Oznámenie č. 32/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu o poskytovaní príspevkov a náhrad pravníkom získaným náborom vykonávaných niektorými organizáciami

Čiastka 8/1990
Platnosť od 01.02.1990 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Zmenené výnosom z 24. apríla 1990 č. F 32-17596-7201-200490, uverejneného v Zbierke zákonov pod č. 148/1990 Zb. s účinnosťou od 28. apríla 1990.

32

Oznámenie

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. g) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) výnos z 12. januára č. F 32-12897-7201-050190 o poskytovaní príspevkov a náhrad pracovníkom získaným náborom vykonávaným niektorými organizáciami.

Výnos sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí budú získaní pre práce v organizáciách určených príslušnými ústrednými orgánmi po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí v nábore vykonávanom v roku 1990 týmito organizáciami (voľný nábor), najviac do počtu amnestovaných osôb, ktoré v týchto organizáciách pracovali. Týmto pracovníkom sa poskytuje náborový príspevok a náhrady obdobne podľa vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1974 Zb. o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi s tým, že náborový príspevok sa poskytuje vo výške 2000 Kčs pri záväzku na jeden rok a vo výške 5000 Kčs pri záväzku na tri roky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Výnos sa zaslal Federálnemu ministerstvu hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Federálnemu ministerstvu palív a energetiky, Federálnemu ministerstvu dopravy a spojov, ministerstvám priemyslu republík, ministerstvám výstavby a stavebníctva republík, ministerstvám poľnohospodárstva a výživy republík a Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR; výnos je prístupný na týchto ústrednových orgánoch a na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.