skupiny.

(8) Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný vplyv týchto náhradných opatrení na osobu podľa § 1 ods. 3, vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch a v Európskej únii ako celku.

(9) Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu záväzkov použiteľných pri kapitalizácii, vydaných inou vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) okrem záväzkov medzi vybranými inštitúciami alebo medzi osobami podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktoré sú súčasťou skupiny. Ustanovenia osobitného predpisu66c) tým nie sú dotknuté.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 66a až 66c znejú:

66a) Čl. 92a a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

66b) Čl. 429 a 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

66c) Čl. 387 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

28. V § 26 odsek 1 znie:

(1) V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musia byť uvedené všetky rezolučné subjekty a všetky rezolučné skupiny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.

29. V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vybranou inštitúciou a“.

30. V § 26 odsek 3 znie:

(3) Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje opatrenia a postup pri riešení krízových situácií pre

a) materskú spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,

b) dcérske spoločnosti v Európskej únii,

c) osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),

d) dcérske spoločnosti materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a § 85 ods. 2 až 5.“.

31. V § 26 ods. 4 písmeno a) znie:

a) uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie, ktoré sa majú prijať pre rezolučné subjekty v situáciách uvedených v § 21 ods. 3 písm. i), ako aj dôsledky týchto opatrení na riešenie krízovej situácie pre iné osoby v skupine, a to pre skupinu,“.

32. V § 26 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie plánované v súvislosti s rezolučnými subjektmi každej rezolučnej skupiny a dôsledky týchto opatrení, ak skupinu tvorí viac ako jedna rezolučná skupina, na

1. iné osoby v skupine, ktoré patria do rovnakej rezolučnej skupiny, a

2. iné rezolučné skupiny,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

33. V § 26 ods. 4 písmeno c) znie:

c) uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť a uplatniť nástroje riešenia krízových situácií a príslušné právomoci rezolučných subjektov, ktoré sú usadené v Európskej únii, vrátane opatrení na zjednodušenie odkúpenia skupiny ako celku, samostatných oblastí obchodnej činnosti alebo činností, ktoré poskytujú viaceré osoby v skupine, alebo konkrétnych osôb v skupine alebo rezolučných skupín, riešenia krízových situácií treťou stranou, a identifikujú sa možné prekážky brániace koordinovanému riešeniu krízových situácií,“.

34. V § 27 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Ak sa skupina skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, plánovanie opatrení na riešenie krízovej situácie uvedené v § 26 ods. 4 písm. b) sa zahrnie do spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.“.

35. V § 27 odsek 8 znie:

(8) Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. Ak rada nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, vypracuje a schváli plán riešenia krízovej situácie pre dcérsku spoločnosť, alebo ak rada identifikuje rezolučný subjekt, ktorý podlieha jej právomoci, vypracuje a schváli plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny aj pre tento rezolučný subjekt. V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny schválenom radou pre dcérsku spoločnosť alebo pre rezolučné subjekty, ktoré podliehajú jej právomoci, rada uvedie dôvody nesúhlasu s navrhovaným spoločným rozhodnutím o pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ako aj názory a výhrady ostatných orgánov a príslušných rezolučných orgánov. Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada nerozhodne skôr než Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vydá rozhodnutie. Rada je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). To neplatí, ak rada oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), že s návrhom spoločného rozhodnutia nesúhlasí z dôvodu, že zasahuje do rozpočtovej zodpovednosti Slovenskej republiky. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada schváli plán riešenia krízových situácií dcérskej spoločnosti.“.

36. V § 28 ods. 2 sa slovo „likvidáciou“ nahrádza slovami „alebo v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka“.

37. V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Krízová situácia skupiny, ktorá sa skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, sa považuje za riešiteľnú aj vtedy, ak zrušením osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou skupiny, likvidáciou, v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona nenastanú nepriaznivé vplyvy podľa odseku 2 a zároveň kritické funkcie osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou skupiny, ktoré sú jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj vtedy, ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 za označujú ako odseky 4 až 7.

38. V § 28 ods. 6 písm. q) sa slová „oprávnených záväzkov“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri kapitalizácii“.

39. V § 29 ods. 1 sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „osobe v rezolučnej skupine, ktorá tvorí skupinu alebo“.

40. V § 29 ods. 2 prvej vete sa slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „so sídlom v členskom štáte“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aj vo vzťahu k rezolučným skupinám, ak sa skupina skladá z viac ako z jednej rezolučnej skupiny“.

41. V § 29 odseky 3 až 9 znejú:

(3) Ak je prekážka riešiteľnosti krízových situácií skupiny zapríčinená situáciou osoby podľa § 1 ods. 3 skupiny uvedenej v § 25 ods. 3 a rada je rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada oznámi posúdenie tejto prekážky materskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike po jej prerokovaní s orgánmi pre riešenie krízových situácií rezolučných subjektov a s orgánmi pre riešenie krízových situácií dcérskych spoločností.

(4) Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí príslušnej osobe v skupine alebo osobe v rezolučnej skupine, ak sa skupina skladá z viac ako z jednej skupiny.

(5) Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov od doručenia správy podľa odseku 2 predložiť k správe pripomienky a navrhnúť rade náhradné opatrenia na odstránenie prekážok uvedených v správe.

(6) Ak sú prekážky uvedené v správe podľa odseku 2 zapríčinené situáciou podľa § 25 ods. 3, osoby podľa § 1 ods. 3 skupiny, materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike navrhne orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny do dvoch týždňov od oznámenia posúdenia podľa odseku 3 návrh opatrenia a harmonogram jeho vykonania, aby sa zabezpečilo, že osoba podľa § 1 ods. 3 skupiny splní požiadavky uvedené v § 31d alebo § 31e vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) s požiadavkou na kombinovaný vankúš, ak sa aplikuje, a požiadavky uvedené v § 31d alebo § 31e vyjadrené ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície uvedenej v osobitnom predpise.66c)

(7) Ak je rada rezolučný orgán na úrovni skupiny, po prerokovaní s príslušným orgánom posúdi, či navrhnuté opatrenie na odstránenie prekážok podľa § 25 ods. 1 spolu s harmonogramom jeho vykonania podľa odseku 6 účinne rieši a odstraňuje prekážky podľa § 25 ods. 1.

(8) Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 4 alebo odseku 5 Národnej banke Slovenska, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku.

(9) Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky64) a zahraničným orgánom dohľadu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností vyvinie v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o tom, či existujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie na úrovni skupiny, o opatreniach na ich odstránenie, o náhradných opatreniach navrhnutých materskou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike a opatreniach, ktoré rada a príslušný rezolučný orgán dcérskej spoločnosti navrhli, pričom zohľadnia možný vplyv opatrení na finančnú stabilitu v Slovenskej republike a iných členských štátoch, v ktorých sídlia osoby v skupine.“.

42. § 29 sa dopĺňa odsekmi 10 až 15, ktoré znejú:

(10) Rozhodnutie podľa odseku 9 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike doručila rade pripomienky podľa odseku 5, alebo ak materská spoločnosť v Európskej únii nepredloží pripomienky, dohoda podľa odseku 9 sa prijme do jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 5.

(11) Ak rozhodnutie podľa odseku 9 zohľadňuje prekážku riešiteľnosti krízových situácií zapríčinenú situáciou podľa § 25 ods. 3, rada sa ho snaží dosiahnuť do dvoch týždňov od doručenia pripomienok podľa odseku 5.

(12) Rozhodnutie podľa odseku 9 rada doručí materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike; rozhodnutie musí byť odôvodnené.

(13) Ak v lehote do jedného mesiaca podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,68a) rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí dohody a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 a rada je rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s § 25 ods. 5 na úrovni skupiny; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.

(14) Ak v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,61e) rada ako rezolučný orgán na úrovni rezolučnej skupiny vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí dohody a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11, rada vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s § 25 ods. 5 na úrovni rezolučnej skupiny; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené rezolučnému subjektu so sídlom v Slovenskej republike.

(15) Ak v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,61e) rada ako orgán vykonávajúci právomoc nad dcérskou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11, rada vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa § 25 ods. 5 touto dcérskou spoločnosťou; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, a rezolučnému subjektu rezolučnej skupiny dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom. Rozhodnutie rada zašle aj orgánu pre riešenie krízových situácií rezolučného subjektu rezolučnej skupiny dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, a ak sú rôzne aj orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

68a) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.

43. V § 30 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

44. § 31 vrátane nadpisu znie:

㤠31

Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky

(1) Vybraná inštitúcia a osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sú povinné sústavne vypočítavať a dodržiavať minimálnu požiadavku v súlade s odsekom 2 a § 31a až 31g.

(2) Minimálna požiadavka podľa odseku 1 sa vypočíta v súlade s § 31b ods. 5 až 16 alebo ods. 20 až 29 ako suma vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov a vyjadrí sa v percentách z

a) celkovej hodnoty rizikovej expozície vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) a

b) veľkosti celkovej expozície vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vypočítanej v súlade s osobitným predpisom.66b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 59a, 71 a 71a sa vypúšťajú.

45. Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠31a

Oprávnené záväzky rezolučného subjektu

(1) Záväzky sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov rezolučných subjektov len, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.70a) Ak tento zákon odkazuje na požiadavky uvedené v osobitnom predpise,70b) oprávnené záväzky pozostávajú z oprávnených záväzkov podľa osobitného predpisu70c) určených v súlade s osobitným predpisom.70d)

(2) Záväzky, ktoré vyplývajú z dlhového nástroja s vnoreným derivátom, najmä štruktúrované produkty, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,70a) pričom nespĺňajú podmienku vylúčenia oprávnených záväzkov podľa osobitného predpisu,70e) sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) istina záväzku vyplývajúceho z dlhového nástroja je známa v čase vydania, je pevná alebo sa zvyšuje a nie je ovplyvnená vlastnosťami vnoreného derivátu a celkovú sumu záväzku vyplývajúcu z dlhového nástroja vrátane vnoreného derivátu, možno denne oceniť na základe aktívneho a likvidného trhu pre ekvivalentný nástroj bez kreditného rizika v súlade s osobitným predpisom70f) alebo

b) dlhový nástroj zahŕňa zmluvnú podmienku, ktorou sa spresňuje, že hodnota pohľadávky pri likvidácii, konkurze alebo riešení krízovej situácie je pevná alebo sa zvyšuje a nepresiahne pôvodne splatenú sumu záväzku.

(3) Dlhové nástroje podľa odseku 2 vrátane ich vnorených derivátov nepodliehajú dohode o vzájomnom započítavaní a na ocenenie takýchto nástrojov sa nevzťahuje § 63 ods. 2. Záväzky podľa odseku 2 sa zahŕňajú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov len do výšky tej časti, ktorá zodpovedá istine podľa odseku 2 písm. a) alebo pevnej alebo zvyšujúcej sa sume podľa odseku 2 písm. b).

(4) Ak záväzky emituje dcérska spoločnosť usadená v Európskej únii v prospech svojho akcionára, ktorý nie je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny, a uvedená dcérska spoločnosť je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny ako rezolučný subjekt, tento záväzok sa zahŕňa do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov uvedeného rezolučného subjektu, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) záväzok je emitovaný v súlade s § 31e ods. 5 písm. a),

b) výkon právomoci odpísať alebo konvertovať záväzok v súlade s § 70 alebo § 70a neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu,

c) záväzok nepresiahne hodnotu určenú odpočítaním súčtu záväzkov emitovaných v prospech rezolučného subjektu a nakúpených rezolučným subjektom, priamo alebo prostredníctvom iných osôb v rámci rovnakej rezolučnej skupiny, a sumy vlastných zdrojov vydaných v súlade s § 31e ods. 5 písm. b) od sumy vyžadovanej v súlade s § 31e ods. 1.

(5) Minimálna požiadavka podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo § 31c ods. 1 písm. a) nie je dotknutá. Rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, je povinný pomocou vlastných zdrojov plniť časť požiadavky podľa § 31d rovnajúcu sa 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov podľa § 2 písm. ac) alebo záväzkov podľa odseku 4.

(6) Rada môže pre rezolučný subjekt, ktorý je G-SII, alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 povoliť plniť časť požiadavky podľa § 31d nižšiu ako 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, avšak vyššiu ako sumu vyplývajúcu zo vzorca [1 – (X1/X2)] x 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa odseku 4, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,70g) vzhľadom na zníženie, ktoré je možné podľa osobitného predpisu,70g) pričom

X1 = 3,5 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) a

X2 = súčet 18 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu61e) a požiadavky na kombinovaný vankúš.

(7) Ak ide o rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 a uplatňovanie odsekov 5 a 6 vedie k požiadavke prevyšujúcej 27 % celkovej rizikovej expozície, obmedzí sa pre tento rezolučný subjekt časť požiadavky podľa § 31d, ktorá musí byť splnená pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov uvedených v odseku 4, na sumu rovnajúcu sa 27 % celkovej rizikovej expozície, ak rada vyhodnotí, že

a) v pláne riešenia krízovej situácie sa nepočíta s použitím národného fondu pri riešení krízovej situácie rezolučného subjektu a

b) požiadavka podľa § 31d umožňuje rezolučnému subjektu splniť požiadavky uvedené v § 59 ods. 5 alebo ods. 9, podľa toho, ktoré sú uplatniteľné, ak sa neuplatňuje písmeno a).

(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 17 až 19. Rada zohľadní pri svojom hodnotení podľa odseku 7 aj riziko neprimeraného vplyvu na obchodný model rezolučného subjektu.

(9) Ak ide o rezolučný subjekt, ktorý nie je G-SII a nie je ani rezolučným subjektom podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, môže rada rozhodnúť, že časť požiadavky podľa § 31d do výšky 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov alebo do výslednej hodnoty vzorca uvedeného v odseku 12, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, sa splní pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:

a) nepodriadené záväzky podľa odsekov 1 až 3 by boli v konkurze uspokojené rovnako ako záväzky, ktoré sú vylúčené z odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2,

b) existuje riziko, že po plánovanom uplatnení právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov pri nepodriadených záväzkoch, ktoré nie sú vylúčené z uplatňovania právomoci odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2, veriteľom, ktorých pohľadávky vyplývajú z týchto záväzkov, vzniknú vyššie straty, než aké by im vznikli uplatnením osobitného predpisu,62)

c) suma vlastných zdrojov a podriadených záväzkov nepresiahne sumu potrebnú na zabezpečenie toho, aby veriteľom podľa písmena b) nevznikli straty presahujúce výšku strát, ktoré by im inak vznikli uplatnením osobitného predpisu.62)

(10) Rada posúdi riziko uvedené v odseku 9 písm. b), ak suma záväzkov, ktoré sú vylúčené alebo na základe odôvodneného predpokladu môžu byť vylúčené z odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2, tvorí viac ako 10 % triedy záväzkov, ktorá zahŕňa oprávnené záväzky.

(11) Na účely odsekov 6 až 10 a 12 sa záväzky plynúce z derivátov zahŕňajú do celkových záväzkov na základe úplného uznania práva protistrany na vzájomné započítanie. Vlastné zdroje rezolučného subjektu použité na splnenie požiadavky na kombinovaný vankúš sú oprávnené aj na splnenie požiadaviek uvedených v odsekoch 6 až 10 a 12.

(12) Rada môže rozhodnúť, odchylne od odseku 6, že požiadavku podľa § 31d splní rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa odseku 4, ak suma týchto vlastných zdrojov, nástrojov a záväzkov, vzhľadom na povinnosť rezolučného subjektu spĺňať požiadavku na kombinovaný vankúš, požiadavky podľa osobitného predpisu,61d) a požiadavky podľa § 31b ods. 15 a 16 a § 31d, nepresahuje vyššiu z týchto hodnôt:

a) 8 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov alebo

b) výslednú hodnotu vzorca Ax2 + Bx2 + C, kde

A = suma vyplývajúca z požiadavky podľa osobitného predpisu,70h)

B = suma vyplývajúca z požiadavky podľa osobitného predpisu,70i)

C = suma vyplývajúca z požiadavky na kombinovaný vankúš.

(13) Rada môže uplatniť právomoc podľa odseku 12, ak rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 spĺňa jednu z týchto podmienok:

a) rada v predchádzajúcom posúdení riešiteľnosti krízovej situácie rezolučného subjektu identifikovala podstatnú prekážku riešiteľnosti krízovej situácie, pričom

1. po uplatnení opatrení podľa § 25 ods. 6 neprijal rezolučný subjekt žiadne nápravné opatrenia v lehote určenej radou alebo

2. identifikovanú podstatnú prekážku riešiteľnosti krízovej situácie rezolučného subjektu nie je možné vyriešiť žiadnym z opatrení podľa § 25 ods. 6 a výkon právomoci podľa odseku 12 by čiastočne alebo úplne kompenzoval nepriaznivý vplyv podstatnej prekážky riešiteľnosti krízovej situácie rezolučného subjektu,

b) rada má za to, že realizovateľnosť a dôveryhodnosť uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie rezolučného subjektu je obmedzená, s prihliadnutím na veľkosť rezolučného subjektu, jeho prepojenia, povahu, rozsah, rizikovosť a zložitosť jeho činností, jeho právne postavenie a akcionársku štruktúru alebo

c) požiadavka podľa osobitného predpisu65a) zohľadňuje skutočnosť, že rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo rezolučný subjekt podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, patrí z hľadiska rizikového profilu medzi 20 % inštitúcií s najvyšším rizikovým profilom, pre ktoré rada určuje požiadavku podľa § 31 ods. 1.

(14) Rada môže právomoc podľa odseku 12 uplatniť do limitu 30 % celkového počtu všetkých rezolučných subjektov, ktoré sú G-SII, alebo rezolučných subjektov podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, pre ktoré rada určí požiadavku podľa § 31d.

(15) Na účely výpočtu percentuálnych hodnôt uvedených v odsekoch 13 a 14 rada zaokrúhli výsledok výpočtu na najbližšie celé číslo.

(16) Rada prijme rozhodnutie podľa odsekov 9 a 12 a vykoná posúdenie podľa odseku 10 po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, pričom pri svojom rozhodovaní zohľadní

a) likviditu trhu pre nástroje vlastných zdrojov a podriadených oprávnených nástrojov rezolučného subjektu, ocenenie takýchto nástrojov, ak existujú, a čas potrebný na vykonanie všetkých transakcií potrebných na účely dosiahnutia súladu s týmto rozhodnutím,

b) objem nástrojov oprávnených záväzkov, ktoré spĺňajú všetky podmienky podľa osobitného predpisu,70j) so zostatkovou dobou splatnosti kratšou ako jeden rok k dátumu prijatia rozhodnutia s cieľom uskutočnenia kvantitatívnych úprav požiadaviek podľa odsekov 9, 10 a 12,

c) dostupnosť a objem nástrojov, ktoré spĺňajú všetky podmienky podľa osobitného predpisu,70k)

d) skutočnosť, či hodnota záväzkov vylúčených z odpísania a konverzie v súlade s § 59 ods. 1 alebo ods. 2, ktoré by v konkurze boli uspokojené rovnako alebo horšie ako oprávnené záväzky, ktoré by boli v konkurze uspokojené v plnom rozsahu, je významná v porovnaní s vlastnými zdrojmi a oprávnenými záväzkami rezolučného subjektu; ak suma vylúčených záväzkov nepresiahne 5 % sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov rezolučného subjektu, suma vylúčených záväzkov sa nepovažuje za významnú, pričom rada posúdi významnosť vylúčených záväzkov presahujúcich túto hodnotu,

e) obchodný model rezolučného subjektu, jeho model financovania a rizikový profil, ako aj jeho stabilitu a schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo,

f) vplyv prípadných nákladov na rekapitalizáciu rezolučného subjektu na úroveň, ktorá zabezpečí plnenie podmienok na udelenie povolenia a iných požiadaviek na podnikanie podľa osobitných predpisov,87) alebo iného osobitného predpisu, počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok (ďalej len „rekapitalizácia“).

(17) Požiadavky podľa odsekov 4 a 7 sa neuplatňujú počas obdobia troch rokov nasledujúcich odo dňa, keď rezolučný subjekt alebo skupina, ktorej je rezolučný subjekt súčasťou, boli identifikované ako G-SII, alebo rezolučný subjekt začal byť v situácii podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19.

§ 31b

Určenie minimálnej požiadavky

(1) Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska určí požiadavku podľa § 31 ods. 1 na základe týchto kritérií:

a) zabezpečenie, aby sa krízová situácia rezolučnej skupiny mohla vyriešiť uplatnením opatrení na riešenie krízovej situácie na rezolučný subjekt vrátane, ak je to vhodné, vrátane uplatnenia opatrenia kapitalizácie spôsobom, ktorý zabezpečí splnenie cieľov riešenia krízovej situácie,

b) zabezpečenie, aby rezolučný subjekt a jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo osobami podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ale nie sú rezolučnými subjektmi, mali dostatok vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov, ktoré umožnia pri uložení opatrenia kapitalizácie, prípadne uplatnení právomoci odpísania a konverzie, absorbovať straty a obnoviť celkovú kapitálovú primeranosť a ukazovateľ finančnej páky na úroveň, ktorá zabezpečí plnenie podmienok na udelenie povolenia a iných požiadaviek na podnikanie podľa osobitných predpisov,87)

c) zabezpečenie, že ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá možnosť, že sa určité triedy oprávnených záväzkov vylúčia z rozsahu kapitalizácie v súlade s § 59 ods. 2, alebo že sa všetky prevedú na nadobúdateľa v rámci čiastočného prevodu, bude mať rezolučný subjekt dostatočné vlastné zdroje a iné oprávnené záväzky na absorbovanie strát a obnovenie celkovej kapitálovej primeranosti a ukazovateľa finančnej páky na úroveň, ktorá zabezpečí plnenie podmienok na udelenie povolenia a iných požiadaviek na podnikanie podľa osobitného predpisu,87)

d) veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil osoby podľa § 1 ods. 3,

e) rozsah, v ktorom by úpadok osoby podľa § 1 ods. 3 mal nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu, vrátane negatívneho pôsobenia na iné osoby podľa § 1 ods. 3 z dôvodu jej prepojenia s inými osobami podľa § 1 ods. 3 alebo jej prepojenia so zvyškom finančného systému.

(2) Ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá uloženie opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo s uplatnením právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 v súlade s plánom riešenia krízových situácií vypracovaným podľa § 21 ods. 6, sa požiadavka podľa § 31 ods. 1 rovná sume dostatočnej na to, aby sa zabezpečilo, že

a) možné straty osoby podľa § 1 ods. 3 sú úplne absorbované,

b) rezolučný subjekt a jeho dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo osobami podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ale nie sú rezolučnými subjektmi, sú rekapitalizované.

(3) Ak sa v pláne riešenia krízových situácií predpokladá, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa zruší v dôsledku zrušenia konkurzu podľa osobitného predpisu62)alebo v likvidácii podľa osobitných predpisov,70l) rada posúdi, či je opodstatnené obmedziť minimálnu požiadavku podľa § 31 ods. 1 pre túto osobu tak, aby nepresiahla sumu postačujúcu na absorpciu strát v súlade s odsekom 2 písm. a).

(4) Rada vo svojom posúdení podľa odseku 3 zhodnotí najmä možný vplyv na finančnú stabilitu a na riziko zapríčinenia nepriaznivých vplyvov vo finančnom systéme.

(5) Pre rezolučný subjekt suma podľa odseku 2 predstavuje na účely výpočtu minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. a), súčet

a) objemu strát, ktoré sa majú absorbovať pri riešení krízových situácií, zodpovedajúcemu požiadavkám podľa osobitných predpisov70m) na rezolučný subjekt na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny a

b) objemu rekapitalizácie, ktorý umožní rezolučnej skupine po riešení jej krízovej situácie pomocou uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie obnoviť plnenie požiadavky na vlastné zdroje na rezolučný subjekt podľa osobitných predpisov70m) na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny.

(6) Na účely § 31 ods. 2 písm. a) sa minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 5, a hodnoty celkovej rizikovej expozície.

(7) Pre rezolučný subjekt suma podľa odseku 2 predstavuje na účely výpočtu minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. b), súčet

a) objemu strát, ktoré sa majú absorbovať pri riešení krízových situácií, zodpovedajúcemu požiadavke na ukazovateľ finančnej páky rezolučného subjektu70n) na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny a

b) objemu rekapitalizácie, ktorý umožní rezolučnej skupine po riešení jej krízovej situácie pomocou uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie obnoviť plnenie požiadavky na ukazovateľ finančnej páky rezolučného subjektu70n) na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny.

(8) Na účely § 31 ods. 2 písm. b) sa minimálna požiadavka uvedená v § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 7 a hodnoty celkovej rizikovej expozície.

(9) Rada pri určovaní objemu rekapitalizácie podľa odsekov 5 a 7

a) vychádza z najnovších hodnôt celkovej rizikovej expozície, prípadne veľkosti celkovej expozície, upravených o zmeny vyplývajúce z opatrení na riešenie krízových situácií podľa plánu riešenia krízových situácií a

b) po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska upraví smerom nadol alebo nahor sumu zodpovedajúcu súčasnej požiadavke podľa osobitného predpisu65a) s cieľom určiť túto požiadavku na rezolučný subjekt po riešení jeho krízovej situácie pomocou uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie.

(10) Rada môže zvýšiť objem rekapitalizácie podľa odseku 5 písm. b) o primeranú sumu potrebnú na to, aby sa zabezpečilo, že po riešení krízovej situácie si osoba podľa § 1 ods. 3 zachová dostatočnú dôveru na trhu počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.

(11) Ak sa uplatňuje odsek 10, suma podľa odseku 10 sa rovná požiadavke na kombinovaný vankúš, ktorá sa má uplatniť po uplatnení nástrojov riešenia krízovej situácie, zníženej o sumu podľa osobitného predpisu.70o)

(12) Rada môže upraviť sumu podľa odseku 10 smerom nadol, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, že by bolo po riešení krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) pomocou stratégie riešenia krízovej situácie realizovateľné a dôveryhodné, aby na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu, postačovala nižšia suma v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8.

(13) Rada môže upraviť sumu podľa odseku 10 smerom nahor, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska skonštatuje, že na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu, je nevyhnutná vyššia suma, v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8, počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.

(14) Pre rezolučný subjekt, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis61d) a ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, ktorej celkové aktíva prevyšujú 100 000 000 000 eur, úroveň minimálnej požiadavky podľa odsekov 5 a 7 sa rovná najmenej

a) 13,5 % pri výpočte podľa § 31 ods. 2 písm. a) a

b) 5 % pri výpočte podľa § 31 ods. 2 písm. b).

(15) Odchylne od § 31a je rezolučný subjekt podľa odseku 14 povinný plniť úroveň minimálnej požiadavky pomocou vlastných zdrojov, podriadených oprávnených nástrojov alebo záväzkov podľa § 31a ods. 3.

(16) Rada môže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozhodnúť o uplatnení požiadaviek podľa odseku 14 na rezolučný subjekt, na ktorý sa nevzťahuje osobitný predpis,61d) ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, ktorej celkové aktíva sú nižšie ako 100 000 000 000 eur a ktorú rada vyhodnotila tak, že jej zlyhanie by pravdepodobne predstavovalo systémové riziko.

(17) Pri prijímaní rozhodnutia podľa odseku 16 rada vo vzťahu k rezolučnému subjektu zohľadní

a) prevahu vkladov a absenciu dlhových nástrojov v modeli jej financovania,

b) mieru obmedzenia jej prístupu na kapitálové trhy s oprávnenými záväzkami,

c) mieru, s akou sa spolieha na vlastný kapitál Tier 1 pri plnení požiadavky podľa § 31d.

(18) Ak rada nevydá rozhodnutie podľa odseku 16, nie je tým dotknuté rozhodnutie podľa § 31a ods. 9.

(19) Pre osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá sama nie je rezolučným subjektom, tvorí sumu podľa odseku 2 na účely výpočtu minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. a), súčet

a) objemu strát, ktoré sa majú absorbovať, zodpovedajúcemu požiadavkám podľa osobitných predpisov70m) na osobu podľa § 1 ods. 3 a

b) objemu rekapitalizácie, ktorý umožní osobe podľa § 1 ods. 3 po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny obnoviť plnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.70m)

(20) Na účely § 31 ods. 2 písm. a) sa maximálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 19 a hodnoty celkovej rizikovej expozície.

(21) Pre osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom, tvorí sumu podľa odseku 2 na účely výpočtu maximálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, v súlade s § 31 ods. 2 písm. b), súčet

a) objemu strát, ktoré sa majú absorbovať, zodpovedajúcemu požiadavke na ukazovateľa finančnej páky70n) a

b) objemu rekapitalizácie, ktorý umožní osobe podľa § 1 ods. 3 po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny obnoviť plnenie požiadaviek podľa osobitného predpisu.70n)

(22) Na účely § 31 ods. 2 písm. b) sa minimálna požiadavka uvedená v § 31 ods. 1 vyjadrí v percentách ako podiel sumy, ktorá sa vypočíta v súlade s odsekom 21, a hodnoty celkovej rizikovej expozície.

(23) Rada pri určovaní objemu rekapitalizácie podľa odsekov 20 až 22

a) používa najnovšie vykázané hodnoty celkovej rizikovej expozície alebo veľkosti celkovej expozície, upravené o zmeny vyplývajúce z opatrení na riešenie krízových situácií podľa plánu riešenia krízových situácií a

b) po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska upraví smerom nadol alebo nahor sumu zodpovedajúcu požiadavke podľa osobitného predpisu65a) s cieľom určiť túto požiadavku na osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá sama nie je rezolučným subjektom, po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny.

(24) Rada môže zvýšiť objem rekapitalizácie podľa odseku 19 alebo odseku 21 písm. b) o primeranú sumu potrebnú na to, aby sa zabezpečilo, že po uplatnení právomoci odpísania alebo konverzie príslušných kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 si osoba podľa § 1 ods. 3 zachová dostatočnú dôveru na trhu počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.

(25) Ak sa uplatňuje odsek 24, suma podľa odseku 24 sa rovná požiadavke na kombinovaný vankúš účinnej po uplatnení právomoci podľa § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny a zníženej o sumu podľa osobitného predpisu.70o)

(26) Rada môže upraviť sumu podľa odseku 24 smerom nadol, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska skonštatuje, že by bolo po uplatnení právomoci podľa § 70 alebo po riešení krízovej situácie rezolučnej skupiny realizovateľné a dôveryhodné, aby na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií zo strany vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu, stačila nižšia suma v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8.

(27) Rada môže upraviť sumu podľa odseku 24 smerom nahor, ak po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska skonštatuje, že na zachovanie dôvery na trhu a zabezpečenie nepretržitého poskytovania kritických funkcií zo strany vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ako aj ich prístupu k financovaniu bez potreby inej mimoriadnej verejnej finančnej podpory, než sú príspevky z národného fondu v súlade s § 59 ods. 5 a 9 a § 92 ods. 8, je nevyhnutná vyššia suma počas primeraného obdobia, ktoré nepresahuje jeden rok.

(28) Ak rada očakáva, že určité triedy oprávnených záväzkov sú pravdepodobne úplne alebo čiastočne vylúčené z rozsahu kapitalizácie podľa § 59 ods. 2 alebo by sa mohli v rámci čiastočného prevodu previesť na nadobúdateľa v plnej výške, minimálna požiadavka uvedená v § 31 ods. 1 sa splní pomocou vlastných zdrojov alebo pomocou iných oprávnených záväzkov postačujúcich na

a) pokrytie sumy záväzkov vylúčených podľa § 59 ods. 2,

b) zabezpečenie splnenia podmienok podľa odseku 2.

(29) Každé rozhodnutie rady ukladajúce minimálnu požiadavku podľa odsekov 1 až 28 a 30 a 31 musí obsahovať odôvodnenie vrátane úplného posúdenia prvkov uvedených v odsekoch 2 až 28.

(30) Rada svoje rozhodnutia prehodnotí bez zbytočného odkladu s cieľom zohľadniť všetky zmeny na úrovni požiadavky podľa osobitného predpisu.65a)

(31) Na účely odsekov 5 až 13 a 19 až 27 sa požiadavky na vlastné zdroje určujú v súlade s osobitnými predpismi.70p)

(32) Minimálne úrovne požiadaviek podľa odsekov 15 a 16 alebo odsekov 17 až 19 sa neuplatňujú počas obdobia dvoch rokov odo dňa, keď

a) rada uložila opatrenie kapitalizácie,

b) rezolučný subjekt prijal alternatívne opatrenie súkromného sektora podľa § 34 ods. 1 písm. c), ktorým sa kapitálové nástroje a iné záväzky odpísali alebo konvertovali na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo

c) rada pristúpila k výkonu právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70 vo vzťahu k rezolučnému subjektu, aby bol rezolučný subjekt rekapitalizovaný bez uplatnenia nástrojov riešenia krízových situácií.

(33) Požiadavky podľa odsekov 15 až 19 sa neuplatňujú počas obdobia troch rokov nasledujúcich odo dňa, keď rezolučný subjekt alebo skupina, ktorej je rezolučný subjekt súčasťou, boli identifikované ako G-SII, alebo rezolučný subjekt začal byť v situácii podľa odsekov 15 a 16 alebo odsekov 17 až 19.

§ 31c

Určenie minimálnej požiadavky pre rezolučný subjekt G-SII a pre významné dcérske spoločnosti v Európskej únii G-SII z tretej krajiny

(1) Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 pre rezolučný subjekt, ktorý je G-SII alebo je súčasťou G-SII, pozostáva z

a) požiadaviek podľa osobitného predpisu61a) a

b) dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky určenej radou v súlade s odsekom 3.

(2) Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 pre významné dcérske spoločnosti v Európskej únii G-SII z tretej krajiny pozostáva z

a) požiadaviek podľa osobitného predpisu70q) a

b) dodatočnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky určenej radou v súlade s odsekom 3, ktorá je splnená pomocou vlastných zdrojov a záväzkov, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 31e a 85.

(3) Rada uloží dodatočnú požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) len

a) vtedy, ak požiadavka podľa odseku 1 písm. a) a odseku 2 písm. a) nepostačuje na splnenie podmienok podľa § 31b, a

b) v rozsahu, ktorým sa zabezpečí splnenie podmienok podľa § 31b.

(4) Na účely § 31f ods. 4, ak sú viaceré subjekty G-SII, ktoré patria do rovnakej G-SII, rezolučnými subjektmi, rada vypočíta požiadavku podľa odseku 3 pre

a) každý rezolučný subjekt so sídlom v Slovenskej republike,

b) materskú spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike, ako keby bola jediným rezolučným subjektom G-SII.

(5) Rada vydá rozhodnutie, ktorým určí minimálnu požiadavku podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. b). Rozhodnutie rady vydané podľa prvej vety musí obsahovať odôvodnenie vrátane úplného posúdenia prvkov podľa odseku 3.

(6) Rada svoje rozhodnutie vydané v súlade s odsekom 5 prehodnotí bez zbytočného odkladu s cieľom zohľadniť všetky zmeny na úrovni požiadavky podľa osobitného predpisu65a) uplatniteľnej na rezolučnú skupinu alebo na významnú dcérsku spoločnosť v Európskej únii G-SII z tretej krajiny.

§ 31d

Uplatňovanie minimálnej požiadavky na rezolučný subjekt

(1) Rezolučné subjekty musia plniť požiadavky podľa § 31a až 31c na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny.

(2) Rada rozhodne o minimálnej požiadavke podľa § 31 ods. 1 na rezolučný subjekt v súlade s odsekom 1 a § 31f a na základe požiadaviek podľa § 31a až 31c, ako aj na základe toho, či sa krízové situácie dcérskych spoločností skupiny usadených v tretích krajinách majú podľa plánu riešenia krízových situácií riešiť samostatne.

(3) Ak ide o rezolučnú skupinu, rada rozhodne pri zohľadnení princípu solidarity a charakteristík uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie, ktoré osoby podľa § 1 ods. 3 v rámci rezolučnej skupiny musia spĺňať ustanovenia § 31b ods. 5 až 15 a § 31c ods. 1, aby sa zabezpečilo, že rezolučná skupina ako celok spĺňa ustanovenia odsekov 1 a 2 a tieto osoby sú v súlade s plnením plánov riešenia krízovej situácie.

§ 31e

Uplatňovanie minimálnej požiadavky na osoby podľa § 1 ods. 3, ktoré nie sú rezolučnými subjektmi

(1) Vybraná inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou rezolučného subjektu alebo osoby podľa § 1 ods. 3 z tretej krajiny a nie je sama rezolučným subjektom, plní požiadavky podľa § 31b na individuálnom základe.

(2) Rada môže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozhodnúť o uplatnení požiadavky podľa odseku 5 na osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá je dcérskou spoločnosťou rezolučného subjektu, ale nie je sama rezolučným subjektom.

(3) Materské spoločnosti v Európskej únii usadené v Slovenskej republike, ktoré nie sú samy rezolučnými subjektmi, ale sú dcérskymi spoločnosťami osôb podľa § 1 ods. 3, ktoré sú usadené v tretích krajinách, plnia odchylne od odseku 1 požiadavky podľa § 31b a 31c na konsolidovanom základe.

(4) Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 sa na osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 určí v súlade s § 31f a 85, ak sa použije, a na základe požiadaviek podľa § 31b.

(5) Minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 uplatnená na osoby uvedené v odsekoch 1 až 3 je splnená pomocou jednej alebo viacerých z týchto možností:

a) záväzkami, pre ktoré platí, že

1. sú emitované v prospech rezolučného subjektu a nadobudnuté týmto subjektom, a to priamo alebo nepriamo prostredníctvom inej osoby podľa § 1 ods. 3 v tej istej rezolučnej skupine, ktorá kúpila záväzky od osoby podľa § 1 ods. 3, na ktorú sa vzťahujú odseky 1 až 3, alebo sú emitované v prospech existujúceho akcionára, ktorý nie je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny a kúpené týmto akcionárom, ak výkon právomoci odpísania alebo konverzie podľa § 70 neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu,

2. spĺňajú kritériá oprávnenosti podľa osobitného predpisu,70r)

3. by v konkurze boli uspokojené až po uspokojení záväzkov, ktoré nespĺňajú podmienku uvedenú v prvom bode a ktoré nie sú oprávnené na plnenie požiadaviek na vlastné zdroje,

4. podliehajú právomoci odpísania alebo konverzie podľa § 70 spôsobom, ktorý je v súlade so stratégiou riešenia krízovej situácie rezolučnej skupiny a neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu,

5. nadobudnutie vlastníctva k týmto záväzkom nie je priamo ani nepriamo financované osobami podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4, tento odsek a odseky 6 až 9,

6. v zmluvách, ktoré ich upravujú, prípadne inak zo strany osoby podľa § 1 ods. 3, na ktorú sa vzťahuje tento paragraf, sa výslovne ani implicitne neuvádzajú možnosti uplatnenia opcie na kúpu, umorenia, spätného odkúpenia alebo predčasného splatenia okrem konkurzu62) alebo likvidácie podľa osobitných predpisov70l) osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4, tento odsek a odseky 6 až 9,

7. zmluvné dojednania, ktoré ich upravujú neposkytujú držiteľovi týchto záväzkov právo na urýchlenie výplaty úrokov alebo istiny, okrem konkurzu62) alebo likvidácie podľa osobitných predpisov70l) osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje tento paragraf,

8. výška úrokov a dividend, ktoré sa majú vyplatiť, sa nemení na základe úverovej bonity osoby podľa § 1 ods. 3, ani jej materskej spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 4, tento odsek a odseky 6 až 9,

b) vlastnými zdrojmi, a to:

1. vlastným kapitálom Tier 1 a

2. inými vlastnými zdrojmi, ktoré sú emitované v prospech osoby podľa § 1 ods. 3, a nadobudnuté touto osobou, ktorá je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny alebo, ktoré sú emitované v prospech osoby podľa § 1 ods. 3 a nadobudnuté touto osobou, ktorá nie je súčasťou tej istej rezolučnej skupiny, ak uplatnenie právomoci odpísania alebo konverzie podľa § 70, neovplyvní kontrolu nad dcérskou spoločnosťou zo strany rezolučného subjektu.

(6) Rada môže upustiť od uplatňovania odsekov 1 až 5, tohto odseku a odsekov 7 až 9 na dcérsku spoločnosť, ktorá nie je rezolučným subjektom, ak

a) dcérska spoločnosť a rezolučný subjekt sú usadené v Slovenskej republike a sú súčasťou tej istej rezolučnej skupiny,

b) rezolučný subjekt spĺňa požiadavku podľa § 31d,

c) prekážka nie je a ani sa nepredpokladá vznik žiadnej významnej praktickej prekážky alebo právnej prekážky brániacej okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov zo strany rezolučného subjektu v prospech dcérskej spoločnosti, v súvislosti s ktorou rada rozhodla v súlade s § 70 ods. 3, a to najmä vtedy, ak sa voči rezolučnému subjektu vykonalo opatrenie na riešenie krízovej situácie,

d) rezolučný subjekt preukáže Národnej banke Slovenska vykonávanie obozretného riadenia dcérskej spoločnosti a vyhlási so súhlasom Národnej banky Slovenska, že ručí za záväzky prijaté dcérskou spoločnosťou alebo že riziká dcérskej spoločnosti nie sú významné,

e) postupy rezolučného subjektu v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku spoločnosť,

f) rezolučný subjekt má podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach v dcérskej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov predstavenstva dcérskej spoločnosti.

(7) Rada môže upustiť od uplatňovania odsekov 1 až 6, tohto odseku a odsekov 8 a 9 na dcérsku spoločnosť, ktorá nie je rezolučným subjektom, aj vtedy ak

a) dcérska spoločnosť a jej materská spoločnosť sú usadené v Slovenskej republike a sú súčasťou tej istej rezolučnej skupiny,

b) materská spoločnosť spĺňa požiadavku podľa § 31 ods. 1 na konsolidovanom základe v Slovenskej republike,

c) prekážka nie je a ani sa nepredpokladá vznik žiadnej významnej praktickej prekážky alebo právnej prekážky brániacej okamžitému prevodu vlastných zdrojov alebo splateniu záväzkov zo strany materskej spoločnosti v prospech dcérskej spoločnosti, v súvislosti s ktorou rada rozhodla v súlade s § 70 ods. 6, a to najmä vtedy, ak sa voči materskej spoločnosti vykonalo opatrenie na riešenie krízovej situácie alebo sa uplatnili právomoci v súlade s § 70,

d) materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska vykonávanie obozretného riadenia dcérskej spoločnosti a so súhlasom Národnej banky Slovenska vyhlási, že ručí za záväzky dcérskej spoločnosti, alebo že riziká dcérskej spoločnosti nie sú významné,

e) postupy materskej spoločnosti v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku spoločnosť,

f) materská spoločnosť má podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach dcérskej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu predstavenstva dcérskej spoločnosti.

(8) Ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 6 písm. a) a b), rada môže tejto dcérskej spoločnosti povoliť splnenie minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1 v plnom rozsahu alebo čiastočne zárukou poskytnutou rezolučným subjektom, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) záruka sa poskytuje na sumu rovnú alebo vyššiu, ako je suma požiadavky, ktorú nahrádza,

b) táto záruka sa poskytne, keď dcérska spoločnosť nie je schopná splácať svoje splatné záväzky alebo vo vzťahu k nej rada rozhodla v súlade s § 70 ods. 6 podľa toho, čo nastane skôr,

c) záruka je zabezpečená zmluvou o založení cenných papierov podľa osobitného predpisu,70s) vo výške najmenej 50 % hodnoty záruky,

d) záloh kryjúci záruku spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,70t) pričom po primerane konzervatívnej zrážke je dostatočný na pokrytie zabezpečenej sumy v súlade s písmenom c),

e) záloh kryjúci záruku je nezaťažený, a najmä sa nepoužíva ako záloh na krytie akýchkoľvek iných záruk,

f) záloh má splatnosť, ktorá spĺňa podmienku splatnosti podľa osobitného predpisu,70t)

g) neexistujú žiadne právne prekážky ani iné prekážky prevodu zálohu z rezolučného subjektu na príslušnú dcérsku spoločnosť, a to ani pri uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie rezolučného subjektu.

(9) Na účely odseku 8 písm. g) predloží rezolučný subjekt na základe žiadosti rady písomné stanovisko, ktoré musí byť vypracované nezávislým subjektom a ktoré musí byť dostatočne odôvodnené, alebo inak uspokojivo rade preukáže, že neexistujú žiadne právne prekážky ani iné prekážky, ktoré by bránili prevodu zálohu z rezolučného subjektu na príslušnú dcérsku spoločnosť.

§ 31f

Postup pre určenie minimálnej požiadavky

(1) Rada vyvinie spolu s príslušným rezolučným orgánom na úrovni rezolučného subjektu, rezolučným orgánom na úrovni skupiny, ak je odlišný od rezolučného orgánu na úrovni rezolučného subjektu, a rezolučným orgánom na úrovni dcérskej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka podľa § 31e na individuálnom základe, maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o výške

a) požiadavky uplatňovanej na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny pre každý rezolučný subjekt,

b) požiadavky uplatňovanej na individuálnom základe na každú osobu podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom a je súčasťou rezolučnej skupiny.

(2) Rada, ak je orgánom príslušným na úrovni rezolučnej skupiny alebo na úrovni dcérskej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka podľa § 31e na individuálnom základe, doručí spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré má byť zdôvodnené a v súlade s § 31d alebo § 31e,

a) rezolučnému subjektu,

b) osobe podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom a je súčasťou rezolučnej skupiny,

c) materskej spoločnosti v Európskej únii z rezolučnej skupiny, kde rezolučný subjekt spadá do pôsobnosti rady a materská spoločnosť v Európskej únii sama nie je rezolučným subjektom, z tej istej rezolučnej skupiny.

(3) Spoločným rozhodnutím prijatým v súlade s odsekom 1 sa môže určiť, ak je to v súlade so stratégiou riešenia krízových situácií a rezolučný subjekt nenakúpil priamo či nepriamo dostatok nástrojov v súlade s § 31e ods. 5, že požiadavky podľa § 31b ods. 21 až 27 sa čiastočne splnia dcérskou spoločnosťou v súlade s § 31e ods. 5 pomocou nástrojov, ktoré sú vydané v prospech osôb podľa § 1 ods. 3, ktoré nepatria do rezolučnej skupiny, a tieto osoby ich aj nakúpili.

(4) Ak viac ako jeden subjekt G-SII, ktorý je súčasťou tej istej G-SII, je rezolučným subjektom, rezolučné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 prerokujú a prípadne v súlade so stratégiou riešenia krízových situácií G-SII sa dohodnú na uplatňovaní ustanovenia osobitného predpisu70u) a na úpravách tejto stratégie s cieľom minimalizovať alebo odstrániť rozdiel medzi súčtom sumy podľa § 31c ods. 4 písm. a) a sumy podľa osobitného predpisu70v) pre jednotlivé rezolučné subjekty a súčtom sumy podľa § 31c ods. 4 písm. b) a sumy podľa osobitného predpisu.70v)

(5) Ustanovenie odseku 4 sa môže uplatniť úpravou úrovne požiadavky vzhľadom na rozdiely vo výpočte celkových hodnôt rizikovej expozície medzi rôznymi členskými štátmi; úprava sa neuplatňuje na odstránenie rozdielov vyplývajúcich z expozícií medzi rezolučnými skupinami.

(6) Súčet sumy uvedenej v § 31c ods. 4 písm. a) a sumy podľa osobitného predpisu70v) pre jednotlivé rezolučné subjekty nesmie byť nižší ako súčet sumy uvedenej v § 31c ods. 4 písm. b) a sumy podľa osobitného predpisu.70v)

(7) Ak sa v lehote štyroch mesiacov od oznámenia návrhu výšky požiadavky podľa odseku 1 nepodarí rade a príslušným rezolučným orgánom podľa odseku 1 dosiahnuť spoločné rozhodnutie o minimálnej požiadavke, postupuje rada pri rozhodovaní o minimálnej požiadavke v súlade s odsekmi 8 až 13.

(8) Ak sa spoločné rozhodnutie nepodarí prijať v lehote podľa odseku 7 z dôvodu, že príslušné rezolučné orgány sa nedohodli na minimálnej požiadavke na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny v súlade s § 31d, rozhodne rada o požiadavke pre rezolučný subjekt, ktorý spadá do jej pôsobnosti, po náležitom zohľadnení

a) posúdenia osôb podľa § 1 ods. 3, ktoré nie sú rezolučnými subjektmi a ktoré sú súčasťou rezolučnej skupiny, vykonanom príslušnými rezolučnými orgánmi,

b) stanoviska rezolučného orgánu na úrovni skupiny.

(9) Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov podľa odseku 1 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom68a) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny, rada je rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) rozhodnutie podľa prvej vety nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, postupuje rada podľa odseku 8. Rezolučné orgány podľa odseku 1 nemôžu požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na konsolidovanom základe rezolučnej skupiny po uplynutí lehoty podľa odseku 7 alebo po tom, čo bolo dosiahnuté spoločné rozhodnutie.

(10) Ak do pôsobnosti rady patrí osoba podľa § 1 ods. 3, ktorá nie je rezolučným subjektom, a spoločné rozhodnutie sa nepodarí prijať v lehote podľa odseku 7 z dôvodu, že príslušné rezolučné orgány sa nedohodli na minimálnej požiadavke na individuálnom základe pre túto osobu v súlade s § 31e, rada prijme rozhodnutie o požiadavke pre túto osobu, ak sú splnené tieto podmienky:

a) názory a výhrady, ktoré vyjadril písomne rezolučný orgán s pôsobnosťou nad rezolučným subjektom, boli náležite zohľadnené,

b) názory a výhrady, ktoré vyjadril písomne rezolučný orgán na úrovni skupiny, ak je tento odlišný od orgánu podľa písmena a), boli náležite zohľadnené.

(11) Ak v lehote podľa odseku 7 rezolučný orgán s pôsobnosťou nad rezolučným subjektom alebo rezolučný orgán na úrovni skupiny požiada v súlade s osobitným predpisom68a) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na individuálnom základe dcérskej spoločnosti, ktorá nie je rezolučným subjektom, rada je jeho rozhodnutím viazaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) toto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, postupuje rada podľa odseku 10. Príslušné rezolučné orgány nemôžu Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) požiadať o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na individuálnej úrovni dcérskej spoločnosti, ktorá nie je rezolučným subjektom, po uplynutí lehoty podľa odseku 7 alebo po tom, čo bolo dosiahnuté spoločné rozhodnutie.

(12) Rezolučný orgán s pôsobnosťou voči rezolučným subjektom alebo rezolučný orgán na úrovni skupiny nemôže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o minimálnej požiadavke na individuálnom základe dcérskej spoločnosti, ktorá nie je rezolučným subjektom, ak úroveň tejto požiadavky, ktorú určila rada, je

a) do 2 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) a v súlade s požiadavkou podľa § 31d a

b) v súlade s § 31b ods. 20 až 29.

(13) Ak sa v lehote podľa odseku 7 nepodarí prijať spoločné rozhodnutie z dôvodu, že príslušné rezolučné orgány sa nezhodnú na požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na konsolidovanom základe pre rezolučnú skupinu a na požiadavke na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na individuálnom základe pre osoby podľa § 1 ods. 3, ktoré sú súčasťou rezolučnej skupiny, postupuje rada pri rozhodovaní o úrovni požiadavky na

a) vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorá sa má uplatniť na dcérske spoločnosti rezolučnej skupiny na individuálnom základe v súlade s odsekmi 10 až 12,

b) vlastné zdroje a oprávnené záväzky na konsolidovanom základe pre rezolučnú skupinu v súlade s odsekmi 8 a 9.

(14) Spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, ako aj všetky rozhodnutia prijaté rezolučnými orgánmi v súlade s odsekmi 8 až 13, sú pre dotknuté rezolučné orgány vrátane rady záväzné.

(15) Spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, ako aj všetky rozhodnutia v súlade s odsekmi 8 až 13 prijaté pri nedosiahnutí spoločného rozhodnutia, sa pravidelne preskúmavajú a ak je to potrebné, aktualizujú sa.

(16) Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska požaduje plnenie minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1, ktorej plnenie aj overuje a prijíma rozhodnutia v súlade s odsekmi 1 až 15 súčasne s rezolučným plánovaním.

§ 31g

Dohľadové výkazníctvo a zverejňovanie minimálnej požiadavky

(1) Osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1, sú povinné vykázať rade a Národnej banke Slovenska

a) sumu vlastných zdrojov, ktoré, ak sa na osobu podľa § 1 ods. 3 vzťahujú požiadavky podľa § 31e, spĺňajú podmienky podľa § 31e ods. 5 písm. b) a sumu oprávnených záväzkov, pričom uvedené sumy sú vyjadrené v súlade s § 31 ods. 2 po uplatnení prípadných odpočtov v súlade s osobitným predpisom,70w)

b) sumu ostatných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii,

c) dodatočné informácie k sumám uvedených v písmenách a) a b), a to:

1. zloženie vrátane profilu ich splatnosti,

2. poradie uspokojovania v konkurznom konaní,

3. informáciu, či sa riadia právnym poriadkom tretej krajiny, a ak áno, ktorej tretej krajiny a či obsahujú zmluvné podmienky podľa § 69 ods. 1 a osobitného predpisu.70x)

(2) Povinnosť vykázať sumu podľa odseku 1 písm. b) nemajú osoby podľa § 1 ods. 3, pre ktoré k dátumu vykazovacej povinnosti platí, že ich vlastné zdroje a oprávnené záväzky sú vo výške najmenej 150 % minimálnej požiadavky podľa § 31 ods. 1 vyjadrenej v súlade s odsekom 1 písm. a).

(3) Osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sú povinné vykazovať najmenej

a) polročne informácie podľa odseku 1 písm. a),

b) ročne informácie podľa odseku 1 písm. b) a c).

(4) Rada alebo Národná banka Slovenska môže požadovať, aby osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, vykazovali informácie podľa odseku 1 aj v kratšom intervale, ako je uvedené v odseku 3.

(5) Osoby podľa § 1 ods. 3, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sú povinné zverejniť najmenej raz ročne tieto informácie:

a) sumu vlastných zdrojov, ktoré, ak sa na tieto osoby vzťahujú požiadavky podľa § 31e, spĺňajú podmienky podľa § 31e ods. 5 písm. b) a sumu oprávnených záväzkov,

b) zloženie súm podľa písmena a) vrátane ich profilu splatnosti a poradia ich uspokojovania v konkurznom konaní,62)

c) minimálnu požiadavku podľa § 31d alebo § 31e vyjadrenú v súlade s § 31 ods. 2.

(6) Požiadavky podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na osoby podľa § 1 ods. 3, ak ich plán riešenia krízových situácií predpokladá, že táto osoba sa zruší v dôsledku zrušenia konkurzu62) alebo sa zruší v likvidácii.70l)

(7) Ak rada uložila vo vzťahu k osobe podľa § 1 ods. 3 opatrenie na riešenie krízovej situácie alebo vykonala právomoc odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70, povinnosť na zverejňovanie informácií podľa odseku 5 sa uplatňuje odo dňa uplynutia lehoty na obnovenie súladu s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e v súlade s § 99b.

§ 31h

Výkazníctvo vo vzťahu k Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo)

Rada je povinná informovať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o minimálnej požiadavke, ktorú určila pre každú osobu podľa § 1 ods. 3 v súlade s § 31d alebo § 31e.

§ 31i

Porušenie minimálnej požiadavky

(1) Rada alebo Národná banka Slovenska po vzájomnom prerokovaní využije pri porušení požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e najmenej jednu z týchto možností:

a) výkon právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie v súlade s § 25 a 29,

b) výkon právomoci podľa § 17a,

c) uloženie opatrenia podľa osobitných predpisov,70y)

d) uloženie opatrenia včasnej intervencie podľa osobitých predpisov,70z)

e) uloženie sankcií v súlade s § 98 a osobitnými predpismi.70aa)

(2) Rada alebo Národná banka Slovenska po vzájomnom prerokovaní môže okrem možností uvedených v odseku 1 posúdiť, či vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti zlyhá v súlade s § 34 a 48.

§ 31j

Predaj podriadených oprávnených záväzkov neprofesionálnym klientom

(1) Oprávnené záväzky, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,70ab) môžu byť predmetom ponuky pre neprofesionálneho klienta,70ac) len ak predávajúci splnil tieto podmienky:

a) posúdil vhodnosť oprávnených záväzkov pre neprofesionálneho klienta podľa osobitného predpisu,70ad)

b) je na základe posúdenia podľa písmena a) presvedčený, že takéto oprávnené záväzky sú pre neprofesionálneho klienta vhodné,

c) zaznamenal výsledok posúdenia podľa písmena a) v súlade s osobitným predpisom.70ad)

(2) Ak sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 a portfólio finančných nástrojov klienta v čase nákupu nepresahuje 500 000 eur, predávajúci na základe informácií poskytnutých neprofesionálnemu klientovi v súlade s odsekom 4 zabezpečí, aby v čase nákupu boli súčasne splnené tieto podmienky:

a) neprofesionálny klient neinvestuje celkovú sumu presahujúcu 10 % svojho portfólia finančných nástrojov do oprávnených záväzkov uvedených v odseku 1,

b) prvotná investícia do jedného alebo viacerých nástrojov oprávnených záväzkov uvedených v odseku 1 je najmenej 10 000 eur.

(3) Neprofesionálny klient poskytne predávajúcemu informácie o svojom portfóliu finančných nástrojov vrátane všetkých investícií do oprávnených záväzkov uvedených v odseku 1.

(4) Na účely odsekov 2 a 3 zahŕňa portfólio finančných nástrojov neprofesionálneho klienta hotovostné vklady a finančné nástroje, ale nezahŕňa žiadne finančné nástroje, ktoré boli poskytnuté ako zábezpeka.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú len na oprávnené záväzky podľa osobitného predpisu,70ab) ktoré boli vydané po 28. decembri 2020.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 70a až 70ad znejú:

70a) Čl. 72a, čl. 72b ods. 1 a 2 písm. a) až c) a e) až n), čl. 72b ods. 3 až 5 a čl. 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70b) Čl. 92a alebo čl. 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70c) Čl. 72k nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70d) Druhá časť hlava I kapitola 5a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70e) Čl. 72a ods. 2 písm. l) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70f) Čl. 104 a 105 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70g) Čl. 72b ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70h) Čl. 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70i) § 29b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 340/2020 Z. z.

70j) Čl. 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70k) Čl. 72a, čl. 72b ods. 1 a 2 písm. a) až c) a e) až n), čl. 72b ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70l) § 70 Obchodného zákonníka.
§ 66 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

70m) § 29b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 340/2020 Z. z.
Čl. 92 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70n) Čl. 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70o) § 33a písm. i) prvý bod zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

70p) § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 305/2017 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2019 (oznámenie č. 19/2019 Z. z.).

70q) Čl. 92b a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70r) Čl. 72a, čl. 72b ods. 1 a 2 písm. a), d) až j) a n) a čl. 72b ods. 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70s) § 48 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.

70t) Čl. 72c ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70u) Čl. 72e nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70v) Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70w) Čl. 72e až 72j nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70x) Čl. 52 ods. 1 písm. p) a q) a čl. 63 písm. n) a o) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70y) § 50 ods. 1, 13 a 14 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 144 ods. 24 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

70z) § 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
§ 144 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

70aa) § 50 až 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 144 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

70ab) Čl. 72a ods. 1 písm. a) a čl. 72b ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.

70ac) § 8a ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.

70ad) § 73f zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

46. V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a v primeranom rozsahu“.

47. V § 32 odsek 2 znie:

(2) Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie aspoň jedného z cieľov podľa § 1 ods. 2, a riešenie úpadku alebo hroziaceho úpadku vybranej inštitúcie v konkurznom konaní alebo jej likvidácia by neviedli k naplneniu tohto cieľa aspoň v porovnateľnom rozsahu.“.

48. V § 40 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

49. V § 40 ods. 10 sa slová „1 až 10“ nahrádzajú slovami „1 až 9“.

50. V § 40 ods. 11 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 9“ a za slová „nástrojov“ sa vkladajú slová „a oprávnených záväzkov v súlade s § 70“.

51. V § 41 ods. 5 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „právoplatné a“.

52. § 47 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak sa oznámenie uvedené v odseku 1 oznamuje subjektom podľa odseku 1 písm. a) až p), musí obsahovať kópiu rozhodnutia a informáciu o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia.

(4) Ak sa oznámenie podľa odseku 1 oznamuje subjektom podľa odseku 1 písm. q) a r), obsahuje zhrnuté účinky opatrenia na riešenie krízových situácií.“.

53. V § 48 odseky 2 až 4 znejú:

(2) Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d), ak sú vzhľadom na túto osobu splnené podmienky na riešenie krízových situácií podľa § 34 ods. 1.

(3) Ak sú vybrané inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, v priamej alebo nepriamej držbe sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti, v pláne riešenia krízových situácií musí byť uvedené, či sprostredkujúca finančná holdingová spoločnosť je rezolučným subjektom a prijmú sa opatrenia na riešenie krízových situácií na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k sprostredkujúcej finančnej holdingovej spoločnosti a neprijmú sa opatrenia na riešenie krízovej situácie na účely riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny vo vzťahu k holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou.

(4) Rada môže po zohľadnení skutočností podľa odseku 3 prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), aj ak nespĺňa podmienky ustanovené v § 34 ods. 1 a ak platí, že

a) osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) je rezolučným subjektom,

b) jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), ktoré sú vybranými inštitúciami, spĺňajú podmienky podľa § 34 ods. 1,

c) aktíva a záväzky dcérskych spoločností podľa písmena b) sú také, že zlyhanie týchto dcérskych spoločností môže spôsobiť zlyhanie rezolučnej skupiny, ktorej súčasťou je osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), a vzhľadom na to je potrebné prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie pre dcérske spoločnosti podľa písmena b) alebo pre rezolučnú skupinu, ktorej súčasťou je osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) alebo písm. d), ako celok.“.

54. V § 49 ods. 3 a ods. 9 písm. a) sa slová „§ 21“ nahrádzajú slovami „§ 26“ a v odseku 9 písm. d) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

55. V § 50 ods. 3 písm. a) a ods. 5 sa slová „§ 21“ nahrádzajú slovami „§ 26“.

56. V § 51 ods. 1 a 8 sa za slovo „nástrojov“ vkladajú slová „a oprávnených záväzkov v súlade s § 70“.

57. V § 51 ods. 5 písm. a), c) a g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a oprávnených záväzkov v súlade s § 70“.

58. V § 51 ods. 5 písm. d) sa za slovo „záväzkov“ vkladajú slová „použiteľných pri kapitalizácii“.

59. V § 51 ods. 17 písmeno b) znie:

b) pre výkon právomocí odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70.“.

60. V § 52 ods. 8 sa za slovo „nástroje“ vkladajú slová „a oprávnené záväzky v súlade s § 70“.

61. V § 59 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo voči centrálnym protistranám s povolením na prevádzku v Európskej únii podľa osobitného predpisu44c) a centrálnym protistranám tretích krajín uznaným Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy podľa osobitného predpisu 44d)“.

62. V § 59 ods. 1 písm. g) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo Garančnému fondu investícií“.

63. V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) záväzky voči vybranej inštitúcii alebo voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá je súčasťou rezolučnej skupiny, ale sama nie je rezolučným subjektom, bez ohľadu na ich splatnosť; to neplatí, ak z poradia uspokojovania pohľadávok v konkurznom konaní vyplýva, že tieto záväzky by boli v konkurze uspokojené až po uspokojení iných nezabezpečených záväzkov,95d) pričom rada posúdi, či suma nástrojov podľa § 31e ods. 5 postačuje na podporu vykonávania uprednostňovanej stratégie riešenia krízovej situácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95d znie:

95d) § 95 ods. 2 a 3 a § 180a ods. 2 až 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

64. V § 59 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Rada posúdi, či záväzky voči vybranej inštitúcii alebo voči osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá je súčasťou rezolučnej skupiny, ale sama nie je rezolučným subjektom, ktoré nie sú vylúčené z rozsahu kapitalizácie podľa odseku 1 písm. h), by sa mali vylúčiť alebo čiastočne vylúčiť podľa odseku 2, aby sa zabezpečilo účinné vykonanie stratégie riešenia krízových situácií.

(4) Pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení triedy záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podľa odseku 2 môže rada zvýšiť rozsah odpísania alebo konverzie uplatnený na iné záväzky použiteľné pri kapitalizácii v súlade s pravidlom podľa § 33 ods. 1 písm. f).“.

65. V § 59 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo pri vylúčení alebo čiastočnom vylúčení triedy záväzkov použiteľných pri kapitalizácii môže rada rozhodnúť o poskytnutí príspevku vybranej inštitúcii z národného fondu, ak straty, ktoré mali byť absorbované prostredníctvom kapitalizácie týchto záväzkov, neboli prenesené v celom rozsahu na iných veriteľov. Príspevok podľa prvej vety sa môže poskytnúť na

a) pokrytie všetkých strát, ktoré neboli absorbované záväzkami použiteľnými pri kapitalizácii, a na obnovu čistej hodnoty aktív na nulu podľa § 60 ods. 1 písm. a),

b) kúpu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť kapitál podľa § 60 ods. 1 písm. b).“.

Doterajšie odseky 5 až 11 za označujú ako odseky 6 až 12.

66. V § 59 ods. 6 písm. a) sa slová „oprávnených záväzkov“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri kapitalizácii“.

67. V § 59 ods. 7 písm. c) a ods. 8 sa slová „§ 93“ nahrádzajú slovami „§ 91“.

68. V § 59 ods. 8 a 10 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

69. V § 60 ods. 1 sa slová „oprávnených záväzkov“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri kapitalizácii“.

70. V § 60 odsek 2 znie:

(2) Suma záväzkov určených na kapitalizáciu sa určí s ohľadom na potrebu obnovy plnenia kritérií pre primeranosť vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie a s ohľadom na prípadný kapitálový vklad na základe ustanovených finančných podmienok podľa § 91 ods. 3 s cieľom udržať dôveru trhových subjektov a zabezpečiť, aby inštitúcia plnila podmienky na udelenie povolenia podľa osobitných predpisov87) najmenej počas jedného roka a pokračovala v činnosti. Pri zámere oddeliť aktíva podľa § 57 je potrebné zohľadniť oprávnené kapitálové požiadavky pre správcu aktív.“.

71. V § 61 odsek 1 znie:

(1) Rada vo vzťahu k akcionárom alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva rozhodne o prijatí jedného alebo oboch z týchto opatrení:

a) zrušenie alebo prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v prospech veriteľov,

b) zriedenie existujúcich akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ak je čistá hodnota vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na základe ocenenia podľa § 51 kladná, prostredníctvom konverzie do akcií alebo iných nástrojov vlastníctva príslušných kapitálových nástrojov podľa § 70 alebo záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podľa § 9 ods. 1 písm. e); zriedením akcií alebo iných nástrojov vlastníctva sa rozumie zmena veľkosti podielov jednotlivých akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva na základnom imaní vybranej inštitúcie.“.

72. V § 61 ods. 6 sa slovo „platí“ nahrádza slovom „platia“ a za slovom „účasti“ sa slovo „lehota“ nahrádza slovom „účinky“.

73. V § 62 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „59a)“ a slová „a oprávnených záväzkov“ sa nahrádzajú slovami „a záväzkov použiteľných pri kapitalizácii“.

74. V § 62 ods. 2 sa slová „oprávnené záväzky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „záväzky použiteľné pri kapitalizácii“ v príslušnom tvare a slovo „s“ sa nahrádza slovom „so“.

75. V § 63 ods.1 sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

76. V § 66 odsek 2 znie:

(2) Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie obchodnej činnosti vypracuje materská spoločnosť v Európskej únii, pričom tento plán sa vzťahuje na všetky vybrané inštitúcie v skupine podľa osobitného predpisu,97) a predloží ho rezolučnému orgánu na úrovni skupiny a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:

97) § 23 ods. 1, § 33r a 33q zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

77. V § 69 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „inštitúcia“ vkladajú slová „alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d)“.

78. V § 69 odsek 3 znie:

(3) Rada môže rozhodnúť, že povinnosť podľa odseku 1 sa neuplatňuje na inštitúcie alebo subjekty, vo vzťahu ku ktorým sa minimálna požiadavka podľa § 31 ods. 1 rovná sume absorpcie strát podľa § 31b ods. 2 písm. a), ak záväzky, ktoré spĺňajú požiadavky odseku 1 a ktoré nezahŕňajú zmluvnú podmienku uvedenú v odseku 1, sa do tejto požiadavky nezapočítavajú.“.

79. § 69 sa dopĺňa odsekmi 4 až 13, ktoré znejú:

(4) Ak vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) konštatuje, že nie je právne alebo z iných dôvodov možné zahrnúť do zmluvných ustanovení upravujúcich príslušný záväzok podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, táto inštitúcia alebo osoba oznámi rade svoje konštatovanie vrátane označenia triedy záväzku spolu s odôvodnením uvedeného konštatovania. Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) poskytne rade informácie, o ktoré rada požiada, v primeranej lehote po prijatí oznámenia tak, aby rada posúdila vplyv takéhoto oznámenia na riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).

(5) Bezodkladne po prijatí oznámenia podľa odseku 4 rada upustí od plnenia povinnosti zahrnúť do zmluvných ustanovení podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1.

(6) Ak rada dospeje k záveru, že s ohľadom na potrebu zabezpečiť riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nie je právne alebo z iných dôvodov možné zahrnúť do zmluvných ustanovení podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, požiada v primeranej lehote po prijatí oznámenia podľa odseku 4 o zahrnutie takejto podmienky do zmluvných ustanovení. Rada môže zároveň okrem požiadavky podľa prvej vety požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zmenili svoje postupy týkajúce sa uplatňovania výnimky zo zmluvného uznávania kapitalizácie podľa odseku 2.

(7) Záväzky uvedené v odseku 1 nezahŕňajú nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, nástroje kapitálu Tier 2 a dlhové nástroje podľa § 2 písm. am), ak sú tieto nástroje nezabezpečenými záväzkami. Záväzky uvedené v odseku 1 majú postavenie nadradené záväzkom podľa osobitného predpisu.98)

(8) Ak rada v rámci posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) v súlade s § 24 a 28, alebo v ktoromkoľvek inom čase zistí, že v rámci triedy záväzkov, ktorá zahŕňa oprávnené záväzky, výška záväzkov, ktoré v súlade s odsekom 1 nezahŕňajú zmluvnú podmienku uvedenú v odseku 1, spolu so záväzkami, ktoré sú vylúčené z uplatňovania nástroja na záchranu pomocou vnútorných zdrojov v súlade s § 59 ods. 1, alebo ktoré sa pravdepodobne vylúčia v súlade s § 59 ods. 2, predstavuje viac ako 10 % tejto triedy, bezodkladne posúdi vplyv konkrétnej skutočnosti na riešiteľnosť krízovej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vrátane vplyvu na riešiteľnosť krízovej situácie vyplývajúceho z rizika porušenia záruk pre veriteľov podľa § 76 pri uplatnení právomoci na odpísanie a konverziu oprávnených záväzkov.

(9) Ak rada dospeje na základe posúdenia podľa odseku 8 k záveru, že záväzky, ktoré v súlade s odsekom 1 nezahŕňajú zmluvnú podmienku uvedenú v odseku 1 vytvárajú podstatnú prekážku riešiteľnosti krízovej situácie, náležite uplatní právomoci uvedené v § 76 na odstránenie tejto prekážky riešiteľnosti krízovej situácie.

(10) Záväzky, pri ktorých vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nezahrnie do zmluvných ustanovení podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, alebo pri ktorých sa v súlade s týmto odsekom uvedená požiadavka neuplatňuje, sa nezapočítavajú do minimálnej požiadavky.

(11) Rada môže od vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) požadovať, aby príslušným orgánom poskytli posudok týkajúci sa právnej vymožiteľnosti a účinnosti zmluvnej podmienky uvedenej v odseku 1.

(12) Skutočnosť, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) nezahrnie do zmluvných ustanovení upravujúcich relevantný záväzok zmluvnú podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, nebráni rade vo výkone právomoci odpísania a konverzie vo vzťahu k uvedenému záväzku.

(13) Ak to rada považuje za potrebné, môže určiť kategórie záväzkov, v súvislosti s ktorými môže vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) konštatovať, že na základe podmienok upresnených v dôsledku uplatňovania regulačno-technických predpisov Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), je právne alebo inak neuskutočniteľné zahrnutie zmluvnej podmienky uvedenej v odseku 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 98 znie:

98) § 180a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.“.

80. Nadpis ôsmej časti znie:

„ODPÍSANIE ALEBO KONVERZIA KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJOV A OPRÁVNENÝCH ZÁVÄZKOV“.

81. Nadpis pod § 70 znie:

„Požiadavka odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky“.

82. V § 70 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Právomoc rady odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 71 sa môže vykonávať

a) nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo

b) v kombinácii s opatrením na riešenie krízovej situácie, ak sú splnené podmienky pre riešenie krízovej situácie ustanovené v § 34 ods. 1 alebo § 48 ods. 1.

(2) Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) zistí hodnotu aktív a záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia podľa prvej vety sa použije ako východisko na rozhodnutie o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov s cieľom absorbovať straty a na účely doplnenia kapitálu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d).

(3) Rada bezodkladne vykoná odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov postupom podľa § 71, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a) určilo sa, že podmienky na riešenie krízových situácií ustanovené v § 34 ods. 1 alebo § 48 ods. 1 boli splnené, a to pred prijatím akéhokoľvek opatrenia na riešenie krízovej situácie,

b) Národná banka Slovenska rozhodla, že ak sa odpísanie a konverzia kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov nevykoná, vybraná inštitúcia nebude životaschopná alebo k takémuto záveru dospela rada na základe svojej vlastnej činnosti alebo

c) vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. 2 písm. d) tretieho bodu.“.

83. V § 70 ods. 6 sa za slová „vzniku strát“ vkladajú slová „alebo existujú iné objektívne skutočnosti“.

84. § 70 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:

(8) Právomoc odpísať alebo konvertovať oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie sa môže uplatňovať len vo vzťahu k oprávneným záväzkom, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v § 31e ods. 5 písm. a) okrem podmienky týkajúcej sa zostatkovej doby splatnosti záväzkov podľa osobitného predpisu.70t) Rada pri odpísaní a konverzii podľa prvej vety postupuje v súlade s § 33 ods. 1 písm. f).

(9) Ak rada prijme opatrenie na riešenie krízovej situácie v súvislosti s rezolučným subjektom alebo vo výnimočných situáciách odchylne od plánu riešenia krízovej situácie v súvislosti so subjektom, ktorý nie je rezolučným subjektom, suma, ktorá je odpočítaná, odpísaná alebo konvertovaná v súlade s § 71 ods. 1 na úrovni takého subjektu, sa započíta do limitov ustanovených v § 59 ods. 5 písm. a) a § 59 ods. 10 písm. a), ktoré sa uplatňujú na dotknutý subjekt.

(10) Rada pred odpísaním alebo konverziou kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov zistí hodnotu aktív a pasív vybranej inštitúcie postupom podľa § 51. Výsledok ocenenia podľa prvej vety sa použije ako východisko pri odpísaní a konverzii s cieľom znížiť straty na účely doplnenia kapitálu.

(11) Ak rezolučný subjekt nakúpil kapitálové nástroje a oprávnené záväzky nepriamo prostredníctvom iných subjektov v rámci tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, právomoc odpísania alebo konverzie týchto kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov rada vykonáva spolu s rovnakou právomocou na úrovni materskej spoločnosti dotknutého subjektu alebo na úrovni ďalších materských spoločností, ktoré nie sú rezolučnými subjektmi, aby sa straty efektívne preniesli na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a aby rezolučný subjekt vykonal rekapitalizáciu dotknutého subjektu.

(12) Po výkone právomoci odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje alebo oprávnené záväzky nezávisle od opatrenia na riešenie krízovej situácie rada vykoná ocenenie podľa § 77 a 78.“.

85. V § 70b odseky 1 a 2 znejú:

(1) Rada pred tým, ako dospeje k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 70 ods. 3 písm. b) a c) a § 70a ods. 1 písm. b) vo vzťahu k vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou, a ňou vydané kapitálové nástroje a oprávnené záväzky podľa § 70 ods. 8 sú vykazované ako nástroje na splnenie požiadaviek na vlastné zdroje tejto dcérskej spoločnosti na individuálnom základe a skupiny na konsolidovanom základe, musí po konzultácii s príslušným orgánom pre riešenie krízových situácií rezolučného subjektu informovať do 24 hodín po takejto konzultácii

a) orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe, a ak ide o iný orgán, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe,

b) orgány pre riešenie krízových situácií iných rezolučných subjektov v rámci tej istej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, ktoré priamo alebo nepriamo nakupovali záväzky uvedené v § 31e ods. 5 od subjektu, na ktorý sa vzťahuje § 31e ods. 1.

(2) Ak rada zvažuje výkon právomoci podľa § 70 ods. 3 písm. b) a § 70a ods. 1 písm. b), bezodkladne informuje príslušný orgán zodpovedný za vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b), c) alebo písm. d), ktorá vydala príslušné kapitálové nástroje, vo vzťahu ku ktorým sa majú vykonať právomoci na odpísanie alebo konverziu, ak sa vykonali uvedené právomoci, a ak ide o iné orgány, príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sa nachádzajú tieto príslušné orgány a orgán vykonávajúci dohľad na konsolidovanom základe.“.

86. § 70b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak rada informuje podľa odseku 1, príslušný orgán po prerokovaní s orgánmi informovanými v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo podľa odseku 2 posúdi tieto skutočnosti:

a) či je k dispozícii alternatívne opatrenie k výkonu právomoci odpísať alebo konvertovať kapitálové nástroje a oprávnené záväzky podľa § 70 ods. 11 a 12,

b) ak je alternatívne opatrenie podľa písmena a) k dispozícii, či je možné ho uplatniť,

c) ak je možné alternatívne opatrenie podľa písmena a) uplatniť, či existujú predpoklady, že by sa ním v primeranom časovom rámci riešili okolnosti, ktoré by si inak vyžadovali, aby sa vykonali právomoci podľa § 70 ods. 11.“.

87. V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) istina oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 8 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier 1, alebo sa vykoná oboje, a to v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa podľa § 1 ods. 2 alebo v rozsahu kapacity relevantných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii podľa toho, ktorý ukazovateľ je nižší.“.

88. V § 71 odsek 2 znie:

(2) Ak sa istina kapitálového nástroja alebo oprávneného záväzku podľa § 70 ods. 8 odpíše,

a) zníženie tejto istiny je trvalé s výhradou akéhokoľvek pripísania v súlade s mechanizmom vrátenia prostriedkov podľa § 63 ods. 3,

b) voči držiteľovi kapitálového nástroja alebo záväzku použiteľného pri kapitalizácii podľa § 70 ods. 8, nemožno uplatniť žiaden záväzok súvisiaci s odpísaným nástrojom, okrem už vzniknutého záväzku a záväzku týkajúceho sa náhrady škody, ktorá môže vzniknúť v dôsledku opravného prostriedku, ktorým sa napadla zákonnosť výkonu právomoci na odpísanie,

c) držiteľovi kapitálových nástrojov alebo záväzkov podľa § 70 ods. 8 nie je vyplatená iná náhrada než náhrada podľa odseku 3.“.

89. V § 71 odsek 4 znie:

(4) Na účely uskutočnenia konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 8 môže rada podľa odseku 1 písm. b) až d) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vydala nástroje vlastného kapitálu Tier 1 v prospech majiteľov príslušných kapitálových nástrojov a takýchto oprávnených záväzkov. Príslušné kapitálové nástroje a oprávnené záväzky možno konvertovať, len ak sú splnené tieto podmienky:

a) nástroje tvoriace položky vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo jej materskej spoločnosti sa vydajú len so súhlasom príslušného rezolučného orgánu,

b) vydanie nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1 má prednosť pred vydaním iných akcií alebo nástrojov vlastníctva na účely poskytnutia vlastných zdrojov zo strany štátu,

c) prevod nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1 sa uskutoční bezodkladne po konverzii,

d) konverzný pomer na určenie počtu nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sa vydajú za každý kapitálový nástroj a každý oprávnený záväzok, sa určí v súlade s § 64.“.

90. § 84 odsek 1 znie:

(1) Rada zriadi kolégium pre riešenie krízových situácií na vykonávanie úloh podľa § 26 až 29, § 31 až 31f, § 49 a 50 a na zabezpečenie spolupráce a koordinácie s rezolučnými orgánmi tretích krajín; to neplatí, ak rada postupuje podľa § 85.“.

91. V § 84 ods. 2 písm. e) sa slová „podľa § 48 a 49“ nahrádzajú slovami „podľa § 49 a 50“.

92. V § 84 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) určenie minimálnych požiadaviek pre skupiny na konsolidovanej úrovni a úrovni dcérskych spoločností podľa § 31 až 31f.“.

93. § 85 vrátane nadpisu znie:

㤠85

Európske kolégium pre riešenie krízových situácií

(1) Ak má vybraná inštitúcia tretej krajiny alebo materská spoločnosť tretej krajiny dcérske spoločnosti usadené v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo dve alebo viacero pobočiek, ktoré sa považujú za významné v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, rada po dohode s rezolučnými orgánmi iných členských štátov, v ktorých sú usadené tieto dcérske spoločnosti alebo v ktorých sa tieto významné pobočky nachádzajú, zriadi európske kolégium pre riešenie krízových situácií (ďalej len „európske kolégium“), ktoré vykonáva funkcie a plní úlohy podľa § 20.

(2) Pri určovaní požiadaviek uvedených v § 31 až 31f členovia európskeho kolégia zohľadnia globálnu stratégiu riešenia krízových situácií schválenú orgánmi tretích krajín, ak existuje.

(3) Ak v súlade s globálnou stratégiou riešenia krízových situácií dcérske spoločnosti usadené v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo materská spoločnosť usadená v Slovenskej republike alebo iných členských štátoch a jej dcérske spoločnosti nie sú rezolučnými subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, a členovia európskeho kolégia súhlasia s touto stratégiou, dcérske spoločnosti usadené v Slovenskej republike a v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo, a to na konsolidovanom základe, materská spoločnosť usadená v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte dodržiavajú požiadavku uvedenú v § 31e ods. 1 tak, že vydajú nástroje uvedené v § 31e ods. 5 písm. a) a b) v prospech materskej spoločnosti usadenej v tretej krajine alebo dcérskych spoločností konečnej materskej spoločnosti usadených v tej istej tretej krajine, alebo iných subjektov na základe podmienok ustanovených v § 31e ods. 5 písm. a) prvom bode a písm. b) druhom bode.

(4) Ak len jedna materská spoločnosť usadená v Slovenskej republike vlastní všetky dcérske spoločnosti v Európskej únii, inštitúcie tretej krajiny alebo materskej spoločnosti tretej krajiny, európskemu kolégiu predsedá rada. Ak sa neuplatňuje odsek 1, európskemu kolégiu predsedá rada, len ak má materská spoločnosť alebo dcérska spoločnosti usadená v Slovenskej republike najvyššiu hodnotu držaných celkových súvahových aktív.

(5) Na základe vzájomnej dohody rady a príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov sa európske kolégium nemusí zriadiť, ak iné kolégiá alebo skupiny vykonávajú rovnaké funkcie a plnia rovnaké úlohy a dodržiavajú všetky podmienky a postupy vrátane tých, ktoré sa týkajú členstva a účasti v kolégiách; ustanovenia o európskom kolégiu sa primerane vzťahujú na tieto iné kolégiá alebo skupiny.“.

94. V § 89 ods. 11 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní,69)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok,“.

95. V § 96 ods. 3 písm. e) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

96. V § 98 ods. 6 sa vypúšťa slovo „banky,“.

97. V § 98 ods. 7 sa slová „banky, pobočky zahraničnej banky” nahrádzajú slovami „vybranej inštitúcie”.

98. V § 99 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní.110)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110 sa vypúšťa.

99. Za § 99a sa vkladá § 99b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠99b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. decembra 2020

(1) Rada určí vo vzťahu k § 31 ods. 1 primerané prechodné obdobie pre vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na splnenie požiadavky podľa § 31d alebo § 31e alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatnenia § 31a ods. 4, 5 alebo ods. 7 podľa toho, aká požiadavka sa na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vzťahuje, pričom rada toto prechodné obdobie určí tak, aby uplynulo najneskôr 1. januára 2024. Rada môže prehodnotiť prechodné obdobie podľa prvej vety tak, aby bola dodržaná lehota podľa prvej vety do 1. januára 2024.

(2) Rada môže odchylne od odseku 1 určiť prechodné obdobie, ktoré skončí po 1. januári 2024. Rada musí takýto postup zdôvodniť na základe kritérií podľa odseku 7, pričom zohľadní

a) vývoj finančnej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),

b) predpoklad, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) dokáže v primeranej lehote zabezpečiť splnenie požiadavky podľa § 31d alebo § 31e alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatnenia § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7, podľa toho, ktorá požiadavka sa na ňu vzťahuje,

c) či vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) dokáže nahradiť záväzky, ktoré prestali spĺňať kritériá oprávnenosti alebo splatnosti v súlade s osobitným predpisom,61b) a § 31a alebo § 31e ods. 5, a ak nie, či uvedená neschopnosť vyplýva z narušenia inštitúcie alebo je dôsledkom narušenia celého trhu.

(3) Rada určí úroveň predbežného cieľa pre požiadavky podľa odseku 1 podľa toho, ktorá požiadavka sa na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vzťahuje. Úroveň predbežného cieľa musí zabezpečiť lineárne zvyšovanie oprávnených záväzkov a vlastných zdrojov potrebných na splnenie minimálnej požiadavky. Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) musí splniť úroveň predbežného cieľa najneskôr 1. januára 2022.

(4) Lehota pre rezolučné subjekty na požiadavky podľa § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19 uplynie najneskôr 1. januára 2022.

(5) Rada určí odchylne od § 31 ods. 1 primerané prechodné obdobie na splnenie požiadavky podľa § 31d alebo § 31e alebo požiadavky vyplývajúcej z uplatnenia § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7, podľa toho, ktoré požiadavky sa vzťahujú na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak boli vo vzťahu k nim uložené rezolučné opatrenia alebo vykonaná právomoc odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov v súlade s § 70.

(6) Rada oznámi na účely odsekov 1 až 5, § 31a ods. 17 a 31b ods. 32 a 33 vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) plánovanú minimálnu požiadavku na každé dvanásťmesačné obdobie počas prechodného obdobia s cieľom umožniť postupné narastanie ich kapacity na absorpciu strát a rekapitalizáciu. Na konci prechodného obdobia sa minimálna požiadavka musí rovnať hodnote určenej podľa § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7, § 31b ods. 15 a 16 alebo ods. 17 až 19, § 31d alebo § 31e, podľa toho, ktoré požiadavky sa vzťahujú na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d). Rada môže prehodnotiť plánovanú minimálnu požiadavku oznámenú v súlade s prvou vetou.

(7) Rada pri určovaní prechodných období podľa odsekov 1 až 6 zohľadní

a) prevahu vkladov a absenciu dlhových nástrojov v modeli financovania,

b) prístup na kapitálový trh s oprávnenými záväzkami,

c) rozsah v akom sa rezolučný subjekt spolieha na vlastný kapitál Tier 1 pri plnení požiadavky podľa § 31d.“.

100. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).“.

Čl. II

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 95 sa vypúšťa odsek 5.

2. § 176 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Na konkurz banky sa neuplatnia ustanovenia o uspokojovaní spriaznených pohľadávok podľa § 95 ods. 3.“.

3. V § 180a ods. 4 sa za slová „podriadených pohľadávok“ vkladajú slová „a nástrojov kapitálu Tier 232fa) podľa odseku 5“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32fa znie:

32fa) Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

4. § 180a sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Pred uspokojením pohľadávok podľa odseku 4 a po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok vrátane pohľadávok podľa § 95 ods. 2 a 3 sa uspokoja pohľadávky vyplývajúce z nástrojov kapitálu Tier 2.

(6) Ak pohľadávka vyplýva z nástroja, ktorý je čo len čiastočne uznaný ako nástroj vlastných zdrojov podľa osobitného predpisu,32h) celá pohľadávka sa uspokojí podľa odseku 4 alebo odseku 5.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32h znie:

32h) Čl. 4 ods. 1 bod 119 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.

5. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 7/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11. 6. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3).

2. Smernica 2001/24/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5. 5. 2001; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 3).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky (Ú. v. EÚ L 146, 10. 6. 2009).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2009).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 28. decembra 2020 okrem čl. I § 31g ods. 5 v bode 45, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.