Zákon č. 364/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 142/1998
Platnosť od 27.11.1998 do11.10.1999
Účinnosť od 27.11.1998 do11.10.1999
Zrušený 92/1991 Zb.
Redakčná poznámka

ustanovenie čl. I bodu stráca účinnosť 31. decembra 1999

OBSAH

364

ZÁKON

z 20. novembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 135/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 214/1996 Z. z. a zákona č. 92/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 4 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „Slovenskej poisťovne, akciovej spoločnosti, Bratislava“ sa vkladajú slová „a Všeobecnej úverovej banky, akciovej spoločnosti, Bratislava.“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) V akciových spoločnostiach uvedených v odsekoch 3 a 4 sa na rozhodnutie valného zhromaždenia o voľbe a odvolaní členov predstavenstva a dozornej rady, o schválení ročnej účtovnej závierky a rozdelení zisku a o určení tantiém vyžaduje väčšina hlasov prítomných akcionárov; v týchto akciových spoločnostiach sa nepoužijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré umožňujú upraviť spôsob rozhodovania valného zhromaždenia o týchto otázkach v stanovách.“.

3. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:

㤠7a

Ustanovenia stanov akciových spoločností uvedených v § 2 ods. 3 a 4, ktoré sú v rozpore s § 2 ods. 6, strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Akciové spoločnosti uvedené v § 2 ods. 3 a 4 sú povinné upraviť svoje stanovy podľa § 2 ods. 6 do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 7b

Zrušuje sa čl. I zákona č. 211/1997 Z. z. o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa rozhodnutí o revitalizácii vydaných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepostupuje.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; ustanovenie čl. I bodu 1 stráca účinnosť 31. decembra 1999.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.