Zákon č. 432/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

(v znení č. 215/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 188/2003
Platnosť od 30.10.2003
Účinnosť od 01.05.2004

432

ZÁKON

z 21. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z. , zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z. a zákona č. 547/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 6j sa citácia „§ 20 a 21 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.

2. V § 15 ods. 4 sa slová „Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky“.

3. V § 15d ods. 1 písmeno b) znie:

b) predaja pozemku, na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, priľahlého pozemku určeného na spoločné užívanie stavby a ňou zastavaného pozemku a táto osoba má záujem o kúpu pozemku a priľahlého pozemku určeného na spoločné užívanie stavby a ňou zastavaného pozemku,15)“.

4. V § 15d sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) predaja kotolní, výmenníkových staníc, vodární, ktoré slúžia pre bytové domy a nemožno ich považovať za spoločné zariadenia domu podľa osobitného predpisu.15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.“.

5. § 18 znie:

㤠18

(1) Orgány podniku sú riaditeľ a dozorná rada (ďalej len „rada"). Riaditeľ a členovia rady sú povinní po vymenovaní do funkcie predložiť majetkové priznanie, svoje majetkové podiely v iných právnických osobách, majetkové podiely im blízkych osôb,19) v iných právnických osobách a predložiť vyhlásenie o svojich podnikateľských aktivitách zakladateľovi

a) do 30 dní od vymenovania do funkcie,

b) do 31. marca každého kalendárneho roka.

(2) Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o

a) nehnuteľnom majetku vrátane údajov o právnom dôvode a dátume nadobudnutia tohto majetku a cene jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu,18)

b) hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk, vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia tejto veci, ceny obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí ceny obvyklej,

c) majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 200 000 Sk, vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode ceny obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí ceny obvyklej.

(3) V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. b) v druhom roku a v ďalších rokoch sa uvádza len prírastok majetku podľa odseku 2, ak nebol ešte uvedený podľa odseku 1 písm. b). Úmyselné uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní je dôvodom na odvolanie z funkcie.“.

6. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Riaditeľ

(1) Riaditeľa vymenuje zakladateľ na základe výberového konania.

(2) Riaditeľ nie je zamestnancom podniku, vzťah medzi podnikom a riaditeľom pri výkone jeho pôsobnosti riaditeľa sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladateľ s riaditeľom v zmluve o výkone funkcie,17) ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme, inak je neplatná. Po ukončení funkcie riaditeľa môže zakladateľ poveriť výkonom funkcie riaditeľa bez výberového konania niektorého z vedúcich zamestnancov podniku do vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa podľa tohto zákona, a to najviac na tri mesiace.

(3) Riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku pôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

(4) Porušením svojich povinností pri výkone funkcie je riaditeľ povinný nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá podniku vznikne tým, že poskytne plnenie alebo on sám nadobudne majetok v rozpore s týmto zákonom. Výška náhrady škody, ktorú je povinný riaditeľ nahradiť, je maximálne ročný príjem riaditeľa priznaný podľa § 19 ods. 7.

(5) Riaditeľ je povinný informovať radu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré môžu ovplyvniť podnikateľskú činnosť, stav majetku podniku a jeho likviditu. Na požiadanie rady je riaditeľ povinný zúčastniť sa na zasadaní rady a podať jej členom k predloženým materiálom informácie v požadovanom rozsahu.

(6) Po prerokovaní v rade riaditeľ predkladá zakladateľovi na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a koncepciu rozvoja podniku. Koncepcia rozvoja podniku obsahuje najmä

a) plán výnosov a nákladov,

b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,

c) plán finančných tokov,

d) plán úverového zaťaženia,

e) plán nadobudnutia investícií a predaja majetku,

f) plán rozdelenia zisku.

(7) Riaditeľovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom patrí

a) mesačný plat a ročná odmena z podielu na zisku,

b) ďalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie, ktoré upresní zmluva o výkone funkcie.

(8) Mesačný plat a ročnú odmenu z podielu na zisku riaditeľa určuje zakladateľ; výška mesačného platu riaditeľa nesmie presiahnuť 8-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve a ročné odmeny z podielu na zisku nesmú presiahnuť 10 % z disponibilného zisku podniku.

(9) Riaditeľovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka, na jej účely sa použije osobitný predpis.20)

(10) Do času vykonávania funkcie sa u riaditeľa započítava čas čerpania dovolenky a čas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu spôsobenej úrazom v súvislosti s vykonávaním funkcie riaditeľa alebo v priamej súvislosti s ňou, alebo spôsobenej chorobou z povolania; to neplatí, ak bol úraz spôsobený vlastným zavinením.

(11) Riaditeľ sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a platenia príspevku v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.21)

(12) Na právne vzťahy vyplývajúce z vykonávanej funkcie riaditeľa sa primerane použijú ustanovenia osobitných právnych predpisov,22) ktoré upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a náhradu škody.

(13) Riaditeľovi patria cestovné náhrady, ktoré mu vznikli počas výkonu funkcie, podľa osobitného predpisu.23)

(14) Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu z radov zamestnancov podniku, ktorý ho v čase jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností. Ak riaditeľ určí viacerých zástupcov, určí aj poradie, v akom ho zastupujú. Ďalej vymenúva a odvoláva ďalších sebe priamo podriadených zamestnancov podniku.

(15) Riaditeľ a vedúci zamestnanci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti, ak na ich vymenovanie do tejto funkcie nedal predchádzajúci súhlas zakladateľ.

(16) Osoby uvedené v odseku 14 a osoby im blízke19) nemôžu mať majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, ako má podnik, v ktorom sú v pracovnom pomere, alebo v obchodnej spoločnosti, ktorá je dodávateľom tohto podniku s výnimkou majetkovej účasti podľa osobitného predpisu.6i)

(17) Výkon funkcie riaditeľa sa končí jeho úmrtím, vzdaním sa alebo odvolaním. Riaditeľa odvoláva zakladateľ.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 23 znejú:

20) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

23) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.".

7. V § 19a ods. 1 sa slová „na riadiace a kontrolné funkcie podniku" nahrádzajú slovami „na riaditeľa, predsedu a členov rady, ktorých ustanovuje do funkcie na základe výberového konania zakladateľ,".

8. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Počet členov rady určených zakladateľom je vždy nepárny a môže byť maximálne deväť.".

9. V § 20 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

10. V § 20 odsek 10 znie:

(10) Odmena člena rady za mesiac nesmie presiahnuť 5-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve. Ročná odmena z podielu na zisku podniku pre člena rady je 5 % z odmeny priznanej riaditeľovi podniku podľa § 19 ods. 8.".

11. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:

㤠36b

Právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa riadia podľa doterajších predpisov.".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. októbra 2003.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.