Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.01.2021 37/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z.
30.01.2021 36/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
30.01.2021 35/2021 Z. z. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká
30.01.2021 34/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky
30.01.2021 33/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero
29.01.2021 32/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
29.01.2021 31/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
29.01.2021 30/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh
28.01.2021 29/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nim
27.01.2021 28/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
26.01.2021 27/2021 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenie o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom
26.01.2021 26/2021 Z. z. Novela vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
26.01.2021 25/2021 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
23.01.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
23.01.2021 23/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 10 v spojenís § 12 ods. 9 a § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 657/2004 Z. z.
22.01.2021 22/2021 Z. z. Oznámenie o Dohode v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi SR a Francúzskom na roky 2021 – 2024
22.01.2021 21/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Fínskom o podpore a ochrane investícií
22.01.2021 20/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Chorvátskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
22.01.2021 19/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody SR a Maďarskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
22.01.2021 18/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a vládou Malty o podpore a vzájomnej ochrane investícií
22.01.2021 17/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi SR a Bulharskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií v znení Dodatkového protokolu
22.01.2021 16/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
22.01.2021 15/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
22.01.2021 14/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 44 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády č. 1
21.01.2021 13/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
21.01.2021 12/2021 Z. z. Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie
21.01.2021 11/2021 Z. z. Oznámenie o zmenách a doplneniach Dohody medzi SR a Indonéziou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
20.01.2021 10/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
19.01.2021 9/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
18.01.2021 8/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky
15.01.2021 7/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
15.01.2021 6/2021 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok
15.01.2021 5/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
14.01.2021 4/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady k návrhu vlády SR na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie
12.01.2021 3/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
09.01.2021 2/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
09.01.2021 1/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 k návrhu na zmenu prijatých opatrení