Oznámenie č. 452/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela

Platnosť od 31.12.2020
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. januára 2021 v súlade s článkom 3.

OBSAH

452

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. novembra 2018 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 1839 zo dňa
16. mája 2019.

Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala zmluvu 19. júla 2019.

Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila 4. novembra 2020 v Bratislave.

Zmluva nadobudne platnosť 1. januára 2021 v súlade s článkom 3.

Do textu príloh k zmluve je možné nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.