Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
23.10.2020 290/2020 Z. z. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorší
22.10.2020 289/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
20.10.2020 288/2020 Z. z. Novela Trestného zákona
20.10.2020 287/2020 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
15.10.2020 286/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
14.10.2020 285/2020 Z. z. Novela zákona o odpadoch
13.10.2020 284/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
13.10.2020 283/2020 Z. z. Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
13.10.2020 282/2020 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
09.10.2020 281/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení
09.10.2020 280/2020 Z. z. Novela zákona o volebnej kampani
09.10.2020 279/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
08.10.2020 278/2020 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
08.10.2020 277/2020 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
08.10.2020 276/2020 Z. z. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach
08.10.2020 275/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
08.10.2020 274/2020 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
06.10.2020 273/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
03.10.2020 272/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
03.10.2020 271/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
02.10.2020 270/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.
01.10.2020 269/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19
01.10.2020 268/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov