Nájdených 51
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
224/1997 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu 16.08.1997
211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov 30.07.1997
111/1990 Zb. Zákon o štátnom podniku 01.05.1990
23/1957 Zb. Zákon o podnikových fondoch pracujúcich 01.01.1957
97/1952 Zb. Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku 01.07.1950
25/1952 Zb. Nariadenie o slúčení národných dopravných podnikov „Československá plavba labská, národný podnik" a „Československá plavba oderská, národný podnik" 30.06.1952
106/1951 Zb. Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov 01.01.1952
185/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne. 21.07.1949
182/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú jednotné zásady pre podnikovú štatistiku. 20.07.1949
523/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 01.12.2007
432/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. 31.10.2003
547/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 01.01.2003
86/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 01.03.2002
472/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 01.12.2001
255/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku 01.08.2000
364/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov 27.11.1998
166/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 01.07.1998
317/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov 15.11.1996
p2/c133/1992 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú zmeny a doplnky Pokynov pre ročnú účtovnú uzávierku v hospodárskych organizáciách od roka 1991